Example: barber

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - levendeskog.no

Standard for et b rekraftig norsk skogbrukStandard for et b rekraftig norsk skogbruk Innhold4 Levende Skog Kravpunkter:9 1. Arbeidskraft og kompetanse10 2. Avfallsh ndtering11 3. Bekyttelse av skogarealet11 4. Biologisk viktige omr der18 5. Brannp virket skog18 6. Fjellskog19 7. Friluftsliv20 8. Gamle grove tr r og d d ved22 9. Genbevaring skogstr r23 10. Gj dsling og n ringsbalanse23 11. Hogstformer25 12. Kantsoner28 13. Kulturminner og kulturmilj er29 14. Landskapsplan30 15. Langsiktig virkesproduksjon31 16. Markberedning31 17. Myr og sumpskog32 18. Skogreising og treslagsskifte33 19. Skogstruktur34 20. Skogsveger34 21. Spr yting35 22. Terrengtransport36 23. Treslagsfordeling36 24. penhet om milj informasjon37 25. Samiske rettigheter Levende Skog Levende Skog som begrep ble etablert i 1998 da det ble enighet om standarder for et b rekraftig norsk skogbruk .

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering

Tags:

  Kompetanse

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - levendeskog.no

1 Standard for et b rekraftig norsk skogbrukStandard for et b rekraftig norsk skogbruk Innhold4 Levende Skog Kravpunkter:9 1. Arbeidskraft og kompetanse10 2. Avfallsh ndtering11 3. Bekyttelse av skogarealet11 4. Biologisk viktige omr der18 5. Brannp virket skog18 6. Fjellskog19 7. Friluftsliv20 8. Gamle grove tr r og d d ved22 9. Genbevaring skogstr r23 10. Gj dsling og n ringsbalanse23 11. Hogstformer25 12. Kantsoner28 13. Kulturminner og kulturmilj er29 14. Landskapsplan30 15. Langsiktig virkesproduksjon31 16. Markberedning31 17. Myr og sumpskog32 18. Skogreising og treslagsskifte33 19. Skogstruktur34 20. Skogsveger34 21. Spr yting35 22. Terrengtransport36 23. Treslagsfordeling36 24. penhet om milj informasjon37 25. Samiske rettigheter Levende Skog Levende Skog som begrep ble etablert i 1998 da det ble enighet om standarder for et b rekraftig norsk skogbruk .

2 Det var en historisk begivenhet. Da ble akt rer innen skogbruk og skogindustri, milj - og friluftslivorganisasjoner, fagbevegelse og forbrukerinteresser for f rste gang enige om standarder for b rekraftig forvaltning av av Levende SkogArbeidet med revisjon av Levende Skog er gjennomf rt i perioden fra 27. august 2003 til 20. oktober 2006 av representanter for f lgende organisasjoner: Fellesforbundet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Friluftsr denes Landsforbund Norges Skogeierforbund NORSKOG SABIMA Statskog SF Treforedlingsindustriens Bransjeforening Treindustrien WWF NorgeLeder for arbeidsgruppen har v rt adm. direkt r Stein Lier-Hansen, norsk tekst i dette dokumentet er en del av enigheten ved revisjonen av Levende Skog. Det er ved revisjonen enighet om at Levende Skog standarder endres til Levende Skog Standard , ved at reviderte og nye enkeltstandarder endres til for et b rekraftig norsk skogbruk R det for Levende SkogLevende Skog har et fast r d med navnet R det for Levende Skog.

3 R det for Levende Skog skal bidra til kommunikasjon og tillit mellom partene i perioden mellom revisjoner og bidra til at en har et formelt forum for avklare mulige uenigheter om tolking av tillegg skal r det ivareta overv king av m lsetninger knyttet til enkelte kravpunkter og sette i verk tiltak om n standardLevende Skog er nasjonal Standard for et b rekraftig norsk skogbruk . Levende Skogs m l er et skogbruk som: F lger alle relevante nasjonale lover og forskrifter. Bevarer milj kvalitetene i gammel naturskog. Bevarer mangfoldet av skoglige kosystemer. Bevarer grunnlaget for levedyktige populasjoner av arter som naturlig h rer hjemme i Norge. Gir grunnlag for aktiv utnyttelse av skogressursene for l nnsom n ringsvirksomhet og verdiskaping.

4 Skaper et godt milj relatert omd mme for norske skogbaserte produkter i det internasjonale markedet. Sikrer at de som har sitt arbeid i skogen har et arbeidsmilj hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt. Sikrer at skogen i Norge gir grunnlag for et variert friluftsliv med rike naturopplevelser. Bidrar til bevare kulturminner og verdifulle kulturlandskap. (Denne listen er ikke utt mmende.) KravpunktLevende Skog Standard for et b rekraftig norsk skogbruk har 25 kravpunkter som til sammen dekker omr der og tiltak som har milj p virkning eller er av betydning ved ut velse av skogbruk . Hvert kravpunkt innledes med en kort beskrivelse av hva en nsker oppn med kravpunktet. Videre har kravpunktet beskrivelse av:KRAv oG ReGLeR Krav og regler er beskrivelse av hva skogeier m oppfylle for n m lene som er satt for Levende Skog.

5 Krav kan v re presisering av lovp lagte plikter knyttet til forvalter av skogeiendommen generelt. Det kan v re krav til planlegging eller dokumentasjon p eiendomsniv og konkrete krav som skal f lges ved gjennomf ring av hogst og skogbehandling. Regler er beskrivelse og konkretisering av hvordan kravet skal praktiseres ved hogst og skogbehandling. oveRv KING Overv king er beskrivelse av krav til skogtilstand p st rre areal enn enkelteiendom. Her kan R det for Levende Skog sette i verk tiltak om en kommer under fastsatt minstekrav. FoRKLARINGeRFor enkelte kravpunkt er det skrevet forklaring av ord eller definisjoner brukt under krav og regler. Standard for et b rekraftig norsk skogbruk Milj sertifisering av skogbruk Levende Skog Standard kan brukes i milj sertifisering av skogbruk uavhengig av sertifiseringssystem.

6 Kravpunktene er forpliktelser skogeiere m f lge ved forvaltning av sin skogeiendom, enten den er direkte sertifisert eller med i en gruppesertifisering. Kravene gjelder p eiendomsniv s fremt ikke annet er til lover og forskrifterLevende Skog Standard bygger p lover og forskrifter som regulerer n ringsvirksomhet i skogen. Der lover og forskrifter regulerer n ringsvirksomhet i skog, gjelder myndighets-p lagte bestemmelser foran Levende Skog Standard . Omdisponering av skogareal til andre form l enn landbruksform l reguleres av norsk lovverk, herunder Plan- og bygningsloven og Jordloven, og kan bare skje n r myndighetene etter en total samfunnsmessig vurdering har gitt n dvendige tillatelser. Skog med stor bevaringsverdiI internasjonal skogsertifisering brukes begrepet High Conservation Value Forest, forkortet til HCVF, om skog med stor bevaringsverdi.

7 Slik skog er internasjonalt definert i fire grupper: 1. Skog av global, regional eller nasjonal betydning og verneverdi fordi den inneholder: a. s rlig konsentrasjon av spesielt biologisk mangfold (for eksempel endemiske arter, trua arter, skog med refugiekarakter og/eller b. store skogomr der som fungerer som et stabilt kosystem p landskapsniv og der det finnes gode populasjoner av de fleste naturlig tilh rende arter. 2. Skogomr der som selv er eller inneholder sjeldne eller trua kosystem. 3. Skogomr der som er s rlig viktige for at landskapet skal kunne opprettholde viktige naturgitte funksjoner ( vannbalanse, avrenning eller erosjon). 4. Skogomr der som er viktige for sikre grunnleggende behov for lokalsamfunn, eller tradisjonell og kulturell egenart.)

8 For Norge kan HCvF-omr der dekkes av: Biologisk viktige omr der avsatt i samsvar med Levende Skog. Nasjonalparker og naturreservater. Vernskog avsatt som vern mot naturskader i samsvar med Lov om skogbruk , 12. Skogareal regulert til naturvern- eller friluftsform l etter Plan- og bygningsloven. Administrativt fredete omr for et b rekraftig norsk skogbruk Kravpunkter 1. Arbeidskraft og kompetanse Kravpunktet skal sikre at den som gjennomf rer skogbrukstiltak har tilstrekkelig kunnskap til gjennomf re arbeidet p en tilfredsstillende m te i samsvar med denne standarden. KRAv oG ReGLeRSkogeier skal s rge for at den som utf rer arbeid i skogen f r relevant informasjon om denne skogens kjente milj verdier. Den som utf rer arbeidet skal ha kunnskap om god og b rekraftig og/eller den som utf rer arbeid i skogen for vedkommende, skal ha n dvendig kunnskap om arbeidsteknikk og f rstehjelp, samt det regelverk som gjelder for helse, milj og sikkerhet ved og/eller forvalter m kunne dokumentere at alminnelige sikkerhetsmessige og velferdsmessige hensyn ivaretas b de for egne ansatte og i entrepren som arbeider i egen skog skal f lge alminnelige sikkerhetsbestemmelser.

9 FoRKLARINGeRSkogeiers ansvar for s rge for at den som utf rer arbeid i skogen f r relevant informasjon om denne skogens kjente milj verdier er begrenset til de opplysningene som er tilgjengelige i offentlige registre eller opplysningene er av en slik art at det er naturlig for den enkelte skogeier v re kjent med ansvar gjelder uavhengig av egen kompetanse . Har ikke skogeier tilstrekkelig kompetanse , m slik kompetanse skaffes til Avfallsh ndtering Kravpunktet skal sikre forsvarlig avfallsh ndtering og at en unng r forurensning. KRAv oG ReGLeRI forbindelse med arbeid i skogen skal skogeier s rge for at minst mulig avfall og utslipp oppst r, og at avfall, i den grad det oppst r, blir h ndtert p en forsvarlig m te. Alt s ppel som oljekanner, bensinkanner, fettpatroner, dekk, kasserte deler, st ltau, plast samt utrangerte hvilebrakker skal v re fjernet n r et arbeid er sluttf farlig avfall som olje, batterier skal samles opp og leveres til offentlig godkjente mottak.

10 Beste tilgjengelige teknologi (BAT) skal brukes ved valg av maskiner og med store oljemengder under h yt trykk skal ha utstyr som begrenser oljeutslippet til et minimum ved et eventuelt slangebrudd p maskiner som brukes ved skogsdrift skal tettes snarest. Det skal v re godt renhold p maskinene, slik at lekkasjer raskt kan oljelagre og drivstofftanker skal sikres mot lekkasje og mulig sabotasje. Drivstoff skal ikke lagres i n rheten av drikkevannskilder (min. 50 meter avstand) for unng forurensning. FoRKLARINGeRBAT (best available technology). Dette er en internasjonal Standard om velge beste tilgjengelige teknologi, for eksempel maskiner og innsatsvarer, n r det er kommersielt for et b rekraftig norsk skogbruk 113. Beskyttelse av skogarealet Kravpunktet skal sikre at eiendomsforvaltningen ikke forringer ressursgrunnlaget.


Related search queries