Example: confidence

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi ... - …

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Say s : 28239. M LL E T M BAKANLI I ZEL RET M KURUMLARI Y NETMEL . B R NC B L M. Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama . MADDE 1 (1) Bu Y netmeli in amac , her derece ve t rdeki zel retim kurumlar n n a l ve i leyi iyle ilgili usul ve esaslar d zenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Y netmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 say l zel retim Kurumlar Kanununda belirtilen zel retim kurumlar n kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Y netmelik, 5580 say l Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 say l Mill E itim Bakanl n n Te kil t ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin 13 nc ve 36 nc.

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi ... - …

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Say s : 28239. M LL E T M BAKANLI I ZEL RET M KURUMLARI Y NETMEL . B R NC B L M. Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama . MADDE 1 (1) Bu Y netmeli in amac , her derece ve t rdeki zel retim kurumlar n n a l ve i leyi iyle ilgili usul ve esaslar d zenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Y netmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 say l zel retim Kurumlar Kanununda belirtilen zel retim kurumlar n kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Y netmelik, 5580 say l Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 say l Mill E itim Bakanl n n Te kil t ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin 13 nc ve 36 nc.

2 Maddelerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4 (1) Bu Y netmelikte ge en;. a) Ak am lisesi: G nd z renim yapan orta retim okullar nda okuma hakk olmayanlara e itim ve retim imk n sa layan okullar , b) Bakanl k: Mill E itim Bakanl n , c) Di er personel: Kurumda e itim ve retim hizmetleri s n f d ndaki g revli personeli, ) E itim personeli: Kurumda g revli y netici, retmen, uzman retici, usta retici ve benzeri personeli, d) Genel m d rl k: zel retim Kurumlar Genel M d rl n , e) Hizmet i i e itim merkezi: 14/6/1973 tarihli ve 1739 say l Mill E itim Temel Kanununun genel ve zel ama lar yla temel ilkelerine uygun olarak resm veya zel kurum, kurulu veya i yeri personeline hizmet i i e itim yoluyla e itim veren zel retim kurumlar n , f) Kanun: 5580 say l zel retim Kurumlar Kanununu, g) (De i ik:RG-5/7/2014-29051) Kurum.

3 Okul ncesi e itim, ilkokul, ortaokul, orta retim yabanc , az nl k ve zel e itim okullar ndan Genel M d rl k e belirlenerek internet sayfas nda yay nlanan standartlara ve zel Okullar De erlendirme Y nergesine g re grubu belirlenen okullar , milletleraras zel retim kurumlar , e itli kurslar ,(Ek bare:RG-13/1/2017-29947) zel retim kurslar , (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) sosyal etkinlik merkezleri, zel ula t rma hizmetleri mesleki e itim ve geli tirme kurslar , uzaktan retim yapan kurulu lar , motorlu ta t s r c leri kurslar , hizmet i i e itim merkezleri, (M lga ibare:RG-20/6/2017- 30102) ( ) zel e itim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri zel retim kurumlar n , ) Kurum kontenjan : Kurumda ayn anda renim g recek en fazla renci veya kursiyer say s n , h) Kurum m d r : zel retim kurumunun m d r n , ) Program.

4 Rg n ve yayg n zel retim kurumlar nda uygulanacak d zeyi ile s resi belirlenen ve Bakanl k a onaylanan retim programlar n , i) Usta retici: En az orta retimden mezun olmu ve alan nda renim g rd n . belgelendiren veya alan nda sertifika sahibi olan reticileri, j) Uzman retici: G revlendirilece i alanda y ksek renim mezunu reticileri, k) cret: Kurumlar n t r ne g re ders saati veya bir retim y l i in bir renci ya da kursiyerden al nacak creti, l) (De i ik:RG-5/7/2014-29051) cretsiz okutulacak renci ve kursiyer: Bir retim y l veya d nem i inde cretsiz renim g ren renci ve kursiyeri, m) Y l: De erlendirmeye esas i lemin ba lang c ndan itibaren ge en 12 ayl k s reyi, n) (Ek:RG-5/7/2014-29051) D n m program.

5 14/3/2014 tarihi itibariyle Kanun h k mlerine g re dershane veya renci et t e itim merkezi olarak faaliyet g stermekte iken 1/9/2015 tarihine kadar zel retim kurumuna d n mek isteyenlerin ba vuru s re lerinin, de erlendirme kriterlerinin, kurucular n d n mek istedikleri okul ve kurum ile d n m tamamlayacaklar s reye ili kin taahh tlerinin yer ald program , o) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Temel Lise: Kanunun ge ici 5 inci maddesi kapsam nda d n m program na al nan kurumlar n kurucular taraf ndan a lan ve faaliyetleri 2018-2019 e itim retim y l n n sonuna kadar devam eden orta retim zel okullar n , ) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (De i ik:RG-13/1/2017-29947) Bilim grubu: Bakanl k a lise ve dengi okul rencileri ile mezunlar na y nelik onaylanan er eve program do rultusunda (Ek-15)'te belirlenen gruplar , p) (Ek:RG-8/8/2015-29439) zel retim kursu.

6 Ki ilerin, Bakanl k a belirlenmi bilim gruplar na uygun e itim ortamlar nda, renim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun retim programlar . do rultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geli tirdi i, serbest zamanlar n de erlendirdi i (M lga bare:RG-13/1/2017-29947) ( ) (De i ik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda e itim veren zel retim kurumlar n , r) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Ders y l : Okullarda, derslerin ba lad tarihten kesildi i tarihe kadar ge en s reyi, s) (Ek:RG-8/8/2015-29439)Ki isel geli im kursu: Ki ilerin, sosyal ve k lt rel alanlarda Bakanl k a belirlenmi uygun e itim ortamlar nda, renim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun retim programlar do rultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geli tirdi i, serbest zamanlar n.

7 De erlendirdi i ve benzeri e itimlerin verildi i e itli kurs kapsam ndaki zel retim kurumlar n , ) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Meslek edindirme ve mesleki geli im kursu: Ki ilerin, meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine y nelik alanlarda Bakanl k a belirlenmi uygun e itim ortamlar nda, renim seviyelerine uygun retim programlar do rultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geli tirdi i ve benzeri e itimlerin verildi i e itli kurs kapsam ndaki zel retim kurumlar n , t) (Ek:RG-8/8/2015-29439) retim y l : Ders y l n n ba lad tarihten ertesi ders y l n n ba lad.

8 Tarihe kadar ge en s reyi, u) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Yetenek kursu: Ki ilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanl k a belirlenmi uygun e itim ortamlar nda, renim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun retim programlar do rultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geli tirdi i, serbest zamanlar n . de erlendirdi i e itli kurs kapsam ndaki zel retim kurumlar n , ) (Ek:RG-3/7/2016-29761) e-Yayg n: e itli kurslar (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) , zel retim kurslar , uzaktan retim yapan kurslar, hizmet i i e itim merkezleri ve sosyal etkinlik merkezleri (M lga ibare:RG-20/6/2017- 30102) ( ) ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda tutuldu u, i.

9 Ve i lemlerin y r t ld Bakanl k a y netilen bilgisayar yaz l m n , v) (Ek:RG-13/1/2017-29947) zel (De i ik: ibare:RG-20/6/2017- 30102) ula t rma hizmetleri mesleki e itim ve geli tirme kursu: S r c ve y neticilere, 11/6/2009 tarihli ve 27255 say l Resm . Gazete 'de yay mlanan Karayolu Ta ma Y netmeli i kapsam ndaki faaliyetlerde mesle in icras ile ilgili e itim, bilgi, beceri ve donan m kazand ran zel retim kurumlar n , y) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Faaliyet d nemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde rencilere y nelik faaliyetlerin devam etti i 1 Eyl lden ertesi y l n 1 Eyl l tarihine kadar olan s reyi, z) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) birli i protokol : l mill e itim m d rl kleri ile belediyeler aras nda imzalanan ve Bakanl k a onaylanan sosyal etkinlik merkezleri i birli i protokol n , ifade eder.

10 K NC B L M. Kurum A ma, Devir, Nakil ve Kapatma Kurum a ma MADDE 5 (1) Kanunun 3 nc maddesi h km do rultusunda zel retim kurumlar na kurum a ma izni ile i yeri a ma ve al ma ruhsat verilir. (2) Kurum a ma izni ile i yeri a ma ve al ma ruhsat n n verilebilmesi i in a a daki belgeler istenir;. a) Form dilek e (EK-1). b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 say l T rk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen s reler ge mi olsa bile; kasten i lenen bir su tan dolay bir y l veya daha fazla s reyle hapis cezas na ya da affa u ram olsa bile devletin g venli ine kar su lar, Anayasal d zene ve bu d zenin i leyi ine kar.