Example: barber

Teksto suvokimo, literatūros ir kalbos žinių taikymo …

NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS Nacionalinis egzamin centras, 2017 m. (rajonas / miestas, mokykla) _____ klas s (grup s) mokinio (- s) _____ (vardas ir pavard ) 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis Teksto suvokimo, literat ros ir kalbos ini taikymo testas 2017 m. gegu s 26 d. Trukm 1 val. (60 min.) NURODYMAI Pasitikrinkite, ar n ra u duoties s siuvinyje tu i lap ar kito ai kiai matomo spausdinimo broko. Pasteb j prane kite vykdytojui. ra ykite savo miest / rajon , mokykl , vard ir pavard tam skirtoje u duoties s siuvinio vietoje. Ra ykite ai kiai, skaitomai, m lynai ra an iu ra ikliu. Koregavimo priemon mis naudotis negalima. Atsakykite u duo i klausimus glaustai ir ai kiai.

2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis LIETUVIŲ KALBA (GIMTOJI) 2 TEKSTO SUVOKIMO IR LITERATŪROS ŽINIŲ TAIKYMO UŽDUOTYS Perskaitykite tekstus ir atlikite užduotis.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Teksto suvokimo, literatūros ir kalbos žinių taikymo …

1 NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS Nacionalinis egzamin centras, 2017 m. (rajonas / miestas, mokykla) _____ klas s (grup s) mokinio (- s) _____ (vardas ir pavard ) 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis Teksto suvokimo, literat ros ir kalbos ini taikymo testas 2017 m. gegu s 26 d. Trukm 1 val. (60 min.) NURODYMAI Pasitikrinkite, ar n ra u duoties s siuvinyje tu i lap ar kito ai kiai matomo spausdinimo broko. Pasteb j prane kite vykdytojui. ra ykite savo miest / rajon , mokykl , vard ir pavard tam skirtoje u duoties s siuvinio vietoje. Ra ykite ai kiai, skaitomai, m lynai ra an iu ra ikliu. Koregavimo priemon mis naudotis negalima. Atsakykite u duo i klausimus glaustai ir ai kiai.

2 Atsakymus sutalpinkite tam paliktose eilut se. Formuluokite atsakymus savais od iais. Jei klausimas nereikalauja cituoti necituokite. PASTABA: neai kiai para yti, pribraukyti atsakymai vertinami 0 ta k . Linkime s km s! VERTINIMAS Maksimalus ta k skai ius 1 vertintojas 2 vertintojas Galutinis vertinimas Teksto suvokimas ir literat ros ini taikymas 18 kalbos ini taikymas 18 Galutin ta k suma 36 Vertinimo komisija: _____ (para as, vardas ir pavard ) _____ (para as, vardas ir pavard ) _____ (para as, vardas ir pavard ) TA KAI 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI) 2 Teksto SUVOKIMO IR LITERAT ROS INI taikymo U DUOTYS Perskaitykite tekstus ir atlikite u duotis. 1 tekstas Antuanas de Sent-Egziuperi MA ASIS PRINCAS (I trauka) L tai i traukiau kibir ir pasta iau ant ulinio kra to.

3 Mano ausyse tebeskamb jo girg dan io skridinio* giesm , kibire raibuliavo vanduo, jo pavir iuje aid saul s zuiku iai. Noriu gurk tel ti ito vandens, tar ma asis princas. Leisk man Ir tada a supratau, ko jis ie kojo! Pak liau kibir jam prie l p . Jis atsig r u simerk s. Tai buvo pana u vent s vai es. is vanduo buvo ne tik g rimas. Jis radosi i ilgos kelion s po vaig d m, i skridinio giesm s, i mano rank pastang . Jis buvo atgaiva ird iai, tarsi dovana. Kai buvau ma as berniukas, taip man vyt davo Kal d dovanos: Kal d eglut s viesa, vidurnak io mi i muzika, veln s ypsantys veidai. Tavo planetoje, tar ma asis princas, viename sode mon s augina penkis t kstan ius ro i .. ir neranda, ko ie Neranda, atsakiau. O juk tai, ko jie ie ko, b t galima rasti vienoje ro je ar gurk nyje inoma, atsakiau.

4 Ma asis princas prid r : Bet akys aklos. Reikia ie koti irdimi. *skridinys sukamas ratas (vandeniui i kelti) Antoine de Saint-Exupery. Ma asis princas. Vilnius: Alma littera, 2011. Klausimai: 1. Kuriuo asmeniu pasakojama? _____ (1 ta kas) 2. I ra ykite retorin fig r , kuria i rei kiamas atradimo d iaugsmas, ir j vardykite. Citata: _____ Retorin fig ra: _____ (2 ta kai) I ra ykite du skirtingus od i junginius, kuriuose kalbama apie muzik . _____ _____ (2 ta kai) ia ra o vertintojai 1 2 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI) 3 Kokia nuotaika sukuriama iais od i junginiais? _____ (1 ta kas) 4. Paai kinkite, kod l pasakotojo patiriama b sena siejama su v. Kal domis. _____ _____ (1 ta kas) 5. K ma asis princas pasako apie mones, kai suprie ina daug ir vien ro ?

5 _____ _____ (2 ta kai) ia ra o vertintojai 1 2 I viso (maks. 9 ta kai) 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI) 4 2 tekstas Regimantas Tamo aitis MA UT LIAI IR KUPRANUGARIAI (I trauka) 1. K ryba yra gyvybin s energijos i rai ka. K rybin energija tai, kas gaunama i prigimties. Kai tos energijos n ra, individas neturi j g sitvirtinti pasaulyje pagal savo prigimt , kaip pats nor t , ir yra priverstas prisitaikyti prie esamos tvarkos mokydamasis gyventi pagal taisykles, imituodamas socialin s veiklos modelius ir kartodamas tipi kas elgsenas. Taip atsiranda pavyzding pilie i , kuri laikysen grind ia ne s moningi principai, bet papras iausias paklusnumas. Jie turi pavyd tin savyb prisitaikyti prie bet kokios tvarkos. 2. Tokie asmenys neturi j g b ti laisvi ir savaranki ki, jie bijo laisv s ir nori, kad jiems kas nors vadovaut.

6 Antai universitete tokius baugius varg elius atpa stu i karto, jie vis klausin ja: o kiek mums reikia perskaityti? kiek bal u tai gausime? gal nieko negausime, tai kam mums tada visa tai skaityti?.. Taip ir norisi tokiems atr ti: gal jums ir sutuoktinius gyvenime kas nors tur s surasti? Ka kada pats studijuodamas skaitydavau kad ir privalom literat r tik tod l, kad pats nor jau. Man tai buvo domu. Jokia j ga neb t privertusi skaityti to, kas man s nedomino. 3. Bet dabar daugelis student tiesiog uoliai mokosi ir tiki, kad visa tai, kas jiems duodama skaityti, yra tikra ir reikalinga. Jie tai daro ne i piktos valios valios jie apskritai neturi jie tiesiog yra silpni. inoma, ne visi, kalbu apie vyraujan ias tendencijas. Reikia mokytis b ti s moningam, stipriam, reikia mok ti priimti sprendimus. iame pasaulyje mogui niekas nesuteiks saugumo garantij , koki nors instrukcij , kaip elgtis visose gyvenimo situacijose.

7 Visuomet atsiras problem , kurias asmuo prival s spr sti pats, visi kai savaranki kai ir k rybingai, kur niekas kitas jam negal s pad ti. Nes i moktos elgsenos kai kuriose situacijose pasirodys esan ios neveiksmingos, kartais net pra tingos. 4. Seniau studentai tarsi tur davo daugiau sveiko proto, buvo ai kesn s nuovokos. Jie lyg savaime suprasdavo, ko ir kiek reikia mokytis, kartais nebijodavo nukrypti nuo mokymosi standart . Jie arba mokydavosi per ma ai, arba mokydavosi per daug, bet visi savaip, individualiai. Dabar visi labiau taikosi prie nustatyt standart , nesvarstydami j vert s ir negalvodami apie savo interesus. Tai savoti ka asmens u mar ties b sena ir sikalinimo sistemoje situacija. 5. Kai mogus nu mogintas, kai jis pakl stantis ir nek rybingas, jis negali ne tik pats kurti jis apskritai neatpa sta k rybos kaip vertyb s.

8 Tuo ma ut liai pana s io pasaulio kupranugarius, did iuosius: ir vieni, ir kiti nesuvokia nedaikti k vertybi , ir vieni, ir kiti nem stydami sira o funkcionuojan i sistem , tik vieni kukliai sira o apa ioje, kiti aroganti kai sitvirtina vir n se ir ten jau iasi kaip dievai. Klausimai: 6. Kas nutinka mogui, jei jam tr ksta k rybin s energijos? (1 pastraipa) _____ _____(1 ta kas) ia ra o vertintojai 1 2 Metai , 2014, nr. 2 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI) 5 Autorius lygina studentus praeityje ir dabar. Remdamiesi 3 4 pastraipomis apib dinkite: praeityje studentai _____ dabar studentai _____ (2 ta kai) Koki savyb , gretindamas studentus dabar ir praeityje, autorius pabr ia kaip vertyb ?

9 (3 4 pastraipos) _____ (1 ta kas) Kod l, autoriaus nuomone, i savyb yra svarbi? _____ (1 ta kas) 8. Kas sieja ma ut lius ir kupranugarius? (5 pastraipa) _____ (1 ta kas) Bendrieji klausimai (tekst lyginimas): 9. Baigdami sakinius, paai kinkite, kas sieja ir kas skiria iuos du tekstus. Tekstus sieja problema: _____ (1 ta kas) Palyginkite, kas yra ma umas pirmame tekste ir k jis rei kia antrame tekste: 1. _____ 2. _____ (2 ta kai) ia ra o vertintojai 1 2 I viso (maks. 6 ta kai) ia ra o vertintojai 1 2 I viso (maks. 3 ta kai) Ta k suma u Teksto suvokimo ir literat ros ini taikymo u duotis (maks. 18 ta k ) 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis LIETUVI KALBA (GIMTOJI) 6 kalbos INI taikymo U DUOTYS 1 u duotis. Raskite sakinyje i pl stin pa ymin , j pabraukite, pakeiskite alutiniu pa yminio d meniu ir u ra ykite vis sakin.

10 Skleid ianti ilum ir vies ugnis sukuria jauki erdv , mogi k j kosmos jame daiktai darosi atpa stami, savi, o tamsos pasaulis pasitraukia tolyn. _____ _____ (2 ta kai) 2 u duotis. Raskite ir pabraukite frazeologizm , paai kinkite jo prasm pateiktame sakinyje. Nor iau para yti realistini apsakym , galb t kok rimt ar pusiau rimt roman , bet tam reik t i eiti i darb , i nam , gal iek tiek ir i proto. _____ _____ (2 ta kai) 3 u duotis. ra ykite nebaigt od i dalis. Gera knyga a visada noriu dalytis su kitais. Kai g riu dalij_____ (veiksm., sangr., ties. n., es. l., vns., 2 a.), jis padvigub ja. Geros knygos tam ir yra, kad jomis b t dalij_____ (dal., sangr., neveik. r., es. l., bev. g.). Kur kas sud tingiau kalb ti apie kit dalyk skolinim_____ (daikt., sangr., vyr. g., vns., gal. l.)


Related search queries