Example: barber

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Promowanie szko y w rodowisku lokalnym El bieta Zawodnik Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli Reklama Rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, warto ci i mo liwo ciach nabycia, chwalenie kogo , zalecanie czego przez pras , radio telewizj ; rodki s u ce temu celowi. (S ownik J zyka Polskiego, Warszawa 1981). Promocja szko y Zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodno ci i przychylno ci rodowiska, budowanie wizerunku szko y zewn trznego i dydaktyczno-wychowawczego oraz kszta towanie dobrej opinii o niej w rodowisku. Tworzenie odpowiedniego jej wizerunku w rodowisku, w kt rym znajduj si osoby (rodzice, uczniowie). zainteresowane t szko . Magiczny tr jk t promocji szko y: Jako oferowanej przez szko us ugi dydaktyczo- wychowawczej Opinia o szkole Wizerunek jej dyrektora Co produkuje szko a, czyli jakie produkty oferuje swojemu klientowi Edukacj , Opiek.

Promocja szkoły • Zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodno ści i przychylno ści środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewn ętrznego i dydaktyczno-wychowawczego oraz

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

1 Promowanie szko y w rodowisku lokalnym El bieta Zawodnik Radomski O rodek Doskonalenia Nauczycieli Reklama Rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, warto ci i mo liwo ciach nabycia, chwalenie kogo , zalecanie czego przez pras , radio telewizj ; rodki s u ce temu celowi. (S ownik J zyka Polskiego, Warszawa 1981). Promocja szko y Zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodno ci i przychylno ci rodowiska, budowanie wizerunku szko y zewn trznego i dydaktyczno-wychowawczego oraz kszta towanie dobrej opinii o niej w rodowisku. Tworzenie odpowiedniego jej wizerunku w rodowisku, w kt rym znajduj si osoby (rodzice, uczniowie). zainteresowane t szko . Magiczny tr jk t promocji szko y: Jako oferowanej przez szko us ugi dydaktyczo- wychowawczej Opinia o szkole Wizerunek jej dyrektora Co produkuje szko a, czyli jakie produkty oferuje swojemu klientowi Edukacj , Opiek.

2 Wzorce/modele wychowawcze, obrazy wiata Szko a jest tak e: rodowiskiem edukacyjno-kulturotw rczym miejscem pracy Klienci szko y Uczniowie Rodzice Spo eczno lokalna Nauczyciele Diagnoza funkcjonowania szko y Baza szkolna ( stan techniczny). Sytuacja finansowa Przygotowanie nauczycieli Przygotowanie kadry kierowniczej Wyniki nauczania Efekty wychowawcze Wsp praca ze rodowiskiem lokalnym Wsp praca z rodzicami Organizacja pracy szko y Marketing szkolny Silne strony szko y Tradycje: szko y, nauczania okre lonych przedmiot w, dzia alno artystyczna, dzia alno sportowa Dobre wyposa enie: pracowni, biblioteki Wykszta cona, kompetentna kadra Znani absolwenci Lokalizacja Sukcesy szko y Wsp praca mi dzynarodowa Specjalne programy Atmosfera S abe strony szko y S abe wyniki egzamin w zewn trznych Niedobra opinia U ywki w szkole Niestabilno kadrowa nauczycieli S abe wyposa enie Brak pedagoga/psychologa szkolnego Brak klimatu wsp pracy Patologia w r d rodzin uczni w Mo liwo ci szko y Kontakt z mediami Wsp praca szko y z instytucjami Wsp praca z rodzicami Dobry kontakt z plac wkami doskonalenia nauczycieli Usytuowanie szko y Zagro enia dla szko y Konkurencyjna szko a S aba kondycja finansowa szko y (powody).

3 Nieefektywna wsp praca z nadzorem Bezrobocie rodzic w Zmiany w organizacji komunikacji Filozofia marketingu szko y Dobra reputacja przynosi korzy ci ka dej szkole! Nag a nianie informacji o tym, co dzieje si . dobrego w szkole ! Szko a ciekawa , z dobr reputacj , przyci ga wi cej uczni w ! Dobra szko a przyci ga dobrych nauczycieli ! Ch tniej pomaga si tym, kt rzy s dobrzy i zaradni ! Zasady promowania szko y 1. Dbaj o dobr opini o szkole w rodowisku 2. Podkre laj specyfik , charakter plac wki 3. Wykorzystuj naturalne cechy szko y 4. Wykorzystuj lokalne media 5. B d yczliwy, opanowany i przyst pny 6. Dbaj o w a ciw postaw pracownik w pierwszego kontaktu . 7. Zwracaj uwag na estetyk otoczenia i czysto . budynku. 8. Upowszechniaj informacj o szkole. 9. B d elastyczny w promowaniu szko y.

4 Co zrobi , aby szko a by a dobrze widziana Krok 1. Zbierz grup os b zainteresowanych dobrym wizerunkiem szko y. Poddaj analizie potencja zasob w szko y Krok 2. Ustal priorytety dla pracy Twojej szko y Krok 3. Powo aj ds. marketingu Krok 4. Okre l sw j podstawowy rynek oddzia ywania (zewn trzny, wewn trzny). Krok 5. Wybierz formy promocji szko y Krok 6. Wsp pracuj z mediami Formy promocji szko y Komunikacja ustna Informatory, foldery Ulotki, gazetki szkolne Strony internetowe Zapraszanie go ci do szko y Promocja w mediach Wyb r no nika informacji (prasa, radio, TV). Rodzaj informacji (zawsze dobre, cz ste!). Forma komunikatu (notatka, reporta , wywiad, artyku problemowy). Realizator Zasady informowania Pisz krotko Pisz zwi le, prostymi, nied ugimi zdaniami Pisz ciekawie, z odrobin humoru Unikaj stylu urz dowego Daj dobry tytu i pocz tek Unikaj informacji negatywnej o innych szko ach KONIEC.

5 Dzi kuj za uwag.


Related search queries