Example: quiz answers

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ ...

M LL E T M BAKANLI I AVRUPA B RL VE DI L K LER GENEL M D RL H ZMET Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam, dayanak , Tan mlar ve K saltmalar Ama MADDE 1- (1) Bu Y nergenin amac , Mill E itim Bakanl AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl n n te kilat ve g revleri ile i leyi ine ili kin usul ve esaslar d zenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Y nerge, Mill E itim Bakanl AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl n n te kilat ve g revlerine, y r t len i ve i lemler ile personelin g rev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar kapsar. dayanak MADDE 3- (1) Bu Y nerge, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu, 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu ile 652 say l Mill E itim Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnameye dayan larak haz rlanm t r.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ . İÇ HİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Tags:

  Dayanak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ ...

1 M LL E T M BAKANLI I AVRUPA B RL VE DI L K LER GENEL M D RL H ZMET Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam, dayanak , Tan mlar ve K saltmalar Ama MADDE 1- (1) Bu Y nergenin amac , Mill E itim Bakanl AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl n n te kilat ve g revleri ile i leyi ine ili kin usul ve esaslar d zenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Y nerge, Mill E itim Bakanl AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl n n te kilat ve g revlerine, y r t len i ve i lemler ile personelin g rev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar kapsar. dayanak MADDE 3- (1) Bu Y nerge, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu, 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu ile 652 say l Mill E itim Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnameye dayan larak haz rlanm t r.

2 Tan mlar MADDE 4- (1) Bu Y nergede yer alan; a) Ara t rmac : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli ara t rmac y , b) Bakan: Mill E itim Bakan n , c) Bakanl k: Mill E itim Bakanl n , ) Bilgisayar letmeni: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli bilgisayar i letmenini, d) z mleyici: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli z mleyiciyi, e) Da t c : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli da t c y , f) Daire Ba kan : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli daire ba kan n , g) E itim Uzman : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli e itim uzman n , ) Genel M d r: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d r n , h) Genel M d rl k: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl n , ) G revli retmen: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli retmeni, i) statistik i: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli istatistik iyi, j) Memur: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli memuru, k) Mill E itim Uzman : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli mill e itim uzman n , l) Mill E itim Uzman Yard mc s : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli mill e itim uzman yard mc s n , m) M tercim.

3 AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli m tercimi, 1 n) Programc : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli programc y , o) Sekreter: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli sekreteri, ) ef: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli efi, p) ube M d r : AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli ube m d r n , r) Veri Haz rlama ve Kontrol letmeni: AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl nde g revli veri haz rlama ve kontrol i letmenini ifade eder. K saltmalar MADDE 5- (1) Bu Y nergede ge en; a) AB: AVRUPA Birli ini, b) B MER: Ba bakanl k leti im Merkezini, c) C MER: Cumhurba kanl leti im Merkezini, ) VHK : Veri Haz rlama ve Kontrol letmenini ifade eder.

4 K NC B L M Te kilat ve G revler Te kilat MADDE 6- (1) AVRUPA Birli i ve D li kiler Genel M d rl Genel M d rl k b nyesinde g rev yapan ve bu y nergenin 4 nc maddesinde tan mlanan personelden olu ur. (2) Genel M d rl n hizmet birimleri unlard r: a) zel B ro, b) AVRUPA Birli i ve Projeler Koordinasyon Daire Ba kanl , c) dari ve Mali ler Daire Ba kanl , ) kili li kiler Daire Ba kanl , d) zleme ve De erlendirme Daire Ba kanl , e) Uluslararas Anla malar ve Burslar Daire Ba kanl , f) Uluslararas Kurulu lar Daire Ba kanl , g) Yurtd Te kilat Daire Ba kanl . Genel M d rl k MADDE 7- (1) Genel M d rl n g revleri unlard r: a) Bakanl n AVRUPA Birli i ve di er uluslararas kurulu larla ilgili i birli i al malar ile ilgili mevzuat er evesinde ikili anla malara ili kin i ve i lemleri y r tmek.

5 B) Bakanl n di er birimleri taraf ndan y r t len ve uluslararas i birli ine dayanan projelerin koordinasyonunu sa lamak. c) 16/12/1960 tarihli ve 168 say l Yabanc Memleketlerde T rk As ll ve Yabanc Uyruklu retmenlere Sosyal Yard m Yap lmas Hakk nda Kanunla Bakanl a verilen g revleri yerine getirmek. ) Yabanc h k met ve kurulu lardan sa lanan veya lkemiz taraf ndan yabanc lara verilen burslarla kendi hesab na renim yapmak zere lkemize gelen yabanc uyruklu rencilere ili kin g rev ve hizmetleri yerine getirmek. d) E itim ve retim alan nda lkemizle dil, tarih veya k lt r birli i bulunan lke ve topluluklar ile di er lkelerle i birli ine y nelik i leri y r tmek. e) Bakan taraf ndan verilen benzeri g revleri yapmak.

6 2 zel B ro MADDE 8- (1) zel B ronun g revleri unlard r: a) Makama gelen randevu, davet vb. i erikli bilgi notlar n n kontrol n yapmak, kayd n tutmak, makama iletmek ve sonu lanm olanlar ilgili daire ba kanl na bildirmek. b) Bakanl k ve M ste arl k Makam n n yurt d ziyaretleri ile Genel M d r n yurt i i ve yurt d ziyaretlerine ili kin ilgili daire ba kanl taraf ndan y r t len i ve i lemlerin, Genel M d rl k ad na takibini yapmak. c) Bakanl k Makam ndan yabanc dilde gelen belgelerin terc mesinin yap lmas n koordine etmek. ) Genel M d rl k b nyesinde veya koordinesinde ger ekle tirilen faaliyetlerin haber ve duyurular n yapmak. d) Genel M d rl k Makam n n sekretarya hizmetlerini y r tmek.

7 E) Genel M d r taraf ndan verilen di er g revleri yapmak. AVRUPA Birli i ve Projeler Koordinasyon Daire Ba kanl MADDE 9- (1) AVRUPA Birli i ve Projeler Koordinasyon Daire Ba kanl n n g revleri unlard r: a) AB uyum al malar n y r tmek. b) AB temas birimi olarak Bakanl k ve AB kurum ve kurulu lar aras nda ileti imi sa lamak. c) lkemizin e itim sistemi ve politikalar n AB ye/aday lkelerine, AB ye/aday lkelerinin e itim sistemi ve politikalar n Bakanl a tan tmak amac yla al malar yapmak. ) AB kurum ve kurulu lar taraf ndan e itim sekt r ne y nelik haz rlanan taslak raporlar ile di er kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan AB m ktesebat na y nelik haz rlanan dok manlara ili kin Bakanl k g r n olu turmak ve ilgililere sunmak.

8 D) AB ile ilgili dok mantasyon ve raporlama al malar n y r tmek, bilgilendirme ve tan t m faaliyetleri kapsam nda seminer, hizmet i i e itim veya toplant lar d zenlemek. e) AB ve uluslararas kurum/kurulu larla ikili ve ok tarafl uluslararas projelerin koordine al malar n y r tmek. f) Bakanl n di er birimleri taraf ndan y r t len ve uluslararas i birli ine dayanan projelerin koordinasyonunu sa lamak. g) Genel M d r taraf ndan verilen di er g revleri yapmak. dari ve Mali ler Daire Ba kanl MADDE 10- (1) dari ve Mali ler Daire Ba kanl n n g revleri unlard r: a) Gelen/giden evrak i ve i lemlerini y r tmek. b) Genel M d rl k personelinin zl k i ve i lemlerini y r tmek. c) lgili birimlerle koordinasyon sa layarak Genel M d rl k binas n n temizlik, bak m ve onar m vb.

9 I lerini yapt rmak. ) Genel M d rl n ta n r ihtiya lar n belirlemek, temin etmek ve mevzuat do rultusunda gerekli i ve i lemlerini y r tmek. d) Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Y netmelik gere ince, Genel M d rl k ar iv i ve i lemlerini y r tmek. e) Bakanl k Merkez te kilat personelinin pasaport i ve i lemlerini y r tmek. f) Bakanl k birimlerinden veya di er kurumlardan gelen mevzuat taslaklar na ili kin ilgili daire ba kanl klar yla koordinasyon sa layarak Genel M d rl k g r n olu turmak. g) Genel M d rl k ve yurtd te kilat b t esini daire ba kanl klar n n talepleri do rultusunda haz rlamak ve b t eyle ilgili i ve i lemlerini y r tmek. ) Genel M d rl k personeli ile yurt d te kilat nda g revli personelin mali haklar na ili kin i ve i lemleri y r tmek 3 h) lkemizin yesi oldu u uluslararas kurulu lar n yelik aidat ile katk pay demesine ili kin i ve i lemlerini yapmak.

10 Mevzuat uyar nca sat n alma i ve i lemleri ile her t rl demelerin yap lmas n sa lamak. i) Genel M d rl n sorumlulu undaki i sa l ve g venli i ile sivil savunma hizmetlerine ili kin i lemleri Bakanl k birimleriyle koordineli olarak y r tmek. j) Genel M d r taraf ndan verilen di er g revleri yapmak. kili li kiler Daire Ba kanl MADDE 11- (1) kili li kiler Daire Ba kanl n n g revleri unlard r: a) lkemizle dil, tarih veya k lt r birli i bulunan lke ve topluluklar ile di er lkelerde T rk dilinin retilmesi ve T rk k lt r n n tan t lmas , yay lmas ve korunmas na y nelik i leri y r tmek. b) kili ili kiler er evesinde, e itim alan ndaki i birli i al malar kapsam nda, yurt d na giden ve yurt d ndan gelen heyetlerle ilgili i ve i lemleri y r tmek.


Related search queries