Example: confidence

Semua Pengarah/Setiausaha Bahagian Kanan …

KEMENTERIAN KEsiHATAN MALAYSIA. Bahagian SUMBER MANuSIA. Aras 9 & 1CL B!ok E7, Kompleks E. Pusat Pen{adbiran Kerajaan Persekutuan 62590 PUTRAJAYA. Tel :603-8000 S000. MALAYsiA. Fak :603-8888 8835/36/37. 603~8888 8fi87/11500. Laman Web : wwwrmoh^ : (41). Tarikh 19 Januari 2018. Semua Pengarah/Setiausaha Bahagian Kanan Semua Pengarah/Setiausaha Bahagian Semua Pengarah Kesjhatan Negeri Semua Pengarah Hospital Negeri Semua Pengarah lnstitusi Kesihatan YBhg. Datuk/Dato' , SURAT PEMBERITAHUAN Bahagian SUMBER MANUSIA. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA. BILANGAN 1 TAHUN 2018. PENAMBAHBAIKAN NOTIS PELETAKAN JAWATAN BAGI pegawai .}

(iii) status penajaan pegawai sama ada merupakan pemegang biasiswa Kerajaan atau persendirian. 5. Bersama-sama ini disertakan notis peletakan jawatan bagi Pegawai

Tags:

  Pegawai

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Semua Pengarah/Setiausaha Bahagian Kanan …

1 KEMENTERIAN KEsiHATAN MALAYSIA. Bahagian SUMBER MANuSIA. Aras 9 & 1CL B!ok E7, Kompleks E. Pusat Pen{adbiran Kerajaan Persekutuan 62590 PUTRAJAYA. Tel :603-8000 S000. MALAYsiA. Fak :603-8888 8835/36/37. 603~8888 8fi87/11500. Laman Web : wwwrmoh^ : (41). Tarikh 19 Januari 2018. Semua Pengarah/Setiausaha Bahagian Kanan Semua Pengarah/Setiausaha Bahagian Semua Pengarah Kesjhatan Negeri Semua Pengarah Hospital Negeri Semua Pengarah lnstitusi Kesihatan YBhg. Datuk/Dato' , SURAT PEMBERITAHUAN Bahagian SUMBER MANUSIA. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA. BILANGAN 1 TAHUN 2018. PENAMBAHBAIKAN NOTIS PELETAKAN JAWATAN BAGI pegawai .}

2 PERUBATAN PAKAR/ pegawai PERGIGIAN PAKAR DI. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA. Dengan hormatnya saya menjemput perhatian YBhg. Datuk/Dato' mengenai perkara di atas. 2. Sepertimana YBhg. Datuk/Dato' sedia maklum, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2015 (PP 1/2015) -Dasar dan Prosedur Pelepasan Jawatan dan Peletakan Jawatan telah menjelaskan mengenai dasar dan prosedur pelepasan jawatan serta peletakan jawatan pegawai selaras dengan hasrat Kerajaan untuk memberi ruang mobiliti kepada pegawai dalam Perkhidmatan Awam. TUJUAN. 3. Mengambilkira pelaksanaan tersebut, pihak Kementerian telah membuat beberapa penambahbajkan terhadap notis peletakan jawatan berkenaan yang bertujuan seperti berikut: (i) mengenalpasti dan menganalisa kadar letak jawatan mengikut bidang kepakaran terfentu.

3 (ii) sebagai ev/.der}ce-based dalam menjawab pertanyaan di Parlimen, media massa dan sfakefto/der berhubung isu pengekalan pakar;. (iii) inisiatif mengekalkan pakar boleh dilaksanakan dengan lebih fokus kepada sasaran yang dikenalpasti; dan (iv) maklumat dapat digunapakai untuk perancangan jangka masa panjang. PEL=AKSANAAN. 4. Sehubungan itu, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam menerusi surat ruj, JPA(BK)(S)173/9/3 Jld. 5 (22) bertarikh 27 Disember 2017 telah bersetuju dengan cadangan penambahbaikan terhadap notis peletakan jawatan tersebut. Dalam hal ini, notis peletakan jawatan yang baharu ini masjh tertakluk kepada dasar dan prosedur seperfi yang ditetapkan dalam PP 1/2015.

4 Penambahbaikan notis peletakan jawatan pegawai Perubatan Pakar/ pegawai Pergigian Pakar ini mengambil kira tambahan maklumat seperti berikut: (i) tempoh pegawai berkhidmat di tempat bertugas semasa;. (ii) perincian kategori alasan meletakjawatan pegawai ; dan 2. (iii) status penajaan pegawai sama ada merupakan pemegang biasiswa Kerajaan atau persendirian. 5. Bersama-sama ini disertakan notis peletakan jawatan bagi pegawai Perubatan Pakar/ pegawai Pergigian Pakar di KKM yang baharu seperti di Lampiran A untuk digunapakai dan diselaraskan di peringkat YBhg. Datuk/Dato' jua. TARIKH KUATKUASA. 6. Penggunaan notis peletakan jawatan yang baharu ini adalah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2018.

5 7. Perhatian dan kerjasama YBhg. Datuk/Dato' berhubung perkara ini didahului dengan ribuan terima kasih.., Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA". Saya yang menurut perintah, REE,EH ( lDRIS BIN YAKOB ). Bahagian Sumber Manusia : Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia 3. : KSU. KPK. TKSU (P). TKPK (P). TKPK (KA). TKPK (P&ST). Pengarah Kanan (Kesihatan Pergigian). Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan a Pengarah Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga 4.


Related search queries