Example: quiz answers

SARBEL ORGAN ZASYON TEM ZL K SPOR H ZMETLER N AAT …

EK 1. KURUM DI I KAMU ALIMI LAN FORMU. KURUM B LG LER . Kurum Ad /Unvan : SARBEL ORGAN ZASYON TEM ZL K SPOR H ZMETLER N AAT GIDA SAN. VE T C. A.. Adresi: P nar Mah. G ny z Sk. No:2 Sar yer/ stanbul Telefonu:444 1 722 Faks no: TALEP/BA VURU B LG LER . M d rl k : Ara t rma ve Geli tirme M d rl A k Say s : 12. in Tan m : ocuk Geli imi Meslek eleman Niteli i (Ge ici/Daimi): Belirli S reli Meslek Ad : ocuk Geli imi Meslek eleman Deneyim S resi: Ba vuru Tarihleri: Ba vuru Adresi: rtibat Ki isi: Kur Birimi Unvan : Telefonu: 444 1 722 E-posta: G R ME/M LAKAT B LG LER . E-mail: Tarih: Saat: ALI MA ARTLARI. al ma Adresi: Sar yer Belediyesi P nar Mah. G ny z Sk.

EK‐1 KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU KURUM BİLGİLERİ Kurum Adı/Unvanı: SARBEL ORGANİZASYON TEMİZLİK SPOR HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA SAN.VE TİC. A.Ş. Adresi: Pınar Mah. Günyüzü Sk. No:2 Sarıyer/İstanbul Telefonu:444 1 722 Faks no: TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ Müdürlük : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Açık İş Sayısı: 12

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SARBEL ORGAN ZASYON TEM ZL K SPOR H ZMETLER N AAT …

1 EK 1. KURUM DI I KAMU ALIMI LAN FORMU. KURUM B LG LER . Kurum Ad /Unvan : SARBEL ORGAN ZASYON TEM ZL K SPOR H ZMETLER N AAT GIDA SAN. VE T C. A.. Adresi: P nar Mah. G ny z Sk. No:2 Sar yer/ stanbul Telefonu:444 1 722 Faks no: TALEP/BA VURU B LG LER . M d rl k : Ara t rma ve Geli tirme M d rl A k Say s : 12. in Tan m : ocuk Geli imi Meslek eleman Niteli i (Ge ici/Daimi): Belirli S reli Meslek Ad : ocuk Geli imi Meslek eleman Deneyim S resi: Ba vuru Tarihleri: Ba vuru Adresi: rtibat Ki isi: Kur Birimi Unvan : Telefonu: 444 1 722 E-posta: G R ME/M LAKAT B LG LER . E-mail: Tarih: Saat: ALI MA ARTLARI. al ma Adresi: Sar yer Belediyesi P nar Mah. G ny z Sk.

2 No:2 Sar yer/ stanbul al ma S resi: Haftal k 45 Saat al ma Saatleri: M RACAAT KO ULLARI. 1. Sar yer Belediyesi resmi sitesi yay mlanan ba vuru formu doldurularak elektronik posta adresine g nderilmesi 2. ocuklara drama, resim, m zik, bilgisayar ve bedensel geli im al malar yapt rabilen, E itim ve retiminden sorumlu oldu u ocuklar n davran lar n g zlemleyip yeteneklerini geli tirici etkinlikler d zenleyebilen, ocuklara model olmak suretiyle, olumlu al kanl klar kazand r larak istenmeyen davran lara kar nleyici tedbirler alan, zel durumu olan ocuklara gerekti inde z bak m ihtiya lar n n kar lanmas nda yard mc olabilen, gerekti inde ilkyard m kurallar n.

3 Uygulayabilen, E itim etkinlikleri i in gerekli baz basit materyalleri haz rlayabilen. 3. n Lisans & Lisans Mezunu niversitelerin 2 y ll k ocuk Geli imi ve E itimi B l m ya da 4 y ll k ocuk Geli imi ve E itimi & Okul ncesi retmenli i B l m Mezunu, 4. 20 40 Ya Aral Kad n Adaylar 5. Kamu haklar ndan mahrum olmamak 28/04/2018 tarihli resmi gazetede yay mlanan, l zel idareleri, Belediyeler ve ba l kurulu lar ile bunlar n yesi oldu u mahalli idari birliklerinin personel al t r lmas na dayal hizmetlerinin g rd r lmesine ili kin usul ve esaslar n 4. Maddesindeki artlar ta yor olmak. BA VURU N GEREKL BELGELER. 1. Ba vuru Formu 2. 1 adet vesikal k foto raf FORM ONAY B LG LER.

4 Tarih : 25 Mart 2022+. Ad Soyad : Tolga TUNCER. Unvan : nsan Kaynaklar M d r . KURUM B LG LER . Kurum Ad /Unvan : SARBEL ORGAN ZASYON TEM ZL K SPOR H ZMETLER N AAT GIDA SAN. VE T C. A.. Adresi: P nar Mah. G ny z Sk. No:2 Sar yer/ stanbul Telefonu:444 1 722 Faks no: TALEP/BA VURU B LG LER . M d rl k : Ara t rma ve Geli tirme M d rl A k Say s : 3. in Tan m : ocuk Bak c s Niteli i (Ge ici/Daimi): Belirli S reli Meslek Ad : ocuk Bak c s Deneyim S resi: Ba vuru Tarihleri: Ba vuru Adresi: rtibat Ki isi: Kur Birimi Unvan : Telefonu: 444 1 722 E-posta: G R ME/M LAKAT B LG LER . E-mail: Tarih: Saat: ALI MA ARTLARI. al ma Adresi: Sar yer Belediyesi P nar Mah.

5 G ny z Sk. No:2 Sar yer/ stanbul al ma S resi: Haftal k 45 Saat al ma Saatleri: M RACAAT KO ULLARI. 1. Sar yer Belediyesi resmi sitesi yay mlanan ba vuru formu doldurularak elektronik posta adresine g nderilmesi 2. ocuklar n zbak m ihtiya lar n n kar lanmas nda yard mc olabilen, ube temizli inden ve hijyeninden sorumlu, 3. 4. 20 45 Ya Aral Kad n Adaylar 5. Kamu haklar ndan mahrum olmamak 28/04/2018 tarihli resmi gazetede yay mlanan, l zel idareleri, Belediyeler ve ba l kurulu lar ile bunlar n yesi oldu u mahalli idari birliklerinin personel al t r lmas na dayal hizmetlerinin g rd r lmesine ili kin usul ve esaslar n 4. Maddesindeki artlar ta yor olmak.

6 BA VURU N GEREKL BELGELER. 1. Ba vuru Formu 2. 1 adet vesikal k foto raf FORM ONAY B LG LER . Tarih : 25 Mart 2022. Ad Soyad : Tolga TUNCER. Unvan : nsan Kaynaklar M d r . SARIYER BELED YE BA KANLI I. KUR H ZMET B R M . BA VURU FORMU. K SEL B LG LER. ADI. SOYADI. K ML K NO. UYRUK. DO UM TAR H . KAMET ADRES . MEDEN HAL . EHL YET / S NIFI / VER L . TAR H . ASKERL K DURUMU. LET M B LG LER . CEP TELEFONU NO. EV TELEFONU NO. E-POSTA. E T M D K M (En son mezun oldu unuz okulu yazman z yeterli). LK RET M. L SE. N L SANS. L SANS. D ER. DENY M VEYA STAJ. YABANCI D L VE SEV YE. D ER B LG LER. B LG SAYAR B LG S . SERT F KA BELGE. YAPAB LECE N Z T R . REFERANSLAR.

7 ADI/SOYADI. SABIKA KAYDI YOK KANUN MD. ENGEL DURUMU VAR SE ORAN? %. ZEL DURUM. Bu ba vuru formunda doldurmu oldu um t m bilgilerin do rulu unu beyan ederek formda yer alan bilgilerimin i verenler ile payla lmas n kabui ederim MZA.