Example: dental hygienist

Uçak gövde yapısı - megep.meb.gov.tr

M LL E T M BAKANLI I U AK BAKIM U AK G VDE YAPISI 525MT0009 Ankara, 2012 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i A IKLAMALAR .. iv G R .. 1 RENME FAAL YET -1 .. 3 1. U AK GENEL YAPILARI .. 3 U abilirlilik (Airworthiness) Gereksinimleri in Yap sal G l l k (Strength) .. 3 Gerilim .. 3 ekme .. 4 S k t rma .. 4 Burulma .. 4 E ilme .. 4 Kesilme .. 4 Sistemlerin Yerle me mk nlar .. 5 B lge ve stasyon Tan mlama Sistemleri .. 5 B lge Tan mlama .. 5 stasyon Tan mlama .. 7 UYGULAMA FAAL YET .. 13 L ME VE DE ERLEND RME.

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Uçak gövde yapısı - megep.meb.gov.tr

1 M LL E T M BAKANLI I U AK BAKIM U AK G VDE YAPISI 525MT0009 Ankara, 2012 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i A IKLAMALAR .. iv G R .. 1 RENME FAAL YET -1 .. 3 1. U AK GENEL YAPILARI .. 3 U abilirlilik (Airworthiness) Gereksinimleri in Yap sal G l l k (Strength) .. 3 Gerilim .. 3 ekme .. 4 S k t rma .. 4 Burulma .. 4 E ilme .. 4 Kesilme .. 4 Sistemlerin Yerle me mk nlar .. 5 B lge ve stasyon Tan mlama Sistemleri .. 5 B lge Tan mlama .. 5 stasyon Tan mlama .. 7 UYGULAMA FAAL YET .. 13 L ME VE DE ERLEND RME.

2 15 RENME FAAL YET -2 .. 16 2. G VDE YAPISI .. 16 U ak G vdesi Yap sal S n fland r lmas .. 16 U ak G vdesi Yap lar .. 16 U ak G vdesi Yap sal S n flad rmas .. 20 G vde Yap sal Elemanlar .. 23 Stringer ler .. 23 Longeron lar .. 23 Bulkhead ler .. 23 Frame ler .. 24 Former ler .. 25 Doubler ler .. 25 G vde Y zeyi Skin .. 25 D eme Yap lar (Floor Beam) .. 26 Keel Beam .. 26 G vde Yap lar nda Bas n l Bostikleme (Sealing) .. 27 UYGULAMA FAAL YET .. 30 L ME VE DE ERLEND RME .. 33 RENME FAAL YET -3 .. 34 3. G VDE Y ZEY (SK N) KORUMA Y NTEMLER .. 34 Krom Kaplama (Cromizing) .. 35 Anotlama (Anodizing).. 36 Boyama (Painting) .. 37 UYGULAMA FAAL YET .. 38 L ME VE DE ERLEND RME .. 40 RENME FAAL YET -4 .. 41 NDEK LER ii 4. G VDE S METR S AYAR METOTLARI VE S METR KONTROLLER .. 41 U a n Y kseltmek in Haz rlanmas.

3 42 U a n Y kseltilmesi .. 42 T m Jacklar n Kilitlenmesi .. 42 U ak Y ksekli ini Kontrol Etme .. 43 Eye-Piece Elevation Hesab .. 43 Floor Mark Label lerin Yerle tirilmesi .. 43 Index Card n Burun ni Tak m Oleo su Merkez izgisi zerine Yerle tirmek .. 44 Theodolite (Teodolit) Yerle tirme ve Ayarlama .. 44 Stabilizer Ayar .. 45 Y kselme De erlerini Alma .. 46 Azimuth De erlerini Okuma .. 46 ni Tak mlar Simetri Kontrol .. 47 Yan Motorlar n Boyuna Eksende Kontrol .. 48 Dikey Stabilizer Azimuth De erleri .. 49 l mler Sonras .. 49 UYGULAMA FAAL YET .. 50 L ME VE DE ERLEND RME .. 53 RENME FAAL YET -5 .. 54 5. KOLTUK YERLE MLER VE KARGO Y KLEME S STEM .. 54 Koltuk Yerle imleri .. 55 Kokpit Yerle imi .. 55 Yolcu Kabini Yerle imi .. 55 Kargo Y kleme Sistemi .. 58 Kargo B l mleri ve Kapasiteleri .. 58 Kargo Y kleme Sistemi.

4 61 UYGULAMA FAAL YET .. 67 L ME VE DE ERLEND RME .. 69 RENME FAAL YET -6 .. 70 6. KAPILARIN YAPISI, MEKAN ZMALARI, ALI MA VE EMN YET TERT PLER 70 Passenger/Crew Doors (Yolcu / Ekip Kap lar ) .. 72 Entry Doors (Giri Kap lar ) .. 72 Kap A ma-Kapama lemleri .. 74 Emergency Exit Hatch (Acil k Kap s ) .. 75 Cargo Compartment Doors (Kargo Kompartman Kap lar ) .. 77 Service Doors (Servis Kap lar ) .. 78 Galley Service Doors (Mutfak Servis Kap lar ) .. 78 Air Conditioning Access Doors (Hava Ko ulland rma Eri im Kapaklar ) .. 78 Lower Nose Compartment Access Door (Alt Burun Kompart man Eri im Kapa ) .. 79 APU Access Door (APU Eri im Kapa ) .. 80 Electronic Equipment Compartment External Access Door (Elektronik Ekipman Kompart man D tan Eri im Kapa ) .. 81 Miscellaneous Exterior Service Doors ( e itli D Servis Kapaklar ) .. 82 Fixed Interior Doors (Birle tirilmi Kap lar).

5 84 Control Cabin Door (U u Kabini Kap s ) .. 84 Door Warning System (Kap Uyar Sistemi) .. 85 iii UYGULAMA FAAL YET .. 87 L ME VE DE ERLEND RME .. 89 RENME FAAL YET -7 .. 90 7. U AK PENCERELER , R ZG R KORUMA YAPILARI VE MEKAN ZMALARI .. 90 Kokpit Pencereleri .. 91 1 Numaral Cam .. 92 2 Numaral Cam .. 94 3 Numaral Cam .. 97 4 ve 5 Numaral Camlar .. 98 Yolcu Kabini Pencereleri .. 99 Acil k 100 Kap Pencereleri .. 101 G zlem Pencereleri .. 102 Ana ni Tak m G zlem Cam .. 102 Burun ni Tak m G zlem Cam .. 103 APU Yang n S nd rme T p G zlem Cam .. 104 UYGULAMA FAAL YET .. 105 L ME VE DE ERLEND RME .. 108 MOD L DE ERLEND RME .. 109 CEVAP ANAHTARLARI .. 111 KAYNAK A .. 113 iv A IKLAMALAR KOD 525MT0009 ALAN U ak Bak m DAL/MESLEK Alan Ortak MOD L N ADI U ak G vde Yap s MOD L N TANIMI U ak bak m alan nda yap lan u ak istasyonlar n tan mlama, yap lar n tamirini yapma, y zey koruma y ntemlerini uygulama; simetri kontrollerini yapma; koltuk yerle imlerini ve kargo y kleme sistemlerinin, kap lar n, pencere ve r zg r koruma d zenlerinin bak m n yapma ile ilgili bilgilerin verildi i renme materyalidir.

6 S RE 40/24 N KO UL Hareket letim Elemanlar modul n ba arm olmak YETERL K U ak g vde yap lar nda yap sal onar m yapmak MOD L N AMACI Genel Ama Gerekli ortam sa land nda u ak i in gerekli olan Aircraft Maintenance Manuel (AMM) ve Structure Repair Manuel (SRM) e g re u ak g vde yap lar n n yap sal onar m n hatas z olarak yapabileceksiniz. Ama lar 1. U ak zerinde meydana gelen hasarlar n zelliklerini renerek yerlerini u ak reticisi standartlar na uygun bir ekilde bulabileceksiniz. 2. U ak g vde iskelet yap lar n olu turan elemanlar n yap sal onar m n Structure Repair Manuel (SRM) e g re yapabileceksiniz. 3. Y zey koruma y ntemlerini Structure Repair Manuel (SRM) e g re uygulayabileceksiniz. 4. Ayar metotlar ile simetri kontrollerini Structure Repair Manuel (SRM) e g re yapabileceksiniz. 5. Koltuk yerle imlerini ve kargo y kleme sistem bak mlar n bak m dok manlar nda (AMM) belirtildi i ekilde yapabileceksiniz.

7 6. Kap lar n bak m n Structure Repair Manuel (SRM) e g re yapabileceksiniz. 7. Pencere, r zg r - koruma yap lar n n ve mekanizmalar n n bak m n Structure Repair Manuel (SRM) e g re yapabileceksiniz. A IKLAMALAR v E T M RET M ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: S n f, at lye, laboratuvar, i letme, bilgi teknolojileri ortam vb. kendi kendinize veya grupla al abilece iniz t m ortamlar Donan m: U ak istasyon ve b lge grafikleri, l me ve kontrol aletleri, ilgili AMM ve SRM, yap sal tamir aletleri ve ba lant elemanlar , teodolit, jack lar, ki isel koruyucucular (eldiven, g zl k, kulakl k vb.), pencere kontrol aletleri L ME VE DE ERLEND RME Mod l i inde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen l me ara lar ile kendinizi de erlendireceksiniz. retmen mod l sonunda l me arac ( oktan se meli test, do ru-yanl testi, bo luk doldurma, e le tirme vb.)

8 Kullanarak mod l uygulamalar ile kazand n z bilgi ve becerileri l erek sizi de erlendirecektir. vi 1 G R Sevgili renci, U ak bak m alan nda ba ar l olabilmek i in bilgi d zeyinin i lerimize yetecek seviyede olmas , el becerilerimizin i lerimizi do ru yapacak kadar olmas , i ahlak ve i g venli i bilincinin kendimize ve evremize katk sa layacak ekilde olmas , en nemlisi zverinin en st d zeyde olmas gerekir. Severek ve isteyerek yap lan her i in her zaman en iyisi olaca n biliriz. Emniyetin azami nem arz etti i u ak bak m alan nda al anlar n bu bilin ve zveriye sahip olmas da phesiz u u emniyetine b y k katk sa layacakt r. U ak G vde Yap s modul nde g rece iniz renme faaliyetlerini tamamlad n z takdirde u ak bak m i lemleri i in u a n b lge ve istasyon tan mlamalar n , g vde yap lar nda yap lan tamirleri, u ak g vde koruma y ntemlerini, g vde simetri kontrollerini, koltuk yerle im ve kargo y kleme d zenlerini, kap lar n yap s n , u ak pencere ve r zg r koruma d zenlerini reneceksiniz.

9 G R 2 3 RENME FAAL YET -1 U ak zerinde meydana gelen hasarlar n zelliklerini ve yerlerini u ak reticisi dok manlar nda belirtilen standartlara uygun olarak bulabileceksiniz. U ak yap s na etki eden kuvvetlerin neler oldu unu ara t r n z. Yap i inde yerle tirilen sistemlerin neler oldu unu ara t r n z. Ara t rma sonu lar n z s n fta arkada lar n zla payla n z. 1. U AK GENEL YAPILARI U abilirlilik (Airworthiness) Gereksinimleri in Yap sal G l l k (Strength) Ticari veya ba ka ama ile u u yapacak olan hava ara lar n n u u a elveri li olmalar n belgeleyen ve u abilirli i anlam na gelen airworthiness, hava arac n n u u yapabilmesi i in ulusal sivil havac l k otoritesi taraf ndan bir belge ile tescillenir. U aklar n emniyetli u u u ba ta olmak zere bir ok unsura dayal incelemeler yap larak u u a elveri li olup olmad klar incelenir.

10 Bu unsurlar aras nda u ak a rl k ve balans de erleri ile u a n tipine g re imalat firmas taraf ndan yay nlanan man ellerde teknik veri bilgilerindeki performans de erlerine sahip olup olmad yer al r. U u a elveri li olabilmek i in u aklar n tipine ait yap sal g l l kte olmas ve bunu planl bak mlarla devam ettirilerek belgelendirilmesi gerekir. Performanslar na ait de erleri sa layabilmesi i in u ak yap lar n n yeterli g l l kte ve bu g l l devam ettirecek yap n n malzeme ve tasar m n n u ak imalat s taraf ndan sa lanmas bir zorunluluktur. Yap sal g l l kten yoksun u aklar n u u emniyeti a s ndan u u a elveri li olmas d n lemez. Gerilim Gerilim, bir kuvvetin y n ne ve ekline ba l olarak bir cisme etki etmesiyle cisim zerinde farkl ekil de i iklikleri olu turmaya zorlamas d r. U ak g vde yap s zerinde etkili olan farkl kuvvetler vard r.


Related search queries