Example: stock market

Raport z ewaluacji wewn ętrznej - sp53.katowice.pl

Raport z ewaluacji wewn trznej Szko y Podstawowej nr 53 w Katowicach im. Stefana eromskiego rok szkolny 2013-2014. Katowice, dnia 30 maja 2014r Raport z ewaluacji wewn trznej Opis przedmiotu ewaluacji : WYMAGANIE 4. UCZNIOWIE S AKTYWNI. Wprowadzenie: Przeprowadzona w roku szkolnym 2013/2014 ewaluacja wewn trzna mia a na celu zebranie informacji n/ t aktywno ci uczni w podczas prowadzonych w szkole zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych, a tak e n/t ich zaanga owania w inicjowanie r norodnych dzia a na rzecz w asnego rozwoju, rozwoju szko y i spo eczno ci lokalnej. Jej wyniki zostan zar wno wykorzystane do ustalenia mocnych stron szko y w w/w zakresie, jak te pozwol na podj cie stosownych dzia a niweluj cych jej s abe strony. Opis ewaluacji Zgodnie z przedmiotem ewaluacji , pytania ankietowe, kt re zosta y skierowane do nauczycieli, uczni w oraz rodzic w mia y wyja ni kwestie dotycz ce: w jaki spos b szko a motywuje uczni w do w asnej aktywno ci, w jaki spos b uczniowie wykazuj samodzielno w podejmowaniu w asnej aktywno ci, jakie przejawiaj inicjatywy w tym zakresie, jak w szkole realizuje si dzia ania zainicjowane przez uczni w, jakie formy aktywno ci proponuj rodzice?

Raport z ewaluacji wewn ętrznej Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2013-2014 Katowice, dnia 30 maja 2014r

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Raport z ewaluacji wewn ętrznej - sp53.katowice.pl

1 Raport z ewaluacji wewn trznej Szko y Podstawowej nr 53 w Katowicach im. Stefana eromskiego rok szkolny 2013-2014. Katowice, dnia 30 maja 2014r Raport z ewaluacji wewn trznej Opis przedmiotu ewaluacji : WYMAGANIE 4. UCZNIOWIE S AKTYWNI. Wprowadzenie: Przeprowadzona w roku szkolnym 2013/2014 ewaluacja wewn trzna mia a na celu zebranie informacji n/ t aktywno ci uczni w podczas prowadzonych w szkole zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych, a tak e n/t ich zaanga owania w inicjowanie r norodnych dzia a na rzecz w asnego rozwoju, rozwoju szko y i spo eczno ci lokalnej. Jej wyniki zostan zar wno wykorzystane do ustalenia mocnych stron szko y w w/w zakresie, jak te pozwol na podj cie stosownych dzia a niweluj cych jej s abe strony. Opis ewaluacji Zgodnie z przedmiotem ewaluacji , pytania ankietowe, kt re zosta y skierowane do nauczycieli, uczni w oraz rodzic w mia y wyja ni kwestie dotycz ce: w jaki spos b szko a motywuje uczni w do w asnej aktywno ci, w jaki spos b uczniowie wykazuj samodzielno w podejmowaniu w asnej aktywno ci, jakie przejawiaj inicjatywy w tym zakresie, jak w szkole realizuje si dzia ania zainicjowane przez uczni w, jakie formy aktywno ci proponuj rodzice?

2 Natomiast analiza dokumentacji szko y mia a wykaza : jakie zaj cia pozalekcyjne oferuje szko a i w jaki spos b prezentuje swoj ofert , jaka jest frekwencja uczni w na tych zaj ciach, w jakich konkursach, zawodach, zawodach, imprezach, akcjach spo ecznych, charytatywnych bior udzia uczniowie, jakie sukcesy osi gaj na polu dydaktyki, sportowym i artystycznym, jakie propozycje oferuje rodowisko lokalne w kierunku zainteresowa uczni w? Opis danych i spos b ich zbierania: W badaniach pos u ono si nast puj cymi metodami: ilo ciow metoda sonda u z u yciem anonimowej ankiety dla rodzic w, uczni w i nauczycieli oraz jako ciow rozmowa z nauczycielami, obserwacja oraz analiza dokumentacji wewn trzszkolnej, tj.: dzienniki lekcyjne, dzienniki zaj pozalekcyjnych, protoko y rady pedagogicznej. Dob r pr by badawczej mia charakter losowy. Zbieranie danych odbywa o si podczas: zebrania wychowawc w poszczeg lnych klas z rodzicami, spotka z nauczycielami, zaj z uczniami.

3 Wyniki ewaluacji zosta y wypracowane przez nauczycieli zespo w: humanistycznego, matematyczno przyrodniczego, wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Prezentacja wynik w ewaluacji Podstaw prawn do analizowania w/w obszaru dzia alno ci szko y jest ustawa z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. Z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). oraz rozporz dzenie z r. Szko a dysponuje bogat ofert zaj pozalekcyjnych. Organizowane s r ne typy zaj : maj ce przygotowa uczni w do konkurs w, sprawdzian w, w tym sprawdzianu ponadprzedmiotowego, zaj cia maj ce umo liwi zdobywanie dodatkowej wiedzy, nauk . j zyka angielskiego, zaj cia wyr wnawcze, sportowe oraz artystyczne. Oferta szko y w tym zakresie jest prezentowana na stronie internetowej szko y i tablicy informacyjnej w budynku nowej i starej szko y. Celem tych zaj jest ujawnienie i rozwijanie zainteresowa i uzdolnie.

4 Uczni w, kszta towanie umiej tno ci interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposob w sp dzania wolnego czasu. Analizuj c frekwencj uczni w na zaj ciach pozalekcyjnych oraz przeprowadzaj c rozmowy z wychowawcami klas, mo na stwierdzi , e uczniowie aktywnie uczestnicz . w zaj ciach pozalekcyjnych. Frekwencja jest analizowana i na bie co monitorowana. Du ym zainteresowaniem ciesz si zaj cia sportowe i artystyczne, co ma odzwierciedlenie w wysokiej frekwencji uczni w. Wysokiej frekwencji w czasie r norodnych zaj sprzyja r wnie ich zadowalaj ca, pobudzaj ca aktywno uczni w atmosfera. Zaj cia osi gaj . zamierzony cel, tj. stwarzaj uczniom mo liwo rozwoju w asnych zainteresowa , pobudzaj do w asnej inicjatywy, kt ra wyra a si w organizowaniu przez nich r norodnych przedsi wzi na terenie szko y i poza ni . Sprawiaj , e uczniowie aktywnie bior udzia . w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

5 Zaj cia pozalekcyjne prowadzone w szkole spe niaj trzy podstawowe funkcje: kszta c c , integruj c i rekreacyjno rozrywkow . Du a ilo zaj odbywa si w tym samym czasie, przez co uczniowie nie zawsze maj . mo liwo wzi cia udzia u we wszystkich zaj ciach, kt rymi s zainteresowani. Z kolei baza dydaktyczna szko y nie zawsze umo liwia bardziej atrakcyjne prowadzenie zaj . W celu uatrakcyjnienia zaj k ek przedmiotowych, nale a oby w miar mo liwo ci, wzbogaca szko w rodki i pomoce dydaktyczne m. in. w tablic interaktywn w nowej szkole. Powy sze dane potwierdzaj r wnie wyniki przeprowadzonych ankiet. Analiza wynik w bada zawartych w ankiecie dla nauczycieli. W badaniu udzia wzi o 25 nauczycieli. W niniejszym badaniu poddano analizie nast puj ce komponenty: spos b rozpoznawania potrzeb i zainteresowa uczni w, sposoby motywowania uczni w do w asnej aktywno ci, cz stotliwo i liczebno zaj pozalekcyjnych, sukcesy uczni w.

6 Pierwsze zagadnienie poddane analizie, dotycz ce sposob w rozpoznawania potrzeb i zainteresowa uczni w przedstawia w postaci oblicze procentowych wykres nr 1. Wynika z niego, e nauczyciele najcz ciej rozpoznaj potrzeby i zainteresowania uczni w poprzez obserwacj , rozmow z uczniami oraz z ich rodzicami. Drugie zagadnienie poddane analizie dotycz ce sposob w motywowania uczni w do w asnej aktywno ci w ramach dzia a szkolnych ilustruje wykres nr 2. Analizuj c wyniki bada przedstawionych na wykresie nr 2, mo na stwierdzi , e nauczyciele najcz ciej organizuj zaj cia dodatkowe dla uczni w maj cych trudno ci dydaktyczne, motywuj c ich w ten spos b do wyr wnywania brak w w wiadomo ciach i umiej tno ciach. 24 ankietowanych nauczycieli motywuje swoich podopiecznych nagrodami i wyr nieniami za ich aktywny udzia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Prawie po owa ankietowanych nauczycieli uaktywnia uczni w poprzez prowadzenie ciekawych zaj tematycznych, a tak e sportowych oraz organizowanie wyj do kina, teatru.

7 Cz stotliwo przeprowadzanych zaj dodatkowych wynosi wi cej ni raz tygodniu, a ilo . proponowanych uczniom godzin waha si od 2 do 10 godzin tygodniowo. Zaj cia odbywaj . si przed i po lekcjach: 9 nauczycieli swoje zaj cia przeprowadza po lekcjach, 4 przed lekcjami 12 zar wno przed jak i po lekcjach. Ilo uczni w bior cych udzia w zaj ciach dodatkowych rozk ada si mi dzy 10. a 30. Dwoje ankietowanych nauczycieli wskaza o, e maj nawet ponad 40 i 50 uczestnik w zaj . Aktywno uczni w na zaj ciach nauczyciele ocenili nast puj co: prawie 2/3 badanych stwierdzi a, e prawie wszyscy uczniowie s aktywni, 1/3 badanych oceni a, e wi kszo jest aktywna, 1 osoba ankietowana, stwierdzi a, e wi kszo uczni w jest bierna podczas lekcji. Wnioski: Poni sze badania ankietowe wykazuj , e nauczyciele stwarzaj r ne sytuacje, dzi ki kt rym zach caj uczni w do udzia u w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, co wp ywa na ich aktywno w szkole i poza ni.

8 Na 25 ankietowanych nauczycieli: 8 jest wychowawc klas I-III, 8 jest wychowawc klas starszych, 9 nie pe ni tej roli. Uczniowie naszej szko y odnosz sukcesy szkolne, a tak e na szczeblu miejskim, rejonowym, wojew dzkim i mi dzynarodowym: I, II, III miejsca w konkursach szkolnych: plastycznych, matematycznych, recytatorskich, czo owe miejsca w zawodach sportowych (w MOSIR-owskich Biegach Prze ajowych, w tenisie sto owym, w p ywaniu, w siatk wce, w pi ce no nej dziewcz t, w grach i zabawach, w Turnieju Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego), I miejsce internetowym konkursie mi dzynarodowym, wyr nienia w konkursie mi dzynarodowym Kangur , w og lnopolskim konkursie matematycznym PANGEA,, wyr nienia w konkursie wojew dzkim Nudna matematyka , wyr nienia w konkursach og lnopolskich z j zyka angielskiego. Uczniowie ponadto anga uj si , bior c udzia w wielu imprezach okoliczno ciowych zgodnie z kalendarzem szkolnym.

9 Prezentuj swoje umiej tno ci przed spo eczno ci . szkoln , a tak e dla rodzic w, np. w czasie uroczysto ci wigilijnych w klasie, dla pracownik w kopalni z okazji Dnia G rnika, podczas festynu szkolnego. Anga uj si w wiele akcji spo ecznych i charytatywnych: - ca oroczn zbi rka makulatury, plastik w, baterii, - akcj spo eczn Lubi siatk promuj c M w Polsce- Katowice 2014, - akcj Nakr tka czyli zbi rk plastikowych nakr tek w ramach pomocy zakupu specjalistycznej protezy lewej d oni dla Dawida Ksi ek, -akcj dekorowania choinki zorganizowanej przez ZSZ nr 3 im Kocura - zbi rk karmy dla zwierz t ze Schroniska Bezdomnych Zwierz t w Katowicach, - zbi rk zu ytych baterii, - zbi rk rodk w czysto ci, lek w dla dzieci Afryki, - zbi rk grosz wek w ramach akcji G ra Grosza , - w miejski Program Profilaktyczny- Kibicuj Fair Play , - bior udzia w akcji wysy ania kartek urodzinowych dodziewczynki chorej na raka.

10 Analiza wynik w bada zawartych w ankiecie dla uczni w klas IV-VI. Jak szko a motywuje do rozwijania w asnej aktywno ci uczni w? . Ankiet wype nili uczniowie klas: IV a, IV c, V a, V c, VI a, VI c. Wype ni o j 128 uczni w. Sk ada a si z sze ciu pyta zamkni tych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. 1. Czy twoim zdaniem szko a motywuje ci do rozwijania aktywno ci? Na to pytanie 103 (80,46%) uczni w udzieli o odpowiedzi twierdz cej, 7 (5,46% ) zaprzeczy o, a 18 (14,06 %) nie mia o zdania. 2. Je eli tak, to w jaki spos b szko a motywuje ci do w asnej aktywno ci? ucz szczam na zaj cia w k kach zainteresowa , w tym sportowych . 60 (58,25%) uczni w, bior udzia w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych 45 (43,68%) uczni w, uczestnicz w zaj ciach dodatkowych dla uczni w z trudno ciami w nauce . 36 (34,95%) uczni w, otrzymuj nagrody i wyr nienia za swoje osi gni cia 35 (33,98%) uczni w.


Related search queries