Example: bachelor of science

T.C. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR …

ONDOKUZ MAYIS N VERSTES . 2017-2018 E T M- RET M YILI BAHAR YARIYILI. L SANS ST E T M. (TEZL /TEZS Z Y KSEK L SANS VE DOKTORA). BA VURU ARTLARI, KES N KAYIT TAR HLER ve STEN LEN BELGELER. BA VURU EKL . 1) Lisans st ba vurular; adresinden yap lacakt r. a) Adaylar ba vuru ko ullar n sa lad ayn enstit de en fazla 2 (iki), farkl enstit lerde ise toplamda 3. ( ) programa ba vuru yapabilecektir. Bu say n n a ld n n tespit edilmesi durumunda, adaya ait t m ba vurular ge ersiz say lacakt r. Her programa ba vuru i in ayr ayr aday numaras ve ifre al nacakt r.

DEĞERLENDİRME 1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında değerlendirme Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR …

1 ONDOKUZ MAYIS N VERSTES . 2017-2018 E T M- RET M YILI BAHAR YARIYILI. L SANS ST E T M. (TEZL /TEZS Z Y KSEK L SANS VE DOKTORA). BA VURU ARTLARI, KES N KAYIT TAR HLER ve STEN LEN BELGELER. BA VURU EKL . 1) Lisans st ba vurular; adresinden yap lacakt r. a) Adaylar ba vuru ko ullar n sa lad ayn enstit de en fazla 2 (iki), farkl enstit lerde ise toplamda 3. ( ) programa ba vuru yapabilecektir. Bu say n n a ld n n tespit edilmesi durumunda, adaya ait t m ba vurular ge ersiz say lacakt r. Her programa ba vuru i in ayr ayr aday numaras ve ifre al nacakt r.

2 B) Aday, ba vuruda hi bir belge g ndermeyecektir. Beyan etti i bilgilerin belgesini n ba vuru formunun doldurulmas s ras nda sisteme y kleyecektir. Tercih hatas yapan, s ralamaya esas kabul edilen belgeleri sisteme y klemeyen veya ba vuruda as l belgelerinden farkl puan beyan nda bulunan ve/veya ge ici listede hata d zeltme iste inde bulunmayan adaylar n ba vurular ge ersiz say lacakt r. 2) Ondokuz May s niversitesi ve Akdeniz lkeleri niversiteler Toplulu u ( ) Y ksek Lisans Programlar na ba vurular cmubari-italya-ile-ortak-tezli-yuksek -lisans-programlari adresinden yap lacakt r.

3 We have a quota of 20 for Master in Cultures and Tourism to be conducted in Students should have a good written and oral command of English. The educational fee is 3500 . Graduates can pursue doctorate studies. rencilerin s zel ve yaz l ngilizce becerilerinin iyi d zeyde olmas gerekmektedir. Program n 1 y ll k renim bedeli 3500 eurodur. Program mezunlar doktoraya devam edebilir. Program talya'da y r t lecektir. Not : Tezsiz y ksek lisans programlar hari , ayn anda birden fazla tezli y ksek lisans ve doktora program na kay t yapt r lamaz ve devam edilemez.

4 MEZUN YET DURUMU. 1) Tezli y ksek lisans program na ba vurabilmek i in adaylar n, bir lisans diplomas na veya ge ici mezuniyet belgesine sahip olmalar gerekir. 2) Tezsiz y ksek lisans program na ba vurabilmek i in adaylar n, bir lisans diplomas na veya ge ici mezuniyet belgesine sahip olmalar gerekir. 3) Doktora program na ba vurabilmek i in adaylar n, bir lisans veya tezli y ksek lisans diplomas na veya Sa l k Bakanl nca d zenlenen esaslara g re bir laboratuvar dal nda kazan lan uzmanl k yetkisine sahip olmalar gerekir.

5 Ayr ca;. a) Tezli y ksek lisans veya haz rl k s n flar hari en az on yar y l s reli lisans e itimi veren programlardan mezun veya y ksek lisans tez savunma s nav nda ba ar l olanlar, b) 6/2/2013 tarihinden nce tezsiz y ksek lisans programlar na kay tl olan veya mezun olanlar doktora programlar na ba vurabilir. Lisans veya y ksek lisans diplomas yurt d ndan al nm ise Y ksek retim Kurulunca denkli i kabul edilmi olma art aran r. MEZUN YET NOT ORTALAMASI (GANO). 1) Lisans st programlara renci kabul nde yap lacak de erlendirmede; aday n not ortalamas 100'l k sisteme g re de erlendirilir.

6 Mezuniyet not ortalamas n n d n m hesab nda aday n mezun oldu u y ksek retim kurumundan alaca onayl transkript esas al n r. Transkript belgesinde not ortalamas 100'l k sisteme g re belirtilmemi ise Y ksek retim Kurulu Ba kanl n n d n m tablosu kullan l r. a) Transkript belgesinde genel not ortalamas 4'l k sistemde olup, mezun oldu u niversitesinin 100'l k not d n m n kullanacak adaylar; kesin kay t hakk kazand klar takdirde kendi niversitelerinden alacaklar . 100'l k not kar l n n belirtildi i lgili makama/isme yaz lm resmi onayl belgeyi beyan etmek zorundad rlar.

7 Adaylar n, niversitelerinin web sayfalar ndan ald klar d n m tablo kt lar niversitelerince ( slak imzal - m h rl ) onayl olmas durumunda kabul edilecektir. b) Transkrript belgelerinde 4'l k ve 100'l k genel not ortalamas n n (GANO) birlikte bulundu u durumlarda ise 100'l k not ortalamas dikkate alacaklard r. 2) T p Fak ltesi mezunlar hari ; temel t p bilimleri doktora program na ba vuracak adaylar n y ksek lisans not ortalamalar n n en az 75 olmas gerekmektedir. 3) Lisans derecesiyle b t nle ik doktora program na ba vuracaklar n 4 zerinden en az 3,00 veya 100 zerinden en az 80 lisans mezuniyet not ortalamas na sahip olmalar gerekir.

8 AKADEM K PERSONEL ve L SANS ST E T M G R SINAVI (ALES). ALES Puan (S nav sonu lar a kland tarihten itibaren 5 y l ge erlidir) : 1) G zel sanatlar fak lteleri ve konservatuvar mezunlar ile di er fak ltelerin e de er programlar ndan mezun olanlar i in ba vurularda ALES puan aranmaz. 2) Ondokuz May s niversitesi ve Akdeniz lkeleri niversiteleri Toplulu u ( ) Y ksek Lisans Programlar nda ALES. art aranmaz, 3) Tezli y ksek lisan programlar na ba vuranlar n en az 55, 4) Y ksek lisans diplomas yla doktora programlar na ba vuranlar n en az 60, 5) Lisans diplomas yla b t nle ik doktora programlar na ba vuranlar n en az 80, 6) Temel t p bilimlerinde doktora programlar na ba vuranlar n en az 70, 7)

9 Tezsiz y ksek lisans program na 6/2/2013 tarihinden nce kay tl veya mezun olan adaylardan, lisans derecesi ile b t nle ik doktora program na ba vuranlar n en az 70 puana sahip olmalar gerekmektedir. 8) Temel t p bilimlerinde doktora programlar na T pta Uzmanl k E itimi Giri S nav sonu belgesiyle ba vuracaklar n en az 55 temel t p puan na sahip olmalar gerekir. YABANCI D L PUANI. Y ksek retim Kurumlar Yabanc Dil (Y KD L) s nav ile l me, Se me ve Yerle tirme Merkezi ( SYM) taraf ndan yap lan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav ndan veya SYM taraf ndan e de erli i kabul edilen uluslararas yabanc dil s navlar ndan al nan puan ifade eder.

10 Braz edilen yabanc dil s navlar ndan ge erlilik s resi belirtilmeyen KPDS, DS, YDS ve e-YDS s nav sonu lar n n s nav tarihinden itibaren ge erlilik s resi 5 y ld r. 1) Tezli y ksek lisans programlar nda yabanc dil puan baraj yoktur. Yabanc dil puan bulunmayan adaylar n dil puan . s f r olarak kabul edilir. 2) Doktora program na lisans ya da y ksek lisans diplomas ile ba vuru yapacak adaylar n, Y ksek retim Kurulu taraf ndan kabul edilen merkezi yabanc dil s navlar ile e de erli i kabul edilen uluslararas yabanc dil s navlar ndan en az 55 puan veya SYM taraf ndan e de erli i kabul edilen uluslararas yabanc dil s navlar ndan bu puan muadili bir puan almalar gerekmektedir.


Related search queries