Example: bankruptcy

STRATEJİK PLAN 2015 - 2019 - tcdd.gov.tr

STRATEJ K PLAN2015 - DEVLET DEM RYOLLARI LETMES GENEL M D RL iSTRATEJ K PLAN 2015-2019 AHMET ARSLANULA TIRMA DENIZCILIK VE HABERLE ME BAKANIii2003 y l ndan itibaren hak etti i de eri yeniden kazanmas i in at l ma ge irdi imiz demiryolu ta mac l nda 2010-2014 Stratejik Plan d nemi tamamlanm ve yeni ama ve hedeflerle 2015-2019 Stratejik Plan haz rlanm t r. 2015-2019 Stratejik Plan d neminde TCDD Genel M d rl altyap ve trafikten sorumlu olacak, demiryolu ta mac l hizmeti ise TCDD Ta mac l k A ve zel Sekt r Kurulu lar nca verilecektir. TCDD nin 2015-2019 Stratejik Plan do rultusunda; Ankara-Sivas ve Ankara- zmir YHT hatlar tamamlanarak i letmeye a lacak, Yerk y-Kayseri YHT Projesinin yap m na ba lanacak, lkemiz demiryolu ebekesinin toplamda ula mas y n ndeki 2023 hedefleri do rultusunda, yeni y ksek h zl tren, h zl tren ve konvansiyonel tren hatlar in a edilecek, mevcut tek hatl baz b lgeler ok hatl ha

ii Teşekkülümüzün 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı uygulaması tamamlanmıştır. Tamamlanan ilk planın ardından 2015-2019 dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of STRATEJİK PLAN 2015 - 2019 - tcdd.gov.tr

1 STRATEJ K PLAN2015 - DEVLET DEM RYOLLARI LETMES GENEL M D RL iSTRATEJ K PLAN 2015-2019 AHMET ARSLANULA TIRMA DENIZCILIK VE HABERLE ME BAKANIii2003 y l ndan itibaren hak etti i de eri yeniden kazanmas i in at l ma ge irdi imiz demiryolu ta mac l nda 2010-2014 Stratejik Plan d nemi tamamlanm ve yeni ama ve hedeflerle 2015-2019 Stratejik Plan haz rlanm t r. 2015-2019 Stratejik Plan d neminde TCDD Genel M d rl altyap ve trafikten sorumlu olacak, demiryolu ta mac l hizmeti ise TCDD Ta mac l k A ve zel Sekt r Kurulu lar nca verilecektir. TCDD nin 2015-2019 Stratejik Plan do rultusunda; Ankara-Sivas ve Ankara- zmir YHT hatlar tamamlanarak i letmeye a lacak, Yerk y-Kayseri YHT Projesinin yap m na ba lanacak, lkemiz demiryolu ebekesinin toplamda ula mas y n ndeki 2023 hedefleri do rultusunda, yeni y ksek h zl tren, h zl tren ve konvansiyonel tren hatlar in a edilecek, mevcut tek hatl baz b lgeler ok hatl hale getirilecek, demiryolu ba lant s olmayan nemli liman, OSB ve fabrikalara ba lant sa lanacak, sinyalizasyon.

2 Telekom nikasyon ve elektrifikasyon tesisi yap mlar ile demiryolu sekt r pay n n art r lmas sa lanacakt er taraftan mevcut demiryolu altyap s n n geometrik ve fiziki ko ullar n n standart seviyeye ekilmesi y n nde ba lat lan al malara da devam edilecektir. lkemizin do u-bat aks nda y r t len projelerinin yan s ra kuzey-g ney aks i in de alternatif g zerg hlar n projelendirme i leri tamamlanarak yap m s re lerine ge ilecektir. Mevcut ara park modernize edilecek, yeni al m ve imalatlarla ara filosu geni letilecek, e zamanl olarak yerli retim oran y kseltilecektir. Bu ba lamda; milli elektrikli tren seti retimleri yap lacak, milli y ksek h zl tren imalat yolunda kayda de er mesafe al nacakt r n m zdeki s re demiryolu sekt r n n yap sal d n m n n sa lanaca bir d nem olacakt yap land rma ve demiryolunun serbestle tirilmesi er evesinde zel sekt r n dinamizminin katk s yla sekt rde olu acak rekabet i ortam sayesinde ula m kalite ve konforu ile eri ilebilirlik d zeyi daha st izgiye ta nacakt r.

3 Yol Medeniyettir iar yla sahiplenilen demiryollar n n; st y netimi ve t m al anlar n n sinerjisiyle, her eyin en iyisini aziz milletimizin hizmetine sunma azim ve kararl l klar n n fark ndal yla t m fedak r demiryolculara i lerinde ba ar lar dilerim. SUNU iSTRATEJ K PLAN 2015-2019 SA APAYDINGENEL M D RiiTe ekk l m z n 2010-2014 D nemi Stratejik Plan uygulamas tamamlanm t r. Tamamlanan ilk plan n ard ndan 2015-2019 d nemi Stratejik Plan haz rlanm t ekk l m z 2010-2014 Stratejik Plan d neminde yolcu ta mac l nda 2009 y l nda ba latt Ankara-Eski ehir YHT hizmetine Ankara-Konya ve Eski ehir- stanbul g zergahlar n da ekleyerek YHT a n art rm t r.

4 2015-2019 plan d neminde Ankara-Sivas ve Ankara- zmir YHT projelerinin tamamlanmas planlanm t r. Konvansiyonel yolcu ta mac l nda ve y k ta mac l nda ta mac l k sekt r i indeki pay m z art rabilmek amac yla yeni h zl tren hatlar , elektrifikasyon ve sinyalizasyon projeleri haz rlanarak uygulamaya ba lanm , lojistik merkezler, iltisak hatt yap mlar , eken ve ekilen ara park n n modernize edilmesi, yol bak mlar vs. faaliyetler aksat lmadan y r t lmeye gayret edilmi tir. 2015-2019 plan d neminde YHT hatlar haricinde km h zl ve konvansiyonel yeni demiryolu hatt n n yap m , km sinyalizasyon tesisi ile km elektrifikasyon tesisi yap m n n tamamlanmas planlanm t r 01 May s 2013 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanan 6461 say l T rkiye Demiryolu Ula t rmas n n Serbestle tirilmesi Hakk ndaki Kanun gere i demiryolu altyap i letmecisi olarak TCDD nin yeniden yap land r lmas ile y k ve yolcu ta mac l yapmak amac yla demiryolu tren i letmecisi g revini yerine getirmek zere TCDD nin ba l ortakl olarak TCDD Ta mac l k A.

5 Nin kurulmas al malar na 2013 y l May s ay nda ba lanm t r. 2016 y l n n ilk yar s nda yeniden yap land rma al malar tamamlanacakt r. 2015-2019 d neminde Te ekk l m z hak etti i noktaya ta yacak en nemli ara lardan biri olan Stratejik Plan n olu turulmas a amas nda eme i ge en t m demiryolculara, de erli g r lerini bizden esirgemeyen t m payda lar m za te ekk r ederim. SUNU iiiSTRATEJ K PLAN 2015-2019T rkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel M d rl n n 2015-2019 d nemine ili kin haz rlam oldu u Stratejik Plan; Onuncu Kalk nma Plan , Orta Vadeli Program, Yat r m Program ile Kamu dareleri i in Stratejik Planlama K lavuzuna uygunluk kapsam nda de erlendirilmi ve uygulamaya konulmas uygun bulunmu C neyd D ZYOLKalk nma Bakanl M ste ar ivSTRATEJ K PLAN 2015-2019L STELER VE KISALTMALAR ekil Listesi ekil 1 TCDD Genel M d rl Organizasyon emas.

6 4 Grafikler ListesiGrafik 1 Y k Ta malar ..9 Grafik 2 Uluslararas Y k Ta malar ..10 Grafik 3 Banliy Yolcu Say s ..12 Grafik 4 Anahat Yolcu Say s ..15 Grafik 5 Anahat Yolcu Kilometreler ..15 Grafik 6 Liman Elle lemeleri ..19 Grafik 7 Liman Geliri ..19 Grafik 8 Ula t rma Sekt r nde Enerji T ketim Paylar ..46 Tablolar ListesiTablo 1 Ula t rma Sistemlerine G re Y k Ta malar Da l m ..7 Tablo 2 Ula t rma Sistemlerine G re Yolcu Ta malar Da l m ..8 Tablo 3 Y k Ta malar ..9 Tablo 4 Uluslararas Y k Ta malar ..10 Tablo 5 Lojistik Merkez Y k Ta malar ..11 Tablo 6 Banliy Yolcu Say s ..12 Tablo 7 Yolcu Say s.

7 14 Tablo 8 Anahat Yolcu Say s ..14 Tablo 9 Anahat Yolcu Kilometreler ..15 Tablo 10 Limanlar m z n Kapasitesi ..17 Tablo 11 zelle tirilen Limanlar Dahil Toplam TCDD Liman Hizmetleri ..18 Tablo 12 Limanlar Y kleme-Bo altma Tonajlar ..18 Tablo 13 Limanlar m zda Gelirin Gideri Kar lama Oran ..20 Tablo 14 Yol Bak m Onar m Faaliyetleri ..21 Tablo 15 eken Ara lar Bak m Onar mlar ..22 Tablo 16 ekilen Ara lar Onar m Cinsleri ..22 Tablo 17 ank r Makas Fabrikas retimi ..23 Tablo 18 Y llara G re Makas retim Cinsleri ..23 Tablo 19 Travers Fabrikalar n n retimleri ..24 Tablo 20 Y llara G re Travers Fabrikalar n n retimleri.

8 24 Tablo 21 Y llara G re Vang l Feribot letmecili 22 Y llara G re Haydarpa a-Sirkeci Feribot letmecili i ..25 Tablo 23 Y llara G re Derince-Tekirda Feribot letmecili i ..25 Tablo 24 T LOMSA Genel Bilgileri ..26 Tablo 25 T DEMSA Genel Bilgileri ..27 Tablo 26 T VASA Genel Bilgileri ..27 Tablo 27 Payda Listesi Tablosu ..29 Tablo 28 Kurp Yar aplar Bilgileri ..30 Tablo 29 E im Bilgileri ..30 Tablo 30 Dingil Bas nc na G re Da l m 31 eken Ara Bilgileri ..31 Tablo 32 Yolcu Vagonu Bilgileri ..31 Tablo 33 Y k Vagonu Bilgileri ..31 Tablo 34 Personel Durumu Bilgileri ..32 Tablo 35 Personel E itim Durumu Bilgileri ..32 Tablo 36 Personel Da l m Bilgileri.

9 33 Tablo 37 TCDD Varl k Tablosu ..36 Tablo 38 TCDD Kaynak Tablosu ..37 Tablo 39 TCDD Gelir Tablosu ..38 Tablo 40 TCDD Gider Tablosu ..38 Tablo 41 TCDD Gelir-Gider Tablosu ..39 Tablo 42 TCDD nin GSMH ye Katk Tablosu ..43 Tablo 43 Kaynak Tablosu ..72 Tablo 44 Maliyet Tablosu ..72 Tablo 45 Gelir Tablosu ..73 Tablo 46 Stratejik Hedef Birim li kisi Tablosu ..80 Tablo 47 Lojistik ve Ula t rmada Hedefler Demiryolu B l m Tablosu ..82 STRATEJ K PLAN 2015-2019vi2015-2019 TCDD STRATEJ K PLAN HAZIRLIK ALI MALARITCDD 2015-2019 Stratejik Plan al malar : tarihli 12697 say l Genel M d rl k emri ile ba lat lm t r. tarihli 12704 say l Genel M d rl k emri ile Genel M d r Yard mc s ba kanl nda Yol, Cer, Yolcu, Mali ler, Y k, nsan Kaynaklar , D li kiler, Hukuk M avirli i, Limanlar, Demiryolu Yap m, APK, E itim ve retim, Tesisler, Emlak ve n aat, Trafik ve Et t Proje ve Yat r m Daireleri Ba kanlar ndan Stratejik Planlama Kurulu olu turulmu tur.

10 Tarihinde 17872 say l yaz ile APK Dairesi ba kanl nda Stratejik Planlama Kurulunda yer alan Dairelerin uzman personelinden Stratejik Plan Ekibi olu turulmu tur. Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Plan Ekibinin sekretaryas n APK Dairesi yapm t r. Stratejik Planlama Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi 28 Mart 2014 tarihi itibariyle al malar na ba lam t r. Stratejik Plan n kat l mc bir anlay la haz rlanmas ve t m payda lar i in referans bir belge olu turmas amac yla, 10. Kalk nma Plan , H k met Programlar , T rkiye nin Avrupa Birli i M ktesebat n n stlenilmesine ili kin 3. T rkiye Ulusal Program , 10. ve 11. Ula t rma uras , Ula t rma Ana Plan Stratejisi ile payda lar m za yap lan anket al malar da dikkate al narak Te ekk l n ama ve hedefleri belirlenmi Planlama Ekibi al malar nda Kamu darelerinde Stratejik Plan Haz rlama K lavuzu nu dikkate alm t r.


Related search queries