Example: confidence

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ ... - kgk.gov.tr

ANAL T K PROSED RLER T RK YE DENET M STANDARTLARI BA IMSIZ DENET M STANDARDI 520 2 9 Ocak 2014 PER EMBE Resm Gazete Say : 28877 TEBL Bu metin, Uluslararas Ba ms z Denetim ve G vence Denetimi Standartlar Kurulu (IAASB) taraf ndan d zenlenen ve Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) taraf ndan yay mlanan Uluslararas Kalite Kontrol, Ba ms z Denetim, S n rl Ba ms z Denetim, Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetler Standartlar Kitab , 2012 y l yay m , B l m 1 ve B l m 2 de yer alan Uluslararas Ba ms

3 9 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28877 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ANALİTİK PROSEDÜRLER (BDS 520) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 20 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Analitik Prosedürler Standardının yürürlüğe ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ ... - kgk.gov.tr

1 ANAL T K PROSED RLER T RK YE DENET M STANDARTLARI BA IMSIZ DENET M STANDARDI 520 2 9 Ocak 2014 PER EMBE Resm Gazete Say : 28877 TEBL Bu metin, Uluslararas Ba ms z Denetim ve G vence Denetimi Standartlar Kurulu (IAASB) taraf ndan d zenlenen ve Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) taraf ndan yay mlanan Uluslararas Kalite Kontrol, Ba ms z Denetim, S n rl Ba ms z Denetim, Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetler Standartlar Kitab , 2012 y l yay m , B l m 1 ve B l m 2 de yer alan Uluslararas Ba ms z Denetim Standard (ISA)

2 520 Analitik Prosed rler in, Kamu G zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu taraf ndan yap lan T rk e terc mesini IFAC in izniyle tamamen ya da k smen o altmaktad r. Bu T rk e terc menin o alt lmas na ve tan nmas na T rkiye s n rlar i inde izin verilmektedir. Telif hakk d hil mevcut t m haklar T rkiye s n rlar d nda sakl d r. IFAC in web sitesine veya adresine ba vurarak konuyla ilgili daha fazla bilgi elde edilebilir. (Bu ifade Standard n yaln zca internet sitesinde yay mlanan versiyonunda bulunmaktad r) 3 9 Ocak 2014 PER EMBE Resm Gazete Say : 28877 TEBL Kamu G zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan: ANAL T K PROSED RLER (BDS 520) HAKKINDA TEBL T RK YE DENET M STANDARTLARI TEBL NO: 20 Ama MADDE 1 (1) Bu Tebli in amac ; bu Tebli in ekinde yer alan Analitik Prosed rler Standard n n y r rl e konulmas d r.

3 Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebli in kapsam , Ek te yer alan BDS 520 metninde belirlenmi tir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebli , 26/9/2011 tarihli ve 660 say l Kamu G zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci f kras n n (c) bendine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4 (1) Bu Tebli de ge en; a) Ba kan: Kamu G zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Ba kan n , b) Denet i: Ba ms z denet iyi, c) Denetim: Ba ms z denetimi, ) Kurum: Kamu G zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu, ifade eder.

4 Ge i h k mleri GE C MADDE 1 (1) Bu Tebli in yay m tarihine kadar 660 say l Kanun H km nde Kararnamenin ge ici 1 inci maddesine g re mevcut mevzuat h k mleri er evesinde y r t len ba ms z denetim faaliyetleri, bu Tebli h k mleri er evesinde y r t lm kabul edilir. Y r rl k MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde ve sonras nda ba layacak hesap d nemlerinden itibaren uygulanmak zere yay m tarihinde y r rl e girer. Y r tme MADDE 6 (1) Bu Tebli h k mlerini Kurum Ba kan y r t r.

5 4 BA IMSIZ DENET M STANDARDI 520 ANAL T K PROSED RLER NDEK LER Paragraf Giri Y r rl k Tarihi ..2 Ama Tan Ana H k mler Analitik Maddi Do rulama Prosed rleri ..5 Genel Sonu Olu tururken Denet iye Yard mc Olan Analitik Prosed rler ..6 Analitik Prosed rlerin Sonu lar n n Ara t r lmas ..7 A klay c H k mler ve Uygulama Analitik Prosed rlerin Tan m ..A1-A3 Analitik Maddi Do rulama Prosed rleri ..A4-A16 Genel Sonu Olu tururken Denet iye Yard mc Olan Analitik Prosed rler ..A17-A19 Analitik Prosed rlerin Sonu lar n n Ara t r lmas.

6 A20-A21 5 Ba ms z Denetim Standard (BDS) 520 Analitik Prosed rler , BDS 200 Ba ms z Denet inin Genel Ama lar ve Ba ms z Denetimin Ba ms z Denetim Standartlar na Uygun Olarak Y r t lmesi ile birlikte dikkate al n r. 6 Giri Kapsam 1. Bu Ba ms z Denetim Standard (BDS), denet inin analitik prosed rleri maddi do rulama prosed r ( analitik maddi do rulama prosed rleri ) olarak kullanmas n d zenler. Ayr ca, denetimin sonuna do ru, finansal tablolarla ilgili genel bir sonu olu tururken denet iye yard mc olan analitik prosed rleri uygulama sorumlulu unu da ele al r.

7 BDS 3151 te analitik prosed rlerin risk de erlendirme prosed rleri olarak kullan lmas ele al nm t r. BDS 3302 da ise de erlendirilmi risklere kar l k veren denetim prosed rlerinin niteli i, zamanlamas ve kapsam yla ilgili h k mler ile a klamalar yer al r. Bu prosed rler analitik maddi do rulama prosed rlerini de i erebilir. Y r rl k Tarihi 2. Bu BDS, 1/1/2013 tarihinde ve sonras nda ba layacak hesap d nemlerinden itibaren uygulanmak zere yay m tarihinde y r rl e girer. Ama lar 3. Denet inin ama lar : (a) Analitik maddi do rulama prosed rleri kullan ld nda ihtiyaca uygun ve g venilir denetim kan tlar elde etmek, (b) Finansal tablolar n denet inin i letmeye ili kin anlay (i letmeyi tan mas ) ile tutarl olup olmad na dair genel bir sonu olu tururken kendisine yard mc olan analitik prosed rleri denetimin sonuna do ru tasarlamak ve uygulamakt r.

8 Tan mlar 4. BDS lerin ama lar na uygun olarak, analitik prosed rler terimi, finansal ve finansal olmayan veriler aras ndaki anlaml ili kilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin de erlendirilmesini ifade eder. Analitik prosed rler ayr ca, beklenen de erlerden ciddi l de farkl l k g steren veya di er ilgili bilgilerle tutars zl k g steren belirlenmi dalgalanmalar n veya ili kilerin gerekti inde ara t r lmas n da kapsar (Bak n z: A1-A3 paragraflar ). Ana H k mler Analitik Maddi Do rulama Prosed rleri 5.

9 Denet i, BDS 3303 uyar nca analitik maddi do rulama prosed rlerini tek ba na veya detay testleri ile birlikte, maddi do rulama prosed r olarak tasarlar ve uygularken (Bak n z: A4-A5 paragraflar ): 1 BDS 315, letme ve evresini Tan mak Suretiyle nemli Yanl l k Risklerinin Belirlenmesi ve De erlendirilmesi , 6(b) paragraf 2 BDS 330, Ba ms z Denet inin De erlendirilmi Risklere Kar Yapaca ler , 6 ve 18 inci paragraflar 3 BDS 330, 18 inci paragraf 7 (1)

10 Lgili y netim beyanlar i in -varsa- detay testleri ile de erlendirilmi nemli yanl l k risklerini dikkate alarak, bu y netim beyanlar i in belirli analitik maddi do rulama prosed rlerinin uygunlu una karar verir (Bak n z: A6-A11 paragraflar ), (2) Mevcut bilgilerin kayna , kar la t r labilirli i, niteli i ve ihtiyaca uygunlu u ile bu bilgilerin haz rlanma s reci zerindeki kontrolleri de dikkate alarak, kay tl tutarlara veya oranlara ili kin denet inin geli tirdi i beklentinin dayana olan verilerin g venilirli ini de erlendirir (Bak n z.)