Example: stock market

TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİNİN …

H ZMETE ZEL. TOPYEK N SAVUNMA S V L H ZMETLER N N. DENETLENMES . 90/500 Seferberlik ve Sava Hali T z 2. b l m 12. maddesi ile Seferberlik ve Sava Hali Direktifi nin 3. b l m 13. maddesinde muhtelif kademelerin denetleme g rev ve yetkileri a a daki ekilde d zenlenmi tir. a) lke ap nda verilen direktifler er evesinde Cumhurba kan , Ba bakan ve Mill G venlik Kurulu ad na Milli G venlik Kurulu Genel Sekreterli i, b)Bakanl klarda, bakan ad na SAVUNMA Sekreterleri ve tefti kurullar ile g revlendirilecek di er makamlar, c)Ba l ve ilgili kurulu genel m d rl klerinde ve te killerinde, SAVUNMA Sekreterleri, Sivil SAVUNMA Uzmanl klar ve tefti kurullar ile g revlendirilen di er makamlar, d)Kurulu larda, kurulu amiri ad na SAVUNMA Sekreteri veya SAVUNMA uzmanl ile tefti kurullar , e)M lk ve mahall idar amirlikleri ile zel sekt rde (sorumlu)

HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL 1 TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ 90/500 “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” 2. bölüm

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİNİN …

1 H ZMETE ZEL. TOPYEK N SAVUNMA S V L H ZMETLER N N. DENETLENMES . 90/500 Seferberlik ve Sava Hali T z 2. b l m 12. maddesi ile Seferberlik ve Sava Hali Direktifi nin 3. b l m 13. maddesinde muhtelif kademelerin denetleme g rev ve yetkileri a a daki ekilde d zenlenmi tir. a) lke ap nda verilen direktifler er evesinde Cumhurba kan , Ba bakan ve Mill G venlik Kurulu ad na Milli G venlik Kurulu Genel Sekreterli i, b)Bakanl klarda, bakan ad na SAVUNMA Sekreterleri ve tefti kurullar ile g revlendirilecek di er makamlar, c)Ba l ve ilgili kurulu genel m d rl klerinde ve te killerinde, SAVUNMA Sekreterleri, Sivil SAVUNMA Uzmanl klar ve tefti kurullar ile g revlendirilen di er makamlar, d)Kurulu larda, kurulu amiri ad na SAVUNMA Sekreteri veya SAVUNMA uzmanl ile tefti kurullar , e)M lk ve mahall idar amirlikleri ile zel sekt rde (sorumlu)

2 Y netici veya ad na yetkili k l nan personel ile sivil SAVUNMA elemanlar aras ndan g revlendirilecek personel taraf ndan denetlenmektedir, H ZMETE ZEL 1. H ZMETE ZEL. 88/13543 say l Sabotajlara Kar Korunma Planlar n n Denetimi Sabotajlara Kar Korunma Y netmeli ine g re haz rlanan Koruma Planlar ve e itim programlar ile uygulamalar , ilgili bakanl klar n Sivil SAVUNMA uzmanlar . veya illerde vali veya g revlendirece i yard mc s n n emri zerine sorumluluk b lgelerine g re il jandarma alay komutanl ve il emniyet m d rl taraf ndan y lda en az bir defa denetlenir. Binalar n yang ndan korunmas hakk ndaki, 2002/4390. karar say l y netmelik gere i haz rlanan Mill E itim Bakanl Yang n nleme ve S nd rme Y nergesinin Denetimi, Mill E itim Bakanl Yang n nleme ve S nd rme Y nergesi h k mlerinin uygulan p uygulanmad haber veya habersiz olarak denetlenir.

3 Denetlemeler;. a-Bakanl k tefti kurulu m fetti leri, b- SAVUNMA sekreteri veya g revlendirece i heyet, c-M lki amir veya g revlendirece i heyet, d-Ta ra te kilat ve ba l kurulu larda g revli sivil SAVUNMA uzmanlar veya ilk retim m fetti leri taraf ndan yap l r. H ZMETE ZEL 2. H ZMETE ZEL. M LL E T M BAKANLI I. SAVUNMA Sekreterli i TOPYEK N SAVUNMA S V L H ZMETLER . DENET M VE PERFORMANS REHBER . ANKARA 2006. H ZMETE ZEL 3. H ZMETE ZEL. M LL E T M BAKANLI I. SAVUNMA Sekreterli i Topyek n SAVUNMA Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi ANKARA 2006. H ZMETE ZEL 4. H ZMETE ZEL. M LL E T M BAKANLI I. SAVUNMA Sekreterli i M LL E T M M LLET OLMANIN, BAYINDIR B R VATAN KURMANIN TEMEL ARTIDIR.

4 K. ATAT RK. VATAN SAVUNMASINA A T VAZ FELERDEN DAHA NEML VE Y CE VAZ FE OLAMAZ. K. ATAT RK. H ZMETE ZEL 5. H ZMETE ZEL. M LL E T M BAKANLI I. SAVUNMA Sekreterli i SAYI : ../ /2006. KONU:Topyek n SAVUNMA Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi BA EM R. lgi a) 3797 say l Milli E itim Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun . b) Bakanl m z n Seferberlik ve Sava Hali Haz rl klar Direktifi . c) Mill SAVUNMA Bakanl n n Seferberlik ve Sava Hali Erteleme Y nergesi . d ) tarih ve 711 say l N bet i Memurlu u Kurulmas ve Ola an st Hal Tatbikatlar nda Mesainin 24 saat Devam n Sa layan Kanun ve bu kanuna dayan larak kart lan Y netmelik e) 88/13543 say l Sabotajlara Kar Korunma Y netmeli i f) Binalar n Yang ndan Korunma Y netmeli i g) G venlik Soru turmas ve Ar iv Ara t rmas Y netmeli i h) Ar iv Hizmetleri Y netmeli i i) Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin G venli i Hakk ndaki esaslar j) 5188 say l zel G venlik Hizmetleri Kanunu k) Mill E itim Bakanl Topyek n SAVUNMA Sivil Hizmetleri E itim Muht ras.

5 L) Ba bakanl k Topyek n SAVUNMA Sivil Hizmetleri Haz rl k ve Uygulama Esaslar . m) Giri k Emniyet Genelgesi 1-Topyek n SAVUNMA Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi, ilgi mevzuat do rultusunda Mill E itim Bakanl merkez ve ta ra te kilat , ba l ve ilgili kurulu lar ile okul ve kurumlara rehber olmas ve yap lacak denetimlerde kullan lmak zere haz rlanm t r. 2- Bir te kilat n biriminin etkinli i; planlama, rg tlenme, koordinasyon, icra ve denetim fonksiyonlar ile l l r. Genel olarak denetim; zel ve t zel ki ili i bulunan kurum ve kurulu larda yap lmakta olan i lerin, kaynak, imkan ve artlar dikkate al narak yasal er eve ile belirlenen kurulu amac na, ng r len temel ilke ve hedeflere uygunlu unu, do rulu unu, d zenlili ini, verimlili ini, ekonomikli ini, etkinli ini, objektif, ge erli, g venilir l lere g re kar la t rma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara uygunlu unu ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler ve rehberlik edecek de i im ve geli me i in misyon ve vizyon kazand rmaya ili kin neriler getirme s recidir.

6 Denetlemede en nemli husus neyin nas l yap laca n n ok iyi bilinmesidir. Planlama ve uygulamalar n hedefe ula p ula mad n n belirlenmesi, varsa eksik ve sapmalar n d zeltilmesi amac yla denetleme yap l r. Yap lan faaliyetlerden istenilen verimin al nmas , beklenen de i im ve geli imin sa lanmas , d zenli faaliyetlerin ba ar ile s rd r lebilmesi, s rekli ve etkili bir denetimle sa lan r. 3- Bakanl k merkez te kilat , ba l ve ilgili kurulu , ta ra te kilat ile okullar n ve kurumlar n birim amirleri, Denetim ve Performans Rehberi'nin esaslar na g re her y l ve s rekli olacak ekilde birimlerinde gerekli de erlendirmeleri yapacak ve denetimi aksatmadan y r tecektir.

7 4- Denetim ve Performans Rehberinin uygulamas ndan do acak aksakl klar ve bu aksakl klar d zenleyecek de i iklik nerileri her y l Aral k ay nda SAVUNMA Sekreterli ine bildirilecektir. Denetim ve Performans Rehberi esaslar na uyulmas n nemle rica ederim. Do . Dr. H seyin EL K. Bakan Gere i : Da t m : A-B Plan . H ZMETE ZEL 6. H ZMETE ZEL. B R NC B L M. GENEL ESASLAR. G R : Genel olarak denetim; kamu te kilat nda, zel ve t zel ki ili i bulunan kurum ve kurulu lar n kaynaklar n n, imkan ve kabiliyetleri dikkate al narak, belirlenen ama , kurulu ilke ve hedeflerine uygunlu unu ve yap lan i lerin do rulu unu, verimini ve etkinli ini objektif ve gerekli l lere g re kar la t rma yapabilme, planlanan esaslara g re mevcut durumu ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler i in rehberlikte bulunma, de i imi ve geli imi i in misyon ve vizyon kazand rmaya ili kin neriler getirme s recidir.

8 Planlama ve uygulamalar n hedefe ula l p ula lmad n n belirlenmesi varsa eksik ve yanl l klar n d zeltilmesi, istenilen verimin al nmas , beklenen geli imin sa lanmas . ve s rd r lebilmesi, s rekli ve etkili bir denetimle sa lanabilir. 1- Ama : Mill E itim Bakanl merkez te kilat , ba l ve ilgili kurulu , ta ra te kilat , okul ve kurum m d rl klerinde Topyek n SAVUNMA Sivil Hizmetleri kapsam i erisinde yer alan Seferberlik ve Sava Haz rl klar , Koruyucu G venlik faaliyetleri ve Sivil SAVUNMA Hizmetlerinin denetiminde uygulanacak esaslar belirlemektir. 2- Kapsam : Mill E itim Bakanl merkez te kilat , ba l ve ilgili kurulu , ta ra te kilat , okul ve kurum m d rl klerini kapsar.

9 3-. Yasal Dayana : a) 3797 say l Milli E itim Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun b) 108 say l SAVUNMA Sekreterli i Kurulmas na Dair Kanunu c) tarih ve 7/17209 say l SAVUNMA Sekreterli i Y netmeli i d) 2941 say l Seferberlik ve Sava H li Kanunu e) 2945 say l MGK ve MGK Genel Sekreterli i kanunu f) 84/7706 MGK Genel Sekreterli i Y netmeli i g) 7126 say l Sivil SAVUNMA Kanunu h) 90/500 say l Seferberlik ve Sava H li T z . i) 91/1434 Karar say l Seferberlik ve Sava H li Haz rl klar Direktifi j) 5188 say l zel G venlik Hizmetlerine dair kanun k) 88/13543 say l Sabotajlara Kar Korunma Y netmeli i l) Mill E itim Bakanl Topyek n SAVUNMA Sivil Hizmetleri Genel Plan.

10 M) Mill E itim Bakanl Kriz Merkezi Y nergesi n) Mill E itim Bakanl Koruyucu G venlik Genel Esaslar Dok man . o) Mill E itim Bakanl N bet Hizmetleri zel Talimat . p) Mill E itim Bakanl Yang n nleme ve S nd rme Y nergesi 4- Tan mlar : Tan mlar EK-A d r . Da t m izelgesi EK-C dir. K NC B L M. H ZMETE ZEL 7. H ZMETE ZEL. DENET M KONULARI. 1- Seferberlik ve Sava Haz rl klar . 2- Mill Alarm Planlar . 3- Personel Erteleme Planlamas . 4- 24 Saat S reli al ma D zeni Planlamas . 5- Sivil SAVUNMA Konular . 6- Koruyucu G venlik Faaliyetleri 7- Kriz Merkezi 8- E itim ve Tatbikatlar 9- Denetim 10- Genel De erlendirme 11- Raporlar Denetim Konular Hakk nda A klamalar H ZMETE ZEL 8.


Related search queries