Example: biology

TMS 12 Gelir Vergileri - kgk.gov.tr

TMS 12. GEL R VERG LER . G NCELLEMELER VE Y R RL K TAR HLER . TMS 12 Gelir Vergileri Standard 31/12/2005 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in uygulanmak zere ilk olarak 28/03/2006 tarih ve 26122 say l Resmi Gazetede yay mlanm t r. S z konusu Standart, Uluslararas Muhasebe Standartlar nda meydana gelen de i ikliklere paralellik sa lanmas amac yla;. 1. 28/10/2006 tarih ve 26330 say l Resmi Gazetede yay mlanan 39 s ra no'lu, 2. 15/07/2006 tarih ve 26583 say l Resmi Gazetede yay mlanan 53 s ra no'lu, 3. 15/07/2007 tarih ve 26583 say l Resmi Gazetede yay mlanan 64 s ra no'lu, 4. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 66 s ra no'lu, 5. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 67 s ra no'lu, 6. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 71 s ra no'lu, 7.

3 Türkiye Muhasebe Standardı 12 (TMS 12) Gelir Vergileri Amaç Bu Standardın amacı; gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin)

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TMS 12 Gelir Vergileri - kgk.gov.tr

1 TMS 12. GEL R VERG LER . G NCELLEMELER VE Y R RL K TAR HLER . TMS 12 Gelir Vergileri Standard 31/12/2005 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in uygulanmak zere ilk olarak 28/03/2006 tarih ve 26122 say l Resmi Gazetede yay mlanm t r. S z konusu Standart, Uluslararas Muhasebe Standartlar nda meydana gelen de i ikliklere paralellik sa lanmas amac yla;. 1. 28/10/2006 tarih ve 26330 say l Resmi Gazetede yay mlanan 39 s ra no'lu, 2. 15/07/2006 tarih ve 26583 say l Resmi Gazetede yay mlanan 53 s ra no'lu, 3. 15/07/2007 tarih ve 26583 say l Resmi Gazetede yay mlanan 64 s ra no'lu, 4. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 66 s ra no'lu, 5. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 67 s ra no'lu, 6. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 71 s ra no'lu, 7.

2 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 83 s ra no'lu, 8. 27/04/2010 tarih ve 27564 say l Resmi Gazetede yay mlanan 181 s ra no'lu, 9. 20/03/2011 tarih ve 27880 say l Resmi Gazetede yay mlanan 211 s ra no'lu, 10. 20/03/2011 tarih ve 27880 say l Resmi Gazetede yay mlanan 212 s ra no'lu, 11. 28/10/2011 tarih ve 28098 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 217 s ra no'lu, 12. 29/06/2012 tarih ve 28338 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 1 s ra no'lu, 13. 05/03/2014 tarih ve 28932 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 13 s ra no'lu, 14. 16/12/2017 tarih ve 30272 say l Resmi Gazete'de (M kerrer) yay mlanan 64 s ra no'lu, 15. 17/12/2017 tarih ve 30273 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 79 s ra no'lu, 16. 19/12/2017 tarih ve 30275 say l Resmi Gazete'de (M kerrer) yay mlanan 98 s ra no'lu Tebli ler arac l yla g ncellenmi tir.

3 Nc de i iklik, Standartta PB (Para Birimi) ve YTL eklinde ge en ibarelerin TL olarak de i tirilmesine ili kin olup, 31/12/2006 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. D rd nc ve alt nc de i iklik yeni yay mlanan TMS 1 taraf ndan yap lm olup, esas itibariyle 31/12/2008 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Yeni TMS 1'in erken uygulanma imk n da bulunmaktad r. Erken uygulanma durumunda ilgili de i iklikler 31/12/2007 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Be inci de i iklik yeni yay mlanan TFRS 3 taraf ndan yap lm olup, esas itibariyle 30/06/2009 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Yeni TFRS 3' n erken uygulanma imk n da bulunmaktad r. Erken uygulanma durumunda ilgili de i iklik 31/12/2007 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir.

4 Birinci, ikinci, yedinci, sekizinci ve onuncu de i iklikler ise do rudan TMS 12 taraf ndan yap lm olup, birinci de i iklik 31/12/2005, ikinci de i iklik 31/12/2006, yedinci de i iklik 31/12/2007, onuncu de i iklik 31/12/2011, sekizinci de i iklik 31/12/2012 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Dokuzuncu de i iklik ise yeni yay mlanan TFRS 9 taraf ndan yap lm olup, 31/12/2012. tarihinden sonra ba layan d nemler i in ge erlidir. On birinci de i iklik TFRS 11 taraf ndan yap lm olup, 31/12/2012 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. On ikinci de i iklik TMS 1 taraf ndan yap lm olup 30/06/2012 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. On ikinci de i ikli in 30/06/2012 tarihi ncesindeki hesap d nemleri i in erken uygulanma imk n da bulunmaktad r.

5 On nc de i iklik TMS 12 taraf ndan yap lm olup 31/12/2013 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. On d rd nc de i iklik TFRS 15 taraf ndan yap lm olup, 31/12/2017 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. On be inci de i iklik TMS 12 taraf ndan yap lm olup, 31/12/2016 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. On alt nc de i iklik TFRS 9 (2017 S r m ) taraf ndan yap lm olup 31/12/2017 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Yukar da yer verilen Tebli lerin erken uygulanma imk n da bulundu undan, bu kitapta TMS. 12'nin ilgili Tebli lere g re d zeltilmi son ekli yer almaktad r. Standard bu ekliyle uygulamay tercih etmeyen i letmeler, TMS 12'nin bu de i iklikler ncesindeki ekline Kurumumuzun resmi internet sitesinden ( ) ve ilgili Resmi Gazetelerden ( ) ula abilirler.

6 2. T rkiye Muhasebe Standard 12. (TMS 12). Gelir Vergileri Ama . Bu Standard n amac ; Gelir vergilerinin (kurum kazanc zerinden hesaplanan vergilerin). muhasebele tirilmesini d zenlemektir. Gelir vergilerinin muhasebele tirilmesindeki en nemli konu a a daki durumlarda cari ve ilerideki d nemlerde vergisel sonu lar n n belirlenmesidir: (a) Bir i letmenin finansal durum tablosunda (bilan osunda) yer alan varl klar n ve bor lar n defter de erlerinin ileride varl klar i in fayda elde etme, bor lar i in ise demenin ve (b) Cari d nemde olu an ve sonu lar i letmenin finansal tablolar na yans yan i lemler veya di er olaylar n vergisel sonu lar . Finansal raporlama yapan kurulu bir varl veya borcu muhasebele tirdi inde bunlar n defter de erleri kadar bu varl ktan ileride fayda temin edilece ini, borcun ise denece ini bekler.

7 E er defter de erleri tutar nda ileride fayda elde edildi i veya bor dendi inde denecek vergiler, bu faydan n elde edilmesi veya borcun denmesinin vergisel etkisinin olmad duruma g re fazla veya az olacaksa; bu Standart, baz istisnai durumlar n d nda, i letmenin ertelenmi vergi borcu veya ertelenmi vergi alaca muhasebele tirmesini zorunlu k lar. Bu Standart i letmenin i lemlerin ve di er olaylar n vergisel sonu lar n i lemleri ve di er olaylar . muhasebele tirdi i ekilde muhasebele tirmesini zorunlu k lar. Bu nedenle, i lemler ve di er olaylar k r veya zararda muhasebele tirilmi se, bunlarla ilgili vergi etkileri de k r veya zararda muhasebele tirilir. Kar veya zararlar i erisinde (ya zkaynaklarda muhasebele tirilecek kar veya zararlarda ya da direkt zkaynaklarda) muhasebele tirilmeyen i lemlerin ve di er olaylar n ilgili vergi etkileri de kar veya zararlar i erisinde muhasebele tirilmez.

8 Benzer ekilde, i letme birle melerinde ertelenmi vergi alaca n n veya vergi borcunun muhasebele tirilmesi, i letme birle mesinde olu an erefiye tutar n n veya muhasebele tirilmi pazarl kl al mdan kaynaklanan kazan lar n tutar n etkiler. Bu Standart, ayn zamanda, hen z kullan lmam olan ge mi y l zararlar nedeniyle olu an ertelenmi . vergi varl klar n n veya kullan lmam vergi avantajlar n n muhasebele tirilmesi, Gelir vergilerinin finansal tablolarda sunumunu ve Gelir Vergileri ile ilgili bilgilerin a klanmas konular n da d zenler. Kapsam 1. Bu Standart Gelir vergilerinin muhasebele tirilmesinde uygulan r. 2. Bu Standard n uygulanmas nda, Gelir Vergileri vergiye tabi Gelir zerinden hesaplanan b t n yurt i i ve yurt d Vergileri i erir. Gelir Vergileri ayn zamanda ba l ortakl k, i tirak ve m terek anla malar n raporlayan i letmeye k r da t mlar nda kaynakta kesinti yap lmak suretiyle denen Vergileri de kapsar.

9 3. - . 4. Bu Standart, devlet te viklerinin (bak n z: TMS 20 Devlet Te viklerinin Muhasebele tirilmesi ve Devlet Yard mlar n n A klanmas ) veya yat r mlara ili kin vergi avantajlar n n muhasebele tirilmesi y ntemleri ile ilgili herhangi bir husus i ermez. Ancak, bu Standart devlet te viklerinden veya yat r mlara ili kin vergi avantajlar ndan kaynaklanan zamanlama farklar n n muhasebele tirilmesi ile ilgili d zenlemeler i erir. Tan mlar 5. Bu Standartta ge en terimlerin anlamlar a a daki gibidir: Muhasebe k r (muhasebe zarar ): Vergi gideri ncesi d nem k r n (zarar n ) ifade eder. Vergiye tabi k r (mali zarar): Vergi otoriteleri taraf ndan konulan kurallara g re bir hesap d nemi i in tespit edilen ve zerinden vergi denen (vergi geri kazan m sa layan) k r (zarar ) ifade eder.

10 Vergi gideri (vergi geliri): D nem k r n n veya zarar n n belirlenmesinde d nem vergisi ve ertelenmi vergi a s ndan dikkate al nan toplam tutar ifade eder. 3. D nem vergisi: Vergiye tabi k r (mali zarar) a s ndan o d neme ait denecek Gelir vergisini (geri kazan lacak Gelir vergisini) ifade eder. Ertelenmi vergi bor lar : Vergiye tabi ge ici farklar zerinden gelecek d nemlerde denecek Gelir vergilerini ifade eder. Ertelenmi vergi varl klar : A a daki durumlarda gelecek d nemlerde geri kazan lacak olan Gelir vergisi tutarlar n ifade eder: (a) ndirilebilir ge ici farklar;. (b) Gelecek d nemlere devreden kullan lmam mali zararlar ve (c) Gelecek d nemlere devreden kullan lmam vergi avantajlar . Ge ici farklar: Bir varl n veya borcun finansal durum tablosundaki (bilan odaki) defter de eri ile bunlar n vergi a s ndan ta d klar de erler aras ndaki farklar ifade eder.


Related search queries