Example: marketing

Sokratisk metod Sokratiska samtal - …

Sokratisk metod &. Sokratiska samtal Daniel Nordstr m Institutionen f r spr kdidaktik Examensarbete 15 hp Spr kdidaktik Sj lvst ndigt arbete 15 hp Avancerad Niv . V rterminen 2011. Handledare: Ann S. Pihlgren English title: Socratic method & Socratic dialogues Sokratiska samtal & Sokratisk metod Ett stor tack till Elizabeth Wanselius, Susanne Engman, sa hammarlund och Ann S. Pihlgren. Ni har alla bidragit till att berikat och f rdjupat min f rst else f r Sokratiska samtal p ett s tt som varit ov rderligt f r detta arbete. F r detta r jag djupt tacksam. Jag vill ven ge en separat betygelse till Ann S. Pihlgren som varit en fantastisk handledare och besparat mig m nga allvarliga misstag.

Sokratiska samtal & Sokratisk metod Ett stor tack till Elizabeth Wanselius, Susanne Engman, Åsa Hammarlund och Ann S. Pihlgren. Ni har …

Tags:

  Hammarlund

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sokratisk metod Sokratiska samtal - …

1 Sokratisk metod &. Sokratiska samtal Daniel Nordstr m Institutionen f r spr kdidaktik Examensarbete 15 hp Spr kdidaktik Sj lvst ndigt arbete 15 hp Avancerad Niv . V rterminen 2011. Handledare: Ann S. Pihlgren English title: Socratic method & Socratic dialogues Sokratiska samtal & Sokratisk metod Ett stor tack till Elizabeth Wanselius, Susanne Engman, sa hammarlund och Ann S. Pihlgren. Ni har alla bidragit till att berikat och f rdjupat min f rst else f r Sokratiska samtal p ett s tt som varit ov rderligt f r detta arbete. F r detta r jag djupt tacksam. Jag vill ven ge en separat betygelse till Ann S. Pihlgren som varit en fantastisk handledare och besparat mig m nga allvarliga misstag.

2 Utan dig hade denna uppsats aldrig varit m jlig. Ett s rskilt tack till dig! /Daniel Nordstr m 2. Sokratiska samtal & Sokratisk metod Sokratisk metod & Sokratiska samtal * En studie om misstag man kan g ra under ett sokratiskt samtal *. F rfattarens namn: Daniel Nordstr m Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att ta reda p vilka misstag man kan g ra under ett sokratiskt samtal . Detta har gjort det n dv ndigt att f rst utreda vad som r syftet med det Sokratiska samtalet och se vilka positiva effekter man kan uppn genom det. Det r d m jligt att se vilka typer av ageranden som leder bort ifr n dessa positiva konsekvenser det r dessa ageranden som d bed ms som misstag.

3 Metoden som jag har anv nt i denna uppsats har varit intervjuer med fyra l rare som aktivt jobbar med Sokratiska samtal . Samtliga intervjuer dokumenterades p band. Analysen av l rarnas erfarenheter baseras p litteraturstudier och tidigare forskning inom b de pedagogik och filosofi med hj lp av dessa har jag f rs kt tolka och f rst l rarnas sk l till att vissa ageranden uppfattas som har varit en kombination av pedagogiska, psykologiska och filosofiska k llor som syftar till att hj lpa mig f rst varf r vissa ageranden kullkastar de nskade effekterna i ett Sokratiskt samtal . Den huvudsakliga linjen har varit att f rs ka f rklara de pedagogiska misstagen med en filosofisk utredning, d r den filosofiska utredningsmetoden best tt i att tydligg ra underf rst dda premisser och dolda budskap i spr ket eftersom ett sokratiskt seminarium har just spr ket som sitt viktigaste verktyg.

4 Den avslutande analysen har bedrivits genom att j mf ra litteraturstudierna med l rarnas uttalande varvid jag dragit slutsatser som ska f rklara varf r vissa ageranden r misstag. Generellt kan s gas att de slutsatser jag kommit fram till r att ett ledande spr k l ser t nkandet p ett s dant s tt att det g r det mycket sv rare f r eleverna att resonera p ett utvecklande s tt. Min slutsats r ven att det allvarligaste misstaget uppst r n r man som l rare l ter gruppen bli otrygg genom att man l ter trakasserier eller h n passera. Det Sokratiska samtalet bygger n mligen p ett f rtroende mellan deltagarna, och n r detta f rtroende kompromissas raseras alla f ruts ttningar f r ett utvecklande sokratiskt samtal alla andra misstag r sekund ra d de enkelt kan repareras under kommande samtal .

5 Nyckelord Sokratisk metod Sokratiska samtal misstag 3. Sokratiska samtal & Sokratisk metod Inneh llsf rteckning 5. Bakgrund 5. Syfte och fr gest llningar 5. 2. Litteraturgenomg ng 6-15. Sokratisk metod 6-8. T nkandet stimuleras av fr gor 7. Den Sokratiska metodens vertygande grund 7-8. Sokratiska samtal 8-12. Det Sokratiska samtalets syfte och effekter 8. Det Sokratiska samtalets regler 9. F rbjudna deltagare (tillg nglighet) 10. Intellektuella dygder (deltagarnas ansvar) 10-11. Det Sokratiska samtalets struktur (genomf rande) 11. Seminarieledarens roll 11-12. Misstag man kan beg under ett samtal 12-13. Teoretiska utg ngspunkter 14-15.

6 Komplexa fr gor och dolda budskap 14-15. Ospecifika fr gor 15. 3. metod 16-18. Urval 16. Genomf rande 16. Etiska aspekter 16-17. Bearbetning av material 17. Validitet, reliabilitet och tolkningar 17-18. 4. Resultat (intervjufr gor) 18-23. 5. Analys och diskussion 24-33. Analys 1 24-26. Analys 2 26-27. Analys 3 28-31. Analys 4 31-33. Metoddiskussion 33. Slutord 33. 4. Sokratiska samtal & Sokratisk metod 1. Inledning Bakgrund L t mig vara rlig. Jag har en allm nt skeptisk h llning till anv ndandet av fr getaktiker i samtal och diskussioner. Under mina fyra r som student p filosofiska institutionen p Stockholms Universitet har jag haft m jligheten att studera m nga olika manipulativa knep och retoriska grepp som best r i just anv ndandet av fr gor.

7 Men samtidigt anser jag att fr gor kan anv ndas p ett positivt och utvecklande s tt i undervisningen. Eftersom b de Sokratisk metod och Sokratiska samtal idag prisas h gt av b de pedagoger och psykologer har det d rf r blivit ett naturligt intresse fr n min sida att unders ka b de vilka f rdelar de kan ha och vilka misstag man kan beg n r man anv nder dem. Uppsatsens syfte r allts inte att angripa den Sokratiska metoden eller det Sokratiska samtalet, utan snarare ett projekt d r jag vill utreda vilka misstag man kan g ra, och vad man m ste t nka p n r man leder ett sokratiskt samtal (men ven anv nder fr gor i undervisningen). F r m nga r sedan, d jag precis p b rjat mina studier p Stockholms Universitet, jobbade jag extra som telefonf rs ljare.

8 Den s ljutbildning jag erh ll bestod just i instruktioner om att vi skulle anv nda oss av Sokratisk metod och fr gor f r att f kunden att uppt cka sina behov. Denna anv ndning av den Sokratiska metoden var fr mst manipulativ med syftet att s lja in en produkt genom ledande fr gor. Mina tidigare arbeten och studier av Sokratisk metod har d rf r fr mst ber rt dess manipulativa effekter i argumentationer och f rs ljning. Detta r d rf r mitt f rsta riktiga arbete r rande dess effekter och funktion i undervisningssammanhang, vilket varit ett v ldigt sp nnande och inspirerande projekt som visat mig en mycket ljusare sida av myntet. Syfte och fr gest llningar Denna uppsats har tv huvudsyften: ett utredande syfte och ett informerande syfte.

9 Det utredande syftet best r i att unders ka det Sokratiska samtalets effekter i en undervisningssituation. H r avser jag fokusera p vilka positiva effekter som kan uppn s om man anv nder samtalet korrekt, samt vilka misstag man kan g ra (s att dessa kan undvikas). Det informerande syftet best r dels i att bekanta l saren med n gra av de misstag man kan g ra, samt ett urval av tankefel och retoriska knep som kan f rekomma i form av fr gor (och d rf r b r undvikas eller anv ndas i pedagogiskt valda syften). F ljande fr gor har s ledes legat till grund f r mitt arbete: 1. Vilka positiva effekter kan man enligt forskningen och de praktiserande l rarna uppn genom Sokratiska samtal ?

10 2. Vilka misstag (om n gra) kan man som l rare g ra under ett sokratiskt samtal , och hur kan dessa f rklaras som misstag genom en filosofisk spr kanalys? 5. Sokratiska samtal & Sokratisk metod 2. Litteraturgenomg ng Det r p sin plats att b rja med att g ra en distinktion mellan Sokratisk metod och sokratiskt samtal (denna distinktion kommer synligg ras i litteraturstudierna nedan och bygger fr mst p att metoden kan anv ndas utan till mpandet av regler, medan ett sokratiskt samtal s tter upp regler f r deltagarna). Sokratisk metod r en samtalsteknik som g r ut p att man jobbar med fr gor, medan det Sokratiska samtalet r n got annat, det r ingen teknik, utan en konstruerad situation (ett seminarium) med best mda regler f r hur deltagarna f r bete sig - kort sagt ett intellektuellt laboratorium d r st ndpunkter unders ks.


Related search queries