Example: barber

Regulamin systemu rowerów miejskich KROTOWER

Regulamin systemu rower w miejskich KROTOWER . I. PREAMBU A. 1. Niniejszy Regulamin okre la warunki oraz zasady korzystania przez Klient w z systemu KROTOWER w Mie cie i Gminie Krotoszyn, kt ry dzia a w obszarze wyznaczonym przez Urz d Miejski w Krotoszynie zgodnie z za cznikiem nr 1. do Regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin dost pny jest bezp atnie, Klienci mog si z nim zapozna na stronie internetowej oraz w dedykowanej aplikacji ROOVEE. Dokument mo na otrzyma bezp atnie w Urz dzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Ko taja 7, 63-700 Krotoszyn. 3. Operatorem systemu ROOVEE jest ROOVEE , ul. Ry owa 33a/7, 02-495 Warszawa, 4. Korzystaj c z KROTOWERU Klient potwierdza, e zapozna si z tre ci regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowi zuje si do ich przestrzegania.

2 10. Opłata manipulacyjna – opłata pobierana w momencie poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym zwrotem roweru przez Klienta. 11. Płatności Online BM – system płatności Blue Media, za pomocą którego Klient może

Tags:

  System, Online

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Regulamin systemu rowerów miejskich KROTOWER

1 Regulamin systemu rower w miejskich KROTOWER . I. PREAMBU A. 1. Niniejszy Regulamin okre la warunki oraz zasady korzystania przez Klient w z systemu KROTOWER w Mie cie i Gminie Krotoszyn, kt ry dzia a w obszarze wyznaczonym przez Urz d Miejski w Krotoszynie zgodnie z za cznikiem nr 1. do Regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin dost pny jest bezp atnie, Klienci mog si z nim zapozna na stronie internetowej oraz w dedykowanej aplikacji ROOVEE. Dokument mo na otrzyma bezp atnie w Urz dzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Ko taja 7, 63-700 Krotoszyn. 3. Operatorem systemu ROOVEE jest ROOVEE , ul. Ry owa 33a/7, 02-495 Warszawa, 4. Korzystaj c z KROTOWERU Klient potwierdza, e zapozna si z tre ci regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowi zuje si do ich przestrzegania.

2 II. DEFINICJE. 1. Aplikacja mobilna dystrybuowana przez ROOVEE aplikacja przeznaczona do zainstalowania na urz dzeniach mobilnych z systemem iOS i Android umo liwiaj ca wypo yczenie i zwrot roweru oraz dokonania p atno ci za wypo yczenie/przejazd wg tabeli op at i kar, kt ra stanowi za cznik nr 2 do Regulaminu. 2. Biuro Obs ugi Klienta - us uga przyjmowania zg osze dotycz cych systemu ROOVEE, telefonicznie pod numerem 88 77 66 833 od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 08:30 do 16:30, poza tymi godzinami mailowo pod adresem: , oraz za pomoc . aplikacji mobilnej. 3. Czas jazdy/wypo yczenia- czas liczony od momentu wypo yczenia do momentu zwrotu roweru KROTOWER .

3 4. Dzia ania zabezpieczaj ce Wszelkie czynno ci jakie s podejmowane w stosunku do Klienta w przypadku naruszenia Regulaminu systemu KROTOWER . Czynno ci te w szczeg lno ci mog . obejmowa zawieszenie konta, kontakt z Klientem, wezwanie do uregulowania nale no ci w sytuacji, gdy rodki Rachunku Klienta uniemo liwia pokrycie koszt w powsta ych na skutek korzystania z systemu . W przypadku braku dobrowolnego uregulowania nale no ci, tak e jej wyegzekwowanie. Wszelkie przypadki kradzie y oraz zniszczenia mienia systemu KROTOWER . zg aszane b d tak e w a ciwym organom. 5. Identyfikator Klienta to osobisty zbi r znak w w postaci numerycznej, kt re ustala Klient podczas rejestracji klienta.

4 Identyfikator jest niezb dny podczas autoryzacji wypo yczania i zwrotu roweru oraz w kontaktach z Biurem Obs ugi Klienta. 6. Klient osoba fizyczna korzystaj ca z systemu ROOVEE, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. 7. Operator ROOVEE , realizuj ca us ugi zwi zane z funkcjonowaniem systemu ROOVEE w Mie cie i Gminie Krotoszyn, z siedzib ul. Ry owa 33a/7, 02-495 Warszawa 8. Op ata inicjalna jednorazowa op ata pozwalaj ca na skorzystanie z systemu KROTOWER . Minimalny stan rodk w na koncie okre lony zosta w Tabeli op at i kar. 9. Op ata uiszczona op ata naliczona za Wypo yczenie roweru. 1. 10. Op ata manipulacyjna op ata pobierana w momencie poniesienia dodatkowych koszt w zwi zanych z nieprawid owym zwrotem roweru przez Klienta.

5 11. P atno ci online BM system p atno ci Blue Media, za pomoc kt rego Klient mo e dokonywa op at w systemie KROTOWER . Operatorem systemu BM jest BLUE MEDIA z siedzib w Sopocie, 81-717 Sopot, ul. Powsta c w Warszawy 6, zarejestrowan w rejestrze przedsi biorc w prowadzonym w S dzie Rejonowym Gda sk-P noc w Gda sku, VIII Wydzia . Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 0000320590, nr NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, 12. Post j/pauza- Wstrzymanie przejazdu w Aplikacji mobilnej u ytkownika KROTOWER oraz poprzez r cznie zamkni cie ROOVEE LOCK CONTROL. 13. Rachunek Klienta indywidualne konto Klienta w systemie ROOVEE, na kt rym s realizowane operacje uznania a tak e obci enia za korzystanie z systemu zgodnie z tabel op at i kar.

6 14. Regulamin niniejszy Regulamin okre la rodzaje, zakres, zasady oraz warunki korzystania z systemu ROOVEE w Mie cie i Gminie Krotoszyn, a tak e zakres praw, obowi zku oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialno ci Operatora i Klienta. Akceptacja niniejszego regulaminu, oraz spe nienie wszystkich warunk w jest warunkiem korzystania z systemu ROOVEE w Mie cie i Gminie Krotoszyn (w tym wypo yczenia KROTOWERu) oraz jest tak e niezb dnym warunkiem w procesie rejestracji w Systemie ROOVEE. Klient zawiera umow z Operatorem z chwil akceptacji Regulaminu, rejestracji oraz uiszczenia op aty inicjalnej w Systemie ROOVEE w Mie cie i Gminie Krotoszyn.

7 15. Rezerwacja rezerwacja wybranego dost pnego w Aplikacji mobilnej roweru KROTOWER . 16. ROOVEE LOCK CONTROL urz dzenie zabezpieczaj ce rower (wyposa one w modu . elektroniczny ROOVEE) realizuj ce proces: wypo yczania i zwrotu roweru, sterowania o wietleniem w rowerze, oraz monitorowania pozycji roweru (GPS, Akcelerometr), 17. Stojak element strefy ROOVEE PARK. 18. Strefa funkcjonowania KROTOWER - wyznaczony obszar miasta/gminy na kt rym funkcjonuje system ROOVEE. 19. Strefa ROOVEE PARK wyznaczony teren, na kt rym u ytkownik mo e wypo yczy lub odda . wypo yczony rower. Informacje o strefach rowerowych znajduj si stronie i w Aplikacji mobilnej ROOVEE.

8 20. system ROOVEE system samoobs ugowej wypo yczalni rower w, na kt ry sk adaj si : rowery, oprogramowanie, strefy ROOVEE PARK, aplikacja mobilna ROOVEE oraz ROOVEE LOCK. CONTROL. 21. Tabela op at i kar cennik us ug i op at systemu ROOVEE w Mie cie i Gminie Krotoszyn obowi zuj cy Klienta, kt ry stanowi za cznik nr 2 do Regulaminu, oraz dost pny na stronie internetowej 22. Umowa to umowa zawarta pomi dzy Klientem a Operatorem systemu ROOVEE ustalaj ce wzajemne prawa i obowi zku okre lone w Regulaminie. Umowa o tre ci obejmuj cej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta z chwil rejestracji Klienta w Systemie ROOVEE dla Miasta i Gminy Krotoszyn, i pod warunkiem z o enia przez Klienta o wiadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczeniu op aty inicjalnej.

9 23. Wypo yczanie roweru operacja zrealizowana za po rednictwem Aplikacji mobilnej dost pnej do pobrana na stronie z wykorzystaniem kodu QR znajduj cego si na rowerze. 24. Zako czenie wypo yczenia- operacja polegaj ca na r cznym zamkni ciu ROOVEE LOCK. CONTROL w miejscu gdzie jest zasi g sieci kom rkowej oraz zasi g sieci GPS. 2. 25. Zamawiaj cy Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Ko taja 7, 643-700 Krotoszyn. 26. Zwrot roweru poza stref - zwrot roweru poza wyznaczon stref ROOVEE PARK. 27. Zwrot roweru w strefie- zwrot roweru w wyznaczonej strefie ROOVEE PARK. III. WARUNKI OG LNE KORZYSTANIA Z systemu KROTOWER . 1. Warunkiem korzystania z systemu KROTOVER jest pobranie aplikacji mobilnej dost pnej do pobrania na stronie internetowej , zainstalowanie jej i dokonania procedury rejestracji w Systemie KROTOWER poprzez podanie wymaganych i prawid owych danych osobowych, akceptacji warunk w kt re s okre lone w niniejszym Regulaminie oraz uiszczenie op aty inicjalnej wskazanej w tabeli op at i kar.

10 2. W celu rejestracji Klient musi posiada aktywne konto poczty e-mail, aktywny numer telefonu i telefon z dost pem do Internetu oraz wyposa ony w Android lub iOS w wersji okre lonej w Sklepie Google Play i App Store 3. Operator zapewnia najnowsz wersj Aplikacji z systemem operacyjnym Android i iOS, aby aplikacja dzia a a poprawnie, nale y zawsze instalowa najnowsz dost pn wersj . 4. Klient wypo ycza od Operatora rower na warunkach okre lonych w Regulaminie. Klient zobowi zuje si przestrzega warunk w Regulaminu, w szczeg lno ci uiszcza op aty zgodnie z tabel op at i kar, korzysta z roweru zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zg asza usterki poprzez aplikacj lub mailowo: 5.


Related search queries