Example: quiz answers

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI …

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANG . LA LARI KULLANIYORUZ ? Yasemin Oyum Ac badem Bursa Hastanesi YB Sorumlu Hem iresi 2014. SUNU PLANI. Benzodiazepinler Barb t ratlar Di er Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA . HANG LA LARI KULLANIYORUZ ? Bilin li SEDASYON ; derin SEDASYON ve genel anestezide kullan lanlarla ayn . farmakolojik ajanlar ve uygulama y ntemleriyle ger ekle ir. En s k kullan lan intraven z yol olmakla birlikte oral, rektal, intramuskuler, subkutan veya nazal yol uygulan r. Ajanlar yap lacak i lemin tipine, s resine ve iddetine g re se ilebilir. la . uygulamalar nda 8 do ru kural unutulmamal d r. Sedatif etki genel santral sinir sistemi depresyonunu ifade eder. Hipnotik etki ise ila lar n uyku halini olu turmas d r. BENZOD AZEP NLER: BENZOD AZEP NLER: SEDAT FLER H PNOT KLER. Alprozolam ( Xanax) Estazolam ( Prosom). Bromazepam (Lextanil) Flurazepam (Dalmane). Diazepam ( Diazem) Flunitrazepam ( Rohypnol).

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI …

1 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANG . LA LARI KULLANIYORUZ ? Yasemin Oyum Ac badem Bursa Hastanesi YB Sorumlu Hem iresi 2014. SUNU PLANI. Benzodiazepinler Barb t ratlar Di er Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA . HANG LA LARI KULLANIYORUZ ? Bilin li SEDASYON ; derin SEDASYON ve genel anestezide kullan lanlarla ayn . farmakolojik ajanlar ve uygulama y ntemleriyle ger ekle ir. En s k kullan lan intraven z yol olmakla birlikte oral, rektal, intramuskuler, subkutan veya nazal yol uygulan r. Ajanlar yap lacak i lemin tipine, s resine ve iddetine g re se ilebilir. la . uygulamalar nda 8 do ru kural unutulmamal d r. Sedatif etki genel santral sinir sistemi depresyonunu ifade eder. Hipnotik etki ise ila lar n uyku halini olu turmas d r. BENZOD AZEP NLER: BENZOD AZEP NLER: SEDAT FLER H PNOT KLER. Alprozolam ( Xanax) Estazolam ( Prosom). Bromazepam (Lextanil) Flurazepam (Dalmane). Diazepam ( Diazem) Flunitrazepam ( Rohypnol).

2 Klonazepam (Rivotril) Kuazepam (Doral). Klorazepat ( Tranxilene) Lorazepam (Ativan). Klordiazepoksit (Librax) Midazolam (Dormicum). Temazepam (Restoril). Triazolam ( Halcion). D AZEPAM (D AZEM, L ZAN, NERV UM). Oral, rektal ve parenteral preparatlar vard r. Diazepam suda z nmez, karaci erde metabolize olur. Diagnostik ve k sa s reli i lemler i in tek ba na veya bir narkotik ile beraber bilin li SEDASYON sa lamak i in kullan lmaktad r. S ras ile sersemlik, amnezi, bilin kayb yapar. D AZEPAM (D AZEM, L ZAN, NERV UM). IV uygulamadan 3-5 dakika sonra SEDASYON ba lar, yar lanma mr 32-90 saat aras nda de i ir. kelme olaca i in ba ka ila larla kar t r lmamal ve dil e edilmemelidir. Yan etkileri ven z trombosis, flebit, apne, uyu ukluk, sarho lu a benzer durum, bellek zay flamas , amnezi, g rme bulan kl , ba a r s , konstipasyon ve hipotansiyondur. M DOLOZOLAM ( DEM ZOLAM). Midozolam k sa s reli cerrahi veya te his ama l i lemler i in tek ba na veya bir narkotik ajan ile beraber kullan l r.

3 Ntraven z (IV), intramuskuler (IM), oral (PO), rektal veya nazal yolla uygulanabilir . SSS depresyonu yapan, k sa etki s reli, eliminasyonu h zl , suda z nen bir benzodiazepindir. Midazolam n etkisinin ba lamas ve eliminasyonu daha h zl . olup, enjeksiyon s ras nda a r ve irritasyon yapmamas tercih sebebidir. M DOLOZOLAM ( DEM ZOLAM). Genel anestezide anksiyolitik, hipnotik ama la kullan l r. Midozolam kuvvetli bir sedatif oldu u i in yava yava . verilmelidir. IV uygulamadan 3-5 dakika sonra SEDASYON elde edilir. Etki s resi IV enjeksiyondan sonra 1-6 saat devam edebilir ve bu s re i erisinde hastalar motor ve bili sel yetenekler gerektiren i ler yapmamal d r. M DOLOZOLAM ( DEM ZOLAM). Eliminasyon yar mr 1-4 saattir . Midazolam anterograde amnezi yapar. IV enjeksiyondan sonra g r lecek yan etkiler h k r k, bulant , kusma, a r SEDASYON , ba a r s , ks r k ve enjeksiyon yerinde a r d r.

4 BENZOD AZEP N ANTAGON STLER . Flumazenil ( Anexate, Mazenil);. Flumazenil kompetitif agonisttir. Uzun etkili bezodiazepinlerin etkisini geri evirirken k sa aralarla tekrarlan r. Sadece IV uygulan r. mg IV verilip, en ok 1 mg' a dek uygulanabilir. Antagoznizm s resi k sad r. BARB T RATLAR. Uzun etki s reli Barbit ralar; K sa etki s reli Barbit ralar;. Fenobarb tal Sekobarbital Barbital Heksobarbital Tetrabarbital Orta etki s reli Barbit ralar;. ok k sa etki s reli Barbit ralar;. Pentobarbital Tiopental Allobarbital Metoheksital Amobarbital Butabital Siklobarbital Butabarbital T OPENTAL (T OPENTAL SODYUM, PENTHOTAL). Tiopental sodyum, santral sinir sisteminin ultra k sa etkili bir depresan olup, hipnoz ve anesteziyi ba lat r, analjeziyi ba latmaz. Sol syonlar yo unluk, s ve k durumuna ba l beklemekle bozulur. 30-45 sn i inde enjeksiyon en uygunudur, uyanman n ge ikmemesi i in total doz 1 gram ge memelidir.

5 T OPENTAL (T OPENTAL SODYUM, PENTHOTAL). Bir tek intraven z dozdan sonra eliminasyon safhas n n yar lanma mr 3 ile 8 saat aras ndad r. Enjeksiyon h z nemlidir. ok yava verilmesi halinde eksitasyon, ok h zl verilmesi halinde ise apne ve hipotansiyon yapabilir. Haz r preparatlar alkali olmas nedeniyle uygulama yerinde ven z irritasyon yapabilir. OP O DLER. Morfin Fentanil Alfentanil Remifentanil Sufentanil Meperidin FENTAN L ( FENTANYL JASSEN, FENTANYL C TRATE). Sentetik bir opioidtir, sedatif ve hipnotiklerle birlikte kullan labilir. K sa s reli i lemlerde analjezik etki i in endikedir. Kritik hastalarda sedatifler ile kombine olarak en s k kullan lan opioiddir. IV olarak verildikten 1 dakika i inde etki ba lar, ortalama etkinlik s resi 30-60 dakikad r, yar lanma mr 2-4 saattir . FENTAN L ( FENTANYL JASSEN, FENTANYL C TRATE). Karaci erde metabolize olur, b brek yetersizli inde birikir.

6 IV uygulama g s duvar n n sertle mesine ve solunum zorlu una neden olabilir , solunum depresyonu yapabildi i i in dikkatli olarak monit rize edilmelidir. Ka nt , bulant , kusma, hipotansiyona neden olabilir. Antagonisti Naloksand r. OP O D ANTAGON STLER . Naloksan;. Opioid olup intoksikasyonu ve solunum depresyonu tedavisinde kullan l r. Solunum depresyonu kalk ncaya kadar mg dozda tekrarlanmal d r. PROPOFOL. Anestezi ind ksiyonu ve idamesinde ve SEDASYON amac yla kullan l r. Post-op antiemetik zelli i ve hafif analjezik etkisi, h zl bilin . kayb (10-20 sn) ve h zl uyanma (2-8 dk) sa lamas nedeniyle g n birlik olgularda, k k cerrahi giri imlerde tercih sebebidir. Propofol' n benzodiazepinlere oranla amnestik etkisi daha hafiftir. PROPOFOL. Yaln zca IV uygulan r. Lipit erirli i y ksektir. K smen karaci erderde oksidasyonla inaktif metabolitlere metabolize edilip b breklerden at l r.

7 Etki ba lama s resi 1-2 dakika, yar lanma mr 26-32. saattir. Propofol' n kesilmesinden sonra 10-20 dakika i inde uyanma ger ekle ir. PROPOFOL. Serebral kan ak m n , oksijen t ketimini ve intrakraniyal bas nc azalt r. Hipotansif etkisi doza ve uygulamaya ba l olarak ortaya kar. KVS'yi deprese eder, dozla ili kili olarak kan bas nc ve kardiyak debiyi d r r, kalp at m h z n hafif azalt r. Ani ve derin hipotansiyon ve bradikardi yapabilir. Tidal vol m ve solunum say s n azalt r, apneye yol a abilir. st hava yolu reflekslerini deprese eder. KETAM N. Fensiklidin grubu nonbarb t rat IV anesteziktir. IV ve IM olarak uygulan r. Ya da y ksek z n rl e sahiptir, karaci erde metabolize olur. Eliminasyon yar mr 1-2 saattir. Ketamin s ras ile SEDASYON , hipnoz, disosiyasyon,analjezi ve amnezi yapar. KETAM N. Ketamin intrakranial bas n art , iskemik kalp hastal ve psikiyatrik hastal olanlarda kontraendikedir.

8 Disosyatif amnezi yapar. Kas tonusunda art , miyoklonik hareketler, nistagmus, ift g rme, g z i i bas nc nda art g r l r. Postoperatif d nemde g rsel, i itsel bozukluklar ve deliryum g r lebilir. Ancak benzodiazepinlerle birlikte kullan ld nda bu etkiler azal r. KAYNAKLAR. 1- Ay S., zt rk M., Bilin li SEDASYON , Cumhuriyet niversitesi Di Hekimli i Fak ltesi Dergisi 2000; 3. (2): 121 - 126. 2 - zkan Seyhan T., Yo un Bak mda Kullan lan Sedatif ve Analjezik Ajanlar, Yo un Bak m Derne i Dergisi, 2006; 4 (1): 45 - 49. 3- Eri im Tarihi: 4- oban ., zden A., Premedikasyon, G ncel Gastroenteroloji Dergisi, 2004; 8 (3):190-198. 5 Eri im Tarihi: ). 16587239 Eri im Tarihi: 7 - anestezi-uygulamlalar Eri im Tarihi: ). 8 - Kesriklio lu G., Genel Anestezi nd ksiyonunda V Bol s Propofol veya Tiopental Sodyum Kullan lan Hastalar n Ent basyon ve Ameliyat s ras nda Fark nda Olma ve Uyan kl klar n n Kar la t r lmas , Sa l k Bakanl Taksim E itim ve Ara t rma Hastanesi II.

9 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i Uzmanl k Tezi, 2006; 18-52.