Example: bachelor of science

Rekommenderade Arkitektroller inom IT - iasa.se

Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige IASA Sweden Beslut om publicering: IASA styrelse, oktober 2007 Revision Inneh ll 1 3. 2 Metodik - Arkitektur p flera niv er och med olika inriktning .. 4. 3 Rekommendation p roller och leverabler.. 6. Enterprisearkitekt .. 7. Verksamhetsarkitekt .. 8. L 9. Mjukvaruarkitekt .. 9. 4 Slutord .. 10. Roller inom IT arkitektur 1 Introduktion IT yrken r en f rh llandevis ny yrkeskategori och samtidigt ett av de yrken som f r ndrats mycket under en kort tidsperiod. Under de senaste decennierna har f retagens verksamhet v xt samman med sina IT system. IT har blivit en viktig faktor f r att n framg ng och effektivisera sin aff r och idag finns det f retag d r IT.

Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige IASA Sweden Beslut om publicering: IASA styrelse, oktober 2007 Revision 1.0

Tags:

  Asia, Omni, Rekommenderade arkitektroller inom it iasa, Rekommenderade, Arkitektroller, Rekommenderade arkitektroller inom

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Rekommenderade Arkitektroller inom IT - iasa.se

1 Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige IASA Sweden Beslut om publicering: IASA styrelse, oktober 2007 Revision Inneh ll 1 3. 2 Metodik - Arkitektur p flera niv er och med olika inriktning .. 4. 3 Rekommendation p roller och leverabler.. 6. Enterprisearkitekt .. 7. Verksamhetsarkitekt .. 8. L 9. Mjukvaruarkitekt .. 9. 4 Slutord .. 10. Roller inom IT arkitektur 1 Introduktion IT yrken r en f rh llandevis ny yrkeskategori och samtidigt ett av de yrken som f r ndrats mycket under en kort tidsperiod. Under de senaste decennierna har f retagens verksamhet v xt samman med sina IT system. IT har blivit en viktig faktor f r att n framg ng och effektivisera sin aff r och idag finns det f retag d r IT.

2 Inte bara r en st dfunktion utan nyckeln till sj lva aff ren; IT systemen blir f retaget. Under den f rsta perioden av IT investeringar ersattes manuella processer med lokala system vilket gav stora rationaliseringsvinster p kort tid. Nu har fokus f r ndrats till att ist llet skapa f retags vergripande IT system, st ndigt n rvarande med information, processer och integration i realtid. Att bygga, styra och kontrollera l sningar i denna, mer komplexa, f retags vergripande IT. arkitektur har skapat nya roller i f retagen. Roller som systemarkitekt, l sningsarkitekt, integrationsarkitekt mm har uppst tt med olika typer av uppgifter och leverabler i den totala IT.

3 Arkitekturen f r f retaget. IASA bed mer att det kan finnas uppemot 50 olika ben mningar p . arkitekturroller hos svenska f retag. Ett antal ramverk f r att kontrollera och styra det elektroniska f retagets arkitektur har f reslagits under ren. Ett av de f rsta; Zachman Framework (publ. 1987), eller Zachman i form av olika derivat, har ofta anv nts f r att strukturera arbetet med IT arkitektur. Stora omorganisationer har gjorts i flera f retag, nya grupper, med nya uppgifter har inr ttats och mer fokus ligger idag p att se till att nya IT investeringar ger m tbara effekter p f retaget. Behovet r stort i Sverige att f v gledning kring vilka roller som b r finnas i f retaget och hur de samarbetar med varandra.

4 Flera problem kring detta finns idag. 1. Samma roll kan ha olika arbetsuppgifter som skiljer mellan f retag. 2. Olika f retag har olika rollben mning p samma arbetsuppgifter. 3. Det saknas en oberoende rekommendation kring vilken kompetens som kr vs inom de olika rollerna. 4. Det saknas en oberoende certifiering f r att verifiera en s dan kompetens. IASA Sverige presenterar i detta dokument v r rekommendation p roller och ansvar inom IT. arkitektur och hoppas att detta p sikt leder till att de olika rollerna harmoniseras p marknaden. 2 Metodik - Arkitektur p flera niv er och med olika inriktning IASA's kommitt SIRG, representerad av 12 olika f retag med arkitekter av olika inriktning, har arbetat med att under 5 m nader ta fram de Rekommenderade rollerna: Arbetsprocess: 1.

5 Ta fram de leverabler som arkitekter arbetar med 2. Positionera dessa leverabler p en karta som str cker sig ifr n verksamhet och strategi till teknisk arkitektur 3. Klustra dessa leverabler kring olika roller och f konsensus kring ben mningar. SIRG har i processen med att ta fram sina rekommendationer arbetat fram ett 40-tal leverabler. Leverabler som arkitekter levererar inom sitt yrke skiljer sig ganska lite mellan f retag. Exempel p . s dan leverabler kan vara anv ndningsfall, s kerhetsplaner, implementationsmodeller etc . SIRG har vidare positionerat dessa leverabler inom tre olika niv er och i deras skiljelinjer.

6 1. Niv 1; Inom denna niv sker en strategisk dialog med verksamheten. Strategiska arkitekturprinciper tas fram och de strategiska besluten fattas kring policys kopplat till dessa principer. Ur ett IT perspektiv s fattas h r ven besluten kring vilken IT f retaget skall investera i och utveckla f r att st dja aff ren. 2. Niv 2; Denna niv r r sig i gr nslandet mellan aff ren och tekniken. Mycket handlar om att skapa och anv nda olika referensmodeller som dels skapar f rst else f r verksamheten och ur ett IT perspektiv f rtydliga ramarna f r tekniken. 3. Niv 3; Denna niv adresserar den tekniska arkitekturen och hur denna skall realiseras inom ramarna f r fastst llda policys.

7 En viktig uppgift r att ta fram f rslag till standards, dels ppna standards och dels interna standards i form av tekniska l sningsm nster. Notera att dessa niv er inte n dv ndigtvis kan knytas direkt till en arkitektroll p ett enkelt s tt. En roll kan ibland arbeta med leverabler p flera niv er . Niv 1 - Verksamhet Stadsplaner Strategier Niv 2 - Mappning mellan aff r och teknik Processkartor Tj nstekartor Niv 3 - Teknik Applikationsdiagram Datamodeller Bild 1: Olika niv er ifr n strategi till teknik Under arbetat har ocks metamodeller tagits fram f r att relatera dessa leverabler till varandra och som st d f r vidare utveckling kring hur rollerna interagerar med varandra.

8 S KERHETS VISION. STRATEGI IT-VISION STRATEGI. AFF RSID . INFRASTRUKTU VERKSAMHETS. R OMR DE. IT-STRATEGI UTVECKLINGS VERKSAMHETS PROCESS- MODELL PROCESS MODELL. IT-SYSTEM/ SOA OBJEKT. DRIFTSTYP L SNING AKTIVITET TJ NST GRUPP DATAMODELL. KOMPONENT. PROGRAM- VARUTYP/ TJ NSTE- ENTITET. LICENS USE-CASE GR NSSNITT (OBJEKT) TABELL. IN UT. XML-SCHEMA ATTRIBUT. MEDDELANDE (OBJEKT F LT. TERM). Bild 2: Exempel p metamodell (arbetskopia). 3 Rekommendation p roller och leverabler. Vi har anv nt de tre niv erna p kartan som st d f r att f fram 4 olika inriktningar inom arkitekturarbetet p ett f retag. Dessa inriktningar r de som ligger till grund f r arkitekturrollerna.

9 Roller beskriver just roller och inte n dv ndigtvis enskilda befattningar. Beroende p komplexitet, storlek p organisationen och kompetens hos individer kan man arbeta i flera olika roller samtidigt. Notera 1 :Vi beskriver prim rt nedanst ende Arkitektroller genom ett IT-perspektiv. Vissa av rollerna kan ven arbeta utan IT fokus (helt eller delvis). Detta g ller framf rallt verksamhetsarkitekt och enterprisearkitekt. Anledningen r att dessa roller har ett ansvar f r verksamheten som inte enbart adresseras via IT. Ett f retag med en mogen IT organisation beh ver dock dessa personers kompetens i sin IT organisation.

10 Notera 2: Vi beskriver inte heller det som ibland kallas aff rsarkitekt i denna revision. Andra specialiserade titlar som arbetar med en speciell dom n kan vara s kerhetsarkitekt, infrastrukturarkitekt, dataarkitekt mm . Dessa arbetar ofta p flera plan samtidigt och som st d till enterprise-, l snings- eller mjukvaruarkitekten. En speciellt vanlig specialisering r just infrastrukturarkitekten som arbetar med att skapa en teknisk infrastruktur som brandv ggar, n tverk, servrar mm. som installationsmilj och st d f r f retagets aff rsapplikationer. IASA Sweden rekommenderar ifr n 2007-11-01 f ljande Arkitektroller i Sverige.