Example: biology

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

L me, Se me ve Yerle tirme Merkezi KAMU PERSONEL SE ME SINAVI. A GRUBU VE RETMENL K (CS). GENEL YETENEK TEST . GENEL K LT R TEST . 4 TEMMUZ 2015. CUMARTES . Bu testlerin her hakk sakl d r. Hangi ama la olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Merkezimizin yaz l izni olmadan kopya edilmesi, foto raf n n ekilmesi, herhangi bir yolla o alt lmas , yay mlanmas ya da kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu u ve testlerin haz rlanmas ndaki mali k lfeti pe inen kabullenmi say l r. A IKLAMA. 1. Bu kitap kta Kamu Personel Se me S nav Genel 5. Bu testler puanlan rken her b l mde do ru cevap- Yetenek testi ve Genel K lt r testi bulunmaktad r. lar n z n say s ndan yanl cevaplar n z n say s n n d rtte biri kar lacak ve kalan say o b l mle ilgili 2. Bu testler i in verilen toplam cevaplama s resi 120 ham puan n z olacakt r. dakikad r (2 saat). 6. Cevaplamaya istedi iniz sorudan ba layabilirsiniz.

2015-KPSS/GY-CS GENEL YETENEK 1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Tags:

  Testi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

1 L me, Se me ve Yerle tirme Merkezi KAMU PERSONEL SE ME SINAVI. A GRUBU VE RETMENL K (CS). GENEL YETENEK TEST . GENEL K LT R TEST . 4 TEMMUZ 2015. CUMARTES . Bu testlerin her hakk sakl d r. Hangi ama la olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Merkezimizin yaz l izni olmadan kopya edilmesi, foto raf n n ekilmesi, herhangi bir yolla o alt lmas , yay mlanmas ya da kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu u ve testlerin haz rlanmas ndaki mali k lfeti pe inen kabullenmi say l r. A IKLAMA. 1. Bu kitap kta Kamu Personel Se me S nav Genel 5. Bu testler puanlan rken her b l mde do ru cevap- Yetenek testi ve Genel K lt r testi bulunmaktad r. lar n z n say s ndan yanl cevaplar n z n say s n n d rtte biri kar lacak ve kalan say o b l mle ilgili 2. Bu testler i in verilen toplam cevaplama s resi 120 ham puan n z olacakt r. dakikad r (2 saat). 6. Cevaplamaya istedi iniz sorudan ba layabilirsiniz.

2 Bir 3. Bu kitap ktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir soru ile ilgili cevab n z , cevap k d nda o soru i in ay- do ru cevab vard r. Bir soru i in birden ok cevap yeri r lm olan yere i aretlemeyi unutmay n z. i aretlenmi se o soru yanl cevaplanm say lacakt r. 4. aretledi iniz bir cevab de i tirmek istedi inizde, sil- 7. S navda uyulacak di er kurallar bu kitap n arka ka- me i lemini ok iyi yapman z gerekti ini unutmay n z. pa nda belirtilmi tir. 2015-KPSS/GY-CS GENEL YETENEK. 1. Bu testte 60 soru vard r. 2. Cevaplar n z , cevap k d n n Genel Yetenek testi i in ayr lan k sm na i aretleyiniz. 1. Fobisi olan insanlar, kendilerinde endi e yaratan 3. duruma kar ---- tepkilerin ---- kabul etseler bile kendilerini engelleyemezler. Bu par ada bo b rak lan yerlere s ras yla a a dakilerden hangileri getirilmelidir? A) verdikleri abart l mant ks z oldu unu B) sergiledikleri zorunlu oldu unu C) g sterdikleri yersiz olmad n.

3 D) istemeden verdikleri kas tl olmad n . E) o an g l p ge tikleri istemsiz oldu unu DO RU CEVAP: A. 4. 2. 1 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 5. 7. 6. 8. 9. 2 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 10. 13. 14. 11. 15. 12. (I) Bir filmi (II) yaln zca g zlerimizle de il; (III). bildiklerimizle, rendiklerimizle, yani (IV) hayat m zla da seyrederiz (V). Bu c mledeki numaraland r lm yerlerden hangisine ayn zamanda s z getirilemez? A) I B) II C) III D) IV E) V. DO RU CEVAP: B. 3 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 16. 18. Bizim ku ak kahvede oturmaya ok gen ya ta kendili inden ba lad i in kahvede oturman n bir adab oldu unu d nmedi bile. Bizden ncekiler i inse durum biraz farkl . rne in Salah Birsel'in Kahveler Kitab ile Ah Beyo lu Vah Beyo lu'sunu okuyanlar bu d ncelerime kolayca hak verirler. Sanat lar n zellikle de nl edebiyat lar n gittikleri kahveler anlat l r o kitaplarda.

4 ----. Bu par an n sonuna, d ncenin ak na g re a a dakilerden hangisi getirilemez? A) Ancak bug n, kahve ya am n n eskilere uymad . d n ld nde nceki niteliklerin de yitirilmi oldu u anla l r B) Edebiyat kahvelerinden sonra yazarlar n bulu tuklar . yerlerin de i mesi, edebiyat n y nelimini de de i tirmi tir C) Bu kahveler, tan nm edebiyat lar n b y k eserlerini olu turmalar na zemin haz rlayan yerlerdir D) Do u'daki kahve k lt r Bat 'dan daha eskidir ve Avrupa, ge tan t h lde bu k lt r h zla benimsemi tir E) Oralarda bu sanat lar yazd klar eserler hakk nda konu uyor; birbirlerinin eserlerini ele tirme f rsat . buluyorlard . 17. DO RU CEVAP: D. 19. 4 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 20. - 21. sorular a a daki par aya g re 22. - 23. sorular a a daki par aya g re cevaplay n z. cevaplay n z. 20. 22. 21. 23. 5 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 24. - 26. sorular a a daki par aya g re 26.

5 Cevaplay n z. 24. 25. 6 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 27. - 30. sorular a a daki bilgilere g re 28. birbirinden ba ms z olarak cevaplay n z. 29. 27. 30. 7 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 31. 33. 34. 32. 8 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 35. 37. 36. 38. 9 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 39. 41. 42. 40. Pozitif tam say lar k mesi zerinde i lemi a'n n b'ye b l m nden elde edilen kalan n 1 fazlas . olarak tan mlan yor. Buna g re, her a ve b i in I. II. III. ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z II B) Yaln z III C) I ve II. D) I ve III E) II ve III. DO RU CEVAP: E. 10 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 43. 45. Ali, basamakl rakamlar n n ikisi ayn di eri ise 7 olan bir do al say se iyor. Bu say n n rakamlar n n yerlerini de i tirerek bir say elde ediyor ve elde etti i bu say n n se ti i say dan 27 fazla oldu unu g r yor. Buna g re, Ali'nin se ti i say n n rakamlar arp m.

6 Ka t r? A) 63 B) 112 C) 128 D) 175 E) 196. DO RU CEVAP: B. 46. 44. 11 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 47. 49. matematik s nav na giren Ay e'nin bu s navlardan ald puanlar n ortalamas 77'dir. E er Ay e, ilk s navdan 59 alsayd ortalamas 2 puan azalacakt ; son s navdan 94 alsayd ortalamas 1 puan artacakt . Buna g re, Ay e ikinci s navdan ka puan alm t r? A) 65 B) 69 C) 72 D) 75 E) 78. DO RU CEVAP: D. 50. 48. 12 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 51. 53. 52. 13 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 54. - 55. sorular a a daki bilgilere g re 56. - 57. sorular a a daki bilgilere g re birbirinden ba ms z olarak cevaplay n z. birbirinden ba ms z olarak cevaplay n z. 54. 56. 55. 57. 14 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GY-CS. 58. 60. 59. GENEL YETENEK TEST B TT . 15. GENEL K LT R TEST NE GE N Z. 2015-KPSS/GK-CS GENEL K LT R. 1. Bu testte 60 soru vard r. 2. Cevaplar n z , cevap k d n n Genel K lt r testi i in ayr lan k sm na i aretleyiniz.

7 1. 5. 2. T rk- slam devletlerinin ilk d nemlerinde ba kent olan ve Timur D nemi'nde ehirlerin ah unvan yla bilinen stratejik neme sahip ehir a a dakilerden hangisidir? A) sfahan B) Semerkant C) Ta kent D) Buhara E) Ka gar 6. DO RU CEVAP: B. 3. 4. 16 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 7. 9. 10. 8. 11. 17 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 12. 16. 13. Mustafa Kemal'in ilk g rev yapt , Vatan ve H rriyet Cemiyeti'ni kurdu u yer a a dakilerden hangisidir? A) stanbul B) Selanik C) Manast r D) am E) Trablusgarp DO RU CEVAP: D. 17. 14. 18. 15. 18 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 19. 22. 20. 23. 24. 21. 25. 19 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 26. 29. 27. 30. 28. 20 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 31. 33. 34. A a daki ova ve olu um k keni e le tirmelerinden hangisi yanl t r? A) Elmal Karstik B) Bafra Delta C) Nazilli Tektonik D) Merzifon Tektonik 32. T rkiye k n genellikle kuzey sekt rl so uk ve nemli E) Ergene Delta hava k tlelerinin, yaz n ise g ney sekt rl s cak ve kuru hava k tlelerinin etkisinde kal r.

8 Bu durum T rkiye'nin ba l ca hangi zelli inden DO RU CEVAP: E. kaynaklanmaktad r? A) Orta kesimlerinde geni d zl klerin bulunmas ndan 35. B) taraf n n denizlerle evrili olmas ndan C) Kuzeyinde ve g neyinde y ksek da s ralar n n bulunmas ndan D) Ortalama y kseltisinin fazla olmas ndan E) Mutlak konumundan DO RU CEVAP: E. 21 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 36. 39. 37. 40. 38. 22 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 41. 43. 44. 45. 42. 23 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 46. 49. 50. 1982 Anayasas 'na g re, a a dakilerden hangisi siyasi haklar ve devler ba l alt nda d zenlenmemi tir? A) T rk vatanda l . 47. B) Se me, se ilme ve siyasi faaliyette bulunma haklar . C) Kamu hizmetlerine girme hakk . D) Dilek e, bilgi edinme ve kamu denet isine ba vurma hakk . E) spat hakk . DO RU CEVAP: E. 51. 48. 24 Di er sayfaya ge iniz. 2015-KPSS/GK-CS. 52. 56. 57. 53. 58. 54. 59. 60.

9 A a dakilerden hangisi Ya ar Kemal'in eserlerinden biri de ildir? A) nce Memed 55. B) Yer Demir G k Bak r C) A r Da Efsanesi D) Esir ehrin nsanlar . E) Y lan ld rseler DO RU CEVAP: D. GENEL K LT R TEST B TT . 25. CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z. SINAVDA UYULACAK KURALLAR. 1. S nav salonunda saate entegre kamera ile kay t yap l yor ise; kamera kay tlar n n incelenmesinden sonra s nav kurallar na uymad tespit edilen adaylar n s navlar SYM Y netim Kurulunca ge ersiz say lacakt r. 2. Cep telefonu ile s nava girmek kesinlikle yasakt r. Her t rl elektronik/mekanik cihazla ve a r cihaz , telsiz, foto raf makinesi vb. ara larla; cep bilgisayar , her t rl saat ile; kablosuz ileti im sa layan bluetooth, kulakl k vb. her t rl bilgisayar zelli i bulunan cihazlarla; her t rl kesici ve delici alet, ate li silah vb. te hizatla; kalem, silgi, kalemt ra , m svedde k d , defter, kitap, ders notu, s zl k, dergi, gazete vb.

10 Yay nlar, hesap makinesi, pergel, a l er, cetvel vb. ara larla s nava girmek kesinlikle yasakt r. Adaylar n s nava kolye, k pe, y z k (alyans hari ), bilezik, bro , anahtar, anahtarl k, metal para gibi metal i erikli e yalarla (basit ba rt i nesi ve ince metal tokal . kemer hari ); plastik veya camdan yap lm her t rl g ne g zl ile ( effaf/numaral g zl k hari ), banka/kredi kart , ula m kart vb. kartlarla; yiyecek, i ecek ( effaf pet i e i erisindeki su hari ) ve di er t ketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle yasakt r. Bu ara larla s nava girmi adaylar n ad mutlaka Salon S nav Tutana na yaz lacak, bu adaylar n s nav ge ersiz say lacakt r. Ancak, SYM Ba kanl taraf ndan belirlenen Engelli ve Yedek S nav Evrak Y netim Merkezi (YSYM) bina- lar nda s nava girecek olan engelli adaylar n s nava giri belgelerinde yaz l olan ara gere ler, cihazlar vb. yukar da belirtilen yasaklar n kapsam d nda de erlendirilecektir.


Related search queries