Example: bankruptcy

T.C. Resmî Gazete - resmigazete.gov.tr

Resm Gazete Kurulu Tarihi: (7 Te rinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Y netim ve yaz i leri i in Ba bakanl k Mevzuat Geli tirme ve 17 Mart 1985 Say : 18697 Yay n Genel M d rl ne PAZAR Say : 18697 ba vurulur PAZAR Y R TME VE DARE B L M T z k Karar Say s : 85/9034 Ekli T rk Bayra T z n n y r rl e konulmas ; 22/9/1983 tarihli ve 2893 say l Kanun'un 2, 3, 6 ve 9 uncu maddelerine g re, Bakanlar Kurulu'nca 25/1/1985 tarihinde kararla t r lm t r. T. ZAL Ba bakan I. K. ERDEM Devlet Bak. - Ba bakan Yrd. A. TENEKEC Devlet Bakan Z. YAVUZT RK Mill Savunma Bakan M. V. D N ERLER Mill E itim Gen lik ve Spor Bakan Kenan EVREN Cumhurba kan K.

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirm1e7 v Mare t 1985 Sayı: 18697

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. Resmî Gazete - resmigazete.gov.tr

1 Resm Gazete Kurulu Tarihi: (7 Te rinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Y netim ve yaz i leri i in Ba bakanl k Mevzuat Geli tirme ve 17 Mart 1985 Say : 18697 Yay n Genel M d rl ne PAZAR Say : 18697 ba vurulur PAZAR Y R TME VE DARE B L M T z k Karar Say s : 85/9034 Ekli T rk Bayra T z n n y r rl e konulmas ; 22/9/1983 tarihli ve 2893 say l Kanun'un 2, 3, 6 ve 9 uncu maddelerine g re, Bakanlar Kurulu'nca 25/1/1985 tarihinde kararla t r lm t r. T. ZAL Ba bakan I. K. ERDEM Devlet Bak. - Ba bakan Yrd. A. TENEKEC Devlet Bakan Z. YAVUZT RK Mill Savunma Bakan M. V. D N ERLER Mill E itim Gen lik ve Spor Bakan Kenan EVREN Cumhurba kan K.

2 OKSAY Devlet Bakan M. T. T T Z Devlet Bakan Y. AKBULUT i leri Bakan V. HALEFO LU Devlet Bakan V. A. KARAEVL Devlet Bakan V. HALEFO LU D i leri Bakan C. B Y KBA Devlet Bakan M. N. ELDEM Adalet Bakan A. K. ALPTEMO N Maliye ve G mr k Bakan I. S. G RAY Bay nd rl k ve sk n Bakan M. AYD N Sa l k ve Sosyal Yard m Bakan V. ATASOY Ula t rma Bakan H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakan i. S. G RAY K. OKSAY Tar m Orman ve K yi leri Bakan V. al ma ve Sosyal G venlik Bakan V. S. N. T REL M. M. TA IO LU Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan K tt r ve Turizm Bakan Y r tme ve dare B l m Sayfa.

3 1 Resm Gazete Kodu : 170385 Resm Gazete Fihristi 64. Sayfadad r. ete ti Say ite m e Sayfa: 2 RESM Gazete 17 Mart 1985 Say : 18697 T rk Bayra T z B R NC B L M Kapsam ve Deyimler Kapsam Madde 1 T rk Bayra n n ve zel bayraklar n standartlar , Bayra n hangi kuma lardan yap laca , hangi kapal yerlere konulaca , nerelere fon olarak tak la ca veya as laca , kamu kurum ve kurulu lar nda ve bunlar d ndaki yerlerde ne zaman ve nas l ekilece i, Bayrak ekilirken ve indirilirken yap lacak t rene dair hususlar, kimlerin tabutlar na Bayrak rt lebilece i, ulusal geleneklere g re Bayra n di er kullan lma ekil ve yerleri ve T rk Bayra Kanununun uygulanmas na dair di er esaslar bu T z kte g sterilmi tir.

4 Deyimler Madde 2 Bu T z kte ge en deyimlerden; A) Bayrak, T rk Bayra , B) U kurluk, Bayra n, ipin ge ece i, beyaz kuma tan. Bayrak enince yap l m D l m , C) U um kenar , Bayra n u kurluk kar s na gelen kenar , D) st kenar, ekildi i zaman Bayra n ste gelen kenar , E) Alt kenar, ekildi i zaman Bayra n alta gelen kenar , F) U kurluk d kenar , u kurlu un dire e gelen kenar , G) U kurluk i kenar , u kurlu un kuma a dikilen kenar , H) En, Bayra n st ve alt kenarlar aras ndaki uzakl k, t) Boy, u kurluk d kenar yla u um kenar aras ndaki uzakl k, j) Bayrak merkezi, Bayrak dikd rtgeninin k egenlerinin kesi ti i nokta, K) Bayrak ekseni, Bayrak merkezinden st ve alt kenarlara paralel olarak ge ti i farzedilen izgi, anlam na gelir.

5 K NC B L M Bayra n Kuma , Standartlar ve Dire i Bayra n kuma Madde 3 A) Bayrak, 4 nc maddede belirtilen standartlarda, al zemin zerine beyaz ay y ld z konmak suretiyle a a da g sterilen kuma lardan yap l r: 1) % 100 y n, 2) % 70 y n + % 30 naylon veya poliyester, 3) % 45 y n + % 55 poliyester, 4) % 25 y n + % 75 naylon veya poliyester, 5) % 100 naylon, 6) % 100 akrilik, 7) % 100 poliyester, 8) % 100 pamuk, 9) % 50 ipek + % 50 y n, 10) % 50 ipek + % 50 naylon veya poliyester. 9 ve 10 numaral s rada belirtilen kuma tan yap lan bayraklar zel hallere m nhas rd r. Y r tme ve dare B l m Sayfa : 2 17 Mart 1985 Say : 18697 RESM Gazete Sayfa: 3 B) Al ve beyaz renklerin kodlan a a da g sterilmi tir: 1) Al rengin koordinatlar ; Parlakl k (ayd nl k) = 27,5 K rm z l k - ye illik = 44,8 Sar l k - mavilik = 15,6 olarak al n r ve en ok 3 NBS renk fark kabul edilir.

6 2} Ay y ld z n beyazl , 460 nanometre dalga boyundaki yans ma y zdesinin iki kat yla 620 nanometre dalga boyundaki yans ma y zdesinin fark , % 100 y n, y n ve ipek, y n ve sentetik, ipek ve sentetik kar m kuma lardan en az 15, di erleri en az 60 olmal d r. Bayra n yap m nda kullan lacak kuma ve maddelerle ilgili di er teferruat lar, mecburi T rk Standard nda g sterilir. Bayra n standartlar Madde 4 Bayrak, a a da g sterilen standartlara g re yap l r : (Ek : 1) A) Bayra n boyu, eninin bir bu uk kat d r, B) Ay ve y ld z n meydana getirilmesi i in izilen emberlerin merkezleri ek sen zerinde bulunur, C) Ay, i , ve d emberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir, D) Ay n d emberinin ap , Bayrak eninin yar s na e ittir, merkezi, u kurlu un i kenar ndan Bayrak eninin yar s na e it uzakl ktad r, E) Ay n i emberinin ap , Bayrak eninin onda d rd ne e ittir, merkezi, d ember merkezinden u um y n ne do ru Bayrak eninin 0,0625 kat uzakl ktad r, F) Ay n a z u um y n ne bakar, G)

7 Y ld z, ap Bayrak eninin d rtte birine e it olan ve be e it par aya b -l nd farzedilen bir emberin b l me noktalan birer atlanarak meydana getirilir, y ld z n u lar ndan biri, Bayrak ekseniyle ay n iki ucundan ge ti i farzedilen izginin kesi tikleri nokta zerindedir, bu noktayla emberin ekseni kesti i nokta aras n-daki uzakl k, Bayrak eninin te birine e ittir, H) U kurlu un, geni li i, Bayrak eninin otuzda biridir. Bayra n ebad Madde 5 Bayra n eni, 50 santimetre veya katlar d r. Eni, 750 santimetreye kadar olan Bayraklar n standartlar , T z e ekli izel gede g sterilmi tir. (Ek: 2) Binek ta tlar na ekilecek Bayra n ebad 20X30 santimetredir.

8 Bayra n b y kl , ekilece i binalar n ve deniz ta tlar n n b y kl yle m tenasip olacakt r. iddetli r zg rl ve ya murlu g nlerde daha k k ebatta Bayrak ekilebilir. Bayrak dire i Madde 6 Bayrak, a a veya madenden yap lm , yuvarlak bir dire e ekilir. Dire in st ucunda, i inde Bayrak ipinin ge mesine yarayan bir makara olan, yass , yuvarlak ve dire in kal nl yla orant l bir tepelik bulunur. (Ek: 3) Direk, ekilecek Bayrak eninin en az iki kat boyunda ve en sert havalarda k r lmayacak ve b k lmeyecek sa laml kta olacakt r. Yere dikilecek dire in y ksekli i, en az metre olacak ve Bayrak u um alt ucunun yere s r nmesine imk n vermeyecektir.

9 A a tan yap lm direkler, kendi renginde cilal veya beyaz yahut cevizi renkte boyal , madenden yap lm direkler, beyaz yahut bronz renkte veya a a rengine boyal yahut galvanize edilmi olacakt r. Y r tme ve dare B l m Sayfa : 3 Sayfa: 4 RESM Gazete 17 Mart 1985 Say : 18697 Bayrak dire inin konulmas Madde 7 Bayrak dire inin nerelere ve nas l konulaca ve Bayra n bun lara nas l ekilece i a a da g sterilmi tir : A Binalarda, en y ksek yere veya binan n n y z n n veya bu y zdeki balkonun yahut benzer k nt l yerin tam ortas na dikey olarak konulacak dire e, bu m mk n de ilse, alt ucu yoldan ge enlere dokunmayacak y kseklikte, n y z n ortas na veya binan n en g steri li yerine, bina y z yle direk aras nda en ok 45 derecelik a yapacak ekilde e ik olarak konulacak dire e, bu da m mk n de ilse, binan n giri n nde veya t ren alan nda 6 ac maddenin nc f kras na uygun olarak yap lm dire e, B Deniz ara lar n n, limanda, varsa, arka direklerine, seyirde, denizcilikteki usullere g re.

10 Bayrak ekilmesi gereken direklerine ba l gize veya dire e, yelkenli gemilerin randa yelkeninin rdek yakalar na, C Binek ta tlar nda, sa n tarafa dikey olarak konulacak k k dire e. NC B L M Bayra n ekilmesine ve indirilmesine Dair Esaslar ekilme ve indirilme zaman Madde 8 Bayrak saat 'de, g n n bu saatte a armad hallerde g n a ard nda ekilir, g n bat m nda indirilir. Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili g nlerinde, Bayrak, tatilin ba lad saatte ekilir, tatil s resince ekili b rak l r, tatil sonunda g n bat m nda indirilir. Bayrak, y rt lmas na, ipinin veya makaras n n kopmas na sebep olabilecek r zg rl havalarda indirilebilir.


Related search queries