Example: marketing

TEMEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ -46 - ismek.ist

LL E T M BAKANLI IMEGEP(MESLEK E T M VE RET M S STEM N NG LEND R LMES PROJES )GRAF K VE FOTO RAFTEMEL FOTO RAF EK M ANKARA,20092 Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen mod ller; Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 269 say l Karar ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarakyayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait er eve retim programlar ndaama lanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya y nelik geli tirilmi retimmateryalleridir(Ders Notlar d r).

t.c. mİllÎ eĞİtİm bakanliĞi megep (meslekİeĞİtİm ve ÖĞretİm sİstemİnİn gÜÇlendİrİlmesİprojesİ) grafİk ve fotoĞraf temel fotoĞraf Çekİmİ ankara, 2009

Tags:

  Megep

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TEMEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ -46 - ismek.ist

1 LL E T M BAKANLI IMEGEP(MESLEK E T M VE RET M S STEM N NG LEND R LMES PROJES )GRAF K VE FOTO RAFTEMEL FOTO RAF EK M ANKARA,20092 Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen mod ller; Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 269 say l Karar ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarakyayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait er eve retim programlar ndaama lanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya y nelik geli tirilmi retimmateryalleridir(Ders Notlar d r).

2 Mod ller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amac yla renme materyali olarak haz rlanm , denenmek vegeli tirilmek zere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar ndauygulanmaya ba lanm t r. Mod llerteknolojikgeli melereparalelolarak,ama lananyeterli ikazand rmak ko ulu ile e itim retim s ras nda geli tirilebilirve yap lmas nerilen de i ikliklerBakanl kta ilgili birime bildirilir. rg n ve yayg n e itim kurumlar , i letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler mod llere internet zerinden ula labilirler.

3 Bas lm mod ller, e itim kurumlar nda rencilere cretsiz olarak da t l r. Mod ller hi bir ekilde ticari ama la kullan lamaz ve cret kar l ndasat R ..1 RENMEFAAL YET EK M NCES HAZIRLIK N D KKAT ED LECEK Makine Se Foto raf Makinesinin Tutulmas .. Bellek Kart Tak lmas .. Film tak lmas .. Bellek Kart Tak lmas .. Obje ya da Konu Se me:.. Kompozisyonun Olu turulmas .. Baka (Viz r):.. Enstantane:..12 UYGULAMA FAAL YET ..13 L ME DE ERLEND RENME FAAL YET EK M YAPARKEN D KKAT ED LECEK Konu Se Mek Hareketli Yak n (makro) Diyafram rt c ncelikli ekim Se Diyafram ve Pan Hareketin Dondurulmas.

4 Manuel Pozland FAAL YET ..28 KONTROL L STES ..33 L ME DE ERLEND RENME FAAL YET FOTO RAF DE ERLEND RMEDE D KKAT ED LECEK Foto rafta Olu an Hatalar n Foto raf n De erlendirilmesinde DikkatEdilecek Foto raf retim ve De erlendirme l Bi imsel l erik l FAAL YET ..42 L ME DE ERLEND NDEK LERiiA IKLAMALARKOD213 GIM109 ALANFoto raf ve GrafikDAL/MESLEKO rtak AlanMOD L N ADIT emel Foto raf ekimiMOD L N TANIMIFoto raf l kta, konuya ve ortama uygunfoto raf ekebilme kurallar n n kazand r ld RE40/24 N KO ULBu mod l n n ko ulu KKonuya ve ortama uygun foto raf ekmekMOD L N AMACIG enel Ama Gerekli ortam ve ara lar sa land nda, konuya ve ortamauygun foto raf larUygun ortam sa land nda;1.

5 Ekim ncesi haz rl klar eksiksiz k ve kompozisyon ilkelerine uygun foto raf ekilen foto raflar n analizini T M RET MORTAMLARI VEDONANIMLARID onan m:Foto raf makinesi, internet, rnek foto raflar, :S n fortam , foto raf ekim st dyolar , a k alan L ME VEDE ERLEND RMEHer faaliyet sonras nda o faaliyetle ilgili de erlendirmesorular ile kendinizi de erlendireceksiniz. retmeninizmod l sonunda size l me arac (uygulama,soru-cevap) uygulayarak mod l uygulamalar ilekazand n z bilgi ve becerileri l erek de IKLAMALAR1G R Sevgili renci,Foto raf ekimi herzaman ve her yerde yap labilirfakat her zaman ve her yerde ayn kurallar ge erli de ildir.

6 Yi foto raf ekebilmenintemelinde belli bir birikimin ndayap lan se imler her foto raf, ister bir manzara, ister bir grup insan ya datarih bir yap tolsun daha da geli tirilebilir. Foto raf s zc , kla yap lan resim anlam na gelir. Birfoto raf n n ba ar s ,i ledi i konudan ba ms z olarakbir sahnenin atmosferini izleyiciyene kadar aktarabildi ine ba l d r. Kal c olabilmi bir foto raf n ans eseri ekildi ine okender rastlan r. o u zaman, do ru anda do ru yerde olmak sab r isteyen uzun bir al magerektirir.

7 Teknolojinin geli mesiyle ortaya kan ileri teknoloji foto raf makineleri veaksesuarlar her t rl kolayl sa lasada, sadeceiyi pozland r lm , netlik ayar yap lm birg r nt , iyi bir foto raf i in tek ba na yeterli de mod lile amac n za uygun foto raf makinesiyleuygunkompozisyonyaratarakdiya framveya enstantane ncelikli ekimler R 23 RENME FAAL YET 1Bu renmefaaliyetiilefoto raf ekimi ncesihaz rl klar n eksiksizyapabileceksiniz. Okulunuzun bulundu u b lgede foto raf st dyolar n ziyaret ederekfoto raf ekimi ncesi yap lan haz rl klar hakk nda bilgi al n z.

8 Ald n z bilgileri s n farkada lar n zla payla n EK M NCES HAZIRLIK ND KKAT ED LECEK imiFoto raf, a da insan n ya ama alan n n her k esine e itli sebeplerle yerle mi durumdad r. Vesikal klar, d n, ni an, mezuniyet gibi hayat m z n zel anlar n n yan s rabilimsel ara t rmalara kadar her konuda foto raf l kla i i e ya zaman daha yenisi sunulan ve neredeyse g nler i inde eski kalabilen teknoloji,bualanda dabir okkolayl klar getirmektedir. Ancak iyi bir foto raf ekmek i in bu yeterliolmayacakt r ve g r nd kadar kolay bir i de ildir.

9 Yi bir ekimin arkas nda biraz bilim,sanat g r , teknik bilgi, tecr be veilham yatar. lham, i ten gelentecr be ise zamanlakazan lan olgulard r. Ancak ilk konusundabir eyler renmek ve bu bilgilerlefoto raflar daha g zel bir h le getirmek m mk nd n m z n 35 mm lik kompakt ve SLR foto raf makinelerinde giderekher eyotomatikle mektedir. stendi inde otomatik ayar devre d b rakarak tamamen elleayarlanabilen makineler ise her iki zelli i de sundu undan olduk a avantajl d ve SLR aras nda bir se im yapmadan nce ekece iniz resim t r ne kararvermeniz gerekir.

10 E er yaln z ip ak resim istiyorsan z en iyi se im bir kompakt makineolacakt r. Ancak ok zel bir g r nt yakalanmak isteniyorsa, ok say da e itli objektif veaksesuarlar kullan lacaksa SLR makineler uygun olacakt r. SLR makinelerin ba ka st nl de g r nt y er evelemekteki hassasl d r. Viz rdeki(baka )g r nt objektifing rd n n ayn s d r. SLRmakinelerinbir o u, ok e itli objektiflere ve aksesuarlarasahiptir.( Resim 1)ARA TIRMA RENME FAAL YET 1 AMA :SLRve kompakt rafMakinesinin Tutulmas Foto raf ekimi s ras nda dikkat edilmesi gereken en nemli noktalar n ba nda net birg r nt elde etmek bir g r nt elde etme a amas n n en ba nda foto rafmakinesinin tutulu u zel bir nem ta r.


Related search queries