Example: tourism industry

STAJ YOL HARİTASI - İstanbul Barosu

1 STAJ YOL HAR TASI 1- STAJA BA LAMA KO ULLARI stanbul Barosu nda staj yapmak isteyen T rk hukuk fak ltelerinden birinden mezun olmu veya ya b anc memleket hukuk fak ltesinden mezun olup da T rkiye hukuk fak lteleri programlar na g re nok san k alan derslerden ba ar l s na v vermi bulunan ve Y K ten denk li k belgesi alm bulanan ada ylar n, Avuk atl k Kanunu nun 16. Maddesinde ng r len a a dak i belgeleri tamamlayarak stanbul Barosu Merk ez Bi nam zdaki St aj B l m ne teslim etmeleri gerekmektedir. 1. Vukuatl N fus Kay t rne i 3 adet. ( N fus m d rl nden ve E-Devlet ifresiyle al nabilir .) 2. Fak lte Diplomas vey a G e ici Mez uniyet Belgesi 3 adet. (1 adet noter veya okul ona yl As l, 2 a de t fot ok opi ) Diploman z veya Ge ici Mezuniyet Belgeniz a a da nvanlar yazan yetkililer taraf ndan onaylamad ise belgenizi NOTERDEN onaylatman z gerekmektedir.

1 . STAJ YOL HARİTASI . 1- STAJA BAŞLAMA KOŞULLARI . İstanbul Barosu ’nda staj yapmak isteyen Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmuş veya

Tags:

  Barosu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of STAJ YOL HARİTASI - İstanbul Barosu

1 1 STAJ YOL HAR TASI 1- STAJA BA LAMA KO ULLARI stanbul Barosu nda staj yapmak isteyen T rk hukuk fak ltelerinden birinden mezun olmu veya ya b anc memleket hukuk fak ltesinden mezun olup da T rkiye hukuk fak lteleri programlar na g re nok san k alan derslerden ba ar l s na v vermi bulunan ve Y K ten denk li k belgesi alm bulanan ada ylar n, Avuk atl k Kanunu nun 16. Maddesinde ng r len a a dak i belgeleri tamamlayarak stanbul Barosu Merk ez Bi nam zdaki St aj B l m ne teslim etmeleri gerekmektedir. 1. Vukuatl N fus Kay t rne i 3 adet. ( N fus m d rl nden ve E-Devlet ifresiyle al nabilir .) 2. Fak lte Diplomas vey a G e ici Mez uniyet Belgesi 3 adet. (1 adet noter veya okul ona yl As l, 2 a de t fot ok opi ) Diploman z veya Ge ici Mezuniyet Belgeniz a a da nvanlar yazan yetkililer taraf ndan onaylamad ise belgenizi NOTERDEN onaylatman z gerekmektedir.

2 Renci leri efi ve Yard mc s renci leri M d r ve Yard mc s renci leri Daire Ba kan Fak lte Dekan ve Yard mc s Fak lte Sekreteri Yurtd ndaki niversitelerin mezunlar Diplomas n n T rk e Noter onayl r ne i, Y ksek renim Kurulu nca d zenlenen denklik belgesi ve eksik derslerin tamamland na dair belgede sunacaklard sik dersler in tamamland na dair belgede sunacaklard r.) 3. Y ksek ret im Mezuniyet D o r ula ma Belg esi 1 ad et. E-devlet ifreniz ile a a daki linkten alabilisiniz. yuk sek ogretim -mezun-belgesi-sorgul am a 4. st em Dil ek esi 2 adet. (Ekte verilm i tir) 5. Beyan Dilek esi 1 2 2 ad et. (Ekte verilmi tir) 6. M uvafakatname 1 adet . (2. ALTI A YLIK D NEM BA LADI INDA staja ba layaca n z avukattan al nacak.

3 (Ekte verilmi tir) 7. kametgah belgesi veya n fus yerle im yeri belgesi. 2 Adet ( Sadece stanbul ik ametg h k ab ul edilir) E-devlet ifresiyle al nan ikamet belgesi kab ul edilmektedir. 8. Sab ka Kayd 2 adet bir as l bir fotokopi. Ad liyeden ar iv kay tl al nacak. L tfen n fus bilgil eriniz in do rulu u nu kontrol ediniz. E-devlet ifre si il e al n an sab ka kayd kabul edilmemekt edir. Soyad n zda veya ad n zda herhangi bir de i iklik varsa, bu de i ik li i g sterir resmi belge ve ncek i soyad n za veya ad n za g re ar iv k ay tl adli sicil belgesi de dosyaya sunulacakt r. 9. Sa l k Raporu 2 adet. (Bir as l, bir f otok opi olabilir ). Ba vuru sahibinin avukatl s rekli olarak gere i gibi yapmas na engel v cut veya ak lca malul olmad na dair resmi tabipliklerin birinden al nacak rapor.

4 ( Aile hek imli inden, devl et hastanelerinden veya sa l k oca ndan al nabilir .) 10. 58, 00-T L. Damga Vergisi Herhangi bir vergi dairesine (9047 k odu ile Damga Vergis i olarak yat rabilirsin iz .) 11. Ba vurunuz itiba riyl e SSK, Ba -Kur ve Emekli Sand (4 A,4B,4 C) Kurumlar nd an kayd n z n olmad na dair belge 1 adet herhangi bir SGK m d rl nden ve ya https:// urum u adresi ile internetten al nabilir. Ald n z belgede ad n z n ve soyad n z n g r nmesi gerekm ektedir. nternet sitesinden k al rken; Hizm et Bilgisi (4A) Tescil T espiti (4B) , T escil T espiti (4 C) b l m nden ek ran g r nt s nden kt al man z gerekmektedir. (klavyedeki Ctrl P tu lar ile yazd r labilir) Staj ba vurusu yapt n z tari h itibari yle SSK, Ba -K ur v e Emekli Sand Kurumlar nda k ay tl olmaan z gerekmektedir.

5 Daha nce yap lan k ay tl ar n da k tar ihinin g r nmesi gerekmektedir. 12. T aahh tname 2 adet. (L tfe n okuyarak im zalay n z) (Ekte ve rilmi tir) 13. T akd im ve Ask Ka d 2 adet. (Ekte verilm i tir) Ekte verilen belge ye staj yer ada y k endi f oto raf n yap t r p, k end isinin belirledi i, Baromuza k ay tl ik i avukat taraf ndan HEM FOTO RAFI2 ZER NE, HEM DE A I A GELECEK EK LDE imza at lacakt r. Her iki belg ede ayn ek ild e d zenlenecektir. mza atacak avukatlarda 5 y l k dem art ar anamaktad r. 14. T ahki kat Raporu 2 adet. ( Ekte verilmi tir) Baromuza k ay tl bir avukat taraf ndan imzalanmas gereklidir. mza atacak avukatta 5 y l k dem art aranmamaktad r. 15. M emuriyet sicil z eti (M emu rluk yapanlar i in.)

6 1 adet. H izmet d k m d nda sic ile ge meyen soru turma ve kovu turma bilgilerinin de zellikle belirt ilmesi gerekmektedir. 16. Askerlik Terhis Belgesi 1 adet. (Aske rl ik g revini yapanlar i i n.) 17. C bbesiz, Biyometrik cm ebad nda (ICAO Standartlar nda) foto raf. 8 adet. 18. 20,00- TL. Kimlik ve matbua creti Vak fbank stanbul A dalet Saray ubesi STANBUL Barosu hesab . IB AN: TR17 0 001 5001 5 800 7300 7886 38 e- dekont kt s kabul edilir. (Belgelerin eklerine adresinden Kay t lemleri veya Baro Mer kez Staj B l m nden de ula abilirsin iz) Evrak lar n eksiksiz teslim e den staj yer aday na ask ya kma ve inme s resi hesaplanarak staj ba latma g n yaz l bir y nerge ile b ildirilir. (Ba vuru evraklar Baroya teslim edildikten sonra ilk ar amba ask listeleri adliyelerin Bar o birimler ine as l r.)

7 Adaylar n istemleri 15 g n s re ile adliyelerde ilan o lunur. Her avukat veya stajyer bu s re i inde, ada y n stajyer listesine yaz lmas na itirazda bulunabilir. Staj lis tesine ya z lm as k esinle en ve dosyas ha z r olan a day, k endisine bildirilen tarihte Barodan dos yas n alarak ba vuru evrak lar nda belirl edi i s taj n yapaca adli yedeki Adalet Komis yonuna giderek staj ba lama i lem lerini tamamlayacakt r. ( stanbul da a layan A dliyesi, Anadolu Adliyesi, Bak rk y Adliyesi ve Silivri Adliyesi nde st aj yap labilektedir. ) 2- ADL YE STAJI Mahke me ve adalet dairelerinde staj, a a daki s ra ve s relerde yap l r; a) Cumhuriyet Savc l klar nda bir ay, b) A r Ceza M ahkemesinde bir ay, c) Asli ye Ceza Mahkemesinde onbe g n, d) Sulh Ceza M ahkemesinde onbe g n, e) Sulh Huk uk Mahkemesinde onbe g n, f ) Asliye Huk uk Mahkemesinde (Ticaret, , Tapulama dahil) bir bu uk ay, g) cra Tetk ik ve cra Daires inde bir ay.

8 Adalet Komisyonu gerekli g rd takdirde bu s ray de i ti rebilir ve stajyerin iste i zerine Ticaret, veya Tapula ma Mahkemesinde st aj yap lmas n sa lar. Bu s re i i nd e ha kl ned enlerle staja dev am ede meme ve maz eretler Adli Y arg Komis yonuna iletil ecektir. Erkek stajyerin bu d nem d e askere gitmesi halinde kom isyona m racaat etmesi gereklidir. Askerlik d n en ge bir ay i inde yine ba lama iste ini i eren dilek eyi ayr ca komisy ona vermek zorundad r. Bu d nem de ba ka barolara nakil suretiyle gitmek isteyen stajyer, Staj yapt adliyedeki komisyona bilg i vermek ve mazbatas n n haz rlanmas n sa lamak zorundad r. Yine bu d nem de e itim ama l olarak yurtd na gitmek iste yen staj yerlerinde komisyona m racaat etmesi zorunludur. 3- AVUKAT YANI STAJI lk alt a y n sonunda, kalan alt ayl k staj, Baromuz levhas na ka y tl meslek te en a z be y l k demi bulunan (bu s renin hesab na Av.)

9 Y . 4. m addesinde ya z l s reler dahildir.) v e ba m s z b rosu olan (kam u avukatlar n n yan nda veya bir irkette staj yap lamaz ) bir avuk a t yan nda (TBB. Staj Y netmeli i m ) ve ya avukat ortakl nda yap l r. Staj yer, staj n n ilk alt ay n tam am lad na ili kin mazbatay adliyeden alarak en ge bir haf ta i inde Baroya tes lim etm ek zorundad r. 3 Mazbata ile birlikte staj yap lacak avukattan al nan m uvafakatname ve ba lama yaz s n da Baroya teslim eder. (Avu kat n imz alad MUVAF AK ATN AME VE BA LAMA yaz s na adliyed en al nan mazbatan n karar tarihi yaz lacakt r.) (Belgeler ba vuru evraklar aras nda bulunmaktad r.) Stajyer, staj n n bu d neminde b t n taleplerini sadece Baro Staj B l m ne bildirecektir.

10 Avuka t yan staj na ili kin olarak ilk a y n so nun da v e alt a y n sonun da v erilecek raporlar n da en ge 10-15 g n i inde Baroya ula t r lm as gerekmektedir. (Ekte v erilmi tir) Ekte g nderilen raporlar matbu de ildir. Kendi bilgilerinize g re doldurabilir ve ekleme yapabilirsiniz. Avukat yan ba lama tarihiniz itibariyle ilk ay n sonunda ve staj bitiminde raporlar n Ba kanl m za ula t r lmas gerekmektedir. Bu a amada yan nda staj yap lan avukat de i tirmek isteyen stajyer; esk i avukat ndan yan ndan ayr ld tarihi g sterir dilek e, yen i avukat ndan yan nda ba lad nda dair dilek e, ( tarihler kesintisi z ol mal d r.) v e k endi dilek esini de i ikli k yap ld hafta Baroya tesli m etmek zorundad r.


Related search queries