Example: biology

T.C. ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI Konu : Yapı Denetimi ...

S t z Mah. 2179. Sokak No:5 ankaya / ANKARA Tel. : (0312) 284 66 76 Faks : (0312) 284 47 27 EVRE VE EH RC L K BAKANLI I Mesleki Hizmetler Genel M d rl Say : Konu : Yap Denetimi Emanet Hesaplar .. VAL L NE lgi: a) tarih ve 648 say l Kanun H km nde Kararname. b) tarih ve 6404 say l Genelgemiz. c) tarih ve 2458 say l Bakanl m z (Strateji Geli tirme Ba kanl ) yaz s . d) tarih ve 2841 say l Bakanl m z (Strateji Geli tirme Ba kanl ) yaz s . Bilindi i zere, tarihli ve 28028 say l Resmi Gazete de yay mlanan, 648 say l evre ve ehircilik Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile, 4708 say l Yap Denetimi Hakk nda Kanun da de i iklikler yap lm t r.

Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:5 Çankaya / ANKARA Tel. : (0312) 284 66 76 Faks : (0312) 284 47 27

Tags:

  Denetimi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI Konu : Yapı Denetimi ...

1 S t z Mah. 2179. Sokak No:5 ankaya / ANKARA Tel. : (0312) 284 66 76 Faks : (0312) 284 47 27 EVRE VE EH RC L K BAKANLI I Mesleki Hizmetler Genel M d rl Say : Konu : Yap Denetimi Emanet Hesaplar .. VAL L NE lgi: a) tarih ve 648 say l Kanun H km nde Kararname. b) tarih ve 6404 say l Genelgemiz. c) tarih ve 2458 say l Bakanl m z (Strateji Geli tirme Ba kanl ) yaz s . d) tarih ve 2841 say l Bakanl m z (Strateji Geli tirme Ba kanl ) yaz s . Bilindi i zere, tarihli ve 28028 say l Resmi Gazete de yay mlanan, 648 say l evre ve ehircilik Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname ile, 4708 say l Yap Denetimi Hakk nda Kanun da de i iklikler yap lm t r.

2 Bahse konu Kanun H km nde Kararname nin 27 nci maddesinde yer alan, Yap Denetimi hizmeti i in yap denetim kurulu una denecek hizmet bedeli, yap Denetimi hizmet s zle mesinde belirtilir. Bu bedel, yap yakla k maliyetinin %1,5 inden az olamaz. Hizmet bedeli oran , yap m s resi iki y l a an i i in % 5 art r l r ve yap m s resi iki y ldan az olan i ler i in y ll k % 5 azalt l r. Bu bedele, katma de er vergisi ile yap denetim kurulu u taraf ndan talep edilen ve ta y c sisteme ili kin olmayan malzeme ve imalatlar konusunda yap m teahhidince yapt r lacak olan laboratuar deneylerinin masraflar dahil de ildir. Yap denetim kurulu u, yap sahibinden ba ka bir ad alt nda, ayr ca hi bir bedel talebinde bulunamaz. Yap denetim hizmet bedeli, yap denetim kurulu lar n n hizmet bedellerinin denmesinde kullan lmak zere yap sahibince il muhasebe birimlerinde a lacak emanet nitelikli hesaba yat r l r.

3 Yat r lan tutarlar n %1 i ruhsat veren idarenin, %1 i Bakanl k b nyesinde bulunan d ner sermaye i letmesinin hesab na aktar l r. h km ile, 4708 say l Yap Denetimi Hakk nda Kanun un 5 inci maddesinin be inci ve alt nc f kralar de i tirilmi tir. De i tirilen maddelere ili kin bir tak m hususlar n a klanmas na ihtiya duyulmu tur. 1) Yap lan de i ikli in uygulanabilmesi ve yukar da belirtilen mebla lar n muhasebe kay tlar na al nabilmesi i in, Maliye Bakanl (Muhasebat Genel M d rl ) ile gerekli yaz malar y r t lm olup, yap denetim hizmet bedellerinin ve ilgili idare paylar n n muhasebe kay tlar na al nmas na esas emanet hesaplar an lan Bakanl k a say2000 muhasebe sisteminde a lm t r. 4708 say l Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen tutarlar n izlenebilmesi i in genel b t e detayl hesap plan na Maliye Bakanl nca (Muhasebat Genel M d rl ) a lan yard mc hesap kodlar a a da belirtilmi tir.

4 S t z Mah. 2179. Sokak No:5 ankaya / ANKARA Tel. : (0312) 284 66 76 Faks : (0312) 284 47 27 333 99 47 4708 S. Yap Denetimi Hakk nda Kanun Emanetleri 333 99 47 01 Yap Denetimi Hizmet Bedeli 333 99 47 02 Yap Denetimi Hizmet Bedelinden Ruhsat Veren dare Pay 333 99 47 03 Yap Denetimi Hizmet Bedelinden evre ve ehircilik Bakanl D ner Sermaye Pay 2) Yap sahibi yap denetim hizmet bedellerini yat rmak zere; yat raca miktar (KDV dahil), yap n n bulundu u il, il e, ilgili idaresi, pafta, ada, parsel ve Y BF (Yap ya li kin Bilgi Formu) numaras bilgilerinin bulundu u dilek e ve ekinde yer alacak Yap Denetim Kurulu uyla yap lan s zle me, kurulu un tahh tnamesi ve Y BF belgesi ile birlikte ilgili muhasebe birimlerine gidecektir.

5 Yap sahibi taraf ndan yap denetim hizmet bedelleri, il ve il e muhasebe birimlerinin veznelerine veya banka tahsilat hesaplar na yat r lacak olup muhasebe birimlerince de nolu hesaba muhasebe kayd yap lacakt r. Bankadan veya muhasebe birimlerinden al nandekont/al nd belgesinde yap n n bulundu u il, il e, ilgili idaresi, pafta, ada, parsel ve Y BF (Yap ya li kin Bilgi Formu) numaras bilgilerinin yer almas zorunludur. Yap Denetimi Uygulama Y netmeli inin 27 inci maddesinde de belirtildi i zere; toplam in aat alan bin m2 yi (dahil) ge meyen yap lar n denetim hizmet bedelinin, yap sahibi taraf ndan yap denetim hesab na defaten yat r lmas gerekmektedir. Toplam in aat alan bin m2 nin zerindeki yap lar n yap Denetimi hizmet bedelleri yap sahibinin tercihine g re, defaten veya Y netmeli in ilgili maddesinde belirtilen taksitler halinde hesaba yat r lacakt r.

6 Yat r lan bedele ait deme makbuzunun asl yap sahibi taraf ndan yap ruhsat n d zenleyen idareye verilir. Makbuzun idarece onaylanacak suretleri de yap sahibi ile yap denetim kurulu una verilir. 3) Yap denetim kurulu unca tanzim edilecek olan hakedi raporu ve ekleri (maa bordrolar , para makbuzu, taahh tname ve s zle me suretleri, onayl ruhsat sureti (sadece ilk hakedi te), damga vergisi makbuzu, personel bildirgesi, ilgili seviyeyi g sterir foto raflar, laboratuvar sonu lar ve faturalar , i yeri teslim tutana (sadece ilk hakedi te) ve seviye tespit tutana , gibi) yap ruhsat n d zenleyen ilgili idareye verilecektir. lgili idarece hakedi raporu ekleriyle birlikte kontrol edilerek hakedi e konu yap b l m nde herhangi bir eksiklik, ayk r l k veya kusur yok ise; 5 i g n i erisinde onaylanacak olup, onaylanan hakedi raporu ve ekleri (suretleri de onayl olmak ko uluyla) bir yaz ekinde (yaz da yap denetim kurulu unun hesap numaras (IBAN) ve yap denetim kurulu unun T rkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras (TCKN) / Vergi Kimlik Numaras (VKN) da bulunacakt r) hakedi in tahakkuka ba lanabilmesi i in ilin Valili ine ( evre ve ehircilik l M d rl ) g nderilecektir.

7 Valiliklerce ( evre ve ehircilik l M d rl ), ilgili idaresinden gelen onayl hakedi raporu ile eklerinin kontrol edilmesini m teakip, 5 i g n i erisinde onayl seviyeye ait hakedi tahakkuka ba lanarak bir yaz (Ek-1) ekinde (hakedi raporu, s zle me sureti, tahakkuk bilgileri (Ek-2) ve makbuzla beraber) denmek zere yap denetim hizmet bedelinin yat r ld Defterdarl k Muhasebe M d rl veya Malm d rl klerine g nderilecektir. G nderilecek yaz da; yap denetim hizmet bedelinin yat r ld nolu emanet hesaptan, yap denetim kurulu una denecek hakedi bedelinin hangi hesaba aktar laca ve yap denetim kurulu unun TCKN/VKN da belirtilecektir. S t z Mah. 2179. Sokak No:5 ankaya / ANKARA Tel.

8 : (0312) 284 66 76 Faks : (0312) 284 47 27 lk hakedi demesi s ras nda, yap ya ili kin t m denetim hizmetine ait olan s zle me bedelinin %1 inin (KDV hari ) Bakanl k D ner Sermaye hesab na, %1 inin de (KDV hari ) ilgili idarelerin a acaklar hesaba aktar lmas zorunlu oldu undan Valiliklerce ( evre ve ehircilik l M d rl ) Defterdarl k Muhasebe M d rl ve/veya Mal M d rl klerine yaz lacak yaz da, nolu Yap Denetim Hizmet Bedeli hesab ndan; ilgili idare pay i in (ilgili idareden gelecek yaz da idarenin banka hesap numaras ve VKN si bulunmak ko uluyla) ncelikle nolu Yap Denetimi Hizmet Bedelinden Ruhsat Veren dare Pay hesab na aktar lmas , sonras nda da ilgili idarenin banka hesab na aktar lmas hususu talimatland r lacakt r.

9 Bakanl k pay i in ncelikle nolu Yap Denetim Hizmet Bedeli hesab ndan, nolu Yap Denetimi Hizmet Bedelinden evre ve ehircilik Bakanl D ner Sermaye Pay hesab na aktar lmas , sonras nda da .. VKN belirtilmek suretiyle .. nolu evre ve ehircilik Bakanl D ner Sermaye hesab na aktar lmas talimatland r lacakt r. 4) Yap denetim hizmetini alanlar n katma de er vergisi m kellefiyetinin bulunmas veya tevkifat uygulayacak kurum ve kurulu lar aras nda say lmas (Maliye Bakanl KDV tebli lerinde say lan ki i ve kurumlar) halinde, yap denetim kurulu unun d zenleyece i faturada g sterilen katma de er vergisi tutar zerinden 1/2 oran nda tevkifat yapmalar ve tevkif ettikleri bu vergiyi beyan edip demeleri, tevkif edilmeyen KDV yi ise yap denetim kurulu una aktar lmak zere hizmet bedeli ile birlikte il muhasebe birimine aktarmalar gerekmektedir.

10 Rne in, 100 TL hizmet bedeli olan bir i leme ili kin fatura; 100 TL hizmet bedeli + 9 TL tevkifata tabi KDV + 9 TL yap denetim kurulu una denecek KDV olarak d zenlenecek ve 109 TL il muhasebe birimine aktar lacak, 9 TL sorumlu s fat yla tevkif edilerek beyan edilip denecektir. l muhasebe birimi bu bedel zerinden %1 oran nda ruhsat veren idare ve %1 oran nda Bakanl k pay n ay rd ktan sonra kalan 98 TL + 9 TL KDV tutar n ilgili firmaya deyecektir. Yap denetim hizmetini alanlar n katma de er vergisi m kellefiyetinin bulunmamas veya tevkifat uygulayacak kurum ve kurulu lar aras nda say lmamas durumunda ise, bu i lem nedeniyle hesaplanan KDV sorumlu s fat yla tevkifata tabi tutulmayacakt r. Dolay s yla, bu durumda i lem bedeli zerinden hesaplanan KDV nin tamam , hizmet alanlar taraf ndan yap denetim kurulu una aktar lmak zere hizmet bedeli ile birlikte il muhasebe birimine aktar lacakt r.


Related search queries