Example: confidence

REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI …

32005R1277. REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI . din 27 iulie 2005. de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind precursorii drogurilor i a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comer ului ntre Comunitate i rile ter e cu precursori ai drogurilor (Text cu relevan pentru SEE). COMISIA COMUNIT ILOR EUROPENE, av nd n vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, av nd n vedere REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii ai drogurilor1, n special articolul 14 literele (a) i (f), av nd n vedere REGULAMENTUL (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comer ului ntre Comunitate i rile ter e cu precursori ai drogurilor2, n special articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 11 alineatele (1) i (3), articolul 12.

32005R1277 REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al

Tags:

  Regulamentul

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI …

1 32005R1277. REGULAMENTUL (CE) nr. 1277/2005 AL COMISIEI . din 27 iulie 2005. de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind precursorii drogurilor i a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comer ului ntre Comunitate i rile ter e cu precursori ai drogurilor (Text cu relevan pentru SEE). COMISIA COMUNIT ILOR EUROPENE, av nd n vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, av nd n vedere REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii ai drogurilor1, n special articolul 14 literele (a) i (f), av nd n vedere REGULAMENTUL (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comer ului ntre Comunitate i rile ter e cu precursori ai drogurilor2, n special articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 11 alineatele (1) i (3), articolul 12.

2 Alineatul (1) al treilea paragraf i articolele 19 i 28, ntruc t: (1) REGULAMENTUL (CEE) nr. 3677/90 al Consiliului din 13 decembrie 1990 de stabilire a m surilor ce trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor substan e c tre fabricarea ilicit de stupefiante sau de substan e psihotrope3, care a fost pus n aplicare de REGULAMENTUL (CEE) nr. 3769/92 al COMISIEI din 21 decembrie 1992 de punere n aplicare i de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3677/90 al Consiliului de stabilire a m surilor ce trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor substan e c tre fabricarea ilicit de stupefiante sau de substan e psihotrope4, a fost nlocuit de REGULAMENTUL (CE) nr. 111/2005. Este necesar s se armonizeze dispozi iile de punere n aplicare prev zute de REGULAMENTUL (CEE) nr.

3 3769/92 cu noul set de norme prev zute de REGULAMENTUL (CE) nr. 111/2005. n consecin , REGULAMENTUL (CEE) nr. 3769/92 ar trebui abrogat. (2) REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor, care nlocuie te Directiva 92/109/CEE a Consiliului5, armonizeaz dispozi iile cu privire la introducerea pe pia a anumitor substan e folosite pentru produc ia ilegal de stupefiante i substan e psihotrope n cadrul Comunit ii. Pentru a optimiza func ionarea pie ei interne n ceea 1. JO L 47, , p. 1. 2. JO L 22, , p. 1. 3. JO L 357, , p. 1. 4. JO L 383, , p. 17. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin REGULAMENTUL (CE) nr. 1232/2002 (JO L 180, , p. 5). 5. JO L 370, , p. 76. Directiv , astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2003/101/CE.

4 (JO L 286, , p. 14). ce prive te comer ul cu precursori ai drogurilor ar trebui s se armonizeze la nivel comunitar dispozi iile privind solicitarea unei autoriza ii, acordarea sau refuzul de acordare a unei autoriza ii, suspendarea sau revocarea acesteia. (3) Este important s se evite retragerea neautorizat a substan elor din categoria I, iar sediile comerciale unde se depoziteaz sau se folosesc substan ele s beneficieze de protec ie mpotriva retragerii ilegale a acestora. (4) Se recomand s se defineasc tipurile de comercian i angaja i n comer ul intracomunitar care pot beneficia de autoriza iile speciale i de nregistr rile speciale. Se recomand s se stabileasc situa iile n care comercian ii angaja i n comer ul dintre Comunitate i rile ter e pot fi scuti i de obliga ia de nregistrare i de de inere a unei autoriza ii.

5 (5) Dispozi iile de reglementare a condi iilor de autorizare i a obliga iilor de notificare ale comercian ilor angaja i n comer ul intracomunitar i n comer ul dintre Comunitate i rile ter e ar trebui s fie, n m sura posibilului, identice. (6) Ar trebui stabilite dispozi ii care s permit verificarea legalit ii tuturor transporturilor de precursori ai drogurilor care intr pe teritoriul vamal al Comunit ii, n special transporturile n tranzit i cu transbordare, precum i zonele sensibile, cum ar zonele libere ale Comunit ii. (7) Sunt necesare proceduri specifice de autorizare a importului pentru a monitoriza opera iunile individuale de import de substan e din categoria I pentru a preveni deturnarea lor timpurie i, n special, pentru a solu iona o problem care cap t tot mai mult amploare, const nd din stimulen ii de tipul amfetaminei.

6 (8) Normele de aplicare cu privire la notificarea anterioar exportului ar trebui s permit . adaptarea transferului de informa ii i a tipului de r spuns necesar n func ie de sensibilitatea opera iunii de export. Pentru ca sistemul de notificare anterioar . exportului i sistemul de autorizare a exportului s poat fi exploatat integral, se recomand ca autorit ile s se concentreze n special asupra transporturilor cu grad mare de risc. Normele specifice privind utilizarea simplificat a notific rilor anterioare exportului i acordarea autoriza iilor de export prin procedura simplificat ar trebui s . permit relaxarea dificult ilor administrative n ceea ce prive te produsele chimice de larg consum, cu utiliz ri legale comune. (9) n vederea unei monitoriz ri adecvate a comer ului, statele membre ar trebui s le permit autorit ilor competente s i desf oare activitatea n mod eficient i s fac.

7 Schimb de informa ii. (10) n vederea unei coordon ri mbun t ite n domeniul monitoriz rii precursorilor drogurilor, este necesar ca statele membre s prezinte COMISIEI informa ii privind prevenirea deturn rii precursorilor drogurilor. (11) Prezentul regulament ar trebui s se aplice de la aceea i dat ca i REGULAMENTUL (CE). nr. 273/2004 i REGULAMENTUL (CE) nr. 111/2005. (12) M surile prev zute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru precursorii drogurilor, ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE. Articolul 1. Prezentul regulament stabile te normele de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 273/2004 i (CE) nr. 111/2005 n ceea ce prive te persoana responsabil , autorizarea i nregistrarea comercian ilor, furnizarea informa iilor, notific rile anterioare exportului i autoriza iile de export i import n domeniul precursorilor drogurilor.

8 Articolul 2. n sensul prezentului regulament, n plus fa de defini iile prev zute de Regulamentele (CE). nr. 273/2004 i (CE) nr. 111/2005, sedii comerciale nseamn cl direa (cl dirile) i terenul pe care un comerciant le ocup n aceea i zon . CAPITOLUL II. PERSOANA RESPONSABIL . Articolul 3. Comercian ii care desf oar activit i de import, export sau activit i intermediare n conformitate cu articolul 2 din REGULAMENTUL (CE) nr. 111/2005 care implic substan e clasificate n categoriile 1 sau 2 desemneaz o persoan responsabil pentru comer ul cu substan e clasificate, adreseaz o notificare autorit ilor competente cu privire la numele i datele de contact ale persoanei n cauz i comunic de ndat modific rile ulterioare ale acestor informa ii. Articolul 4. Persoana responsabil prev zut la articolul 3 se asigur c activit ile de import, export sau intermediare se desf oar n conformitate cu dispozi iile legale pertinente i este autorizat s.

9 Reprezinte comerciantul i s ia deciziile necesare pentru desf urarea activit ii sale. CAPITOLUL III. AUTORIZAREA I NREGISTRAREA COMERCIAN ILOR. Articolul 5. 1. Pentru a ob ine o autoriza ie n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004, comerciantul n cauz face o solicitare n scris. Solicitarea con ine urm toarele: (a) numele complet i adresa complet a solicitantului;. (b) numele complet al persoanei responsabile;. (c) o descriere a func iei i sarcinilor persoanei responsabile;. (d) adresele complete ale sediilor comerciale;. (e) descrierea tuturor locurilor de depozitare, produc ie, fabricare i transformare a substan elor clasificate;. (f) informa ii care s demonstreze c s-au luat m surile adecvate mpotriva retragerii neautorizate a substan elor clasificate din sediile enumerate la litera (e).

10 (g) descrierea i codul NC al substan elor clasificate din anexa I la REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004;. (h) n cazul unui amestec sau al unui produs natural, urm toarele men iuni: (i) descrierea amestecului sau a produsului natural;. (ii) descrierea i codul NC al substan elor clasificate din amestecul sau produsul natural definite n anexa I la REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004;. (iii) procentul maxim de astfel de substan e clasificate n amestec sau n produsul natural. (i) o descriere a tipului de opera iuni preconizate de la articolul 3 din REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004;. (j) o copie legalizat a registrului ntreprinderilor sau al activit ilor, dup caz, (k) un certificat care s ateste profesionalismul solicitantului sau al persoanei responsabile sau un document care s arate c ace tia prezint calit ile necesare pentru buna desf urare a opera iunilor, dup caz.


Related search queries