Example: tourism industry

TÜRK TİCARET KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

10975 T RK T CARET KANUNU (1) Kanun Numaras : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yay mland Resm Gazete : Tarih : 14/2/2011 Say : 27846 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 BA LANGI A) Kanunun uygulama alan I - Ticari h k mler MADDE 1- (1) T rk Ticaret KANUNU , 22/11/2001 tarihli ve 4721 say l T rk Meden Kanununun ayr lmaz bir par as d r. Bu Kanundaki h k mlerle, bir ticari i letmeyi ilgilendiren i lem ve fiillere ili kin di er kanunlarda yaz l zel h k mler, ticari h k mlerdir. (2) Mahkeme, hakk nda ticari bir h k m bulunmayan ticari i lerde, ticari rf ve dete, bu da yoksa genel h k mlere g re karar verir. II - Ticari rf ve det MADDE 2- (1) Kanunda aksine bir h k m yoksa, ticari rf ve det olarak kabul edildi i belirlenmedik e, team l, mahkemenin yarg s na esas olamaz.

10976-1 (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel …

Tags:

  Mevzuat, Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRK TİCARET KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

1 10975 T RK T CARET KANUNU (1) Kanun Numaras : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yay mland Resm Gazete : Tarih : 14/2/2011 Say : 27846 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 BA LANGI A) Kanunun uygulama alan I - Ticari h k mler MADDE 1- (1) T rk Ticaret KANUNU , 22/11/2001 tarihli ve 4721 say l T rk Meden Kanununun ayr lmaz bir par as d r. Bu Kanundaki h k mlerle, bir ticari i letmeyi ilgilendiren i lem ve fiillere ili kin di er kanunlarda yaz l zel h k mler, ticari h k mlerdir. (2) Mahkeme, hakk nda ticari bir h k m bulunmayan ticari i lerde, ticari rf ve dete, bu da yoksa genel h k mlere g re karar verir. II - Ticari rf ve det MADDE 2- (1) Kanunda aksine bir h k m yoksa, ticari rf ve det olarak kabul edildi i belirlenmedik e, team l, mahkemenin yarg s na esas olamaz.

2 Ancak, irade a klamalar n n yorumunda team ller de dikkate al n r. (2) Bir b lgeye veya bir ticaret dal na zg ticari rf ve detler genel olanlara st n tutulur. lgililer ayn b lgede de illerse, kanunda veya s zle mede aksi ng r lmedik e, ifa yerindeki ticari rf ve det uygulan r. (3) Ticari rf ve det, tacir s fat n haiz bulunmayanlar hakk nda ancak onlar taraf ndan bilindi i veya bilinmesi gerekti i takdirde uygulan r. III - Ticari i ler MADDE 3- (1) Bu Kanunda d zenlenen hususlarla bir ticari i letmeyi ilgilendiren b t n i lem ve fiiller ticari i lerdendir. (1) 26/6/2012 tarihli ve 6335 say l Kanunun 42 nci maddesiyle, bu Kanunda yer alan.

3 1) Sanayi ve Ticaret Bakanl , Sanayi ve Ticaret Bakanl n n , Sanayi ve Ticaret Bakanl nca , Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan , Sanayi ve Ticaret Bakanl na ibareleri s ras yla G mr k ve Ticaret Bakanl , G mr k ve Ticaret Bakanl n n , G mr k ve Ticaret Bakanl nca , G mr k ve Ticaret Bakanl ndan , G mr k ve Ticaret Bakanl na , 2) Ula t rma Bakanl nca ibareleri Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl nca , 3) Denizcilik M ste arl , Denizcilik M ste arl n n , Denizcilik M ste arl nca , Denizcilik M ste arl na , Denizcilik M ste arl ndan ibareleri s ras yla Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl , Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl n n , Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl nca , Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl na , Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl ndan , eklinde de i tirilmi tir.

4 10976 IV Ticari davalar, eki mesiz yarg i leri ve delilleri (1) 1. Genel olarak (2) MADDE 4- (1) Her iki taraf n da ticari i letmesiyle ilgili hususlardan do an hukuk davalar ve eki mesiz yarg i leri ile taraflar n tacir olup olmad klar na bak lmaks z n; a) Bu Kanunda, b) T rk Meden Kanununun, rehin kar l nda d n verme i i ile u ra anlar hakk ndaki 962 il 969 uncu maddelerinde, c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 say l T rk Bor lar Kanununun malvarl n n veya i letmenin devral nmas ile i letmelerin birle mesi ve ekil de i tirmesi hakk ndaki 202 ve 203, rekabet yasa na ili kin 444 ve 447, yay n s zle mesine dair 487 il 501, kredi mektubu ve kredi emrini d zenleyen 515 il 519, komisyon s zle mesine ili kin 532 il 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve di er tacir yard mc lar i in ng r lm bulunan 547 il 554, havale hakk ndaki 555 il 560, saklama s zle melerini d zenleyen 561 il 580 inci maddelerinde, d)

5 Fikr m lkiyet hukukuna dair mevzuatta, e) Borsa, sergi, panay r ve pazarlar ile antrepo ve ticarete zg di er yerlere ili kin zel h k mlerde, f) Bankalara, di er kredi kurulu lar na, finansal kurumlara ve d n para verme i lerine ili kin d zenlemelerde, ng r len hususlardan do an hukuk davalar ve eki mesiz yarg i leri ticari dava ve ticari nitelikte eki mesiz yarg i i say l r. Ancak, herhangi bir ticari i letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ili kin haklardan do an davalar bundan istisnad r. (2) (De i ik: 28/2/2018-7101/61 md.) Ticari davalarda da deliller ile bunlar n sunulmas 12/1/2011 tarihli ve 6100 say l Hukuk Muhakemeleri KANUNU h k mlerine tabidir; miktar veya de eri y z bin T rk liras n ge meyen ticari davalarda basit yarg lama usul uygulan r.

6 2. Ticari davalar ve eki mesiz yarg i lerinin g r lece i mahkemeler (3) MADDE 5- (1) Aksine h k m bulunmad k a, dava olunan eyin de erine veya tutar na bak lmaks z n asliye ticaret mahkemesi t m ticari davalar ile ticari nitelikteki eki mesiz yarg i lerine bakmakla g revlidir. (4) (1) Bu st ba l k IV - Ticari davalar ve delilleri iken, 26/6/2012 tarihli ve 6335 say l Kanunun 1 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (2) 26/6/2012 tarihli ve 6335 say l Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci f kras nda yer alan do an hukuk davalar ibarelerinden sonra gelmek zere ve eki mesiz yarg i leri ibareleri ve ticari dava ibaresinden sonra gelmek zere ve ticari nitelikte eki mesiz yarg i i ibaresi eklenmi tir.

7 (3) Bu madde ba l 2. Ticari davalar n g r lece i mahkemeler iken, 26/6/2012 tarihli ve 6335 say l Kanunun 2 nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (4) 26/6/2012 tarihli ve 6335 say l Kanunun 2 nci maddesiyle, bu f krada yer alan davalara ibaresi ise davalar ile ticari nitelikteki eki mesiz yarg i lerine eklinde de i tirilmi tir. 10976-1 (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin g revi i inde bulunan ve 4 nc madde h km nce ticari say lan davalarla zel h k mler uyar nca ticaret mahkemesinde g r lecek di er i lere asliye ticaret mahkemesinde bak l r. Bir yerde ticaret davalar na bakan birden ok asliye ticaret mahkemesi varsa, i durumunun gerekli k ld yerlerde H kimler ve Savc lar Y ksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birka m nhas ran bu Kanundan ve di er kanunlardan do an deniz ticaretine ve deniz sigortalar na ili kin hukuk davalar na bakmakla g revlendirilebilir.

8 (3) (De i ik: 26/6/2012-6335/2 md.) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve di er hukuk mahkemeleri aras ndaki ili ki g rev ili kisi olup, bu durumda g reve ili kin usul h k mleri uygulan r. (4) (De i ik: 26/6/2012-6335/2 md.) Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yarg evresindeki bir ticari davada g rev kural na dayan lmam olmas , g revsizlik karar verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder. B) e itli h k mler I - Zamana m MADDE 6- (1) Ticari h k mler koyan kanunlarda ng r len zamana m s releri, Kanunda aksine d zenleme yoksa, s zle me ile de i tirilemez. 10976-2 10977 II - Tesels l karinesi MADDE 7- (1) ki veya daha fazla ki i, i lerinden yaln z biri veya hepsi i in ticari niteli i haiz bir i dolay s yla, di er bir kimseye kar birlikte bor alt na girerse, kanunda veya s zle mede aksi ng r lmemi se m teselsilen sorumlu olurlar.

9 Ancak, kefil ve kefillere, taahh t veya demenin yap lmad veya yerine getirilmedi i ihbar edilmeden temerr t faizi y r t lemez. (2) Ticari bor lara kefalet h linde, hem as l bor lu ile kefil, hem de kefiller aras ndaki ili kilerde de birinci f kra h km ge erli olur. III - Ticari i lerde faiz 1. Oran serbestisi ve bile ik faizin artlar MADDE 8- (1) Ticari i lerde faiz oran serbest e belirlenir. (2) aydan a a olmamak zere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz y r t lmesi art , yaln z cari hesaplarla her iki taraf bak m ndan da ticari i niteli inde olan d n s zle melerinde ge erlidir. u artla ki, bu f kra, s zle enleri tacir olmayanlara uygulanmaz.

10 (3) T keticinin korunmas na ili kin h k mler sakl d r. (4) Bu maddenin ikinci ve nc f kralar na ayk r olarak i letilen faiz yok h km ndedir. 2. Uygulanacak h k mler MADDE 9- (1) Ticari i lerde; kanuni, anapara ile temerr t faizi hakk nda, ilgili mevzuat h k mleri uygulan r. 3. Faizin ba lang c MADDE 10- (1) Aksine s zle me yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar g n nden itibaren i lemeye ba lar. B R NC K TAP Ticari letme B R NC KISIM Tacir A) Ticari i letme 1. B t nl k ilkesi MADDE 11- (1) Ticari i letme, esnaf i letmesi i in ng r len s n r a an d zeyde gelir sa lamay hedef tutan faaliyetlerin devaml ve ba ms z ekilde y r t ld i letmedir.


Related search queries