Example: quiz answers

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : …

DAN I TAY. K NC DA RE. Esas No : 2014/8821. Karar No : 2015/1537. Temyiz steminde Bulunan (Daval ): Milli E itim Bakanl - ANKARA. Vekili : Kar Taraf : ste in zeti :Elaz 1. dare Mahkemesi'nce verilen g nl , E:2014/863, K:2014/1174 say l karar n, dilek ede yaz l nedenlerle 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanunu'nun 49. maddesi uyar nca temyizen incelenerek bozulmas isteminden ibarettir. Cevab n zeti : Temyizi istenenkarar n y ntemve yasayauygun oldu u, bu nedenle istemin reddi gerekece i yolundad r. Dan tay Tetkik Hakimi : D ncesi : Mahkeme karar n n bozulmas gerekti i d n lmektedir. T RK M LLET ADINA. H k m veren Dan tay kinci Dairesi'nce dosyan n tekemm l etti i ve tarihli ara karar cevab n n geldi i anla ld ndan, y r tmenin durdurulmas istemi hakk nda bir karar verilmeksizin 2577 say l Kanuna 6552 say l Kanun ile eklenmi olan 20/B maddesi uyar nca dava dosyas incelenerek i in gere i g r ld : Dava; l Milli E itim M d rl 'nde ef olarak g rev yapan davac n n, Ta ra Te kilat ube M d rl m lakat s nav nda ba ar s z say lmas na ili kin i lemin iptali istemiyle a lm t r.

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2014/8821 Karar No : 2015/1537 d) Genel kültürü ve genel yeteneği, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : …

1 DAN I TAY. K NC DA RE. Esas No : 2014/8821. Karar No : 2015/1537. Temyiz steminde Bulunan (Daval ): Milli E itim Bakanl - ANKARA. Vekili : Kar Taraf : ste in zeti :Elaz 1. dare Mahkemesi'nce verilen g nl , E:2014/863, K:2014/1174 say l karar n, dilek ede yaz l nedenlerle 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanunu'nun 49. maddesi uyar nca temyizen incelenerek bozulmas isteminden ibarettir. Cevab n zeti : Temyizi istenenkarar n y ntemve yasayauygun oldu u, bu nedenle istemin reddi gerekece i yolundad r. Dan tay Tetkik Hakimi : D ncesi : Mahkeme karar n n bozulmas gerekti i d n lmektedir. T RK M LLET ADINA. H k m veren Dan tay kinci Dairesi'nce dosyan n tekemm l etti i ve tarihli ara karar cevab n n geldi i anla ld ndan, y r tmenin durdurulmas istemi hakk nda bir karar verilmeksizin 2577 say l Kanuna 6552 say l Kanun ile eklenmi olan 20/B maddesi uyar nca dava dosyas incelenerek i in gere i g r ld : Dava; l Milli E itim M d rl 'nde ef olarak g rev yapan davac n n, Ta ra Te kilat ube M d rl m lakat s nav nda ba ar s z say lmas na ili kin i lemin iptali istemiyle a lm t r.

2 Elaz 1. dare Mahkemesi'nin g nl , E:2014/863, K:2014/1174 say l karar yla;. Milli E itim Bakanl Personelinin G revde Y kselme, Unvan De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle Atanmas Hakk nda Y netmeli in 21. maddesinin birinci f kras nda yer alan " ube m d r , tesis m d r ve bas mevleri m d rleri bak m ndan s zl s nav ba ar listeleri zerinden". ibaresinin iptali ve y r tmenin durdurulmas istemiyle Dan tay 2. Dairesi'nin E:2013/10363 say l . esas nda a lan davada, tarihli karar ile, belirtilen ibarenin y r tmesinin durdurulmas na karar verildi i, s zl s nav n, yaz l s nav tamamlay c nitelikte olmas ve bu er evede, s zl . s nav n temel amac n n, yaz l s nav yap lmak suretiyle nesnel bir bi imde tespit edilenler aras ndan en ba ar l adaydan ba layarak en uygun olanlar n se ilmesi olmas nedeniyle, s zl s nav n se imin tek belirleyicisi olarak belirlenmemesi gerekti i anla lmakta olup, bu kapsamda, Milli E itim Bakanl Ta ra Te kilat ube M d rl g revde y kselme yaz l s nav ndan 73,33 puan alarak ba ar l olan ve m lakat s nav na girmeye hak kazanan davac n n, sadece tarihinde girdi i m lakat s nav neticesinde ald 55,20 puan esas al nmak suretiyle ba ar s z say lmas na ili kin dava konusu i lemde hukuka uyarl k bulunmad gerek esiyle dava konusu i lem iptal edilmi tir.

3 Daval idare, idare mahkemesi karar n n hukuka ayk r oldu unu ne s rerekbozulmas n . istemektedir. Anayasas n n 2. maddesinde belirtilen T rkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden olan "hukuk devleti" ilkesi, vatanda lar na hukuk g venli ini sa layan, idarenin hukuka ba l l n ama edinen, buna kar l k kamu g c n n s n rs z, l s z ve keyfi kullan lmas n nleyen en nemli unsurlardan biridir. Nitekim hukuk devleti ilkesinin ya ama ge irilmesini sa layacak ara lar aras nda, Anayasan n 8. maddesinde, y r tme yetkisi ve g revinin, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullan laca ve yerine getirilece i; Anayasan n 125. maddesinde de, idarenin her t rl eylem ve i lemlerine kar yarg yolunun a k oldu u kural na yer 1. DAN I TAY. K NC DA RE. Esas No : 2014/8821. Karar No : 2015/1537. verilmi tir. Bahsi ge en hukuk devleti ilkesi kar s nda idarenin, yarg sal denetim yap lmas n ortadan kald racak ya da bu denetimin yap lmas n imkans z k lacak i lem ve eylemlerde bulunmas.

4 M mk n de ildir. 657 say l Yasan n 3. maddesinde, "s n fland rma" , "kariyer" ve ", "liyakat" ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmi ; kariyer ilkesi, Devlet memurlar na yapt klar hizmetler i in l zumlu bilgilereve yeti me artlar na uygun ekilde,s n flar i inde en y ksek derecelere kadar ilerleme imkan sa lamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri g revlerine girmeyi, s n flar i inde ilerleme ve y kselmeyi, g revin sona erdirilmesini yeterliliksistemine dayand rmak ve sistemin e it imkanlarla uygulanmas nda Devlet memurlar n g venli e sahip k lmak olarak tan mlanm t r. G r ld zere Yasa, devlet memurlu unu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara s n flar i inde en y ksek derecelere kadar ilerlemeimkan sa lanmas n , s n flar i inde ilerleme ve y kselme istemlerininliyakat sistemine dayand r lmas n ng rmektedir.

5 Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar er evesinde i in ehline verilmesive hak etme kavram yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir ekilde ger ekle tirilmesinin tek g vencesinin de, hizmetin yeti mi , ehil kamu g revlilerince yerine getirilmesinden ge ece i de tabiidir. Kamu hizmetlerinin ehil ve yeti mi kamu g revlileri eliyle y r t lmesi i in yap lan s zl . s navlar n, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektifve ayn zamanda yetki, ekil, sebep, konu ve maksat unsurlar y n nden yarg sal denetime imkan tan yacak ekilde yap lmas esas olmal d r. dari i lemin yetki ve ekil gibi salt usule ili kin unsurlar ile s n rl olmak zere yap lan bir yarg sal denetimin, hukuk devleti ilkesinin sa lad g venceyi temin etmeyece i a kt r. Nitekim, 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanununun 2. maddesinin (1/a) bendi gere ince iptal davalar nda, idari i lemlerin yetki ve ekil, sebep, konu ve maksat unsurlar y n nden yarg sal denetime tabi tutulmas zorunlu bulunmaktad r.

6 Dolay s yla s zl s navda ba ar s z say lma i leminin yarg sal denetimini sa layacak alt yap n n t m unsurlar yla olu turulmas n sa lamak hukuka ba l idarenin g revidir. Dava konusu i lem tarihinde y r rl kte olan ve g n ve 28793 say l Resmi Gazete'de yay mlanan Milli E itim Bakanl Personelinin G revde Y kselme, Unvan De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle Atanmas Hakk ndaki Y netmeli in "S zl S nav" ba l kl 16. maddesinde " ube m d rl , tesis m d rl ve bas mevi m d rl i in yap lan yaz l s navda ba ar l olanlardan duyuruda ilan edilen kadro say s n n kat na kadar aday, puan st nl ne g re s zl s nava al n r. Son adayla ayn puana sahip olan adaylar da s zl s nava al n r. (2) Adaylar s zl s navda al nan personel, s nav kurulunun her bir yesi taraf ndan;. a) S nav konular na ili kin bilgi d zeyi, b) Bir konuyu kavray p zetleme, ifade yetene i ve muhakeme g c , c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davran lar n n g reve uygunlu u, ) zg veni, ikna kabiliyeti ve inand r c l , 2.

7 DAN I TAY. K NC DA RE. Esas No : 2014/8821. Karar No : 2015/1537. d) Genel k lt r ve genel yetene i, e) Bilimsel ve teknolojik geli melere a kl , s nav duyurusunda belirtilecek a rl klarda esas al narak, Ek 1 G revde Y kselme S zl . S nav De erlendirme Formuna g re 100 tam puan zerinden de erlendirilir. Her yenin vermi . oldu u puanlar n aritmetik ortalamas al narak personelin s zl s nav puan tespit edilir. S zl . s navda 100 zerinden 70 ve zeri puan alanlar ba ar l say l r. " h km ne yer verilmi tir. Milli E itim Bakanl ta ra te kilat il ve il e milli e itim m d rl klerinde bo alan 1709. ube m d rl kadrosu i in g revde y kselme yaz l s nav ndan 70 ve zerinde puan almak suretiyle ba ar l olan adaylara, - tarihleri aras nda yap lan s zl s nav ncesinde, S zl S nav ve De erlendirme Kurullar nca 3133 adet "Alan Bilgisi", 2740 adet"Genel K lt r" soru ve cevaplar n n haz rland , sorular n 1 Alan Bilgisi ve 1 Genel K lt r sorusu eklinde zarflara yerle tirildi i ve bu zarflar n 10 ayr kurula verilmek zere 10 ayr sand a konuldu u, m lakata giren aday n zarftan ekti i sorulara verdi i yan tlar n kurulun her yesi taraf ndan de erlendirildi i ve y netmeli in ekinde yer alan G revde Y kselme S zl S nav De erlendirme Formuna g re verilen puanlar n aritmetik ortalamas al narak adaylar n s zl puanlar n n belirlendi i g r lm t r.

8 Yukar da yer alan mevzuat h km n n incelenmesinden, de erlendirme kriterlerinden bir k sm n n somut bilgi ve belgeye dayand r lmas zorunlulu u bulunmakta iken, bir k sm n n g zlem ve kanaate dayal oldu u a kt r. Ancak, s zl s nava ili kin G revde Y kselme S zl S nav . De erlendirme Formunda yer alan kriterlerden bir k sm g zlem ve kanaate dayal olmakla birlikte, s z konusu kriterler er evesinde bir b t n olarak yap lan de erlendirme sonucunda aday n ba ar l . ya da ba ar s z oldu unun belirlendi i dikkate al nd nda; g zlem ve kanaate dayal kriterler y n nden ilgilinin ba ar s z olarak de erlendirilmesine etki eden hususlar nortaya konulmas , somut bilgi ve belgeye dayand r lmas m mk n olan haneler bak m ndan ise ba ar s z olarak de erlendirilmesine etki eden hususlar n somut bilgi ve belge ile kan tlanmas gerekmektedir.

9 Dava dosyas n n incelenmesinden; davac ya s zl s nav esnas nda zarftan ekti igenel k lt r sorusuna ek olarak bir tane daha soru soruldu u ve cevap k sm nda ilk sorunun cevab n n yer ald , ikinci sorunun cevab olarak da "bilmiyorum" ifadesinin yer ald , alan bilgisi sorusuna ek olarak da 3 tane daha soru soruldu u cevap k sm nda ilk sorunun cevab na yer verilirken son soru y n nden "bilmiyorum" ifadesinin yer ald , Dan tay 2. Dairesi'nce tarihinde yap lan ara karar ile davac ya sorulan iki soruya ait cevap anahtarlar n n istenilmesi zerine daval . idare taraf ndan g nderilen cevap anahtarlar n n incelenmesinden davac n n ilk alan bilgisi ve genel k lt r sorular na do ru yan t verdi i, bununla birlikte alan bilgisinden ek olarak sorulan 2 soruya da do ru cevap verdi i anla lan davac ya s zl s nava kat lan kurul ba kan ve d rt komisyon yesi taraf ndan y netmelikte yer alan "S nav konular na ili kin bilgi d zeyi" k sm na 4 komisyon yesince 60 puan verildi i, 1 komisyon yesinin ise 70 puan verdi i, "Genel k lt r ve genel yetene i" k sm na ise 3 komisyon yesi taraf ndan 50 puan, 1 komisyon yesi taraf ndan 60 puan verildi i, "Bir konuyu kavray p zetleme, ifade yetene i ve muhakeme g c ", "Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davran lar n n g reve uygunlu u", " zg veni, ikna kabiliyeti ve inand r c l ".

10 3. DAN I TAY. K NC DA RE. Esas No : 2014/8821. Karar No : 2015/1537. ve "Bilimsel ve teknolojik geli melere a kl " kriterlerinin 20-50 puan aral nda de erlendirilmesi zerine verilen puanlar n aritmetik ortalamas olan 55,20 puan alarak ba ar s z say lmas na ili kin i lemin iptali istemiyle g r lmekte olan davan n a ld anla lmaktad r. Uyu mazl k konusu olayda; bu i lemin hukuka uygunluk denetiminin Anayasan n 125. maddesinde ve 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanununun 2. maddesinde belirlenen hukuki s n rlar i inde yap labilmesi i in daval idarece, sorular n yan tlar na komisyon yelerince takdir edilen ve y netmelikte belirlenen ba ar d zeyinin alt nda olan puanlar n gerek elerinin ortaya konulmad , davac n n alan bilgisi ve genel k lt r bilgisini l mek amac yla, kura usul . ile belirlenen iki soruya ve di er sorulara yukar da belirtilen ekilde yan t vermesi nedeniyle, ba kaca herhangi bir sebep ve gerek e g sterilmeksizin performans de erlendirme formunda yer alan t m hanelerin de erlendirilerek 55,20 puanla ba ar s z say ld g r lm t r.


Related search queries