Example: air traffic controller

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI::.. - Talim ve Terbiye ...

M LL E T M BAKANLI I. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl . Say 86. Tarih 04/09/2014. Konu: mam Hatip Ortaokulu Haftal k Ders izelgesinde Kurulda G r. Tarihi 04/09/2014. De i iklik Yap lmas . nceki Karar n 07/06/2013-51. Tarih ve Say s . Din retimi Genel M d rl n n 21/08/2014 tarihli ve 45123216 say l yaz s . zerine Kurulumuzun 07/06/2013 tarihli ve 51 say l karar yla kabul edilen mam Hatip Ortaokulu Haftal k Ders izelgesinde, 2014-2015 retim Y l ndan itibaren 5, 6 ve 7. s n flardan ba lamak ve kademeli olarak uygulanmak zere ekli rne ine g re de i iklik yap lmas hususunu uygun g r le arz ederiz. Dr. Cem GEN O LU K mil YE L Dr. Mehmet S RMEL . YE YE YE. Do . Dr. G ray KIRPIK Dr. brahim DEM RC Do . Dr. Hatice YILDIZ. YE YE YE. Prof. Dr. Mehmet BAYY T Dr. H seyin R N. YE YE. Prof. Dr. Emin KAR P. Kurul Ba kan.

meb gÜvenlİk sİstemİ tarafindan bloklandiniz bu uyariyi aŞaĞidakİ aÇiklamalarin bİrİnden dolayi aliyorsunuz:

Tags:

  Terbiye

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI::.. - Talim ve Terbiye ...

1 M LL E T M BAKANLI I. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl . Say 86. Tarih 04/09/2014. Konu: mam Hatip Ortaokulu Haftal k Ders izelgesinde Kurulda G r. Tarihi 04/09/2014. De i iklik Yap lmas . nceki Karar n 07/06/2013-51. Tarih ve Say s . Din retimi Genel M d rl n n 21/08/2014 tarihli ve 45123216 say l yaz s . zerine Kurulumuzun 07/06/2013 tarihli ve 51 say l karar yla kabul edilen mam Hatip Ortaokulu Haftal k Ders izelgesinde, 2014-2015 retim Y l ndan itibaren 5, 6 ve 7. s n flardan ba lamak ve kademeli olarak uygulanmak zere ekli rne ine g re de i iklik yap lmas hususunu uygun g r le arz ederiz. Dr. Cem GEN O LU K mil YE L Dr. Mehmet S RMEL . YE YE YE. Do . Dr. G ray KIRPIK Dr. brahim DEM RC Do . Dr. Hatice YILDIZ. YE YE YE. Prof. Dr. Mehmet BAYY T Dr. H seyin R N. YE YE. Prof. Dr. Emin KAR P. Kurul Ba kan.

2 UYGUNDUR. /09/2014. Nabi AVCI. Mill E itim Bakan . M LL E T M BAKANLI I. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl . Say 66. Tarih 19/09/2016 Konu: mam Hatip Ortaokulu Haftal k Ders izelgesinin Kurulda G r. Tarihi 06/09/2016 izelgenin Uygulanmas ile lgili A klamalar . nceki Karar n B l m n n 4. Maddesinde De i iklik Yap lmas . Tarih ve Say s 04/09/2014 - 86. Din retimi Genel M d rl n n 31/08/2016 tarihli ve say l yaz s . zerine Kurulumuzun 04/09/2014 tarihli ve 86 say l karar yla kabul edilen mam Hatip Ortaokulu Haftal k Ders izelgesinin izelgenin Uygulanmas ile lgili A klamalar b l m n n 4. maddesinde, 2016-2017. E itim ve retim Y l ndan itibaren uygulanmak zere ekli rne ine g re de i iklik yap lmas hususunu uygun g r le arz ederiz. Do . Dr. Ali YILMAZ K mil YE L Dr. Mehmet S RMEL . YE YE YE. Dr. brahim DEM RC Do.

3 Dr. Hatice YILDIZ Dr. H seyin R N. YE YE YE. Alpaslan DURMU . Kurul Ba kan . UYGUNDUR. /09/2016. smet YILMAZ. Mill E itim Bakan MAM HAT P ORTAOKULU HAFTALIK DERS ZELGES SINIFLAR DERSLER 5. S n f 6. S n f 7. S n f 8. S n f T rk e 6 6 5 5 Matematik 5 5 5 5 Fen Bilimleri 4 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 . T. C. nk lap Tarihi ve Atat rk l k 2 ZORUNLU DERSLER Yabanc Dil 3 3 4 4 Din K lt r ve Ahlak Bilgisi 1 1 1 2 G rsel Sanatlar 1 1 1 1 M zik 1 1 1 1 Beden E itimi ve Spor 1 1 1 1 Teknoloji ve Tasar m 2 2 Bili im Teknolojileri ve Yaz l m 2 2. Rehberlik ve Kariyer Planlama 1 Kur'an Kerim 2 2 2 2 Arap a 2 2 2 2 Hz. Muhammed'in Hayat 2 2 2 2 Temel Din Bilgiler 1 1 1 1 ZORUNLU DERS SAAT TOPLAMI 34 34 34 35 Din, Ahl k ve Se meli Kur'an Kerim (4) (2)/ (1) (2)/ (1) (2)/ (1) 1 De erler Okuma Becerileri (1) (2)/ (1) 2 /(1) 1 Dil ve Yazarl k ve Yazma Becerileri (4) (2) /(1) (2) /(1) (2)/ (1) 1 Anlat m Ya ayan Diller ve Leh eler (4) (2) /(1) (2) /(1) (2) /(1) 1 leti im ve Sunum Becerileri (1) (2) (1) 1 Yabanc Dil (Bakanlar Kurulu Karar Yabanc Dil (2)/ (1) (2)/ (1) (2)/ (1) 1 ile Kabul Edilen Diller) (4) Bilim Uygulamalar (4) (2)/ (1) (2)/ (1) (2)/ (1) 1 SE MEL DERSLER Fen Bilimleri Matematik Uygulamalar (4) (2)/ (1) (2)/ (1) (2) /(1) 1 ve evre ve Bilim (1) (2)/ (1) 1 Matematik Bili im Teknolojileri ve Yaz l m (2) (2)/ (1) 1 G rsel sanatlar (Resim, Geleneksel (2)/ (1) (2) /(1) (2) /(1))

4 1 Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2) M zik (4) (2) /(1) (2)/ (1) (2)/ (1) 1 Sanat ve Spor Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara (2)/ (1) (2)/ (1) (2)/ (1) 1 G re Mod ller Olu turulacakt r) (4) Drama (2) (2)/ (1) (2)/ (1). Zek Oyunlar (2) (2)/ (1) (2) /(1) (2) /(1) 1 Halk K lt r (1) (2) /(1) (2)/ (1). Sosyal Medya Okuryazarl (1) (2) (1) 1 Bilimler Hukuk ve Adalet (1) (2)/ (1) (2)/ (1). D nme E itimi (2) (2)/ (1) 1 Se ilebilecek Ders Saati Toplam 2 2 2 1 TOPLAM DERS SAAT 36 36 36 36 ZELGEN N UYGULANMASI LE LG L A IKLAMALAR 1. Se meli derslerin ka kez al nabilece i, dersin ad n n yan nda parantez i inde belirtilmi tir. Dersin ka saat al nabilece i ise tabloda parantez i erisindeki rakamlarla ifade edilmi tir. rne in, zorunlu ders olan Arap an n yan nda se meli yabanc dil dersi olarak Arap an n se ilmesi durumunda bu ders 2 saat veya 1 saat olarak al nabilecektir.

5 2. Se ilen derslerin ders saatleri, retim programlar nda belirtilen ders saatlerinden az olmas durumunda, retim programlar nda z mre retmenler kurulunca uyarlamalar yap labilir. 3. Se meli derslerden birden fazla s n f d zeyinde al nabilecek derslerin retim programlar , mod ler bir yap da olu turulmu tur. renciler birden fazla s n fta se ilebilecek dersleri, se ece i dersin okutulabilece i herhangi bir s n fta bir kez se ebilece i gibi, birden fazla s n f seviyesinde veya se ebilece i t m s n f seviyelerinde s rekli olarak se ebilir. Okulun imk n ve artlar na ba l olarak farkl s n f d zeylerinde fakat se tikleri ders a s ndan ayn seviyede olan rencilerden se meli ders grubu olu turulmas sa lanabilir. rne in; bir renci se meli yabanc dil dersini ilk kez yedinci s n fta al yor ve bu derste hen z ba lang seviyesinde ise bu dersi be inci, alt nc ve sekizinci s n fta okuyan ve ba lang seviyesinde olan rencilerle birlikte alabilir.

6 B ylece hem kaynaklar n daha rasyonel kullan lmas hem de renciler i in tercih haklar n n kar lanmas imk n sa lan r. 4. 5, 6 ve 7. s n flarda, T rk e, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din k lt r ve ahlak bilgisi, yabanc dil, Kur'an- Kerim, Arap a, Hz. Muhammed'in hayat ve temel din bilgiler derslerini (29 ders saati) almak kayd yla, imk n ve artlar uygun olan okullarda iste e ba l . ve zorunlu ders saatine ilave olarak haftada 7 ders saatine kadar yabanc dil veya Kur'an- . Kerim dersi verilebilir. Bu uygulamay yapan okullarda, rencilerin haz rbulunu luk d zeyleri dikkate al narak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmi ve uygulanmakta olan yabanc dil ve Kur'an- Kerim dersi retim programlar na dayal olarak dersin z mre retmenler kurulunca haz rlanan retim programlar uygulanabilir. Ayr ca, yabanc uyruklu renciler i in a lan 5, 6 ve 7.

7 S n flarda ise 7 ders saatine kadar ilave T rk e dersi verilebilir. Bu derste rencilerin haz rbulunu luluk d zeyleri dikkate al narak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmi ve uygulanmakta olan T rk e dersi retim program na dayal olarak dersin z mre retmenler kurulunca haz rlanan retim program uygulanabilir. 5. steyen okullarda haftada dokuz (9) ders saatine kadar okul ve evrenin artlar ile rencilerin bireysel zellikleri ve ihtiya lar dikkate al narak sanat etkinlikleri, sportif al malar, sosyal ve k lt rel etkinlikler ile her t rl e itici faaliyetlerin ger ekle tirilmesi okul y netiminin karar na ba l olarak uygulanabilir.


Related search queries