Example: barber

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE …

THALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENET M TEBL ( R N G VENL VE DENET M : 2018/1) THALAT DENET M REHBER UYGULAYACAK B R M T rk Standardlar Enstit s EKONOM BAKANLI I R N G VENL VE DENET M GENEL M D RL indekiler B L M I .. 5 1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK .. 5 2. R N G VENL VE TEKN K D ZENLEMELER MEVZUATI .. 5 Yatay Mevzuat .. 5 22/02/2013 tarihli ve 28567 say l Resmi Gazete de yay mlanan Teknik D zenlemeler Rejimi Karar .. 5 23/02/2012 tarihli ve 28213 say l Resmi Gazete de yay mlanan Uygunluk De erlendirme Kurulu lar ile Onaylanm Kurulu lar Y netmeli i .. 5 17/01/2002 tarihli ve 24643 say l Resmi Gazete de yay mlanan r nlerin Piyasa G zetimi ve Denetimine Dair Y netmelik .. 5 Teknik Mevzuat n ve Standartlar n T rkiye ile Avrupa Birli i Aras nda Bildirimine Dair Y netmelik .. 6 D zenlenmemi Alanda Kar l kl Tan ma Y netmeli i.

İthalatta standartlara uygunluk denetİmİ teblİĞİ (ÜrÜn gÜvenlİĞİ ve denetİmİ: 2018/1) İthalat denetİm rehberİ uygulayacak bİrİm türk standardları enstitüsü

Tags:

  Denetimi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE …

1 THALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENET M TEBL ( R N G VENL VE DENET M : 2018/1) THALAT DENET M REHBER UYGULAYACAK B R M T rk Standardlar Enstit s EKONOM BAKANLI I R N G VENL VE DENET M GENEL M D RL indekiler B L M I .. 5 1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK .. 5 2. R N G VENL VE TEKN K D ZENLEMELER MEVZUATI .. 5 Yatay Mevzuat .. 5 22/02/2013 tarihli ve 28567 say l Resmi Gazete de yay mlanan Teknik D zenlemeler Rejimi Karar .. 5 23/02/2012 tarihli ve 28213 say l Resmi Gazete de yay mlanan Uygunluk De erlendirme Kurulu lar ile Onaylanm Kurulu lar Y netmeli i .. 5 17/01/2002 tarihli ve 24643 say l Resmi Gazete de yay mlanan r nlerin Piyasa G zetimi ve Denetimine Dair Y netmelik .. 5 Teknik Mevzuat n ve Standartlar n T rkiye ile Avrupa Birli i Aras nda Bildirimine Dair Y netmelik .. 6 D zenlenmemi Alanda Kar l kl Tan ma Y netmeli i.

2 6 Dikey Mevzuat .. 6 thalat denetimi Mevzuat .. 6 3. TANIMLAR .. 6 Bakanl k .. 6 Tebli .. 6 thalatta Denetime T bi r nler Listesi .. 6 Yetkili Kurulu .. 6 Kapsam D .. 6 G venli r n .. 6 Temel Gerekler .. 6 Uygunluk De erlendirme Kurulu u .. 7 Piyasaya Arz .. 7 Piyasada Bulundurma .. 7 Denetmen .. 7 D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS) .. 7 Risk .. 7 Risk Analizi .. 7 Fiili Denetim .. 7 T rk Standardlar Enstit s n n (TSE) G revleri .. 7 Test Raporu .. 8 4. Y K ML L KLER .. 8 malat / malat n n Y k ml l kleri .. 8 thalat / thalat n n Y k ml l kleri .. 8 B L M II .. 8 5. THALAT DENET M BA VURULARI .. 8 thalat Firman n Ba vurusu .. 8 Muafiyet ve stisnalar .. 9 Parti Te kil Etmez (PTE) .. 9 TSE Markal r nlerin B nyesinde Girdi Olarak Kullan lacak r nler .. 10 Uygunsuz r nlerin Muafiyet Konusu Edilmesi.

3 10 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim .. 11 Ba vuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulmas .. 11 Ba vuru Belgelerinin TSE ye Sunulmas .. 11 Fiili Denetime Y nlendirilen r nler in TAREKS e Y klenmesi Gereken Belgeler .. 11 Fiili Denetime Y nlendirilen Ba vuru Kapsam nda Sunulacak Belgelere li kin Esaslar .. 11 6. DENET M S REC .. 12 Denetim lemleri .. 12 TAREKS Ba vuru Bilgilerinin Kontrol .. 12 ptal lemleri .. 12 M kerrer Ba vurular .. 13 Kapsam Kontrol .. 14 artl Kabul: leri lem le Sonu land r lacak Ba vurular .. 14 Geri Gelen E yaya Y nelik Denetim Uygulamas .. 15 Ba vuru Belgelerinin Kontrol .. 15 Ba vuru Belgelerinin Kontrol Esnas nda Tan nacak Ek S reler .. 15 Test Raporlar na li kin Hususlar .. 15 lgilisince D zenlenmeyen Belgeler .. 16 7. ARETLEME KONTROL .. 16 Elle leme zinleri .. 16 8. R NLER N TESTE TAB TUTULMASI.

4 17 Test lemi .. 17 Test lemlerine li kin zel Durumlar .. 17 Set Halindeki r nler: .. 17 Yurt inde Yap labilecek Testler tibariyle Sonu land r lacak r nler: .. 17 Boru Ba lant Par alar , Flan lar, Borular Gibi r nler .. 17 ANSI/ASTM/DIN Standartlar na Tabi r nler .. 17 aretleme .. 18 Kalsiyum Karpit Cinsi r nler: .. 18 ve Prizler .. 18 Vidalar ve Somunlar i in Montaj Tak mlar - Y ld z A zl ve Kombine Anahtarlar vb. r nler .. 18 Kasnaklar .. 18 Filtreler .. 19 Jantlar .. 19 akmak G vdeleri .. 19 Test Tekrar .. 20 Yanl veya Eksik Beyan Nedeniyle Test Tekrar Talebi .. 20 Akredite Kurulu lardan Al nm Test Raporlar n n Kabul .. 20 G mr klerde Numune Al namamas Durumu .. 21 Emsal Uygulama .. 21 Emsal Rapor Ge erlilik S resi .. 22 Standartlar n Revize/Tadil edilmesi .. 22 9. DENET MLER N SONU LANDIRILMASI .. 22 r n n lgili Mevzuat na Uygun Olmas.

5 22 r n n lgili Mevzuat na Uygun Olmamas .. 22 Firmalar n Denetimin Red le Sonu land r lmas na li kin Taleplerinin De erlendirilmesi .. 22 Firmalar n Uygunsuz Bulunan r nlere li kin Transit Talepleri .. 22 Uygunluk De erlendirme Kurulu lar Kontrol .. 23 Dosyalar n Ar ivlenmesi .. 23 B L M III .. 23 11. GE C THALAT .. 23 12. KA AK ILIK .. 23 13. DENET M SONU LARINA T RAZ .. 23 EK-1: T RK STANDARDLARI ENST T S NUMUNE ALMA TUTANA I .. 24 EK-2 (a): UYGUNSUZLUK YAZISI ( lgili firmaya) .. 25 EK-2 (b): UYGUNSUZLUK YAZISI ( lgili G mr k daresine) .. 26 EK-3: GENELGE (2011/40) .. 27 EK-4- TABLO RNE .. 28 B L M I 1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK Bu Rehber, 22/02/2013 tarihli ve 28567 say l Resm Gazete de yay mlanan Teknik D zenlemeler Rejim Karar n n 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanl taraf ndan haz rlanan ve y r t len thalatta Standartlara Uygunluk denetimi Tebli i ( r n G venli i ve denetimi : 2018/1) kapsam nda yer alan r nlerin fiili denetimlerinin yap lmas ve sonu land r lmas na ili kin usul ve esaslar n n belirlenmesine y neliktir.

6 Denetim rehberlerinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma ba vurular neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmedi i s rece m nferit olmay p ayn durumdaki di er firmalar i in de ge erlidir. Rehber de yer alan tan m, esas ve d zenlemeler r n G venli i ve Teknik D zenlemeler ile ilgili mevzuat kapsam d nda anlanamaz ve yorumlanamaz. 2. R N G VENL VE TEKN K D ZENLEMELER MEVZUATI Yatay Mevzuat 11/07/2001 tarihli ve 24459 say l Resmi Gazete de yay mlanan 4703 say l " r nlere li kin Teknik Mevzuat n Haz rlanmas ve Uygulanmas na Dair Kanun"( er eve Kanun) Kanun, esas itibar yla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan r nlerin g venli olmas n sa lamay ama lamaktad r. Bu itibarla Kanun, an lan niha amac n ger ekle tirilmesi i in gerekli olan sistemin genel hatlar n ve sistemde yer alan b t n akt rlerin hak ve y k ml l klerini d zenlemektedir.

7 Kanun, r nlerin piyasaya arz artlar n n, imalat ve da t c lar n y k ml l klerini, uygunluk de erlendirme kurulu lar n , onaylanm kurulu lar , piyasa g zetimi ve denetimini, r n n piyasaya arz n n yasaklanmas n , toplat lmas n , bertaraf n ve bunlarla ilgili olarak yap lacak bildirimleri kapsamaktad r. 22/02/2013 tarihli ve 28567 say l Resmi Gazete de yay mlanan Teknik D zenlemeler Rejimi Karar Karar, esas itibariyle ticarete konu r nlerin teknik d zenlemelere uygun ve g venli olmas n temin etmeyi ama lamaktad r. Bu er evede; d ticarete konu r nlerin t bi olaca teknik d zenlemeleri, yap lacak denetimleri, denetim yapacak kurulu lar , yetkili kurulu lar n bu er evedeki yetki ve sorumluluklar n , ithalat lar n ve ihracat lar n sorumluluklar n , al nacak nlemleri, uygulanacak m eyyideleri ve ilgili bildirimleri d zenlemektedir. 23/02/2012 tarihli ve 28213 say l Resmi Gazete de yay mlanan Uygunluk De erlendirme Kurulu lar ile Onaylanm Kurulu lar Y netmeli i 17/01/2002 tarihli ve 24643 say l Resmi Gazete de yay mlanan r nlerin Piyasa G zetimi ve Denetimine Dair Y netmelik Teknik Mevzuat n ve Standartlar n T rkiye ile Avrupa Birli i Aras nda Bildirimine Dair Y netmelik D zenlenmemi Alanda Kar l kl Tan ma Y netmeli i Dikey Mevzuat thalat denetimi Mevzuat lgili standart veya standartlar kapsam nda yer alan baz r nlerin g venli olarak ithalini teminen haz rlanan thalatta Standartlara Uygunluk denetimi Tebli i ( r n G venli i ve denetimi No:2018/1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 say l Resmi Gazete nin ikinci m kerrerinde yay mlanarak 1/1/2018 tarihinde y r rl e girmi tir.

8 3. TANIMLAR Bakanl k Ekonomi Bakanl n ifade eder. Tebli 30/12/2017 tarihli ve 30286 say l Resmi Gazetenin ikinci m kerrerinde yay mlanan 2018/1 say l r n G venli i ve denetimi Tebli i ni ifade eder. thalatta Denetime T bi r nler Listesi Ekonomi Bakanl taraf ndan ithalatta denetlenmesi gerekli g r len ve Tebli ekinde yer alan standartlar kapsam r nleri ifade eder. Yetkili Kurulu Bir kanunla veya d zenleyici i lemle bir r n veya r n grubuna ili kin mevzuat haz rlamak veya y r tmekle veya bu r nleri denetlemekle yetkili k l nan kamu kurulu unu ifade eder. Kapsam D GT P itibariyle 2018/1 say l r n G venli i denetimi ( GD) Tebli inin Ek-1 inde belirtilmekle birlikte, ilgili GT P in kar s nda yer alan standart/standartlar kapsam na girmeyen r n ifade eder. G venli r n Kullan m s resi i inde, normal kullan m artlar nda risk ta mayan veya kabul edilebilir l lerde risk ta yan ve temel gerekler bak m ndan azami l de koruma sa layan r nd r.

9 Temel Gerekler r n n insan sa l , can ve mal g venli i, hayvan ve bitki ya am ve sa l , evre ve t keticinin korunmas a s ndan sahip olmas gereken asgari g venlik artlar n ifade eder. Uygunluk De erlendirme Kurulu u Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene d hil olmak zere uygunluk de erlendirme faaliyeti ger ekle tiren kurulu u ifade eder. Piyasaya Arz Bir r n n yurt i i piyasada ilk defa bulundurulmas n ifade eder. Piyasada Bulundurma Bir r n n ticar bir faaliyet yoluyla, bir deme kar l nda veya bedelsiz olarak da t m, t ketim veya kullan m i in yurt i i piyasaya sa lanmas n ifade eder. Denetmen thalat denetimini ger ekle tiren TSE Denetmenini ifade eder. D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS) r n g venli i ve teknik d zenlemeler mevzuat uyar nca y r t len denetim, uygunluk ve izin i lemlerinin elektronik ortamda ve risk esasl olarak yap lmas amac yla kurulan web tabanl uygulamay ifade eder.

10 Risk Tebli kapsam nda yer alan r nlerin t bi bulunduklar standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini ifade eder. Risk Analizi Tebli in eki Denetime T bi r nler Listesi nde (Ek-1) yer alan r nlerin risk derecesini ve fiili denetime y nlendirilip y nlendirilmeyece ini belirlemek amac yla, TAREKS te firma hakk ndaki bilgiler; ge mi te yap lan ithalat denetimleri ile PGD sonu lar ; retici veya ithalat firma ya da kullan c s ; giri g mr ; r n n cinsi, markas , modeli, fiyat ve miktar ; men e, k , sevk veya ticaret yap lan lke ve risk tespiti i in kullan labilecek di er bilgilerden hareketle yap lan i lemi ifade eder. Fiili Denetim Belge kontrol , i aret kontrol , fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birka n ifade eder. T rk Standardlar Enstit s n n (TSE) G revleri thalat denetimlerinin bu rehberde belirtilen usul ve esaslar er evesinde ger ekle mesini sa lamakt r.


Related search queries