Example: tourism industry

T.C. TÜRK STANDARDLARI Muayene Gözetim …

T RK STANDARDLARI ENST T S . Muayene G zetim Merkezi Ba kanl . Say : . Kon Genelgeler - GENELGE (MGMB- u : THALAT-2018/6). GENEL SEKRETER YARDIMCILI I (TEKN K)E. GENELGE (MGMB- THALAT-2018/6). 1 ve 9 say l r n G venli i ve Denetimi Tebli i kapsam nda y r t len ithalat denetim faaliyetlerine ili kin yay mlanm olan GENELGE (MGMB- THALAT-2018/1), GENELGE. (MGMB- THALAT-2018/2), GENELGE (MGMB- THALAT-2018/4) ve GENELGE. (MGMB- THALAT-2018/5) ile birlikte a a daki de i iklik ve/veya eklemeler dikkate al nacakt r: 1. GENELGE (MGMB- THALAT-2018/4) 5'inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir: "Lamba, elektrik motorlar , klima ve so utucular n ithalat denetimleri kapsam nda enerji verimlili i y n nden de test edilmeleri al malar kapsam nda: Lambalarda tarihinde enerji verimlili i testlerine ba lanacak ve ilk etapta sadece r n zerindeki l men de eriyle test raporlar ndaki de erlerin uyu mamas . veya enerji verimlili ine ili kin uygun test raporunun sunulamamas gibi teredd t olu turan durumlarda testler yap lacakt r.

T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Say ı : 42569461-010.06.01.00-E.135049 03.04.2018 Kon u : İç Genelgeler - GENELGE (MGMB-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. TÜRK STANDARDLARI Muayene Gözetim …

1 T RK STANDARDLARI ENST T S . Muayene G zetim Merkezi Ba kanl . Say : . Kon Genelgeler - GENELGE (MGMB- u : THALAT-2018/6). GENEL SEKRETER YARDIMCILI I (TEKN K)E. GENELGE (MGMB- THALAT-2018/6). 1 ve 9 say l r n G venli i ve Denetimi Tebli i kapsam nda y r t len ithalat denetim faaliyetlerine ili kin yay mlanm olan GENELGE (MGMB- THALAT-2018/1), GENELGE. (MGMB- THALAT-2018/2), GENELGE (MGMB- THALAT-2018/4) ve GENELGE. (MGMB- THALAT-2018/5) ile birlikte a a daki de i iklik ve/veya eklemeler dikkate al nacakt r: 1. GENELGE (MGMB- THALAT-2018/4) 5'inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir: "Lamba, elektrik motorlar , klima ve so utucular n ithalat denetimleri kapsam nda enerji verimlili i y n nden de test edilmeleri al malar kapsam nda: Lambalarda tarihinde enerji verimlili i testlerine ba lanacak ve ilk etapta sadece r n zerindeki l men de eriyle test raporlar ndaki de erlerin uyu mamas . veya enerji verimlili ine ili kin uygun test raporunun sunulamamas gibi teredd t olu turan durumlarda testler yap lacakt r.

2 Elektrik motorlar nda motor zerinde ve beraberinde bulunmas gereken bilgilerin do rulanabilmesi amac yla test raporu talep edildi inde, sunulan raporlar n uygun bulunmamas veya rapor sunulamamas durumlar nda s z konusu r nler enerji verimlili i y n nden test edilecek olup; uygulama tarihinde ba layacakt r. Benzer durum klima ve so utucularda da ge erli olup; bu r nler i in ise enerji verimlili inden testlerin yap lmas na ili kin uygulama ba lang tarihi 'dir. Uygulama kapsam ndaki GT P'leri ve uygulama tarihlerini g steren tablo ekte yer almaktad r. thalat n n talebi h linde, testler yukar da a klanan ekliyle belirtilen tarihlerden nce de yap labilecektir. r nlerin yukar da a klanan ekilde testlere y nlendirilmesi karar , enerji verimlili i mevzuat er evesinde thalat nceleme Komisyonu de erlendirmesi sonucunda verilebilecektir. Uygulamaya ili kin test kriterleri, numune adedi, laboratuvar bilgileri vb. ayr nt lar, QDMS zerinde yay mlanan say l " thalat Uygunluk De erlendirme K smi Deneyler Listesi" ba l kl hizmete zel listede belirtilecek ve g ncelli i QDMS.

3 Zerinden takip edilecektir.". Bu evrak 5070 say l Elektronik mza Kanunu'na g re elektronik olarak imzalanm t r. Do rulama adresi: Adres : Bilgi i in : Meri G VEN L . Telefon : Fax : TSE Uzman . E-posta : Elektronik A : : Telefon : 0216 576 3456 Dahili: 127. Sayfa 1 / 3. 2. GENELGE (MGMB- THALAT-2018/5) 1'inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir: "TS 3034 kapsam amortis rlerde; GENELGE (MGMB- THALAT-2018/1) " Numune Alma" maddesi onuncu f kras nda yap lan tan mlamalar ge erli olmakla beraber, numune al m nda t r bilgisi (ba lant t rleri) d ndaki (s n f, tip ve e it) hususlar dikkate al nacak, ba lant t rlerinin farkl olmas denetimde numune al m n ve olu acak partiyi etkilemeyecektir. Bu y nde al nan numuneler zerinde yap lacak deneylerden olumlu sonu . al nmas h linde olu acak rapor; ba vuruda ayn s n f, tip, e it, retici, marka ve men ei bilgilerine sahip di er r nler i in de ge erli kabul edilecektir. Olu acak raporlar, GENELGE (MGMB- THALAT-2018/1) "18. EMSAL UYGULAMA" maddesi h k mlerine uygun olmak kayd yla, m teakip ithalata konu r nlerde t r bilgisi (ba lant t r ) dikkate al nmadan kullan labilecektir.

4 Ayr ca, TS 3034 - al ma ( m r) maddesindeki testler, tekrar say s (bir milyon) yerine (be y z bin) olacak ekilde yap lacakt r.". Genelge'nin t m personele duyurulmas ve bu er evede gerekli nlemlerin al nmas , Genelge'nin ilgililerce ile Enstit m z internet sitesi ve QDMS zerinde yay mlanmas ve mevcut durumda denetimi ithalat birimlerinde veya laboratuvarlarda devam eden TAREKS ba vurular nda bu Genelge'nin uygulanmas m mk n olan lehteki h k mlerinin uygulanmas hususlar nda gere ini rica ederim. e-imzal . Aykut KIRBA . Genel Sekreter V. Da t m : Genel Sekreter Teknik Yard mc l . Genel Sekreter Yard mc l (Teknik). Genel Sekreter dari Yard mc l . Hukuk M avirli i Ankara thalat Koordinasyon M d rl . stanbul Avrupa Yakas thalat M d rl . stanbul Anadolu Yakas thalat M d rl . zmir thalat M d rl . Mersin thalat M d rl . Tekirda thalat M d rl . Adana Belgelendirme M d rl . Antalya Belgelendirme M d rl . Bursa Belgelendirme M d rl . Bu evrak 5070 say l Elektronik mza Kanunu'na g re elektronik olarak imzalanm t r.

5 Do rulama adresi: Adres : Bilgi i in : Meri G VEN L . Telefon : Fax : TSE Uzman . E-posta : Elektronik A : : Telefon : 0216 576 3456 Dahili: 127. Sayfa 2 / 3. orum Belgelendirme M d rl . Denizli Belgelendirme M d rl . Eski ehir Belgelendirme M d rl . Gaziantep Belgelendirme M d rl . Hatay Temsilcili i I d r Temsilcili i Kayseri Belgelendirme M d rl . Konya Belgelendirme M d rl . Malatya Belgelendirme M d rl . Sakarya Belgelendirme M d rl . Samsun Belgelendirme M d rl . Trabzon Belgelendirme M d rl . Van Belgelendirme M d rl . Bu evrak 5070 say l Elektronik mza Kanunu'na g re elektronik olarak imzalanm t r. Do rulama adresi: Adres : Bilgi i in : Meri G VEN L . Telefon : Fax : TSE Uzman . E-posta : Elektronik A : : Telefon : 0216 576 3456 Dahili: 127. Sayfa 3 / 3.


Related search queries