Example: marketing

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

9075 dernekler kanunu Kanun Numaras : 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yay mland Resm Gazete : Tarih : 23/11/2004 Say : 25649 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 44 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amac ; dernekler , dernek ube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabanc dernekler ile merkezleri yurt d nda bulunan dernek ve vak f d ndaki k r amac g tmeyen kurulu lar n T rkiye'deki ube veya temsilciliklerinin yasak ve izne t bi faaliyetlerini, y k ml l klerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ili kin di er hususlar d zenlemektir.

9075 DERNEKLER KANUNU Kanun Numarası: 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/11/2004 Sayı: 25649 Yayımlandığı Düstur: Tertip : …

Tags:

  Mevzuat, Kanunu, Dernekler kanunu, Dernekler

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

1 9075 dernekler kanunu Kanun Numaras : 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yay mland Resm Gazete : Tarih : 23/11/2004 Say : 25649 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 44 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amac ; dernekler , dernek ube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabanc dernekler ile merkezleri yurt d nda bulunan dernek ve vak f d ndaki k r amac g tmeyen kurulu lar n T rkiye'deki ube veya temsilciliklerinin yasak ve izne t bi faaliyetlerini, y k ml l klerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ili kin di er hususlar d zenlemektir.

2 Tan mlar Madde 2- Bu Kanunun uygulanmas nda; a) Dernek: Kazan payla ma d nda, kanunlarla yasaklanmam belirli ve ortak bir amac ger ekle tirmek zere, en az yedi ger ek veya t zel ki inin, bilgi ve al malar n s rekli olarak birle tirmek suretiyle olu turduklar t zel ki ili e sahip ki i topluluklar n , b) Derne in yerle im yeri: Derne in y netim faaliyetlerinin y r t ld yeri, c) Dernek merkezi: Derne in yerle im yerinin bulundu u il veya il eyi, d) M lk idare amiri: Dernek merkezinin bulundu u yerin vali veya kaymakam n , e) dernekler birimi: llerde il dernekler m d rl n , il elerde dernekler b ro efli ini, f) Pl tform: Derneklerin kendi aralar nda veya vak f, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu lar yla ortak bir amac ger ekle tirmek zere giri im, hareket ve benzeri adlarla olu turduklar t zel ki ili i bulunmayan ge ici nitelikteki birliktelikleri, g) st kurulu : Derneklerin olu turdu u t zel ki ili i bulunan federasyonlar ve federasyonlar n olu turdu u konfederasyonlar , h) ube.

3 Dernek faaliyetlerinin y r t lebilmesi i in bir derne e ba l olarak a lan, t zel ki ili i olmayan ve b nyesinde organlar bulunan alt birimi, i) Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin y r t lebilmesi i in bir derne e ba l olarak a lan, t zel ki ili i ve b nyesinde organlar bulunmayan alt birimi, fade eder. 9076 K NC B L M Genel H k mler Dernek kurma hakk Madde 3- Fiil ehliyetine sahip ger ek veya t zel ki iler, nceden izin almaks z n dernek kurma hakk na sahiptir. Ancak, T rk Sil hl Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensuplar ile kamu kurum ve kurulu lar n n memur stat s ndeki g revlileri hakk nda zel kanunlar nda getirilen k s tlamalar sakl d r.

4 Onbe ya n bitiren ay rt etme g c ne sahip k kler; toplumsal, ruhsal, ahlak , bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, e itim ve retim haklar n , sosyal ve k lt rel varl klar n , aile yap s n ve zel ya ant lar n korumak ve geli tirmek amac yla yasal temsilcilerinin yaz l izni ile ocuk dernekleri kurabilir veya kurulmu ocuk derneklerine ye olabilirler. Oniki ya n bitiren k kler yasal temsilcilerinin izni ile ocuk derneklerine ye olabilirler ancak y netim ve denetim kurullar nda g rev alamazlar. ocuk derneklerine onsekiz ya ndan b y kler kurucu veya ye olamazlar.

5 Dernek t z Madde 4- Her derne in bir t z bulunur. Bu t z kte a a da g sterilen hususlar n belirtilmesi zorunludur: a) Derne in ad ve merkezi. b) Derne in amac ve bu amac ger ekle tirmek i in dernek e s rd r lecek al ma konular ve al ma bi imleri ile faaliyet alan . c) Derne e ye olma ve yelikten kman n art ve ekilleri. d) Genel kurulun toplanma ekli ve zaman . e) Genel kurulun g revleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve ekilleri. f) Y netim ve denetim kurullar n n g rev ve yetkileri, ne suretle se ilece i, as l ve yedek ye say s . g) Derne in ubesinin bulunup bulunmayaca , bulunacak ise ubelerin nas l kurulaca , g rev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nas l temsil edilece i.

6 H) yelerin deyecekleri giri ve y ll k aidat miktar n n belirlenme ekli. ) Derne in bor lanma usulleri. j) Derne in i denetim ekilleri. k) T z n ne ekilde de i tirilece i. l) Derne in feshi halinde mal varl n n tasfiye ekli. Uluslararas faaliyet Madde 5- dernekler , t z klerinde g sterilen ama lar ger ekle tirmek zere uluslararas faaliyette veya i birli inde bulunabilir, yurt d nda temsilcilik veya ube a abilir, yurt d nda dernek veya st kurulu kurabilir veya yurt d nda kurulmu dernek veya kurulu lara kat labilirler. Yabanc dernekler , D i leri Bakanl n n g r al nmak suretiyle i leri Bakanl n n izniyle T rkiye'de faaliyette veya i birli inde bulunabilir, temsilcilik veya ube a abilir, dernek veya st kurulu kurabilir veya kurulmu dernek veya st kurulu lara kat labilirler.

7 9077 T zel ki ilerin oy kullanmas Madde 6- T zel ki inin ye olmas halinde, t zel ki inin y netim kurulu ba kan veya temsille g revlendirece i ki i oy kullan r. Bu ki inin ba kanl k veya temsil g revi sona erdi inde, t zel ki i ad na oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. ube genel kurullar Madde 7- ube genel kurullar ola an toplant lar n merkez genel kurulu toplant s ndan en az iki ay nce bitirmek zorundad rlar. Federasyon ve konfederasyonlar Madde 8- Federasyonlar n ye say s n n be ten ve konfederasyonlar n ye say s n n ten a a d t ve bu durum ay i inde giderilmedi i takdirde haklar nda kendili inden sona erme h k mleri uygulan r.

8 Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik d nda her ne ad alt nda olursa olsun, ba ka bir rg t kuramazlar. denetim Madde 9- Derneklerde i denetim esast r. Genel kurul, y netim kurulu veya denetim kurulu taraf ndan i denetim yap labilece i gibi, ba ms z denetim kurulu lar na da denetim yapt r labilir. Genel kurul, y netim kurulu veya ba ms z denetim kurulu lar nca denetim yap lm olmas , denetim kurulunun y k ml l n ortadan kald rmaz. Denetim kurulu; derne in, t z nde g sterilen ama ve amac n ger ekle tirilmesi i in s rd r lece i belirtilen al ma konular do rultusunda faaliyet g sterip g stermedi ini, defter, hesap ve kay tlar n mevzuata ve dernek t z ne uygun olarak tutulup tutulmad n , dernek t z nde tespit edilen esas ve usullere g re ve bir y l ge meyen aral klarla denetler ve denetim sonu lar n bir rapor halinde y netim kuruluna ve topland nda genel kurula sunar.

9 Denetim kurulu yelerinin istemi zerine, her t rl bilgi, belge ve kay tlar n, dernek yetkilileri taraf ndan g sterilmesi veya verilmesi, y netim yerleri, m esseseler ve eklentilerine girme iste inin yerine getirilmesi zorunludur. Yard m ve i birli i Madde 10- dernekler , t z klerinde g sterilen ama lar ger ekle tirmek zere, benzer ama l derneklerden, siyasi partilerden, i i ve i veren sendikalar ndan ve meslek kurulu lardan madd yard m alabilir ve ad ge en kurumlara madd yard mda bulunabilirler. (1) 5072 say l Dernek ve Vak flar n Kamu Kurum ve Kurulu lar ile li kilerine Dair Kanun h k mleri sakl kalmak zere, dernekler kamu kurum ve kurulu lar ile g rev alanlar na giren konularda ortak projeler y r tebilirler.

10 Bu projelerde kamu kurum ve kurulu lar , proje maliyetlerinin en fazla y zde ellisi oran nda ayn veya nakd katk sa layabilirler. (Ek c mle: 18/2/2009-5838/7 md.) 4857 say l Kanununun 30 uncu maddesi er evesinde engellilerin ve eski h k ml lerin mesleki e itim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi i lerini kurmalar , engellilerin i bulmas n sa layacak destek teknolojilerine ili kin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz. (2) Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri Madde 11- Dernek gelirleri al nd belgesi ile toplan r ve giderler harcama belgesi ile yap l r. Dernek gelirlerinin bankalar arac l ile toplanmas halinde banka taraf ndan d zenlenen dekont veya hesap zeti gibi belgeler al nd belgesi yerine ge er.


Related search queries