Example: marketing

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ASTIM TANI VE TEDAVİ

T RK TORAKS DERNE ASTIM TANI VE TEDAV REHBER . B L M egzersiz sonras al m n n olu an semptomlar gidermesi veya egzersiz ncesi al m n n semptomlar n olu mas n . OCUK ASTIMI TANI VE TEDAV nlemesi tan ya yard mc olur. Kesin tan da egzersiz testin- den yararlan l r ve temel prensip alt -sekiz dakika s ren yk ko u protokol sonras nda solunum fonksiyon testlerinde Ast m solunum yollar nda bir ok h cre ve mediat r n d menin olup olmad n n izlenmesine dayan r. kat ld kronik inflamatuar bir hastal kt r. Kronik inflamas- yon tekrarlayan h lt , ks r k, nefes darl ve g s Fizik nceleme a r s epizodlar yla karakterize solunum yollar n n a r Ast m semptomlar hem zaman i inde de i kenlik g s- duyarl l na neden olur.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ASTIM TANI VE TEDAVİ REHBERİ 64 ve ailede allerjik hastalık hikayesine rastlanmaz. Semptomlar genellikle okul çağında da devam eder,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRK TORAKS DERNEĞİ ASTIM TANI VE TEDAVİ

1 T RK TORAKS DERNE ASTIM TANI VE TEDAV REHBER . B L M egzersiz sonras al m n n olu an semptomlar gidermesi veya egzersiz ncesi al m n n semptomlar n olu mas n . OCUK ASTIMI TANI VE TEDAV nlemesi tan ya yard mc olur. Kesin tan da egzersiz testin- den yararlan l r ve temel prensip alt -sekiz dakika s ren yk ko u protokol sonras nda solunum fonksiyon testlerinde Ast m solunum yollar nda bir ok h cre ve mediat r n d menin olup olmad n n izlenmesine dayan r. kat ld kronik inflamatuar bir hastal kt r. Kronik inflamas- yon tekrarlayan h lt , ks r k, nefes darl ve g s Fizik nceleme a r s epizodlar yla karakterize solunum yollar n n a r Ast m semptomlar hem zaman i inde de i kenlik g s- duyarl l na neden olur.

2 Bu epizodlar s ras nda akci erde terdi inden hem de epizodlar eklinde belirebildi inden bron larda farkl iddette daralmalar olur. Allerjenle kar - fizik inceleme tamamen normal olabilir. Vizing en s k sap- la ma sonras nefes darl bulgular n n ortaya kmas , tanan bulgudur ve hemen her zaman bron obstr ksiyonu- semptomlar n s kl ve iddetinin mevsimlere g re de i ik- na i aret eder. A r ast m ataklar nda oldu u gibi havayo- lik g stermesi, ailede ast m veya atopik allerjik hastal klar n lunun tama yak n daralmas , nadiren vizingin e lik etmedi- olmas tan rehberlerinde ba l ca yararlan lan bulgulard r.

3 I nefes darl na neden olabilir. Ast m d n len hastala- Bunlar n yan nda sigara, duman, kokular veya egzersiz gibi r n fizik incelemede siyanoz, ta ikardi, akci erlerde hava non-spesifik tetikleyiciler ile semptomlar n art , geceleri hapsinin art , yard mc solunum kaslar n n kullan m , inter- bron darl iddetinin art , ast m tedavilerine yan t veril- kostal/suprasternal/subkostal ekilmeler, konu mada g - mesi de tan da yararlan lan di er fakt rlerdir. l k gibi bulgular y n nden dikkatle incelenmeleri gerekir. Ast m tan s koyarken yan tlar ndan yararlan lacak soru- Genellikle bu bulgulara ataklar s ras nda rastlan r.

4 Lar vard r: Akci erlerde hava hapsinin art na bron obstr ks yonuda - Hastan n hi h lt /vizing ata oldu mu? E er evet e lik ediyorsa nefes al p-verme b y k efor gerektirir. Bu ise ka kez h lt s oldu? hastalar ok yak ndan izlenmeli ve hemen tedaviye ba lan- - Hastan n geceleri iddetli ks r oluyor mu? mal d r. - Hastan n egzersiz yapt ktan sonra vizing veya ks - r olyor mu? TANI VE ZLEM TESTLER . - Aeroallerjenler (polenler, ev tozu akar , mantarlar). veya hava kirlili i ile kar la t nda hastan n h lt / -Solunum fonksiyon testleri: vizing, nefes darl , ks r k gibi semptomlar oluyor ocuk ile etkin bir ileti im kurulabilen ya tan itibaren, mu?

5 Hastal n tan s ve izlemi/kontrol hakk nda nemli bilgiler - Hastan n ge irdi i so uk alg nl akci erlerine iniyor veren bir testtir. zellikle havayollar ndaki obstr ksiyonu mu? Veya so uk alg nl n n ge mesi 10 g nden yeterince hissedemeyen dispne alg lamas d k hasta- uzun s r yor mu? larda ast m iddetinin belirlenmesinde ok daha k ymetli- - Semptomlar ast m tedavisi verildi inde ge iyor mu? dir. Ast m tan s nda hikayenin ve fizik incelemenin yeri b y kt r; ancak solunum fonksiyon testleri hekime bron - ks r kle seyreden ast m ( ks r k variant ast m) larda daralman n g stergesi olan de i kenli i/variabiliteyi, Bu hastalarda ba l ca yak nma nefes darl veya vizing- havayollar a r duyarl l n ve reversibiliteyi somut olarak den ziyade ks r kt r.

6 Daha s kl kla ocuklarda rastlan r ve g sterir ve ast m tan s n do rular veya tan koydurur. tipik zelliklerinden biri de ks r n zellikle geceleri Genel kabul g ren y ntem spirometre ile zorlu ekspiratu- art yor olmas d r. G nd z yap lan tetkiklerde bron obs- var birinci saniye hacmi (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC) ve tr ksiyonu g sterilemeyebilir. Bu hastalarda solunum zirve ak m h z (PEF) l m d r. fonksiyonlar ndaki de i kenli in/variabilitenin veya solu- Reversibilite FEV1 veya PEF'deki h zl d zelmeyi ifade num yollar n n a r duyarl l n n g sterilmesi, balgamda eder.

7 K sa etkili inhaler 2-agonist (salbutamol 200-400. eozinofil ara t r lmas gerekir. Eozinofilik bron itte de ks - mg) al m n n hemen sonras nda veya inhaler kortikosteroid r k e lik eder ve balgamda eozinofil vard r, ancak solunum gibi etkili ast m ila lar kullan m ile g nler veya haftalar fonksiyon testleri ve hava yollar a r duyarl l n ara t ran i inde FEV1 veya PEF'deki art a bak larak yap lan bir de er- testler normaldir. ks r k ay r c tan s nda gastro zefage- lendirmedir. al refl , postnasal drip, kronik sin zit, vokal kord disfonk- De i kenlik/variabilite bir g n i inde veya g nler, siyonu ve ocuklarda ok rastlanmamakla beraber ACE haftalar ya da aylar i indeki de i imi ara t rmak amac yla inhibit rleri kullan m ara t r lmal d r.

8 PEF kay tlar n n tutulmas ile ara t r l r. Havayollar nda de i- en oranlarda obstr ksiyon varl na i aret etti inden Egzersize ba l bronkokonstriksiyon ast m tan s nda olduk a de erli bir kriteridir. Fiziksel aktivite ast ml lar n bir o unda var olan yak n- Spirometre ast m tan s ve izleminde kullan lan solu- malar art ran bir etken iken baz lar nda ise semptomlar num fonksiyon testlerini l en bir ara t r. Bronkodilat r ba latan tek nedendir. Egzersize ba l bronkospazm tipik al m sonras nda FEV1'de %12 (veya >200ml) art reversi- olarak egzersiz tamamland ktan 5 ile 10 dakika sonra ba - biliteyi g sterir.

9 Bir ok ast ml hastada spirometrede rever- lar. Nadiren egzersiz s ras nda da ortaya kabilir. Her t rl sibilite g sterilemeyebilir, bu nedenle farkl zamanlarda hava ko ulunda egzersiz bronkospazma neden olabilirken tekrar l mlerle reversibilite varl ara t r lmal d r. en s k ve en iddetli bulgular kuru ve so uk hava solurken Bir ok hastal kta azalm FEV1 de erleri l ld n- yap lan ko ular s ras nda g r l r. Inhaler 2-mimeti in den ast ma ait hava yolu darl n g stermede en g venilir 62. T RK TORAKS DERNE ASTIM TANI VE TEDAV REHBER . l m FEV1/FVC oran d r.

10 Bu oran sa l kl ocuklarda Solunum yolu inflamasyonunu g steren noninva- genellikle > , eri kinlerde ise > 'dir. Daha d k ziv testler ve belirte ler de ast m tan s nda kullan labilir. olmas havayollar nda obstr ksiyona i aret eder. Ast mda inflamasyon akci erlerde zellikle de bron larda PEF spirometre cihaz na gerek olmadan da l lebilir. kendini g sterir. Hastalardan gerek kendili inden gerekse PEFmetre cihazlar hem pratik, ucuz ve kolay kullan lmalar hipertonik tuzlu su ile toplanan balgamda eozinofilik ve hem de k k boyutlu olmalar ile tercih edilmelidir.


Related search queries