Example: bachelor of science

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - mku.edu.tr

ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi .Dr. smail yildiz Biyoistatistik AD retim yesi (EFQM Ulusal Kalite d l De erlendiricisi) (D Hastaneleri SY/KYS Dan man ) / M TER Y netimin sorumlulu u Kaynaklar n y netimi l manaliziyile tirme r n/hizmet r n (ve/veya hizmet) retilmesiKalite Y netim Sistemi S rekli yile tirmememnuniyetiGirdi kt M TER artlar 2 ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi M TER Y netimin sorumlulu u Kaynaklar n y netimi l manaliziyile tirme r n/hizmet r n (ve/veya hizmet) retilmesiKalite Y netim Sistemi S rekli yile tirmememnuniyetiGirdi kt M TER artlar .Dr. smail yildiz Biyoistatistik AD retim yesi (EFQM Ulusal Kalite d l De erlendiricisi) (D Hastaneleri SY/KYS Dan man ) / 3 E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR 4 Kalite y netim sistemlerinin temel kavramlar konusunda ortak bir anlay geli tirmek.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı)

Tags:

  Yildiz

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - mku.edu.tr

1 ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi .Dr. smail yildiz Biyoistatistik AD retim yesi (EFQM Ulusal Kalite d l De erlendiricisi) (D Hastaneleri SY/KYS Dan man ) / M TER Y netimin sorumlulu u Kaynaklar n y netimi l manaliziyile tirme r n/hizmet r n (ve/veya hizmet) retilmesiKalite Y netim Sistemi S rekli yile tirmememnuniyetiGirdi kt M TER artlar 2 ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi M TER Y netimin sorumlulu u Kaynaklar n y netimi l manaliziyile tirme r n/hizmet r n (ve/veya hizmet) retilmesiKalite Y netim Sistemi S rekli yile tirmememnuniyetiGirdi kt M TER artlar .Dr. smail yildiz Biyoistatistik AD retim yesi (EFQM Ulusal Kalite d l De erlendiricisi) (D Hastaneleri SY/KYS Dan man ) / 3 E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR 4 Kalite y netim sistemlerinin temel kavramlar konusunda ortak bir anlay geli tirmek.

2 ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi konusunda bilgilendirmek ve bilin lendirmek. Tetkik i olman n artlar n sa lamak. ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular 5 TEMEL KAVRAMLAR Kalite Nedir? Sistem Nedir? Y netim Nedir? Kalite Y netim Sistemi Nedir? KAL TE Y NET M S STEMLER ISO 9001: 2008 Temel Yakla m ISO 9001: 2008 Temel artlar /Kriterleri TETK K Y NET M N G ZDEN GE RMES ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular 6 E T M Y NTEM Bilgilendirme Payla m ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular 7 ISO9001:2008 KYS DOK MANTASYONU ISO 9001.

3 2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular 8 E T M SIRASINDA KULLANILACAK MALZEME/ARA -GERE ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M DERS LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular 9 Saat Aras 2 Saat ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular 10 S n f D zeni / U Masa ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular 11 ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi E T M LE LG L GENEL A IKLAMALAR E itimin Amac Tan ma Uygulama erik Y ntem E itim S resi Oturma D zeni Malzeme Kat l mc Sorular ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Kalite De i kenli i Pozitif Y nde Azaltmakt r.

4 Kalite Etkili Hizmet Vermektir. Kalite Verimliliktir. Kalite Dengeli Sonu lar Elde Etmektir. TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? De i kenlik Ayn ve benzer hizmet sonu larda farkl l klar. Ayn ve benzer hizmetlerin maliyetinde farkl l klar. Girdilerdeki Farkl l klar. Ayn ve benzer i lerin yap l ndaki farkl l klar. Vb. ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? 90 60 95 85 95 65 55 77,9 0102030405060708090100 BFS V L ENST T S DEN. MYOSGDBARA TIRMA 2012De i kenlik ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ?

5 90 85 95 87 95 83 85 88,6 0102030405060708090100 BFS V L MYOSGDBARA . RENC / ALI AN MEMNUN YET De i kenli i Pozitif Y nde Azaltmak ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? 10 25 8 5 30 8 25 8 0510152025303540 AHMETAY E SMA L BRAH MFATMAS BELHASANMEHMETAYNI T R B R H ZMET VERME S RES De i kenlik ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? 7 10 6 5 12 6 9 6 0510152025303540 AHMETAY E SMA L BRAH MFATMAS BELHASANMEHMETAYNI T R B R H ZMET VERME S RES De i kenli i Pozitif Y nde Azaltmak ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ?

6 Kalite Etkili Hizmet Vermektir. ETK L L K Verilen hizmetin i ve d m terilerin beklenti ve ihtiya lar n kar lama d zeyidir. Hizmet alan n memnuniyeti. Hizmet alan n tatmini. ikayetler. Verilen hizmetin amac na ula mas . Etkililikle lgili G stergelerdir. ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? Kalite Verimliliktir. VER ML L K Hizmeti/ kt y elde etmek i in kullan lan girdi ve kaynaklar aras ndaki ili kidir. En az maliyetle hedeflenen kt n n/hizmetin elde edilmesidir. Hizmetin s resi. Maliyeti. Miktar . Say s . Verimlilikle lgili G stergelerdir. ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Kalite Dengeli Sonu lar Elde Etmektir.

7 TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? 90 60 95 85 95 65 55 77,9 0102030405060708090100 BFS V L ENST T S DEN. MYOSGDBARA TIRMA RENC / ALI AN MEMNUN YET ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Kalite Dengeli Sonu lar Elde Etmektir. TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? 10 25 8 5 30 8 25 8 0510152025303540 AHMETAY E SMA L BRAH MFATMAS BELHASANMEHMETAYNI T R B R H ZMET VERME S RES ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Kalite Dengeli Sonu lar Elde Etmektir. TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? 85 90 70 85 65 0102030405060708090100Y NET C LER RET M RE B K LERAYNI T R B R H ZMETTEN MEMNUN YET ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl T m Payda larla lgili Dengeli Sonu lar Elde Etmek.

8 TEMEL KAVRAMLAR KAL TE NED R ? DENGE ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR S STEM NED R ? 1 AMA 2 M TER LER 3 IKTI 4 G RD 5 TEDAR K LER 7 KAL TEN N L LMES 6 S RE LER PERFORMANS ALGI ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl TEMEL KAVRAMLAR Y NET M NED R? nsan ve maddi kaynaklar kullanarak kurumun ama lar n etkili ve verimli ekilde ger ekle tirilmektir. ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl 26 Ne yap lmas gerekti ini Ni in-Neden Yap lmas Gerekti ini nemini Nas l Yap lmas Gerekti i S re ler, prosed rler, i ak lar , ara ve teknikler Ne Zaman Yap lmas Gerekti i plan , zaman plan Kimin Yapaca G rev da l m , yetki ve sorumluluklar S STEM-YAPI KAL TE Y NET M S STEM ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl 27 1 AMA 2 M TER LER 3 IKTI 4 G RD 5 TEDAR K LER 7 KAL TEN N L LMES 6 S RE LER PERFORMANS ALGI KAL TE Y NET M S STEM NED R?

9 N VERS TE Y NET M S STEM ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl 28 ISO 9001:2008 KYS ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ISO 9001:2008 TEMEL YAKLA IMI M teri odakl l k Liderlik al anlar n kat l m S re yakla m Sistem yakla m S rekli iyile tirme Verilere dayal karar verme Tedarik ilerle kar l kl faydaya dayal ili ki ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ISO 9001:2008 ARTLARI (0) Giri (1) Kapsam (2) Referanslar (3) Terim ve tan mlar (4) Kalite y netim sistemi (5) Y netimin sorumlulu u (6) Kaynaklar n y netimi (7) Hizmet ger ekle tirme (8) l me, analiz ve iyile tirme ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ISO 9001:2008 ARTLARI (0) Giri Genel Proses/S re Yakla m ISO 9004 ile Ba lant lar Di er Y netim Sistemleri ile Uyumluluk ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ISO 9001.

10 2008 ARTLARI (1) Kapsam Genel M teri artlar n /ihtiya lar n kar lama, Yasal mevzuat artlar ve standart hizmet verme, S rekli iyile tirme ve hizmeti alana g vence verme Hizmet alan n memnuniyetini sa lama. Uygulama artlar geneldir. Kurumun tipi, b y kl , verdi i hizmete/ r ne bak lmaks z n her kurumda uygulanabilir. ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ISO 9001:2008 ARTLARI (2) At f Yap lan Standartlar TS EN ISO 9000 Kalite Y netim Sistemleri- Temel Kavramlar ve S zl k ISO 9001:2008 in uygulanmas nda zorunludur. ISO 9001:2008 Kalite Y netim Sistemi MK Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ISO 9001:2008 ARTLARI (3) Terimler ve Kavramlar ISO 9000 standard ndaki terimler ve tarifler uygulan r.


Related search queries