Example: stock market

STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO …

STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE. GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). Maj, 2014. godine STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). Predgovor Dokument STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE (Zelena knjiga i nacrt Bijele knjige), Rezultat : Zelena knjiga, iz juna 2012. godine, rezultat je projekta koji je finansiran od strane Evropske unije (Specifi an br. ugovora 2011 / 262840). Izra en je od strane kompanije Exergia, kao lana COWI konzorcijuma. Koordinator projekta, u ime Exergie, bio je Marko Ko ir, univ. dipl. in , a u timu su jo u estvovali : mag.

STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE (Bijela knjiga) ii Predgovor Dokument STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO …

1 STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE. GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). Maj, 2014. godine STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). Predgovor Dokument STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE (Zelena knjiga i nacrt Bijele knjige), Rezultat : Zelena knjiga, iz juna 2012. godine, rezultat je projekta koji je finansiran od strane Evropske unije (Specifi an br. ugovora 2011 / 262840). Izra en je od strane kompanije Exergia, kao lana COWI konzorcijuma. Koordinator projekta, u ime Exergie, bio je Marko Ko ir, univ. dipl. in , a u timu su jo u estvovali : mag.

2 Damir Pe ut, univ. dipl. in ., dr. Mladen Zeljko, univ. dipl. in ., mag. Branislav Prelevi , univ. dipl. ekon., dr. Theodore Goumas, univ. dipl. in ., mag. George Georgocostas, univ. dipl. in ., dr. George Vlondakis, univ. dipl. in ., mag. Damjan Stanek, univ. dipl. in ., mag. Marko Sen ar, univ. dipl. in ., dr. Jurij Curk, univ. dipl. in . i Maja Krivokapi . U junu 2013. godine provedena je javna rasprava o dokumentu. Javna rasprava je rezultirala brojnim primjedbama na dokument. Ministarstvo ekonomije je trebalo postupiti po primjedbama i zaklju cima s javne rasprave.

3 Nakon rada od nekoliko mjeseci, koji je kordiniran od strane Ministarstva ekonomije, kroz Stru ni savjet, nastao je dokument naslova STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE (Zelena knjiga). U. Zelenoj knjizi je obra eno vi e varijanti RAZVOJA energetskog sistema te je na osnovu komentara sa javne rasprave za obradu u Bijeloj knjizi odabrana odgovaraju a varijanta. Istovremeno sa Zelenom knjigom ura ena je Strate ka procjena uticaja na ivotnu sredinu na koju je Agencija za za titu ivotne sredine dala saglasnost. Bijela knjiga je uskla ena sa Strate kom procjenom uticaja na ivotnu sredinu.

4 Ii STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). iii STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE. GORE DO 2030. GODINE. Bijela knjiga Podgorica, maj, 2014. godine STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE. Bijela knjiga MINISTARSTVO EKONOMIJE. Rimski trg 46, 81000 Podgorica CRNA GORA. Podgorica, maj, 2014. godine ii STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). Sadr aj 1. 1. Zakonska osnova za a uriranje Strategije ..1. Razlozi za a uriranje i nadogradnju strategije RAZVOJA ENERGETIKE .

5 1. Ciljevi i klju na strate ka opredjeljenja Energetske politike Crne Gore do 2030. 2. AKTUELNA SITUACIJA U ENERGETSKOM SEKTORU CRNE GORE .. 3. Pravno-regulatorni Institucionalno-organizacioni okvir ..3. Me unarodne obaveze Crne Gore u vezi sa Energetskom Ostali relevantni zakoni, strategije, deklaracije i planski dokumenti ..5. 3. ENERGETSKI BILANS CRNE GORE (1990-2010).. 7. 4. ENERGETIKA KAO STUB DUGORO NO STABILNOG RAZVOJA NACIONALNE. EKONOMIJE .. 9. 5. REZERVE I POTENCIJALI IZVORA ENERGIJE U CRNOJ 11. 11. Nafta i 12. Obnovljivi izvori energije .. 12. Hidropotencijal.

6 12. Vjetropotencijal .. 13. Sun evo zra 13. 13. Drvna biomasa .. 13. Biomasa iz poljoprivrede ..14. Biomasa iz otpada .. 14. Aerotermalna, hidrotermalna i geotermalna energija .. 14. 6. SWOT ANALIZA .. 15. 7. POTRO NJA FINALNE ENERGIJE (PFE) .. 18. Najzna ajniji generatori potra nje za energijom i scenariji PFE .. 19. Stanovni 19. Bruto doma i proizvod (BDP) .. 19. Potra nja za finalnom energijom po 19. referentni scenarij potro nje finalne energije .. 20. RSPFE prema oblicima energije .. 21. RSPFE prema sektorima potro nje finalne 22. 8. RAZVOJ SEKTORA UGLJA .. 23.

7 Istra ivanja i planirana dinamika kori enja uglja .. 23. Postoje i rudnici sa koncesionim ugovorima .. 23. Novi rudnici .. 24. Specifi nosti sektora 24. Bilans uglja u pro losti i STRATEGIJA za budu 25. iii STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE CRNE GORE DO 2030. GODINE. (Bijela knjiga). Bilans uglja u pro losti (1990-2010).. 25. Bilans uglja do 2030. godine .. 26. Glavne preporuke Strategije .. 27. 9. RAZVOJ SEKTORA NAFTE I 28. Upstream operacije .. 28. Istra ivanje nafte i gasa .. 28. Downstream operacije .. 29. Sektor nafte .. 29. Bilans naftnih derivata u pro losti (1990-2010) i scenariji finalne potro nje naftnih derivata do 2030.

8 29. Obavezne rezerve naftnih 31. Specifi nosti sektora nafte .. 32. Sektor gasa .. 33. Bilans prirodnog gasa u pro losti (1990-2010) i scenariji finalne potro nje prirodnog gasa do 2030. godine .. 33. Gasifikacija Crne Gore .. 34. Specifi nosti sektora gasa .. 35. Glavne preporuke Strategije .. 35. 10. RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA .. 37. Potro nja i bilans elektri ne energije .. 37. Bilans elektri ne energije u pro losti (1990-2010) .. 37. Budu a bruto potro nja i bilans elektri ne 37. Proizvodnja elektri ne energije .. 39. Planovi rehabilitacije postoje ih 39.

9 Scenariji izgradnje novih elektrana .. 40. Nove termoelektrane .. 41. Nove hidroelektrane .. 41. Plan izgradnje ostalih elektrana na obnovljive izvore energije .. 42. Obnovljivi izvori elektri ne energije u elektroenergetskom sistemu .. 44. Emisija CO2, SO2, NOx i suspendovanih estica iz termoelektrana .. 44. Prednosti i nedostaci / ograni enja za realizaciju scenarija izgradnje novih kapaciteta za proizvodnju elektri ne 45. Predlog scenarija rehabilitacije i izgradnje novih kapaciteta za proizvodnju elektri ne energije .. 45. Komentar na predlo eni koncept RAZVOJA proizvodnje elektri ne 48.

10 Glavne preporuke 49. Prenos elektri ne energije .. 50. Postoje i kapaciteti .. 50. Razvoj prenosne mre e do 2020. godine sa smjernicama do 2030. godine .. 51. Klju ni prioriteti za nove investicione 52. Va nije rekonstrukcije prenosne mre e .. 54. Izgradnja interkonektivnih vodova .. 55. Smjernice RAZVOJA prenosne mre e nakon 2020. 55. Glavne preporuke 56. Distribucija elektri ne 56. Postoje i kapaciteti za distribuciju elektri ne energije .. 56. Razvoj sistema distribucije elektri ne energije .. 57. Klju ni investicioni prioriteti u distribuciji elektri ne 57. Razvoj koncepcije distributivne mre 58.


Related search queries