Example: air traffic controller

SAÜSEM TCESİS EĞİTİMLERİ SINAV KILAVUZU

SA SEM TCES S E T MLER SINAV KILAVUZU . 30 Temmuz 2015 Per embe, Saat: - 1. S navlar hakk nda TCES S taraf ndan yap lan 11. S navlar n a k kald s reler i erisinde birden fazla s nava bilgilendirmenin detaylar na a a daki adresten girmeniz gerekiyorsa, bir s nav bitirdikten hemen sonra ula labilir: di er s nav ba latabilirsiniz. Ayn anda iki veya daha fazla 2. S navlara, adresnden kendi s nav ba latmaya al may n. Bu durumda her iki s nav Kullan c ad n z ve ifrenizle giri yaparak eri ebilirsiniz. i inde s re i lemeye ba layaca i in uygulama hakk n z . bo una kullanm olursunuz. Bu durumla ilgili 3. S navlar, evrimi i ortamda ger ekle tirilece i i in tek tip ya anabilecek hak kay plar n n sorumlulu u tamamen size soru kitap kullan lacakt r. aittir. 4. S navlar n yap laca g n i erisinde ilgili dersler t m 12. 30 Temmuz 2015 Per embe g n , t m s navlar ile kullan c lar n eri imine kapat lacakt r. S nav bittikten sonra saatleri aras nda a k kalacakt r. S nav uygulama derslere tekrar eri im sa lanabilecektir.

1. Sınavlar hakkında TCESİS tarafından yapılan bilgilendirmenin detaylarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://www.tcesis.org/Sayfa.aspx?sid=6

Tags:

  Kilavuzu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SAÜSEM TCESİS EĞİTİMLERİ SINAV KILAVUZU

1 SA SEM TCES S E T MLER SINAV KILAVUZU . 30 Temmuz 2015 Per embe, Saat: - 1. S navlar hakk nda TCES S taraf ndan yap lan 11. S navlar n a k kald s reler i erisinde birden fazla s nava bilgilendirmenin detaylar na a a daki adresten girmeniz gerekiyorsa, bir s nav bitirdikten hemen sonra ula labilir: di er s nav ba latabilirsiniz. Ayn anda iki veya daha fazla 2. S navlara, adresnden kendi s nav ba latmaya al may n. Bu durumda her iki s nav Kullan c ad n z ve ifrenizle giri yaparak eri ebilirsiniz. i inde s re i lemeye ba layaca i in uygulama hakk n z . bo una kullanm olursunuz. Bu durumla ilgili 3. S navlar, evrimi i ortamda ger ekle tirilece i i in tek tip ya anabilecek hak kay plar n n sorumlulu u tamamen size soru kitap kullan lacakt r. aittir. 4. S navlar n yap laca g n i erisinde ilgili dersler t m 12. 30 Temmuz 2015 Per embe g n , t m s navlar ile kullan c lar n eri imine kapat lacakt r. S nav bittikten sonra saatleri aras nda a k kalacakt r. S nav uygulama derslere tekrar eri im sa lanabilecektir.

2 S resi 60 dakika oldu u i in s nav n z en ge 'da 5. Sistemde SM (Sorumlu M d r), KDE (Klinik Destek ba latman z gerekmektedir. Eleman ), STE (Sat Tan t m Eleman ) olmak zere toplam 3 farkl s nav yer almaktad r. Ba vuruda bulundu unuz 13. S navda, k sm ndan nceki ve sonraki serti kalar n her birisi i in ayr ayr s nava girmeniz soru se eneklerine t klayarak istedi iniz sorudan gereklidir. Size atanan s navlar k s- ba layabilirsiniz. Size en do ru gelen se ene i i aretlemek m ndan g rebileceksiniz. i in, se ene in solunda yer alan beyaz renkli yuvarlak daireye t klaman z yeterlidir. Sistem sadece tek bir cevap i aretlemenize izin vermektedir. 6. Her bir s nav i in yaln zca bir uygulama hakk n z bulunmaktad r. S nav g n belirtilen saatlerde, kendinizi 14. De i tirmek istedi iniz bir cevap oldu unda, ilgili soruya en haz r hissetti iniz bir zaman da s nav ba latman z geri veya ileri d nerek yeni cevaba t klaman z yeterlidir. tavsiye ediyoruz. 7. E er ba vuruda bulunmad n z bir s nav g r yorsan z 15.

3 T m sorulara cevap verdiyseniz s nav bitirmek i in, veya ba vurunuzun onayland bir serti ka t r i in size d mesine t klay n. Bu d meye t klad ktan s nav a lmam sa, hemen E-mail sonra sistem cevaplar n z kaydederek uygulaman z . adresine Acil Mail at n z. kapat r. 8. Her bir serti ka s nav toplam 40 soru i ermektedir. 16. S navda size verilen s re bitti inde; o ana kadar verdi iniz Sorular n say sal olarak da l m a a da yer almaktad r. cevaplar otomatik olarak kay t edilerek s nav kapat lacakt r. Tek bir uygulama hakk n z oldu undan s nav Sertifika Mevzuat Etik Hijyen Radyasyon Toplam s renizi verimli ve dikkatli kullanmaya zen g steriniz. SM 16 8 8 8 40 17. S nav esnas nda herhangi bir ekilde s nav ekran n terk KDE 8 8 12 12 40 etmeyiniz. S nav ekran n terk etti inizde s reniz i lemeye devam edecektir. B yle bir durumda herhangi STE 20 20 - - 40. bir ek s re verilmeyecektir. S nav g n her serti ka i in bir s nav hakk n z bulundu undan bu 9. S nav s resi her bir serti ka i in 60 dakikad r.

4 Nedenle ya anabilecek hak kay plar ndan SA SEM. sorumlu tutulamaz. 10. TCES S taraf ndan al nan karar gere i;. a. Ba ar l olabilmek i in 70/100 puan kar l nda 28/40 soruyu do ru cevaplaman z gerekmektedir. b. S navlara ili kin puanlar s nav g n nden sonraki iki hafta i erisinde TCES S sitesinde a klanacakt r. c. Her soru e it puana sahiptir. Puanlama s recinde do ru cevaplanan sorular dikkate al nacak, yanl . cevaplanan ya da bo b rak lan sorular dikkate al nmayacakt r. Bu nedenle her soruda size en do ru g r nen cevab i aretleyerek cevaps z soru b rakmaman z yarar n za olabilir. d. S nav esnas nda kullanaca n z al r bir bilgisayar ile aktif bir internet ba lant s n sa lamak sizin sorumlulu unuzdad r.


Related search queries