Example: confidence

Sayfa - ORAN Kalkınma Ajansı

Sayfa 1 / 23 5 YILDIZLI OTEL YATIRIM F Z B L TES HAZIRLAYANLAR Adnan HACIBEBEKO LU zge MADEN Erkan DEM RL AKMAK Sayfa 2 / 23 NDEK LER 1. GENEL TANITIM .. 4 2. SEKT R N TANITILMASI .. 5 3. TALEP/ HT YA ANAL Z .. 5 4. EKONOM K DE ERLEND RME .. 6 SEKT R VE PAZAR ANALIZI .. 7 YATIRIMIN FAYDALANACA I TE VIK UNSURLARI .. 8 GIRDI TEMIN KO ULLARI VE GIRDI FIYATLARI .. 11 SATI REKABET OLANAKLARI VE SATI FIYATLARI.

sayfa 1 / 23. 5 yildizli otel . yatirim fİzİbİlİtesİ. hazirlayanlar . adnan hacibebekoĞlu. Özge maden . erkan demİrlİÇakmak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sayfa - ORAN Kalkınma Ajansı

1 Sayfa 1 / 23 5 YILDIZLI OTEL YATIRIM F Z B L TES HAZIRLAYANLAR Adnan HACIBEBEKO LU zge MADEN Erkan DEM RL AKMAK Sayfa 2 / 23 NDEK LER 1. GENEL TANITIM .. 4 2. SEKT R N TANITILMASI .. 5 3. TALEP/ HT YA ANAL Z .. 5 4. EKONOM K DE ERLEND RME .. 6 SEKT R VE PAZAR ANALIZI .. 7 YATIRIMIN FAYDALANACA I TE VIK UNSURLARI .. 8 GIRDI TEMIN KO ULLARI VE GIRDI FIYATLARI .. 11 SATI REKABET OLANAKLARI VE SATI FIYATLARI.

2 12 EKONOMIK KAPASITE KULLANIM ORANLARI .. 12 TAM KAPAS TEDE LETME G DERLER N N SAPTANMASI .. 13 TAM KAPASITEDE LETME GELIRLERININ SAPTANMASI .. 14 LETME SERMAYESININ TESPITI .. 15 5. TEKN K DE ERLEND RME .. 15 6. KURULU YER .. 16 KAPAS TE, KAPAS TE KULLANIM ORANI .. 16 TOPLAM YATIRIM TUTARI .. 16 SAB T YATIRIM TUTARI VE YILLARA DA ILIMI .. 17 7. MAL DE ERLEND RME .. 18 LETME SERMAYES TABLOSUNUN HAZIRLANMASI .. 18 MAL YET TABLOSUNUN HAZIRLANMASI .. 19 GEL R-G DER TABLOSUNUN HAZIRLANMASI .. 20 NAK T AKIM TABLOSUNUN HAZIRLANMASI .. 22 GER DEME S RES N N BEL RLENMES .. 23 Tablolar Tablo 1-B lgeler Baz nda Giri im Say lar.

3 6 Tablo 2-Turizm Yat r m Belgeli ve Turizm letme Belgeli Tesis Bilgileri .. 6 Tablo 3- Yozgat taki Konaklama Tesislerinde Giri , Geceleme ve Doluluk Oran .. 7 Tablo 7- Girdi Maliyetleri .. 12 Tablo 8- Sat Fiyatlar .. 12 Tablo 9- Ekonomik Kapasite Kullan m Oran .. 12 Sayfa 3 / 23 Tablo 10- Tam Kapasite letme Giderleri .. 13 Tablo 11- Tam Kapasite letme Gelirleri .. 14 Tablo 12- letme Sermayesi .. 15 Tablo 13- Kapasite Kullan m Oran .. 16 Tablo 14- Ekonomik D zeyde retim Kapasitesi .. 16 Tablo 15- Toplam Yat r m Maliyeti .. 16 Tablo 16- Sabit Yat r m Tutar .. 17 Tablo 17- letme Sermayesi .. 18 Tablo 18- Maliyet Tablosu .. 19 Tablo 19- Gelir-Gider Tablosu.

4 20 Tablo 20- Nakit Ak m Tablosu .. 22 Tablo 21- Yat r m n Geri D n S resi .. 23 Tablo 22- Yat r m De eri .. 23 Sayfa 4 / 23 1. GENEL TANITIM YATIRIM KONUSU: Yat r m n konusu Yozgat ta Be Y ld zl Otel kurulumudur. RET LECEK R N/H ZMET: Yat r m kapsam nda be y ld zl otel kurulmas planlanm t r. NACE KODU: Oteller ve benzer konaklama yerleri GT P B LG LER : - YATIRIM YER : Yat r m n yap laca yer Yozgat ilidir. TES S KAPAS TES : Tesiste tam kapasitede 120 oda ve 220 yatak hizmete sunulacakt r. TOPLAM YATIRIM TUTARI: Toplam yat r m tutar YATIRIM S RES : Yat r m s resi 12 ayd r. DOLULUK ORANI: Doluluk oran ilk y l i in % 55 olarak belirlenmi tir.

5 ST HDAM: stihdam edilen personel say s ilk y l 20 ki idir. YATIRIMIN GER D N S RES : Yat r m n geri d n s resi 2,85 y ld r. SERMAYEN N KARLILI I: Sermaye k rl l 31,76 d r. Sayfa 5 / 23 2. SEKT R N TANITILMASI Turizm, insanlar n s rekli konutlar n n bulundu u yer d nda yapt klar seyahat ve gittikleri yerlerde ge ici konaklamalar ndan do an ihtiya lar n n kar lanmas ile ilgili faaliyetlerdir. G n m zde ok y nl bir g r n m arz eden turizm zellikle yirminci y zy l n ikinci yar s ndan itibaren lke ekonomilerinin kar la t ekonomik sorunlar n z m nde ve darbo azlar n a lmas nda adeta bir k noktas haline gelmi tir.

6 Turizm sekt r sosyoekonomik ve k lt rel geli meyi h zland rmas , hizmet sekt r n n yan kollar nda retim ile lke genelinde istihdam artt rmas , yabanc sermaye giri i ve d viz girdisi sa lamas yla iktisadi kalk nmada nemli bir unsurdur. Din, dil, rk ayr m olmaks z n insanlar aras ili kileri bar ve dostluk duygular n geli tirerek d nya bar n kuvvetlendiren nemli bir sekt rd r. T rkiye, turizm sekt r ne lke ekonomisi i inde gereken nemi vermi , ekonomik kalk nma ve sosyal geli me s reci i inde turizm yat r mlar da artan bir l de geli me g stermi tir. Son y llarda artan konaklama tesislerine ve turist say s na paralel olarak turizmden elde edilen gelirlerde de olumlu y nde geli meler olmu tur.

7 D nya genelinde seyahat ve konaklama faaliyetlerinin k keni uzun y llar ncesine dayanmaktad r. nceleri daha ok ticaret ve ke if ama l ger ekle tirilen seyahatler g n m zde tatil ve ticaret ama l hale gelmi tir. D nyadaki turizm faaliyetleri de i en sosyal, ekonomik ve politik ko ullarla paralel olarak ekillenmektedir. Ayn ekilde seyahat eden turistlerin konaklama ekilleri de zaman i erisinde de i iklik g stermi tir. Nitekim turizm ama l konaklama sekt r nde otellerin neminin giderek artt g r lmektedir. Farkl sebeplerle seyahat eden insanlara konaklama imk n sa layan oteller Asl fonksiyonlar m terilerin konaklama ihtiya lar n sa lamak olan, bu hizmetin yan nda, yeme-i me, spor ve e lence ihtiya lar i in yard mc ve tamamlay c birimleri de b nyelerinde bulundurabilen tesisler olarak tan mlanmaktad r.

8 Verilen tan mdan da anla ld zere g n m zde oteller konaklama haricinde e lence, yemek, spor aktiviteleri, kongre, toplant gibi farkl imk nlar da sunmaktad r. Mevcut durumda faaliyette olan otellerin bir o unda i ya am na y nelik aktivitelerin de ger ekle tiriliyor olmas na ra men d nyada ve T rkiye de otelcilik sekt r n n geli mesi turizm sekt r nde meydana gelen geli melerle do ru orant l d r. 3. TALEP/ HT YA ANAL Z Son y llarda turistik faaliyetlerin e itlenerek artmas ile turistik tesislerin nitelik ve niceliklerinde de nemli oranda art g r lmektedir. Turistik tesisler baz nda ger ekle en bu geli me b lgesel fakt rlerle de s k s k ya ili kilidir.

9 T rkiye de otelcilik ve turizm sekt r ile ilgili yap lan giri imler incelendi inde daha net bilgiler elde edilmektedir. Sayfa 6 / 23 Tablo 1-B lgeler Baz nda Giri im Say lar Y l B lge K odu B lge Ad kay tlar na g re giri im say lar : Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri kay tlar na g re giri im say lar : K lt r, sanat, e lence, dinlence ve spor 2015 T rkiye 243786 34451 2015 2015 stanbul 43609 7852 2015 2015 zmir 16100 2017 2015 2015 Ankara 10976 1756 2015 2015 Yozgat 982 182 2015 Kaynak: T rkiye statistik Kurumu Yukar daki tabloda g r ld gibi 2015 y l nda Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri alan nda T rkiye genelinde giri im yap lmakla birlikte stanbul da bu alanda ger ekle tirilen giri im say s T rkiye genelinin yakla k %20 sini olu turmaktad r.

10 Ayr ca ayn y l k lt r, sanat, e lence, dinlence ve spor alan nda ger ekle tirilen giri imlerde de durum olduk a benzerdir. Buna kar l k Yozgat ilinde 2015 y l boyunca belirtilen alanlarda toplam yaln zca 982 giri im ger ekle tirilmi tir. Bu veriler do rultusunda sosyoekonomik anlamda stanbul, Ankara ve zmir illerine g re daha az geli mi olan Yozgat n turizm ve otelcilik sekt rlerinde de yeterli d zeyde geli me g steremedi ini belirtmek m mk nd r. Yozgat ta turizm faaliyetlerinin yap lmas na uygun olan b lgelerde ger ekle tirilecek yat r mlarla mevcut durumun iyile tirilece i ng r lmektedir. Bir ilin, bir b lgenin ve hatta bir lkenin turizm a s ndan geli mi li ini ve geli me potansiyelini oradaki mevcut ve yap lmas planlanan konaklama tesisi bilgilerinden faydalanarak tespit etmek m mk nd r.


Related search queries