Example: bankruptcy

R. Bülent TARHAN - Teftiş Kurulu Başkanlığı

R. B lent TARHAN . Ba bakanl k Ba m fetti i MEMURLAR. ve D ER. KAMU G REVL LER N N. SORU TURULMASI. USULLER . IV. V. R. B lent TARHAN . Ba bakanl k Ba m fetti i MEMURLAR. ve D ER. KAMU G REVL LER N N. SORU TURULMASI. USULLER . ( lgili Mevzuat, Kararlar, Belge rnekleri). ADALET YAYINEV . Ankara - 2011. VI. ADALET BASIM YAYIM DA ITIM SAN. ve T C. LTD. T . Memumrlar ve Di er Kamu G revlilerinin Soru turulmas Usulleri R. B lent TARHAN Hukuk Yay nlar Dizisi 788. kinci Bask : May s, 2011. ISBN : 978 605 5412 20 3. ADALET YAYINEV . Merkez : Cihan Sokak No: 16/B. S hhiye / Ankara Tel : (0 312) 231 17 00 231 17 94. Fax : (0 312) 231 77 04. ube : Bursa Adliye Saray Zemin Kat Bursa web : e-mail : Sayfa ve Kapak Tasar m : Adalet Yay nevi Bask : Turhan Kitabevi Ofset Tesisleri Tel: (0312) 341 18 13 - Ankara VII.

VII Halen Başbakanlık Başmüfettişi olarak görev yapan R.Bülent TARHAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1974 yılında mezun oldu. 1977 yılından bu yana müfettişlik görevini sürdürmek- tedir. Denetim sistemleri, yolsuzlukla mücadele ve ombudsman kurumu ile ilgili olarak İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Avusturya, ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of R. Bülent TARHAN - Teftiş Kurulu Başkanlığı

1 R. B lent TARHAN . Ba bakanl k Ba m fetti i MEMURLAR. ve D ER. KAMU G REVL LER N N. SORU TURULMASI. USULLER . IV. V. R. B lent TARHAN . Ba bakanl k Ba m fetti i MEMURLAR. ve D ER. KAMU G REVL LER N N. SORU TURULMASI. USULLER . ( lgili Mevzuat, Kararlar, Belge rnekleri). ADALET YAYINEV . Ankara - 2011. VI. ADALET BASIM YAYIM DA ITIM SAN. ve T C. LTD. T . Memumrlar ve Di er Kamu G revlilerinin Soru turulmas Usulleri R. B lent TARHAN Hukuk Yay nlar Dizisi 788. kinci Bask : May s, 2011. ISBN : 978 605 5412 20 3. ADALET YAYINEV . Merkez : Cihan Sokak No: 16/B. S hhiye / Ankara Tel : (0 312) 231 17 00 231 17 94. Fax : (0 312) 231 77 04. ube : Bursa Adliye Saray Zemin Kat Bursa web : e-mail : Sayfa ve Kapak Tasar m : Adalet Yay nevi Bask : Turhan Kitabevi Ofset Tesisleri Tel: (0312) 341 18 13 - Ankara VII.

2 Halen Ba bakanl k Ba m fetti i olarak g rev yapan lent TARHAN , stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesinden 1974 y l nda mezun oldu. 1977 y l ndan bu yana m fetti lik g revini s rd rmek- tedir. Denetim sistemleri, yolsuzlukla m cadele ve ombudsman kurumu ile ilgili olarak ngiltere, talya, Fransa, spanya, Avusturya, Avustralya, Tayland ve Pakistan'da ara t rmalarda bulundu. TBMM. Yolsuzluklar Ara t rma Komisyonunda uzman olarak g rev ald . Birle mi Milletler Yolsuzlukla M cadele S zle mesi'nin haz rl k toplant lar nda yer ald ve zel Sekt rde Zimmet konusunun s zle meye ve d nya hukuk literat r ne girmesi hususunda nemli katk lar sa lad . Yolsuzlukla m cadele ba ta olmak zere e itli konulardaki yaz lar sayg n gazete ve dergilerde yay mlanmaktad r. Devlet Denetim Elemanlar Derne i ve Toplumsal Saydaml k Hareketi Derne i'nde y netim Kurulu yesi olarak Bilirki iler Derne- i ve Ba bakanl k M fetti leri Derne i'nde Ba kan s fat yla g rev yapm t r.

3 VIII. IX. NS Z. Benim d nemimde kamu g revlileriyle ilgili su lara en ok Yarg tay 4. Ceza Dairesi bakard . 1990 y l nda Yarg tay 4. Ceza Dairesi Ba kanl na se ildikten sonra dikkatimi eken arp k d zenlemelerden ikisi bu yarg lama ile ilgiliydi. Osmanl kal nt s Memur n Muhakemat Hakk nda Kanun-u Muvakkat n gereklerine g re i lem yap lmad i in Daire, en ok bi imsel a dan ilk mahkeme kararlar n bozuyor; ilk mahkemeler de bu i lemi yapt ktan sonra ayn karar veriyor, dosya yeniden Daireye geliyordu. Bu nedenle yarg lama kimi zaman birka y l s r yor, davalar n bir kesimi zamana m na u ruyor; dolay s yla adil yarg lama ilkesi . i neniyordu. Adil yarg lanma hakk demeyip adil yarg lanma ilkesi nden s z etmem nedensiz de il. Bunun iki nedeni var. lkin, burada egemenlik yetkisinin yarg lamaya yans yan izd - m nedeniyle yarg layamayan ve cezaland ramayan bir devlet.

4 S z konusudur. B yle bir devlet, b yle bir yarg g s zd r, ac nas . bir durumdad r. Ger ekten burada art k san n bir hakk ndan, yani adil yarg lanma hakk ndan de il, devletin yarg lama yetkisinden s z etmek gerekir. Yitirilen bir hak de il, hukuka ba l devletin d ped z yarg lama yetkisidir. kinci olarak, Memur n Muhakemat Hakk nda Kanun-u Mu- vakkat n s zgecinden ge memi , ancak eylemi kan tlanm ve h k ml l k karar verilmi ki iler hakk nda bile, bi imsel a dan X. bozulmu kararlar zerine ilgili y netsel merciler, yetkilerini o u kez davan n a lmamas y n nde kullan yordu. Bu hem bir sorum- suzluktu, hem de yarg ya meydana okumak anlam na geliyordu. Durum y rekler ac s yd , d nd r c yd . Bir y netim d n n ki, kendi kamu g revlilerini kendi yarg - s ndan ka rman n yollar n aras n ve buna g c yetsin.

5 Acaba Memur n Muhakemat Hakk nda Kanun-u Muvakkat n getirdi i dizgenin bir benzeri ba ka lkelerde var m yd ? Bu soru kafam s rekli kurcal yor, hatta beni ok yoruyordu. zellikle yarg n n verdi i h k ml l k karar ndan sonra y r t- me erkeni ba l merciin yarg erkinden su luyu ka rmas , d ped z yine bir ba ka kamu g revlisinin g revde yetkisini k t kullanma . ya da g revde yetkisini k t kullanarak ba na buyruk davranma . su lar n olu turmaz m yd ? O d nemde bu davran lardan birincisi, 1926/765 say l T rk Ceza Yasas 'n n 240' nc , ikincisi ise ayn Yasa'n n 228'inci madde- sini i nemek de il miydi? Duruma g re elbette yleydi. Ancak gelin g r n ki, elden bir ey gelmiyordu. Su u saptanan birini koruyan g revliye kar kim ve nas l i lem yapabilirdi ki? Derken T S AD, bu konuda benden bir ara t rma istedi.

6 Adli ara vermede Freiburg'daki Max Planck Enstit s nden bir ay boyunca b t n d nya lkelerini yo un bi imde inceledim. Kar la t rmal hukuk incelemesinin sonu lar beni a rtm t . Memur n Muhakemat Hakk nda Kanun-u Muvakkat n getir- di i dizgenin bir rne i hi bir d nemde hi bir lkede ya anmam t . Yarg s na g venmeyen bir devlet kar s ndayd k. D k r kl yla d nd m lkeme. Kitap yay mland . XI. Bir s re sonra doksanl y llar n sonuna do ru bug n de y r r- l kte bulunan 1999/4483 say l Memurlar ve Di er Kamu G revlile- rinin Yarg lanmas Hakk nda Yasa g ndeme geldi. Yasa'n n TBMM'de g r lmesi s ras nda iki kez a r ld m. Aralar nda bilim insanlar n n da bulundu u ok de erli hukuk- ular n n nde incelememde ula t m sonu lar dile getirdim. Ancak bu hukuk ulardan hi birini, b rak n 20'nci y zy l n n sonu- na getirebilmek, 19'uncu y zy la bile ta mak olana n bulamad m.

7 Evet, ger ekler yleydi. Hukuk tarihi boyunca kamu g revlisinin nas l yarg lanaca . konusunda iki b y k dizge ya anm t . Birincisi, art k tarih olmu y netsel dizgeydi. Bu dizgenin ilk bi- imine g re, yarg laman n her a amas n y netim y r t yordu. Osmanl 'daki 1872 tarihli Nizamname gibi. kinci bi imine g re, kamu g revlisi hakk nda dava a ma tekeli y netimindi. Son soru turma yetkisi ise yarg n nd . Memur n Muhakemat Hakk nda Kanun-u Muvakkat bu y ntemi benimsemi ti (m. 46). Ama bu bizim, daha do rusu Osmanl 'n n bulu uydu. Bir ok hukuk kurumunu k kten yenileyen T rkiye Cumhuriyeti nedense buna el atmak gere ini duymam t . nc bi im, Memurlar ve Di er Kamu G revlilerinin Yarg - lanmas Hakk nda Yasa'ya g re u anda bizde de ge erli olan y ntemdi. Buna g re davaya savc lar el koyacak, soru turma a acaklar, ancak kovu turman n ba lamas , iddianamenin d zen- lenmesi i in yetkili merciden izin isteyeceklerdi.

8 Her eyden nce, unu hemen belirtmek isterim: Hukuk dev- leti ilkesi ne de il, hukukun st nl ilkesi ne yaslanan, hukuk kar s nda birey ile devleti ayn d zeyde g ren Anglo-Sakson hukuk anlay n n egemen oldu u lkelerde b yle bir y ntem hi bir zaman g ndeme gelmemi tir. Gelemezdi de. nk devlet de, birey de o lkelerde hukuka sayg l olmak durumundad r. XII. Bizim de i inde bulundu umuz Kara Avrupa's hukuk anlay - nda ise bu y ntem, 18'inci ve 19'uncu y zy llarda bir ok lkede benimsenmi ti. S zgelimi, 1791 (m. 3) ve 1799 (m. 75) Frans z anayasalar , kamu g revlilerini, dolay s yla devleti korumay ama - layan, hukuk n nde e itlik ilkesine ters d en bu y ntemi anaya- sal g venceye ba lam t . D nemin hukuk ular bu ba na buyruk- lu u iddetle ele tirmi lerdi. nk uygulamada merciler, izin yetkisini a r derecede kamu g revlisini koruma ve onu ayr cal kl.

9 K lma bi iminde kullan yordu. T pk bizde oldu u gibi. Hukuk kamuoyu bundan ok rahats z olmaktayd . Sonu ta y netimler, bu ele tiriler g zetmek zorunda kald . Fransa'da 19 Eyl l 1870 tarihli Kararname'yle bu y nteme son verildi. Ayn y ntem Bel ika'da da vard . Ancak bu lkede 1831 Ana- yasa's yla bu y ntem sadece kald r lmad , s z konusu y ntemin geri getirilmesi de yasakland (m. 24). 1994 Anayasa's nda da ayn . yasa a yer verildi (m. 31). Bu y ntem, Kara Avrupa's nda Almanya, spanya, Portekiz, Yunanistan, ekoslavakya, Romanya, Rusya'da yoktur. Sadece svi re'de s n rl bi imde vard r. Devletin yap s nede- niyle dar bir kadro i in ge erli olan izin yetkisi dikkatli ve hukuka uygun kullan ld ndan bu lkede bir sak nca ya anmam t r. Kara Avrupa's hukuk dizgesinin i inde yer alan Latin Ameri- ka'da Brezilya, Meksika, Arjantin, ili, Peru, Kolombiya, Venezuela, Kosta-Rika, Ekvator, Uruguay'da b yle bir y ntem hi olmam t r.

10 Bolivya'da olmu , ama 1861'de kald r lm t r. Afrika'da, Fas, Tunus, Gabon, Kongo, Senegal'de b yle bir y ntem yoktur. Sadece dar bir kadro i in Togo'da vard r. K sacas , bundan on iki y l nce ve bir devrim olarak kamuo- yuna sunulan 1999/4483 say l Memurlar ve Di er Kamu G revlile- rinin Yarg lanmas Hakk nda Yasa n n getirdi i y ntem, g n m zde XIII. hemen hi bir uygar ve demokratik ve de geli mekte olan lkede yoktur. Olanlarda da, ge en y zy llarda tarihe kar m t r. Bu nedenle yukar da ge mi zaman kipi kulland m. Bug n benimsenen, yarg sal g vence dizgesidir. Buna g re soru turmay da, kovu turmay da yarg yapacakt r. Bu konuda kimseye ayr cal k tan nmamaktad r. Bu durumuyla T rkiye inceleme konumuzda da, d nyay ok geriden izlemektedir. Bel ika'y rnek al rsak 180; Bolivya'y rnek al rsak 150.


Related search queries