Example: bankruptcy

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø - framside

ArbeidstilsynetArbeidstilsynetRisikovurd ering av psykososialt arbeidsmilj ved omstillingHMS-faglig forums konferanse OsloSeniorinspekt r Nenad Tomic og seniorinspekt r Kristin AustadArbeidstilsynetArbeidstilsynetTema Presentasjon av Arbeidstilsynet: organisering, tilsynsmetoder, reaksjonsformer Risikovurdering : hva er det? Arbeidsmilj modellen Omstilling og endring hva dette kan v re Arbeidsmilj lovens krav Hva Arbeidstilsynet mener med psykososiale og organisatoriske arbeidsmilj forhold FoU-prosjektet Sunne omstillingsprosesser Noen eksempler fra tilsynArbeidstilsynetArbeidstilsynet4 Regional organiseringDokumentasjonog analyseLov og regelverkStyring og samordningOrganisasjonKommunikasjonDirek t rDirektoratet i TrondheimArbeidstilsynetArbeidstilsynet Arbeidstakere skal ha lovlige arbeidsbetingelser.

Arbeidstilsynet Tema •Presentasjon av Arbeidstilsynet: organisering, tilsynsmetoder, reaksjonsformer •Risikovurdering: hva er det? •Arbeidsmiljømodellen

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø - framside

1 ArbeidstilsynetArbeidstilsynetRisikovurd ering av psykososialt arbeidsmilj ved omstillingHMS-faglig forums konferanse OsloSeniorinspekt r Nenad Tomic og seniorinspekt r Kristin AustadArbeidstilsynetArbeidstilsynetTema Presentasjon av Arbeidstilsynet: organisering, tilsynsmetoder, reaksjonsformer Risikovurdering : hva er det? Arbeidsmilj modellen Omstilling og endring hva dette kan v re Arbeidsmilj lovens krav Hva Arbeidstilsynet mener med psykososiale og organisatoriske arbeidsmilj forhold FoU-prosjektet Sunne omstillingsprosesser Noen eksempler fra tilsynArbeidstilsynetArbeidstilsynet4 Regional organiseringDokumentasjonog analyseLov og regelverkStyring og samordningOrganisasjonKommunikasjonDirek t rDirektoratet i TrondheimArbeidstilsynetArbeidstilsynet Arbeidstakere skal ha lovlige arbeidsbetingelser.

2 Arbeidsrelaterte helseplager, sykdom, skader og ulykker skal reduseres Virksomhetene skal arbeide systematisk for ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmilj Virksomhetene skal sikre inkludering og tilrettelegging for arbeidstakere som st r i fare for bli utst tt fra arbeidslivet5 Arbeidstilsynet p jobb for et godt arbeidslivArbeidstilsynetArbeidstilsynet Meldte tilsyn: vi varsler tilsynet i forkant, i brev med oversikt over tilsynstematikkUanmeldte tilsyn: vi kommer uanmeldt til virksomheten (arbeidskontrakter, ID kort, sosial dumping, teknisk )Postale tilsyn: vi innhenter dokumentasjonen vi nsker i brevsform( tilrettelegging sykmeldte, arbeidskontrakter, l )Revisjon:tilsyn med fokus p hvordan virksomhet jobber systematisk med HMS Markedskontroll: sjekk av produkter ihtkrav til helse, milj og sikkerhet i forskrifter og ihtE S avtalenTilsynsmetoderArbeidstilsynetArbe idstilsynetKampanjer og aksjoner Tilsyn ved ulykkerSamordnet tilsynTilsynsmetoder varsel om p leggVedtak om p leggVarsel om tvangsmulktVedtak om tvangsmulkt : iverksettelse av tvangsmulktStansingPolitianmeldelse(Arbe idsgiver kan komme med innspill til rapport/varsel om p legg innen gitt frist.)

3 Arbeidsgiver kan ogs klage p fattet vedtak)Hva skjer etter tilsynet?ArbeidstilsynetArbeidstilsynetF orhold Arbeidstilsynet ofte p peker i tilsyn Virksomhetene m kartlegge forhold i egen virksomhet som kan medf re en risiko for sykdom og skade, og de m gjennomf re tiltak for unng dette. Arbeidsgiver m s rge for at de ansatte har tilstrekkelig oppl ring for kunne utf re jobben p en trygg og sikker m te9 Foto: : mulige tap og utfordringer i en virksomhet: fare for u nskede hendelser for menneske, milj og materielle og over tidSannsynlighet konsekvensRisikovurdering : hva er det?ArbeidstilsynetArbeidstilsynet1. Hvorfor? Klar m lsetting. Hent inn relevant Hva kan skje hos oss?

4 3. Hvor sannsynlig er det?-aktuelle risiko, grad r sannsynlighet4. Konsekvenser: person, milj , materielle verdierHvordan risikovurdere?ArbeidstilsynetArbeidstils ynet5. Vurdering av risiko: prioritering mest sannsynlig stor konsekvens. Redusere sannsynlighet redusere konsekvens6. Hvordan redusere risiko: lag handlingsplan! Ansvarlig, tiltak, tidsfrister, avsett n dvendige midler. Husk dokumentere oppf lgingen! Leder: tilrettelegg og sjekk status og : medvirke til redusere risikoHvordan risikovurdere? , informasjonsinnhenting og organiseringValg av analysemetodeIdentifisering av mulige initierende hendelser (farer, trusler, muligheter) rsaksanalysenRisikobildetSammenlikning av alternativer, identifisering og vurdering av tiltakLedelsens vurdering og ndteringArbeidstilsynetArbeidstilsynetRi siko hva er det for tilsynsetatene?

5 Et uttrykk for fare eller trussel som en u nsket hendelse representerer for mennesker, milj og materielle verdier. Risiko kan ogs beskrives som mulig tap som man blir utsatt for i fremtiden, men som man ikke vet om vil inntreffe eller ikke. Hentet fra: Tilsynsetatenes Veiledning for tilsynspersonell om risikovurderinger (2009) Risiko for oss, uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvens av en u nsket hendelse eller lovens fokus p risiko Arbeidsmilj loven- 1-1 Lovens form l- 3-1 Krav til systematisk om systematisk helse-, milj -og sikkerhetsarbeid - 5 pkt. 6 Fra : Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning kap. 7 Risikovurderingseniorinspekt r Grethe B Omstillingsprosesser -psykososiale og organisatoriske arbeidsmilj forhold ArbeidstilsynetArbeidstilsynetArbeidstil synets arbeidsmilj modellKrav til arbeidsmilj et (Arbeidsbetingelser)-VirksomhetenOrganis atoriske-Arbeidets organisering-Teknologi-Styrings-og planleggingssystemer-Kontrolltiltak-Omst illinger-Medvirkning-Informasjon-Oppl ring-Arbeidstilknytning-Arbeidskontrakte r -Arbeidstidsordninger-L nnssystemer-Tilrettelegging og ledelseFaglig og personlig utviklingSelvbestemmelseVariasjon13 Krav til HMS-arbeid og HMS-ressurserKrav til.

6 -Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) p alle plan i virksomheten-Verneombud-HMS-oppl ring for ledere -Tllitsnnsapparat--Arbeidsmilj utvalg-Bedriftshelse-tjeneste i bestemte bransjerEgenskaper ved arbeidsstokkens sammensetning4 Arbeidsgivers og arbeidstakernes beskrivelser, vurderinger og opplevelser av 1 og 2 samt hvordan disse fungerer i praksis5 Fysiske og mekaniske Krav til:-bygnings-og utstyrsmessige forhold-inneklima-lysforhold-st yforhold-str lingsforhold-maskiner og annet arbeidsutstyr-lokaler2 Kjemiske og biologiskeKrav til: -tilrettelegging ved h ndtering av kjemikalier eller biologisk materiale- erstatte kjemikalier/ biologisk materiale eller prosess hvis mulig ved helsefare-rutiner og utstyr for hindre/ motvirke helseskader-stoffkartotek2 ErgonomiskeKrav til:-utforming og innredning av arbeidsplassen -disponering av n dvendige hjelpemidler -tilrettelegging for variasjon i arbeidet - unng tunge l ft - unng ensformig gjentakelsesarbeid- unng uheldig vibrasjon- unng ubekvem arbeidsstilling2 PsykososialeKrav til:-ivaretakelse av integritet og verdighet-mulighet for kontakt og kommunikasjonikke utsettes for.

7 -trakassering og utilb rlig opptreden-vold, trusler og uheldige belastninger2 SamfunnsmessigerammebetingelserPolitikkL ovverk Samfunns konomiArbeidsmarked87 Menneskelige ramme-betingelserHelse-og velferdsmessige registreringer6 ArbeidstilsynetArbeidstilsynetKvantitati v kartlegging av organisatorisk og psykososialt arbeidsmilj ofte grunnlag for risikovurderinger Ofte m les ansattes oppfattelse av psykologiske, sosiale og organisasjonsmessige forhold. F om noen sp rsm l omhandler hvordan forholdene faktisk er. For eksempel sp rres det om man opplever tidspress. Faktisk arbeidsmengde og arbeidsfordeling kartlegges imidlertid kelse er med andre ord ute etter oppfatninger, ikke fakta beskrivelser.

8 Medarbeiderunders kelser inneholder sjeldent eller aldri sp rsm l om verneaparatet og/eller tillitsvalgsystemet. Mange av sp rsm lene som stilles har liten sammenheng med arbeidsmilj lovens et aktuelt tema Omstillinger har alltid v rt en del av arbeidslivet, men skjer n hyppigere enn f r ( ca. 28% , 700 000 yrkesaktive ber rt av omorganisering, uten nedbemanning, i l pet av en tre rs periode, LKU SSB 2009) Vanlige konsekvenser av omstilling: kt usikkerhet og jobbstress Nedgang i jobbtilfredshet, trivsel og motivasjon Kan ha negativ virkning p arbeidsmilj og arbeidstakernes fysiske og mentale helse Noen typiske utsagn ute i virksomhetene: Vi er under omstilling hele tiden det er ikke noe ekstraordin rt!

9 Vi m vente med HMS-arbeid til omstillingen er gjennomf er omstilling? Mange ulike definisjoner p omstilling i faglitteraturen Omstilling betyr endre, gj re noe annerledes En definisjon: Omstilling er et begrep som beskriver styrte tilpasninger en (arbeids)organisasjon gj r p grunn av ytre eller indre p virkninger Omstilling og endring en del av arbeidslivet heller kontinuerlige prosesser enn enkeltst ende tiltakArbeidstilsynetArbeidstilsynetHva er omstilling?Eksempler: Eierskifte Endring i antall ansatte oppbemanning og nedbemanning Sammensl ing av avdelinger, virksomheter etc. Oppsplitting av virksomheter Omorganisering endring i organisasjonskart Ny teknologi Lederskifte Nye arbeidstidsordninger Nye produkter eller tjenester.

10 Loven I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det gis tilstrekkelig informasjon og oppl ring slik at arbeidstakerne i stand til utf re arbeidet n r det skjer endringer som ber rer vedkommendes arbeidssituasjon - 4-2 (2) e) Under omstillingsprosesser som medf rer endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon skal arbeidsgiver s rge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er n dvendig for ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmilj - 4-2 (3) loven Under planlegging og gjennomf ring av endring i virksomheten, vurdere om arbeidsmilj et vil v re i samsvar med lovens krav, og iverksette n dvendige tiltak - 3-1 (2) d)