Example: tourism industry

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody ...

Za cznik nr 3 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materia w i urz dze elektroenergetycznych w megaprocesie Zarz dzanie pracami na sieci . Specyfikacja techniczna . Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie sme z dnia 11 czerwca 2018 roku Spis tre ci 1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA 3. 2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE 3. 3. OPIS POST POWANIA 5. Wymagania og lne. 5. Budowa i parametry kabli elektroenergetycznych nn. 6. Budowa i parametry kabli elektroenergetycznych SN. 7. Budowa i parametry uniwersalnych kabli elektroenergetycznych SN. 10. Budowa i parametry przewod w elektroenergetycznych nn.

Specyfikacja techniczna „Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn”, wydanie ósme z dnia 11 czerwca 2018 roku 2/22 Spis tre ci 1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA 3

Tags:

  Blake, Specyfikacja techniczna, Specyfikacja, Techniczna, Kable i przewody, Przewody, Specyfikacja techniczna kable i przewody

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Specyfikacja techniczna. Kable i przewody ...

1 Za cznik nr 3 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materia w i urz dze elektroenergetycznych w megaprocesie Zarz dzanie pracami na sieci . Specyfikacja techniczna . Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie sme z dnia 11 czerwca 2018 roku Spis tre ci 1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA 3. 2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE 3. 3. OPIS POST POWANIA 5. Wymagania og lne. 5. Budowa i parametry kabli elektroenergetycznych nn. 6. Budowa i parametry kabli elektroenergetycznych SN. 7. Budowa i parametry uniwersalnych kabli elektroenergetycznych SN. 10. Budowa i parametry przewod w elektroenergetycznych nn.

2 11. Budowa i parametry przewod w elektroenergetycznych SN. 11. Wymagana dokumentacja techniczna . 16. 4. SPIS ZA CZNIK W 20. 5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWI ZANE 20. Regulacje zewn trzne 20. Regulacje wewn trzne procesowe. 22. 6. ODPOWIEDZIALNO 22. Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn , wydanie sme z dnia 11 czerwca 2018 2/22. roku 1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA. Celem procedury jest okre lenie standardowych wymaga technicznych przy uwzgl dnieniu dost pnych rozwi za do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA w zakresie zamawianych, wykorzystywanych kabli i przewod w elektroenergetyczne SN i nn, oraz w zakresie przechowywania i transportu oraz instalowania niniejszych kabli i przewod w.

3 Zakresem stosowania procedura obejmuje: w Centrali: Biuro Zarz dzania ksploatacj , Biuro Rozwoju, Biuro Zarz dzania Inwestycjami. w Oddzia ach . Wydzia Zarz dzania Us ugami Sieciowymi, Wydzia Zarz dzania Us ugami Specjalistycznymi, Wydzia Rozwoju, Wydzia Zarz dzania Inwestycjami. w Rejonach Dystrybucji: Dzia Zarz dzania ksploatacj , Dzia Zarz dzania Inwestycjami. 2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE. Badania typu kabli Badania wykonane przed dostaw kabla obj tego dokumentem (oznaczenie T) harmonizacyjnym (HD) zgodnie z og lnymi zasadami handlowymi w celu Type tests potwierdzenia, e parametry eksploatacyjne s zadowalaj ce do (Symbol T) przewidzianego zastosowania.

4 Te badania maj taki charakter, e po ich wykonaniu nie ma potrzeby powt rnego badania, je eli nie wprowadzono zmian w stosowanych materia ach, konstrukcji lub rodzaju procesu technologicznego, kt re mog yby zmieni parametry eksploatacyjne. Badania na pr bkach Badania wykonywane na pr bkach kompletnego kabla lub na elementach kabli (oznaczenie S) z kompletnego kabla w celu potwierdzenia, e gotowy wyr b odpowiada Sample tests wymaganiom konstrukcyjnym. (Symbol S). Badania wyrobu kabli Badania wykonywane na ka dym odcinku fabrykacyjnym w celu (oznaczenie R) potwierdzenia zgodno ci z wymaganiami. Routine tests (Symbol R). Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn , wydanie sme z dnia 11 czerwca 2018 3/22.

5 Roku Badania pomonta owe Badania potwierdzaj ce zgodno z wymaganiami po zainstalowaniu Tests after kabla razem z osprz tem. installation Dane znamionowe Warto ci liczbowe, wielko ci, kt re definiuj prac kabli i przewod w elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych SN i nn w warunkach wymienionych w normie i na kt rych oparte s pr by i gwarancja wytw rcy. Drut Jeden z drut w u ytych w produkcji przewodu skr conego. Linia Zesp przewod w, materia w izolacyjnych, konstrukcji oraz wszelkich (elektroenergetyczna) niezb dnych element w, przeznaczony do przesy ania energii elektrycznej pomi dzy dwoma punktami systemu elektroenergetycznego. Linia napowietrzna Linia elektroenergetyczna, kt rej przewody s zawieszone nad ziemi , najcz ciej za pomoc izolator w oraz odpowiednich konstrukcji wsporczych.

6 Linia pr du Linia przy czona do r d a pr du przemiennego lub cz ca dwie sieci przemiennego pr du przemiennego. Nale y, powinien S owa nale y lub powinien nale y rozumie jako musi lub wymaga si . Napi cie niskie nn) Napi cie nie wy sze od 1 kV. Napi cie nominalne Warto napi cia okre laj ca lub identyfikuj ca sie . sieci Napi cie rednie SN) Napi cie wy sze od 1 kV i ni sze od 110 kV. Napi cie Warto napi cia, dla kt rego kabel (przew d) zosta zaprojektowany, znamionowe kabla przeznaczona do ustalania bada elektrycznych. Napi cie znamionowe (przewodu) jest wyra one kombinacj nast puj cych warto ci U0/U(Um) wyra onych w kV, gdzie: U0 - to warto skuteczna napi cia pomi dzy ka d izolowan y.

7 A ziemi (os on metalow kabla lub otoczeniem), U - to warto skuteczna napi cia pomi dzy dowolnymi dwoma y ami fazowymi w kablu (przewodzie) wielo y owym lub w systemie kabli (przewod w) jedno y owych, Um - to najwi ksza warto skuteczna napi cia najwy szego napi cia systemu, przy kt rym urz dzenie mo e by eksploatowane. W przypadku pr du przemiennego napi cie znamionowe kabla (przewodu) powinno by co najmniej r wne znamionowej warto ci systemu, do kt rego kabel jest przeznaczony. Przew d go y Przew d jedno y owy, kt rego y a nie jest pokryta izolacj . Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn , wydanie sme z dnia 11 czerwca 2018 4/22.

8 Roku Przew d linii Drut, lub zesp drut w nie izolowanych wzgl dem siebie, kt rego funkcj . napowietrznej) jest przewodzenie pr du elektrycznego. Przew d liniowy Przew d b d cy w czasie normalnej pracy sieci pod napi ciem Przew d fazowy i przewidziany do przesy u i dystrybucji energii elektrycznej. (w uk adzie pr du przemiennego). Przew d skr cony Przew d z o ony z wielu go ych drut w u o onych, na przemian, Przew d wielodrutowy w lewoskr tnych i prawoskr tnych warstwach oplotowych. Przew d stalowo- Przew d wzmocniony, z jedn lub wi cej warstw drut w aluminiowych, aluminiowy ACSR skr conych wok rdzenia z ocynkowanych lub aluminiowanych drut w (akronim) stalowych.

9 Przew d wzmocniony Przew d skr cony, zawieraj cy druty z dw ch r nych materia w w celu poprawy w a ciwo ci mechanicznych. Rdze przewodu Drut centralny lub wewn trzne warstwy z materia u o wi kszej wzmocnionego) wytrzyma o ci w przewodzie wzmocnionym. 3. OPIS POST POWANIA. Wymagania og lne. 1. Wszystkie Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn, stanowi ce przedmiot zam wienia powinny by fabrycznie nowe i na dzie dostawy nie starsze ni 12 miesi cy od daty produkcji. 2. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn maj spe nia warunki okre lone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji s bardzie rygorystyczne od wymaga.

10 Zawartych w dokumentach normatywnych, nale y w wczas stosowa si do wymaga . zawartych w specyfikacji. 3. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn maj wytrzyma warunki termiczne wynikaj ce ze znamionowych pr d w obci enia d ugotrwa ego oraz pr d w zwarciowych, dla warunk w pracy przewod w przedstawionych w niniejszej specyfikacji. Nie mog przy tym ulec pogorszeniu parametry elektryczne i mechaniczne. 4. Operator logistyczny (dostawca, wykonawca) musi spe ni wymagania dotycz ce . przechowywania i transportu oraz instalowania kabli i przewod w, w szczeg lno ci odwijania i przewijania nie przekraczaj c najni szej temperatury, zgodnie z normami wymienionymi w pkt.