Example: bachelor of science

R TOPLØN: De 20 højest-lønnede på hvert uni

R. L NSTATISTIK: TOPL NNINGE. TOPL N: De 20 h jest-l nnede p hvert uni Med Uni-Loven 2003 kom der en ny de n ste sider, d kker over grundl n, at nogle mellemledere tjente mere end struktur p uni' med en enstrenget og till g og pension. Den er indhentet via professorerne. Det er is r p de mindre magtfuld ledelse, som ogs bet d en aktindsigt p de enkelte uni'er. uni'er, som RUC og IT-Uni' at der er eksplosion i lederl nningerne. Og s dan Der kan ses forskellige ans ttelses- mange administrative topledere, mens har det vel v ret i hele samfundet og i grupper blandt de topl nnede. Dels er der der er l ngere mellem dem p de vrige den offentlige sektor. Der er jo kommet en selve uni-toppen med rektor, dekaner og uni'er: meget mere liberal holdning til l nnin- institutledere. Og dels er der forvaltnings- Det er ikke s dan, at DJ F-forvalt- ger og til, at topl nninger er l bet fra de topchefer (uni-direkt rer og vicedirek- ningsniveauet er faldet i l nniveau.)

Jan 04, 2017 · 18 FORSKER forum Nr. 315 Juni-august 2018 De 20 højest lønnede på KU 1. Rektor Henrik Caspar Wegener (1) 1.800.000 2. Prof. og Co-Dir. Steven Goldman (NOVO) 1.754.923 3.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of R TOPLØN: De 20 højest-lønnede på hvert uni

1 R. L NSTATISTIK: TOPL NNINGE. TOPL N: De 20 h jest-l nnede p hvert uni Med Uni-Loven 2003 kom der en ny de n ste sider, d kker over grundl n, at nogle mellemledere tjente mere end struktur p uni' med en enstrenget og till g og pension. Den er indhentet via professorerne. Det er is r p de mindre magtfuld ledelse, som ogs bet d en aktindsigt p de enkelte uni'er. uni'er, som RUC og IT-Uni' at der er eksplosion i lederl nningerne. Og s dan Der kan ses forskellige ans ttelses- mange administrative topledere, mens har det vel v ret i hele samfundet og i grupper blandt de topl nnede. Dels er der der er l ngere mellem dem p de vrige den offentlige sektor. Der er jo kommet en selve uni-toppen med rektor, dekaner og uni'er: meget mere liberal holdning til l nnin- institutledere. Og dels er der forvaltnings- Det er ikke s dan, at DJ F-forvalt- ger og til, at topl nninger er l bet fra de topchefer (uni-direkt rer og vicedirek- ningsniveauet er faldet i l nniveau.)

2 Der er meniges. For 10-15 r siden ville topl n- t rer, konomichefer), som er markeret derimod skudt nye grupper ind i l n- ningerne p 1,5 mio. til en forskningsleder med BL T. Og s er der gruppen af forsk- toppen p nogle uni'er , forklarer Stamhus. have vakt opsigt, men ikke i dag. Der er ningsledere p eksterne (fonds-) midler, Dekaner og institutledere opfat- kommet nye standarder , lyder arbejds- der er markeret med R DT. tes stadig som faglige medarbejdere, markeds- og l nforsker J rgen Stamhus' fordi det er et ans ttelseskrav, at de har kommentar til FORSKER forums topl n- DJ F-forvaltningslaget forskningsm ssige meritter. Dem er statistik over de 20 h jest l nnede p de Mens det for ti r siden var rektorer, der mange af i Aarhus, Syddansk, DTU, enkelte uni'er. dekaner og direkt rer og forvaltningstop- Aalborg og CBS.

3 Men de er i virkelighe- Topl n-statistikken, som kan ses over cheferne, hvor der var forargelse over, den i en gr zone mellem at v re faglige De 20 h jest l nnede p KU De 20 h jest l nnede p AU. 1. Rektor Henrik Caspar Wegener (1) 1. Rektor Brian Bech Nielsen 2. Prof. og Co-Dir. Steven Goldman (NOVO) 2. Prorektor Udd. Berit Eika 3. Direkt r og ex-konst. prodekan Kr. Helin (DG) 3. Uni-direkt r Arnold Boon 4. Tidl. prorektor Thomas Bj rnholm 4. Dekan Lars Bo Nielsen (1) 5. Prof. Rudolf Westendorp 5. Dekan Thomas M ller Pallesen 6. Prof. og Exec. Director Henrik Semb (NOVO) 6. Dekan Niels Christian Nielsen 7. Nat-dekan John Renner Hansen 7. Dekan Johnny N rgaard Laursen 8. Universitetsdirekt r Jesper Olesen 8. Peter Munk Christiansen 9. Sund-dekan Ulla Wewer 9. Professor Klaus G nter Grunert 10. Hum-dekan Ulf Riber Hedetoft 10.

4 Statsobducent Lene W. T. Boel 11. Prof. og Co-Dir. Maiken Nedergaard (NOVO) 11. Professor B rge Obel 12. Prof., Statsobducent Jytte Banner 12. Vicedirekt r Kristian Thorn 13. Prof. S ren Brunak 13. Speciall ge, retsmed. Lise Frost 14. Samf-dekan Troels . S rensen 14. Speciall ge, retsmed. Mar. Rohde 15. Prof. Ian David Hickson 15. Prodekan Per Baltzer Overgaard 16. Prof. og Exec. Dir. Jiri Lukas (NOVO) 16. Prodekan Niels O. Lehmann 17. Prof. Carsten Rahbek, CMEC (DG) 17. Prodekan Anne Marie K. Pahuus 18. Prof. Guillermo Montoya 18. Kristjar Skajaa 19. Prof. Michael J. Davies 19. Professor Karl Anker J rgensen 20. Overl ge Steen Holger Hansen 20. Bjarke Paarup-Laursen NOTE: NOTE: 1. ( rsl n if lge ans ttelseskontrakten. Wegener fik reelt udbe- 1. Lars Bo Nielsen ville have f et udbetalt dette bel b, hvis han talt kr.)

5 I 2017, idet han f rst blev ansat den 1. marts.) havde v ret ansat i hele 2017. Han blev ansat fra den 18 FORSKER forum Nr. 315 Juni-august 2018. og forvaltningsm ssige ansatte, vurderer forskningsledere, der har f et penge fra Stamhus: Grundforskningsfonden (DG), har f et ' Men man skal heller ikke v re blind For 10-15 r siden ville topl nninger. Det ses is r p topl n-stati- for, at dekaner, prodekaner og institutle- topl nningerne p 1,5 mio. til en stikken p SDU, hvor der er flere nuv - forskningsleder have vakt opsigt, dere i h jere og h jere grad er blevet en rende eller tidligere DG-modtagere. men ikke i dag. Der er kommet del af forvaltningslaget, hvor de f r mere nye standarder. Det er ikke overraskende, at topfor- h rte til p den faglige side, is r insti- Lektor J rgen Stamhus skere skyder sig ind i topl n-statistikken.

6 Tutledern. Qua den enstrengede ledelses- N r det tynder ud i basis-bevillingerne, struktur indlejres dekaner og prodekaner kommer der et pres fra ledelsen p , at vi snarere i den administrative s jle end de hvor NOVO har skudt sig med centre p skal skaffe eksterne bevillinger og lave kan med den faglige s jle med professorer det medicinske fakultet. Fondene kom- privat-offentligt samarbejde osv. Og n r og lektorer . mer med en pose penge til centrene, der det s lykkes et uni' at skaffe en 'guldkalv', fungerer ved siden af det ordin re uni- s er markedsmekanismen, at forsknings- Eksterne penge: Centerchefer system. Og fondene kommer med en stor lederen, som har skaffet bevillingen, skal Det nye er, at centerchefer og forsknings- pengekasse, s topforskere rekruttere og bel nnes . ledere p eksterne indt gter har skudt sig l nnes t t p rektorniveau.

7 J . ind i toppen p nogle uni'er, is r p KU Men det viser sig ogs , at De 20 h jest l nnede p SDU De 20 h jest l nnede p DTU. 1. Rektor Henrik regaard Dam 1. Rektor Anders Overgaard Bjarklev 2. Tek-dekan Henrik Bindslev 2. Universitetsdirekt r Claus Nielsen 3. Prorektor Bjarne Graabech S rensen 3. Prorektor Rasmus Larsen 4. Sund-dekan Ole Sk tt 4. Dekan Philip John Binning 5. Hum-dekan Simon Torp 5. Dekan Katrine Krogh Andersen 6. Samf-dekan Nikolaj Malchow-M ller 6. Programdirekt r Lars Simonsen (M rsk) 7. Peter Leth 7. Dekan Martin Etchells Vigild 8. Nat-dekan Martin Zachariasen 8. Koncerndirekt r Marianne Thellersen 9. Prof. Donald E. Canfield (DG) 9. Professor Martin P. Bends e 10. Prof. Kaare Christensen (DIAS) 10. Institutdirekt r Niels T kker Foged 11. Vicestats-obducent P. Juel Thiis Knudsen 11.

8 Institutdirekt r Christine Nellemann 12. Morten N. Gr nb k 12. Institutdirekt r Kristian Emholdt Stubkj r 13. Prof. Francesco Sannino (DG) 13. Institutdirekt r Lars-Ulrik Aaen Andersen 14. Prof. David Needham (DG) 14. Institutdirekt r Niels Peter Hauge Madsen 15. Prof Torben T. Knudsen 15. Institutdirekt r Kristian Pedersen 16. Uffe Holmskov 16. Institutdirekt r Thomas Lars Andresen 17. Prof. S ren Kragh Moestrup 17. Direkt r Bo Cerup-Simonsen (M rsk) 18. Prof. Kirsten Drotner 18. Ballerup-direkt r Lars D. Christoffersen 19. Prodekan, prof. Nina Dietz Legind 19. Institutdirekt r Kim Dam-Johansen 20. HR-chef Herluf Petersen (1) 20. Vicedirekt r Dan Jensen NOTE: a. Sund-dekan Ole Sk tt gik ogs udbetalt kr. i fratr - delsesbel b d kkende 9 rs tjeneste (2008-17), p trods af, at han ogs havde tilbagegangs-stillingi kontrakten.

9 Sk tt blev genansat i 2017 med en kontrakt uden tilbagegangs-stilling men med fratr delsesbel b beregnet pr. rlig funktion. b. (Herluf Petersen var i perioden til konstitueret univer- sitetsdirekt r med l n p ). FORSKER forum Nr. 315 Juni-august 2018 19. R. L NSTATISTIK: TOPL NNINGE. De 20 h jest l nnede p AAU De 20 h jest l nnede p CBS: 1. Rektor Per Michael Bitsch Johansen 1. Prof. C. Van Praag (Maersk Mc-Kinney) ex- 2. Uni-direkt r Antonino Karlo Castrone 2. Rektor Per Holten-Andersen 3. Dekan Henrik Pedersen 3. Professor Lasse Heje Pederse, Fric ( ) 4. Dekan Mogens Rysholt Poulsen 4. Professor Peter Ove Christensen (afd d) 5. Dekan Lars Hvilsted Rasmussen 5. , professor Morten S rensen 6. Prorektor Inger Askehave 6. Professor Jan Birkelund Mouritsen 7. Samf-prof. J rgen Goul Andersen 7. Institutleder Adam Lindgreen 8.

10 Professor Jaan Valsiner 8. Professor Ken Lamdahl Bechmann 9. Dekan Rasmus Holmby Antoft 9. Professor Keld Lauersen 10. Tek-professor Frede Bl bjerg 10. Professor David Lando (DG) 11. Prodekan Jakob Stoustrup 11. Professor Jeremy W. Moon 12. konomidir. Morten Pedersen Winterberg 12. Institutleder S ren Hvidkj r 13. Campus-dir. Mogens Juul M ller 13. Uddannelsesdekan Jan Molin 14. Professor Kim Guldstrand Larsen 14. Institutleder Dorte Salskov-Iversen 15. Institutleder Kjeld Pedersen 15. Professor Jesper Rangvid 16. Prodekan Torben Larsen 16. Universitetsdirekt r, Kirsten Winther J rgensen 17. IT-dir. Flemming Koch 17. Forsk-dekan Hans Peter M llgaard 18. Dekan Henrik Halkier 18. Professor Torsten Vagn Ringberg 19. Direkt r, prodekan Thorkild Kofoed r 19. Professor Steffen Andersen 20. Mikael Vetner 20.


Related search queries