Example: bankruptcy

Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ …

Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollm n Olesen Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen 10. september 2012. Af Mikko Hollm n Olesen, I talr kke-delen, skal man angive det n ste tal i en talr kke, : 3. Indledning I forbindelse med indkaldelsen af v rnepligtige til session ( Forsvarets Dag), underkastes de v rnepligtige Forsvarets egen intelligenstest , den Figur 2. s kaldte BPP. BPP er ikke opbygget omkring de samme parametre som den g ngse intelligenskvotientskala. Derfor er de to pr veformer heller ikke direkte sammenlignelige. I ordrelationsdelen skal man relatere ord til hinanden BPP omfatter s ledes pr ver inden for sprog, som i f lgende eksempel: 4. matematik og logik. I mods tning hertil fokuserer IQ-skalaen prim rt p logik. Derfor giver det ikke n dvendigvis mening, at sammenligne BPP og IK-skalaen, da der ikke n dvendigvis m les ud fra samme parametre.

Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollmén Olesen Side 3 af 7 for at tilnærmelsesvist sammenholde BPP-skalaen

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ …

1 Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollm n Olesen Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen 10. september 2012. Af Mikko Hollm n Olesen, I talr kke-delen, skal man angive det n ste tal i en talr kke, : 3. Indledning I forbindelse med indkaldelsen af v rnepligtige til session ( Forsvarets Dag), underkastes de v rnepligtige Forsvarets egen intelligenstest , den Figur 2. s kaldte BPP. BPP er ikke opbygget omkring de samme parametre som den g ngse intelligenskvotientskala. Derfor er de to pr veformer heller ikke direkte sammenlignelige. I ordrelationsdelen skal man relatere ord til hinanden BPP omfatter s ledes pr ver inden for sprog, som i f lgende eksempel: 4. matematik og logik. I mods tning hertil fokuserer IQ-skalaen prim rt p logik. Derfor giver det ikke n dvendigvis mening, at sammenligne BPP og IK-skalaen, da der ikke n dvendigvis m les ud fra samme parametre.

2 Dertil kommer, at skalaerne er indrettet forskelligt. Figur 3. Sessionspr ven (BPP-57) I figurpr ven skal der l ses spatialopgaver, dvs. at man BPP - B rge Priens Pr ve - blev skabt af skal kunne indpasse figurer i andre figurer som i B rge Prien for over 50 r siden. Den nedenst ende eksempel: 5. nuv rende BPP indeholder i alt 78 sp rgsm l. Sessionen har i hele BPP's levetid s rget for, at opgaverne er forblevet ukendte. Baggrunden herfor er, at forh ndviden om pr ven ville have gjort den v rdil BPP tager 45 minutter og best r af fire delpr ver, der indbefatter hhv. sp rgsm l om matricer, talr kker, ordrelationer og figurer. Sp rgsm lene har varierende sv rhedsgrader. I matrixpr ven (delpr ve 1) skal man angive den tekst, som skal fremg af det tomme felt. Et eksempel ses herunder: 2. Figur 4. Selv om man kunne indvende, at umotiverede unge Figur 1. - dvs. dem der ikke nsker at blive inkaldt - ville 3 Kousgaard (2003), s.

3 8. 1 Kousgaard (2003), s. 3 4 Kousgaard (2003), s. 9. 2 Kousgaard (2003), s. 8 5 Kousgaard (2003), s. 10. Side 1 af 7. Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollm n Olesen pr stere lavere resultater i BPP, er der intet der Efter denne systematik er ca. 50 % af befolkningen tyder p , at umotiverede unge pr sterer d rligere normalt intelligente. end motiverede For IQ-skalaen kan fordelingen af intelligens blandt befolkningen opstilles p flg. m de,7 der kan beskrives som en osteklokkeform: Intelligenskvotient efter IQ-skalaen En persons intelligenskvotient (IQ eller IK) m les ofte p en skala, hvor det hyppigst forekommende intelligensniveau er en IQ p 100. Med en standardafvigelse p 15, anses ca. 2 % af befolkningen for at have en IQ p 130 eller derover. En IQ p mellem 90 og 110 anses for normal: Under 70 Meget lav 70 - 90 Lav 90 - 110 Normal 110 - 130 H j Over 130 Meget h j Figur 5.

4 Forsvaret offentligg r tilsyneladende ikke en samlet Metodikken bag sammenligningen statistik over v rnepligtiges resultater. Imidlertid Der er ikke i n rv rende redeg relse foretaget en kan en del s dan statistik - vedr rende delpr ve Sammenligning af det materielle indhold af BPP 1 (bogstavmatricer) - udledes af Institut for contra IQ-tests. Det er s ledes vigtigt at bem rke, Milit rpsykologis rapport fra 2003 om nydanskeres at mulige (og muligvis v sentlige) fejlkilder knyttet pr stationer under BPP. til forskelle i pr vers udformning ikke behandles Ud fra denne rapport kan udledes statistisk data her. om BPP-respondenter. Disse respondenters For at sammenholde resultater fra BPP med IQ- pr stationer og beregningen af procentiler er anf rt resultater er statistik fra begge metoder derimod i appendiks II. alene omregnet til percentiler, dvs. en opdeling i Som forventet, kan pr stationerne illustreres i en hundreddele.

5 Osteklokkeform, der tiln rmelsesvist ligner den For IQ-skalaen er tallene let tilg ngelige. tilsvarende illustration for IQ-skalaen (figur 5): Herunder vises de i afrundet form. Er man i den 95. percentil, svarende til en IQ p ca. 125, Pr stationer (BPP). betyder det at man er popul rt sagt er mere 5,0. intelligent end 95 % af befolkningen (se endvidere 4,5. 4,0. appendiks I): 3,5. Procentdel 3,0. 2,5. 2,0. IQ Percentil Beskrivelse 1,5. 1,0. 65 1 Meget lav intelligens 0,5. 0,0. 70 2 Lav intelligens 0 10 20 30 40 50 60 70 80. BPP score 75 5 Lav intelligens 85 16 Lav intelligens Figur 6. 90 25 Normal intelligens 95 37 Normal intelligens N r vi nu er i besiddelse af percentiler for b de IQ- 100 50 Normal intelligens skalaen og BPP-skalaen, kan disse v rdier s ttes op 105 63 Normal intelligens over for hinanden, jf. appendiks III. Af figur 6 og af 110 75 Normal intelligens Forsvarets statistik kan udledes, at en BPP-score p.

6 115 84 H j intelligens ca. 43 er udtryk for normal intelligens. 120 91 H j intelligens 125 95 H j intelligens 130 98 H j intelligens Sammenfatning 135 99 H j intelligens Ved at omregne BPP-resultater og IQ-statistik til percentiler, kan man opstille en konversionstabel 6 Kousgaard (2003), s. 15, med henvisning til T. Teasdale 7 Wikipedia om "Intelligenskvotient" (10. august 2010). Side 2 af 7. Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollm n Olesen for at tiln rmelsesvist sammenholde BPP-skalaen med IQ-skalaen (se appendiks III). Med andre ord, m man omregne resultaterne til percentiler, f r man kan sammenligne dem med hinanden. Dog er det v sentligt at bem rke, at IQ-skalaen og BPP-scoren ikke n dvendigvis m ler det samme - dvs. at der ikke n dvendigvis m les direkte sammenlignelige intelligensformer. BPP indeholder eksempelvis sproglige pr ver, mens IQ-pr ver oftest negligerer sproglige tests til fordel for opgaver inden for logik.

7 Det meget centrale sp rgsm l om, hvorvidt BPP-resultater kan overs ttes direkte til IQ- resultater har jeg ikke taget stilling til her. Der er desuden ikke foretaget deciderede statistiske beregninger over korrelationen mellem de to tals t. Derfor m resultaterne tages med et gran salt. Den forsigtige konklusion m s ledes blive, at BPP- og IQ-resultaterne, begge fordeler sig p en - i hvert fald visuelt - sammenlignelig m de, dvs. i en osteklokkeform. I det omfang man antager, at de forskellige intelligensformer h nger sammen, kan der muligvis opstilles en p lidelig konversionstabel mellem IQ- og BPP-resultater. Litteratur Forsvarsakademiet (Institut for Milit rpsykologi): "Rapport om unders gelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionspr ve for "nydanskeres" aftjening af v rnepligt". Kousgaard, Erik: "50 r med intelligenspr ven BPP". Forsvarsakademiet (Institut for Milit rpsykologi).

8 November 2003. Side 3 af 7. Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollm n Olesen Appendiks I. Oversigt over IQ sammenholdt med percentil IQ Percentil 96 39,5. 148 99,9 95 36,9. 147 99,9 94 34,5. 146 99,9 93 32,0. 145 99,9 92 29,7. 144 99,8 91 27,4. 143 99,8 90 25,2. 142 99,7 89 23,2. 141 99,7 88 21,2. 140 99,6 87 19,3. 139 99,5 86 17,5. 138 99,4 85 15,9. 137 99,3 84 14,3. 136 99,2 83 12,9. 135 99,0 82 11,5. 134 99,8 81 10,3. 133 98,6 80 9,1. 132 98,4 79 8,1. 131 98,1 78 7,1. 130 97,7 77 6,3. 129 97,3 76 5,5. 128 96,9 75 4,8. 127 96,4 74 4,2. 126 95,8 73 3,6. 125 95,2 72 3,1. 124 94,5 71 2,7. 123 93,7 70 2,3. 122 92,9 69 1,9. 121 91,9 68 1,6. 120 90,9 67 1,4. 119 89,7 66 1,2. 118 88,5 65 1,0. 117 87,1 64 0,8. 116 85,7 63 0,7. 115 84,1 62 0,6. 114 82,5 61 0,5. 113 80,7 60 0,4. 112 78,8 59 0,3. 111 76,8 58 0,3. 110 74,8 57 0,2. 109 72,6 56 0,2.

9 108 70,3 55 0,1. 107 68,0 54 0,1. 106 65,5 53 0,1. 105 63,1 52 0,1. 104 60,5 51 0,1. 103 57,9 50 0,0. 102 55,3 49 0,0. 101 52,7 48 0,0. 100 50,0 47 0,0. 99 47,3 46 0,0. 98 44,7 45 0,0. 97 42,1. Side 4 af 7. Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollm n Olesen Appendiks II. Beregning af BPP-percentiler Antal personer BPP-point DK-gruppe ET-gruppe Total Procentdel af Percentil opn et (A) (B) (A + B): alle deltagere: (Alle). 0 0 1 1 0,0 0,00. 1 0 0 0 0,0 0,00. 2 2 0 2 0,0 0,01. 3 1 0 1 0,0 0,02. 4 2 1 3 0,0 0,03. 5 4 1 5 0,0 0,05. 6 5 2 7 0,0 0,08. 7 3 4 7 0,0 0,11. 8 12 4 16 0,1 0,19. 9 14 7 21 0,1 0,28. 10 8 11 19 0,1 0,36. 11 13 7 20 0,1 0,45. 12 19 8 27 0,1 0,57. 13 22 17 39 0,2 0,74. 14 22 15 37 0,2 0,91. 15 41 14 55 0,2 1,15. 16 51 19 70 0,3 1,46. 17 50 22 72 0,3 1,78. 18 56 24 80 0,4 2,13. 19 77 28 105 0,5 2,59. 20 97 25 122 0,5 3,13.

10 21 100 29 129 0,6 3,70. 22 120 39 159 0,7 4,40. 23 124 32 156 0,7 5,09. 24 147 27 174 0,8 5,86. 25 167 37 204 0,9 6,76. 26 186 30 216 1,0 7,72. 27 159 29 188 0,8 8,55. 28 254 40 294 1,3 9,85. 29 293 50 343 1,5 11,36. 30 311 43 354 1,6 12,93. 31 330 47 377 1,7 14,59. 32 375 49 424 1,9 16,46. 33 404 54 458 2,0 18,49. 34 491 42 533 2,4 20,84. 35 534 61 595 2,6 23,47. 36 582 50 632 2,8 26,26. 37 592 50 642 2,8 29,10. 38 687 51 738 3,3 32,36. 39 766 52 818 3,6 35,97. 40 784 33 817 3,6 39,58. 41 806 47 853 3,8 43,35. 42 896 31 927 4,1 47,44. 43 885 45 930 4,1 51,55. Side 5 af 7. Sammenligning af Forsvarets intelligenstest og IQ-skalaen Mikko Hollm n Olesen 44 912 31 943 4,2 55,72. 45 964 40 1004 4,4 60,15. 46 906 34 940 4,2 64,30. 47 902 40 942 4,2 68,46. 48 792 25 817 3,6 72,07. 49 801 25 826 3,6 75,72. 50 712 23 735 3,2 78,97. 51 746 17 763 3,4 82,34. 52 656 18 674 3,0 85,32.


Related search queries