Example: barber

Tablo 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı - uak.gov.tr

Tablo 10. Sa l k Bilimleri Temel Alan . Not: Bu Tablo ile ilgili ko ul (101), k saltmalar ve tan mlar dok man n sonunda yer almaktad r. Kod Bilim Alan Ko ul No 1001 Acil T p 101. 1002 Adli T p 101. 1003 A z, Di ve ene Cerrahisi 101. A z, Di ve ene Cerrahisi 101. 1004 Aile Hekimli i 101. 1005 Anatomi 101. 1006 Anesteziyoloji 101. 1007 Beslenme ve Diyetetik 101. 1008 Biyofizik 101. 1009 Biyoistatistik 101. 1010 Biyokimya 101. Biyokimya 101. Klinik Biyokimya 101. 1011 ocuk Cerrahisi 101. 1012 ocuk Sa l ve Hastal klar 101. Alerji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Beslenme ve Metabolizma Hastal klar ( ocuk Sa l ve 101.)

Tablo 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (101), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Tablo 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı - uak.gov.tr

1 Tablo 10. Sa l k Bilimleri Temel Alan . Not: Bu Tablo ile ilgili ko ul (101), k saltmalar ve tan mlar dok man n sonunda yer almaktad r. Kod Bilim Alan Ko ul No 1001 Acil T p 101. 1002 Adli T p 101. 1003 A z, Di ve ene Cerrahisi 101. A z, Di ve ene Cerrahisi 101. 1004 Aile Hekimli i 101. 1005 Anatomi 101. 1006 Anesteziyoloji 101. 1007 Beslenme ve Diyetetik 101. 1008 Biyofizik 101. 1009 Biyoistatistik 101. 1010 Biyokimya 101. Biyokimya 101. Klinik Biyokimya 101. 1011 ocuk Cerrahisi 101. 1012 ocuk Sa l ve Hastal klar 101. Alerji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Beslenme ve Metabolizma Hastal klar ( ocuk Sa l ve 101.)

2 Hastal klar ). ocuk Sa l ve Hastal klar 101. Endokrinoloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Enfeksiyon Hastal klar ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Gastroenteroloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Genetik ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. G s Hastal klar ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Hematoloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. mm noloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Kardiyoloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Nefroloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Neonatoloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. N roloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101. Onkoloji ( ocuk Sa l ve Hastal klar ) 101.

3 1013 Deniz ve Sualt Hekimli i 101. 1014 Deri ve Z hrevi Hastal klar 101. 1015 Di Hastal klar ve Tedavisi 101. Endodonti 101. Konservatif 101. 1016 Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji 101. 1017 Farmakognozi ve Farmas tik Botanik 101. 1018 Farmakoloji 101. Farmakoloji 101. T bbi Farmakoloji 101. Toksikoloji 101. 1019 Farmas tik Kimya 101. 1020 Farmas tik Teknoloji 101. 1021 Farmas tik Toksikoloji 101. 1022 Fiziksel T p ve Rehabilitasyon 101. 1023 Fizyoloji 101. 1024 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 101. 1025 Genel Cerrahi 101. 1026 G s Cerrahisi 101. Kod Bilim Alan Ko ul No 1027 G s Hastal klar 101.

4 1028 G z Hastal klar 101. 1029 Halk Sa l 101. Halk Sa l 101. Sa l 101. 1030 Hava ve Uzay Hekimli i 101. 1032 Hem irelik 101. Cerrahi Hastal klar Hem ireli i 101. Dahili Hastal klar Hem ireli i 101. Do um ve Kad n Hastal klar Hem ireli i 101. Ebelik 101. Halk Sa l Hem ireli i 101. Hem irelik Esaslar ve Y netimi 101. Psikiyatri Hem ireli i 101. ocuk Sa l ve Hastal klar Hem ireli i 101. 1033 Histoloji ve Embriyoloji 101. 1034 Hastal klar 101. Alerji ( Hastal klar ) 101. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar ( Hastal klar ) 101. Fizyopatoloji ( Hastal klar ) 101.

5 Gastroenteroloji ( Hastal klar ) 101. Geriatri ( Hastal klar ) 101. Hematoloji ( Hastal klar ) 101. Hastal klar 101. mm noloji ( Hastal klar ) 101. Nefroloji ( Hastal klar ) 101. Romatoloji ( Hastal klar ) 101. T bbi Onkoloji ( Hastal klar ) 101. 1035 Kad n Hastal klar ve Do um 101. 1036 Kalp ve Damar Cerrahisi 101. 1037 Kardiyoloji 101. 1038 Kulak, Burun ve Bo az 101. 1039 Mikrobiyoloji 101. Bakteriyoloji 101. mm noloji 101. Klinik Mikrobiyoloji 101. Mikoloji 101. Mikrobiyoloji 101. Parazitoloji 101. Viroloji 101. 1040 N roloji 101. 1041 N ro irurji 101. 1042 N kleer T p 101.

6 1043 Odyoloji 101. 1044 Oral Diagnoz ve Radyoloji 101. 1045 Ortodonti 101. 1046 Ortopedi ve Travmatoloji 101. 1047 Pedodonti 101. 1048 Periodontoloji 101. 1049 Plastik ve Rekonstr ktif Estetik Cerrahi 101. 1050 Protetik Di Tedavisi 101. 1051 Psikiyatri 101. ocuk Psikiyatri 101. Eri kin Psikiyatri 101. Kod Bilim Alan Ko ul No 1052 Radyasyon Onkolojisi 101. 1053 Radyodiagnostik 101. 1054 Spor Hekimli i 101. 1055 T bbi Biyoloji 101. T bbi Biyoloji 101. 1056 T p E itimi 101. 1057 T bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 101. 1058 T bbi Patoloji 101. 1059 T p Tarihi ve Etik 101.

7 1060 roloji 101. 1061 Veteriner Temel Bilimleri 101. Anatomi 101. Biyokimya 101. Fizyoloji 101. Histoloji ve Embriyoloji 101. Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik 101. 1062 Veteriner Klinik ncesi Bilimleri 101. Farmakoloji ve Toksikoloji 101. Mikrobiyoloji 101. Parazitoloji 101. Patoloji 101. Viroloji 101. 1063 Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme 101. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastal klar 101. Hayvan Sa l Ekonomisi ve letmecili i 101. Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik 101. 1064 Veteriner G da Hijyeni ve Teknolojisi 101. G da Hijyeni ve Teknolojisi 101. 1065 Veteriner Klinik Bilimleri 101.

8 Cerrahi 101. Do um ve Jinekoloji 101. D lerme ve Suni Tohumlama 101. Hastal klar 101. 1066 T bbi Genetik 101. 1067 mm noloji 101. 1068 Adli Bilimler 101. 1069 Oral Patoloji 101. Do entlik S nav Y netmeli inin 4. maddesinin 2/c h km . Doktora, t pta veya di hekimli inde uzmanl k veya sanatta yeterlik derecesi iktisap edildikten sonra, do entlik ba vurusunda bulunulacak bilim alan nda ng r len asgari kriterlere uygun zg n bilimsel yay n ve di er al malar n yap lm olmas artt r.. yan s ra a a daki ko ullar aran r. Ko ul No Ba vuru Ko ullar . Ba vurulan do entlik bilim alan ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI.

9 Kapsam ndaki dergilerde, aday n yapt lisans st ve/veya uzmanl k tezlerinden(yan dal uzmanl k tezleri bu kapsam d ndad r) retilmemi , en az biri aday n birinci isim oldu u zg n ara t rma makalesi niteli inde olmak ko uluyla, doktora veya 101 t pta uzmanl k unvan ald ktan sonra yapt al malardan en az zg n ara t rma makalesi yay mlam olmak. Aday, Tablo 10'dan 1 (bir) bilim alan n ba vuru formunda belirtmelidir. aday, istedi i takdirde Anahtar S zc k tablolar ndan en fazla 2 (iki) anahtar s zc k belirtebilir. 1. K saltmalar : SCI-Expanded : Science Citation Index-Expanded SSCI : Social Sciences Citation Index AHCI : Art and Humanities Index IM : Index Medicus DI : Dental Index EI : Engineering Index CMCI : CompuMath Citation Index 2.

10 Tan mlar: Ulusal hakemli dergi : Edit r ve en az be de i ik niversitenin retim yelerinden olu mu . dan manlar grubu olan, bilimsel/sanatsal zg n ara t rma makaleleri yay nlayan, y lda en az iki kez yay mlanan ve son be y lda d zenli olarak bas l p da t m yap lm , niversite k t phanelerinde eri ilebilir olan dergi. Ba l ca yazar : A a da belirtilen makalelerde aday ba l ca yazar olarak tan mlan r: a) Tek yazarl makale, b) Dan manl n yapt lisans st renci(ler) ile birlikte yaz lm makale.


Related search queries