Example: confidence

!Standardul profesional nr. 35 - ed. 2014 - ceccar.ro

ISBN 978-606-580-075-5. Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Rom nia STANDARDUL. profesional . nr. 35. Expertizele contabile Ghid de aplicare . Edi ia a VI-a, revizuit i actualizat . Editura CECCAR, Bucure ti, 2014. Editor: Editura CECCAR. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucure ti Tel.: 021 / 70 / 71. Fax: 021 E-mail: Toate drepturile pentru prezenta edi ie sunt rezervate CECCAR (Editurii CECCAR). Orice reproducere par ial sau total este interzis . ISBN 978-606-580-075-5. CUPRINS. I. Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile .. 7. II. Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile .. 57. III. Norme generale de baz . aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil .. 217. Standardul profesional nr.

4 Standardul profesional nr. 35 NOTĂ: În cuprinsul prezentei lucrări: – termenii „stan dard” şi „normă” specifi că în mod ri- gu ros acela şi lucru; ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of !Standardul profesional nr. 35 - ed. 2014 - ceccar.ro

1 ISBN 978-606-580-075-5. Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Rom nia STANDARDUL. profesional . nr. 35. Expertizele contabile Ghid de aplicare . Edi ia a VI-a, revizuit i actualizat . Editura CECCAR, Bucure ti, 2014. Editor: Editura CECCAR. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucure ti Tel.: 021 / 70 / 71. Fax: 021 E-mail: Toate drepturile pentru prezenta edi ie sunt rezervate CECCAR (Editurii CECCAR). Orice reproducere par ial sau total este interzis . ISBN 978-606-580-075-5. CUPRINS. I. Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile .. 7. II. Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile .. 57. III. Norme generale de baz . aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil .. 217. Standardul profesional nr.

2 35 3. NOT : n cuprinsul prezentei lucr ri: termenii standard i norm specific n mod ri- guros acela i lucru;. expert contabil = persoana fizic sau juridic definit . ca atare prin Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 pri- vind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;. cabinet = expertul contabil sau societatea de expertiz . contabil care furnizeaz n mod liber servicii conta- bile pe pia ;. normele i comentariile la norme formeaz un tot uni- tar i au aceea i autoritate. 4 Standardul profesional nr. 35. Clasificarea i codificarea standardelor profesionale emise de CECCAR. Standarde Standarde specifice de baz . Nivelul 2 Nivelul 3. (aplicabile misiunilor legate de (aplicabile altor misiuni dec t cele legate de situa iile financiare).)

3 Domeniul de Nivelul 1 situa iile financiare). acoperire al (aplicabile standardelor 21 22 23 24 31 32 34 35 36 37 39. tuturor Conta- Situa ii Cenzo- Audit Aporturi Fuziuni/ Servicii Expertiz Audit Evalu ri Crearea misiunilor). bilitate finan- rat statutar la capital diviz ri fiscale contabil intern ntreprin- ciare derilor Norme de 11 211 221 231 241 311 321 341 351 361 371 391. comportament Norme de lucru 12 212 222 232 242 312 322 342 352 362 372 392. Norme de 13 213 223 233 243 313 323 343 353 363 373 393. raportare Legend : Prima cifr indic nivelul de organizare al standardului: 1 standarde de baz , aplicabile tuturor misiunilor; 2 standarde speci- fice aplicabile misiunilor legate de situa iile financiare; 3 standarde specifice aplicabile altor misiuni dec t cele care se refer la situa iile financiare.

4 A doua cifr la standardele specifice indic natura misiunii profesionistului contabil. A treia cifr la standardele specifice i a doua cifr la standardele de baz indic domeniul de acoperire al standardului: 1 norme de comportament; 2 norme de lucru; 3 norme de raportare. Standardul profesional nr. 35. A patra cifr i urm toarele la standardele specifice i a treia cifr i urm toarele la standardele de baz indic textul normelor profesionale, precum i comentariile la acestea. 5. I. STANDARDUL profesional . nr. 35: Expertizele contabile Una dintre activit ile de baz ale exper ilor contabili, desf - urat pe parcursul a peste 90 de ani de existen a profesiei contabile din Rom nia, o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare ori solicitate de per- soane fizice sau juridice n condi iile prev zute de lege.

5 Cuv ntul expertiz vine de la latinescul expertus , adic . priceput lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza reprezint un concept care se deosebe te de audit, control, revizie sau verificare, ntruc t con ine n sine ideea de exprimare liber a punctului de vedere al expertului n ceea ce prive te obiectivele sau faptele asupra c rora s-a efectuat expertiza. Deci expertiza este prin excelen o lucrare personal i cri- tic , cuprinz nd nu numai rezultatul examin rii faptelor din punctul de vedere al exactit ii formale i materiale, dar i p rerea expertului asupra cauzelor i efectelor n leg tur . cu obiectul supus cercet rii sale. Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Ro- m nia, care, potrivit legii, asigur buna desf urare a activi- t ii exper ilor contabili, a decis reglementarea profesional a acestei activit i de baz elabor nd Standardul profesional nr.

6 35: Expertizele contabile. Standardul profesional nr. 35 9. SUMAR. 350. Cadrul de referin al misiunilor privind expertizele contabile .. 11. 351. Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile ..13. 3511. Independen a expertului contabil ..13. 3512. Competen a expertului contabil ..15. 3513. Calitatea expertizelor contabile ..16. 3514. Secretul profesional i confiden ialitatea expertului 3515. Acceptarea expertizelor contabile ..20. 3516. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile ..22. 352. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile ..24. 3521. Dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili ..24. 3522. Contractarea i programarea expertizelor 3523.

7 Delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele 3524. Documentarea lucr rilor privind expertizele contabile ..32. 353. Norme de raport specifice expertizelor contabile ..36. 3531. Redactarea raportului de expertiz contabil ..36. 3532. Semnarea i depunerea raportului de expertiz . contabil ..44. Anexa nr. 1. Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare ..46. Anexa nr. 2. Model de Raport de expertiz contabil . judiciar ..49. Anexa nr. 3. Model de Raport de expertiz contabil . extrajudiciar ..53. 10 Standardul profesional nr. 35. 350 CADRUL DE REFERIN AL MISIUNILOR. PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE. NORMA. Expertizele contabile sunt mijloace de prob utilizabile n re- zolvarea unor cauze care necesit cuno tin e de strict specia- litate din partea unor persoane care au calitatea de expert con- tabil.

8 Expertizele contabile dispuse la cerere (a p r ilor) sau din oficiu n fazele de instrumentare i de judecat ale unor cauze civile, ata ate sau nu unui proces penal, se numesc ex- pertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. COMENTARII. 1. Expertiza contabil este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuat numai de c tre persoanele care au dob ndit calita- tea de expert contabil n condi iile legii, fiind nscrise n Tabloul Cor- pului, actualizat anual de Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Rom nia (CECCAR), i care au ob inut viza anual de exercitare a profesiei, conform reglement rilor emise de Corp. 2. Expertizele contabile pot fi clasificate: I. Dup scopul principal n care au fost solicitate, n: a) expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedur civil ; Codul de procedur penal ; alte legi spe- ciale.

9 B) expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate n afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justi iei. Sunt efectuate n afara unui proces justi iar. Nu au calitatea de mijloc de prob . Standardul profesional nr. 35 11. n justi ie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de c tre p r i a administr rii probei cu expertiza contabil ju- diciar sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabil . II. Dup natura principalului (principalelor) obiectiv(e) la care se refer , n: a) expertize contabile n cauze civile dispuse sau acceptate n rezolvarea acestor litigii;. b) expertize contabile n cauze penale dispuse sau acceptate n rezolvarea unor aspecte civile ata ate acestor litigii;. c) expertize contabile n cauze comerciale dispuse sau ac- ceptate n rezolvarea acestor litigii.

10 D) expertize contabile n cauze fiscale dispuse sau acceptate n rezolvarea acestor litigii;. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele n drept sau extrajudiciare solicitate de clien i. III. n func ie de natura juridic , expertizele contabile pot fi: civile;. penale;. extrajudiciare. 3. Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezentul Standard. Modelele prezentate n aceste anexe pot fi adaptate cazuisticii concrete. 12 Standardul profesional nr. 35. 351 NORME DE COMPORTAMENT profesional . SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND. EXPERTIZELE CONTABILE. 3511 INDEPENDEN A EXPERTULUI CONTABIL. NORMA. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de c tre exper ii contabili nscri i n Tabloul Corpului. Expertul contabil soli- citat n efectuarea unei expertize contabile are obliga ia s fie independent fa de p r ile interesate n expertiz , evit nd orice situa ie care ar presupune o lips de independen sau o con- str ngere care ar putea s i impieteze integritatea i obiecti- vitatea.


Related search queries