Example: confidence

TITULACIONS UNIVERSITÀRIES OFICIALS DE GRAU I MÀSTER

GUIA PER A L'ACREDITACI DE LES. TITULACIONS UNIVERSIT RIES. OFICIALS DE GRAU I M STER. Octubre de 2016. Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llic ncia de Reconeixement-NoComercial- SenseObresDerivades de Creative Commons. Se'n permet la reproducci , distribuci i comunicaci . p blica sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un s comercial. La llic ncia completa es pot consultar a: Ag ncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Carrer dels Verg s, 36-42, 08017 Barcelona Guia aprovada per la Comissi d'Avaluaci de la Qualitat el 23 d'octubre de 2014 i aprovada per la Comissi d'Avaluaci Institucional i de Programes el 10 d'octubre de 2016. Quarta edici : octubre de 2016. SUMARI. 1. INTRODUCCI .. 5. Objectiu de la guia .. 5. El marc normatiu .. 6. 2. ORGANITZACI , PLANIFICACI I CRITERIS PER A L'ACREDITACI.

Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster 7 La contraprestació a aquest augment de l’autonomia universitària queda recollida en el fet que

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TITULACIONS UNIVERSITÀRIES OFICIALS DE GRAU I MÀSTER

1 GUIA PER A L'ACREDITACI DE LES. TITULACIONS UNIVERSIT RIES. OFICIALS DE GRAU I M STER. Octubre de 2016. Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llic ncia de Reconeixement-NoComercial- SenseObresDerivades de Creative Commons. Se'n permet la reproducci , distribuci i comunicaci . p blica sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un s comercial. La llic ncia completa es pot consultar a: Ag ncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Carrer dels Verg s, 36-42, 08017 Barcelona Guia aprovada per la Comissi d'Avaluaci de la Qualitat el 23 d'octubre de 2014 i aprovada per la Comissi d'Avaluaci Institucional i de Programes el 10 d'octubre de 2016. Quarta edici : octubre de 2016. SUMARI. 1. INTRODUCCI .. 5. Objectiu de la guia .. 5. El marc normatiu .. 6. 2. ORGANITZACI , PLANIFICACI I CRITERIS PER A L'ACREDITACI.

2 8. El centre com a unitat d'avaluaci .. 8. Les comissions d'avaluaci .. 9. Proc s d'acreditaci .. 10. El proc s de recurs L'autoinforme .. 16. Criteris per a l'acreditaci .. 19. 3. EST NDARDS I CRITERIS D'AVALUACI .. 21. Qualitat del programa formatiu .. 21. Pertin ncia de la informaci p blica .. 27. Efic cia del sistema de garantia interna de la qualitat .. 31. Adequaci del professorat al programa formatiu .. 36. Efic cia dels sistemes de suport a l'aprenentatge .. 42. Qualitat dels resultats dels programes formatius .. 47. 4. RESULTAT DE L'ACREDITACI .. 57. Informe final .. 57. Segells i certificats .. 57. Efectes de l'acreditaci .. 58. 5. SEGUIMENT I MILLORA CONTINUADA .. 59. 6. REFER NCIES .. 60. Guia per a l'acreditaci de les TITULACIONS OFICIALS de grau i m ster 3. 1. INTRODUCCI . Objectiu de la guia En el nostre context, i en el marc de la pres ncia reguladora de l'Estat, es pot afirmar que l'acreditaci pot ser entesa com un proc s o un acte de car cter administratiu que respon a un mandat legal i que oficialitza o legalitza les credencials acad miques (t tols) atorgades als estudiants universitaris per les universitats.

3 M s enll d'aix , per , l'acreditaci t com a objectiu assegurar a l'usuari que els programes formatius oferts per les institucions universit ries reuneixen no tan sols els requisits formals o d' ndole administrativa regulats per l'autoritat, sin que el nivell formatiu . assolit pels seus graduats correspon al certificat per la instituci . A aquest efecte, cal comprovar els seg ents aspectes pel que fa al programa d'estudis implantat: Compleix els requisits legals establerts per l'autoritat competent (denominaci del t tol, nombre de cr dits ECTS, estructura del pla d'estudis, requisits i criteris d'acc s, etc.). La seva proposta acad mica respon, en termes del perfil de compet ncies establert, a all que s'explicita en el MECES d'acord amb el nivell del t tol, i tamb a l'actualitzaci i la pertin ncia del coneixement disciplinari que el sustenta.

4 S'ha desenvolupat amb els recursos adequats de professorat, serveis de suport a l'aprenentatge, infraestructures i recursos materials. Les certificacions atorgades responen a procediments pertinents i adequats d'avaluaci . dels assoliments dels estudiants, que posen de manifest el nivell de qualitat exigit. Les traject ries acad miques de progr s i graduaci , i tamb d'ocupabilitat, de les persones graduades es corresponen amb les caracter stiques dels estudiants i amb la potencialitat del context laboral. Disposa d'uns mecanismes de garantia interna que asseguren una an lisi peri dica del proc s formatiu orientada a la millora cont nua de la formaci dels seus estudiants. A partir d'aqu , aquest document presenta els procediments i criteris per a l'acreditaci establerts per AQU Catalunya segons els European Standards and Guidelines (ESG, 2015), que tenen com a objectiu principal ser garantia de l'equival ncia entre la formaci rebuda i el nivell de qualificaci europeu.

5 A aquest efecte, el Consell de Govern d'AQU Catalunya ha aprovat el Marc VSMA (AQU, 2016), del qual es deriva la present guia d'acreditaci aprovada per la Comissi d'Avaluaci Institucional i de Programes (CAIP) d'AQU Catalunya. Aquesta guia t com a objectius: Assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificaci establerts i els criteris de la normativa vigent. Guia per a l'acreditaci de les TITULACIONS universit ries OFICIALS de grau i m ster 5. Garantir informaci v lida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari. Facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes. Integrar el proc s de verificaci derivat de la proposta de modificacions substancials. Per a l'assoliment d'aquests objectius, el model d'acreditaci que es proposa en aquesta guia assumeix els pressup sits seg ents: Equival ncia internacional.

6 AQU Catalunya, com a ag ncia reconeguda i integrada en els organismes europeus d'assegurament de la qualitat (ENQA, EQAR), ha d'adoptar criteris i directrius d'avaluaci d'acord amb aquest estatus (segons els ESG, 2015). Implicaci de cada instituci en la valoraci de les evid ncies i fonamentaci de les accions de millora. La validaci interna o autoavaluaci s pe a clau del proc s. El pla de millora que vertebra i fixa el calendari de les accions a fer neix d'informaci . quantitativa i qualitativa evidenciable, informaci que ve generada per un sistema de garantia interna de la qualitat. Integraci de la rendici de comptes i la millora cont nua com a via d'incorporaci . de requeriments interns i externs. Atenci especial als assoliments de formaci dels estudiants, evid ncia fonamental de la qualitat de la formaci . Reconeixement del progr s, les bones pr ctiques i la qualitat destacada com a senyal de la necessitat d'assumir el principi que l'acreditaci ha de promoure la millora cont nua dels programes formatius.

7 Transpar ncia i publicitat dels processos i els resultats, objectiu fonamental per assegurar la credibilitat de les decisions. Aix implica tamb la garantia de defensa de les institucions en relaci amb les decisions finals en un proc s d'al legaci . El marc normatiu La posada en funcionament de l'EEES ha comportat un augment significatiu de l'autonomia universit ria per a la formulaci de nous ensenyaments universitaris de grau, m ster i doctorat. La Llei org nica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modificava la Llei org nica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOMLOU), posava les bases per adaptar la universitat al nou EEES. Entre altres aspectes, la Llei establia una nova estructura dels ensenyaments i t tols universitaris. Posteriorment, el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, establia l'ordenament dels ensenyaments universitaris OFICIALS .

8 Seguint els principis de la LOU, el Reial decret ampliava l'autonomia universit ria, ja que s n les mateixes universitats les que han de crear i proposar, d'acord amb les regles establertes, els ensenyaments i t tols a impartir i expedir, sense estar subjectes a l'exist ncia d'un cat leg previ establert, com fins aleshores era obligat. 6 Guia per a l'acreditaci de les TITULACIONS universit ries OFICIALS de grau i m ster La contraprestaci a aquest augment de l'autonomia universit ria queda recollida en el fet que les propostes de nous ensenyaments s'han de sotmetre a un proc s d'avaluaci ex ante (anomenat verificaci ) i, transcorreguts quatre anys (en el cas dels m sters) o sis anys (en el cas dels graus i doctorats), a un proc s d'avaluaci ex post (acreditaci ), d'acord amb el procediment i els terminis que estableixi la Generalitat de Catalunya i que, en tot cas, ha d'incloure una visita d'experts externs a la universitat.

9 Entre tots dos processos les universitats duen a terme el seguiment anual del desenvolupament de les TITULACIONS implantades, d'acord amb el seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ). Els criteris per a l'acreditaci els estableixen conjuntament les ag ncies de qualitat que estan inscrites en el Registre Europeu d'Ag ncies de Qualitat (EQAR), d'acord amb els est ndards internacionals de qualitat, en especial els ESG, i la resta de normativa legal. Amb l'objectiu de fixar les bases d'actuaci per a aquests quatre processos, el Consell de Govern d'AQU Catalunya va aprovar el Marc per a la verificaci , el seguiment, la modificaci i l'acreditaci de TITULACIONS OFICIALS (Marc VSMA) (AQU, 2016), tot vinculant-los d'una manera l gica, a fi d'establir una coher ncia conceptual i una efici ncia m s gran en la gesti dels diferents processos avaluadors.

10 En aquest sentit, aquesta guia aporta la concreci metodol gica i procedimental al darrer d'aquests processos: l'acreditaci . Independentment del compliment dels requeriments del marc normatiu vigent, AQU Catalunya, per mitj dels seus rgans directius, ha apostat pel fet que els seus procediments i accions de garantia externa de la qualitat dels programes formatius de grau i de m ster incideixin en la import ncia dels sistemes interns de garantia de la qualitat de les universitats i els seus centres. Aquest enfocament d'actuaci d'AQU Catalunya s plenament coherent amb els ESG (ESG, 2015), que assenyalen que: [..] s important que l'assegurament extern de la qualitat reconegui i promogui la responsabilitat institucional en relaci amb l'assegurament de la qualitat [..] . En conseq ncia, el marc de refer ncia i els procediments d'actuaci recollits en el Marc VSMA, aix com l'enfocament i el contingut d'aquesta guia, posen una atenci especial a valorar el funcionament del sistema intern de garantia de la qualitat.


Related search queries