Example: bankruptcy

T5080 procedure Aanvullingen, funderingen en …

T5080_procedure aanvullingen , funderingen en verhardingen Inhoudsopgave 1 Inleiding .. 1. 2 aanvullingen .. 2. aanvullingen met geleverd aanvulmateriaal ..2. aanvullingen met tussentijds gestockeerde 3 Onderfunderingen en funderingen .. 5. 4 Verhardingen .. 6. 5 Wanneer proeven uit te voeren ? .. 6. Plaatproeven ..6. Proctorproeven ..6. Bijlage : Uittreksel uit het standaardbestek 250 .. 7. Datum : Verantwoordelijke Goedgekeurd procedure T5080_PRO_aanvullingen, 13/08/2008 door funderingen en verhardingen Vervangt : Erik Goolaerts Dirk Loontjens Versie 1. 10/04/2006. T5080_procedure aanvullingen , funderingen en verhardingen 1 Inleiding In het bestek voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken wordt maximaal gebruik gemaakt van het standaardbestek 250 van openbare werken (Voor Brussel en Walloni.)

T5080_procedure Aanvullingen, funderingen en verhardingen Datum : 13/08/2008 Verantwoordelijke Goedgekeurd door Procedure T5080_aanvullingen,

Tags:

  Aanvullingen

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T5080 procedure Aanvullingen, funderingen en …

1 T5080_procedure aanvullingen , funderingen en verhardingen Inhoudsopgave 1 Inleiding .. 1. 2 aanvullingen .. 2. aanvullingen met geleverd aanvulmateriaal ..2. aanvullingen met tussentijds gestockeerde 3 Onderfunderingen en funderingen .. 5. 4 Verhardingen .. 6. 5 Wanneer proeven uit te voeren ? .. 6. Plaatproeven ..6. Proctorproeven ..6. Bijlage : Uittreksel uit het standaardbestek 250 .. 7. Datum : Verantwoordelijke Goedgekeurd procedure T5080_PRO_aanvullingen, 13/08/2008 door funderingen en verhardingen Vervangt : Erik Goolaerts Dirk Loontjens Versie 1. 10/04/2006. T5080_procedure aanvullingen , funderingen en verhardingen 1 Inleiding In het bestek voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken wordt maximaal gebruik gemaakt van het standaardbestek 250 van openbare werken (Voor Brussel en Walloni.)

2 Wordt soms verwezen naar de daar gangbare bestekken). In het standaardbestek 250. voor de wegenbouw worden nduidig de bestekseisen vastgelegd voor aanvullingen , onder- en funderingen , verhardingen, rioleringswerken Tevens wordt hierbij verwezen naar een aantal Belgische normen. Voor priv werken met beperkte oppervlakte kan men stellen dat de eisen relatief zwaar zijn. Zo bvb wat betreft de voorgeschreven controles kan men in sommige gevallen, in overleg, beter selectief te werk gaan en zich voornamelijk tot controles op draagvermogen en druksterkte beperken wat betreft de funderingen en vlakheid wat betreft de verhardingen.

3 Voor grote oppervlaktes en zware verkeersbelasting is het in ieder geval aangewezen de controles gesteld in het standaardbestek 250. effectief uit te voeren. De ontwerpeisen (de dikte en aard) van de funderingen is afhankelijk van de verkeersbelasting en is bvb. aangegeven op de website Voor priv werken kan in het algemeen uitgegaan worden van een bouwklasse B10. In bepaalde gevallen kunnen nog minder strenge eisen gesteld worden daar de belasting minder hoog is. Vb: Voor een steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsel worden overeenkomstig bouwklasse 10 volgende diktes gehanteerd voor: een klinkerverharding op een zandbed van 3 cm: 30 cm.

4 Een betonverharding met een dikte van 18 cm: 20 cm;. een asfaltverharding met een totale dikte van 10 cm (onderlaag en toplaag): 20 cm. Datum : Verantwoordelijke Goedgekeurd procedure T5080_aanvullingen, 13/08/2008 door funderingen en verhardingen. Vervangt : Erik Goolaerts Dirk Loontjens Versie 1 P 1/9. 10/04/2006. T5080_procedure aanvullingen , funderingen en verhardingen 2 aanvullingen aanvullingen met geleverd aanvulmateriaal In het bestek voor bodemsaneringswerken wordt gevraagd aanvulgrond aan te leveren die aan de achtergrondwaarde voldoet en die van een voldoende grondmechanische kwaliteit is om na verdichting een voldoende draagvermogen te bekomen.

5 In het bestek zijn hieromtrent meer specifieke eisen gesteld. De mogelijkheid is voorzien om in tenderfase of tijdens de uitvoering, mits voorafgaandelijke goedkeuring van BOFAS, hiervan af te wijken. Het draagvermogen wordt gemeten door middel van een plaatproef en meet de samendrukbaarheidsmodulus M1 in MPa (megapascal). Uit praktische overwegingen kan een controle van de verdichting in de aanvulling eventueel vervangen worden door een slagsonde uitgevoerd door de aannemer waarbij over gans de diepte, per laag van 10. cm van het aanvullingsmateriaal, de gemiddelde indringing met de lichte slagsonde . 40. mm/slag bedraagt.

6 De plaatproef aan de oppervlakte dient door een onafhankelijk en erkend controlebureau uitgevoerd te worden. In het standaardbestek voor wegenbouw en het geco rdineerd standaardbestek T5410_BOFAS AANNEMERS zijn volgende draagvermogens gevraagd onder het baanbed: 8 MPa op de zate van de ontgraving 11 MPa in de aanvulling (aan de bovenzijde van de eerste en volgende lagen). 17 MPa aan de bovenzijde van de aanvulling. Voor minder belastte zones zoals opritten en parkings voor personenwagens of groenzones kunnen eventueel minder strenge eisen gehanteerd worden. Desgevallend is een korting te bedingen en is het aangewezen steeds 8 MPa te eisen.

7 Datum : Verantwoordelijke Goedgekeurd procedure T5080_aanvullingen, 13/08/2008 door funderingen en verhardingen. Vervangt : Erik Goolaerts Dirk Loontjens Versie 1 P 2/9. 10/04/2006. T5080_procedure aanvullingen , funderingen en verhardingen 110 MPa a 35 MPa a Fundering: dikte ca. 20 cm 17 MPa a Onderfundering: dikte ca. 15 cm 11 MPa a aanvullingen 11 MPa a 8 MPa a Datum : 13/08/2008 Verantwoordelijke Goedgekeurd door procedure T5080_aanvullingen, funderingen en verhardingen. Vervangt : 10/04/2006 Erik Goolaerts Dirk Loontjens Versie 1 P 3/9. T5080_procedure aanvullingen , funderingen en verhardingen In bijlage is een uittreksel uit het standaardbestek de aanvulling van een bouwput weergegeven.

8 Hierin staat in meer detail beschreven hoe een gedegen aanvulling en controle kan uitgevoerd worden. In het bestek voor bodemsaneringswerken is dit ver nvoudigd overgenomen. aanvullingen met tussentijds gestockeerde grond Ingeval gebruik gemaakt wordt van tussentijds gestockeerde grond afkomstig van de werf kan soms niet aan bovengeschreven eisen voldoen worden. Voorafgaand de aanvulling kan men door het aanleggen van een proefvak nagaan welk draagvermogen bereikt kan worden. Aanvullend kan door middel van in-situ proeven het optimaal watergehalte bepaald wordt om tot een optimale verdichting te komen. Tevens kan grondverbetering worden toegepast mbv kalk of cement toevoegen.

9 Het is aangewezen deze gronden te gebruiken bij de aanvullingen in groenzones. Ingeval geen restconcentraties aanwezig is, verdient het tevens de voorkeur deze op grotere diepte te hergebruiken. Wel dient ingeval van een eventueel uit te voeren in-situ sanering steeds rekening gehouden te worden met de mogelijk slechtere doorlaatbaarheid van deze herbruikgronden. Ingeval men zich ertoe verplicht ziet om deze te gebruiken in hoog belastte zones is het aanbevelenswaardig eerst overleg te plegen met een stabiliteitsdeskundige. Grondverbetering In het standaardbestek 250 zijn verschillende mogelijkheden voorzien om een grondverbetering uit te voeren.

10 - het geschikt maken met een bindmiddel (cement of kalk) en verdichten;. - het geschikt maken met steenslag of rolgrind en verdichten;. - het geschikt maken door uitgraving en aanbrengen van aanvullingsmateriaal en verdichten;. - het aanbrengen van geotextiel. Hierbij dient bij het gebruik maken van cement en kalk nagegaan worden dat geen nieuwe bodemverontreiniging tgv uitloging optreedt en/of een in-situ sanering (bvb bioventing) nadelig wordt be nvloed. Dit probleem treedt voornamelijk op bij het gebruik van deze toeslagstoffen onder grondwaterniveau. De andere methodes hebben dit nadeel niet, doch zijn in bepaalde gevallen duurder en/of hebben onvoldoende effect.


Related search queries