Example: bankruptcy

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mpsp.gov.my

UNDANG-UNDANGMALAYSIACETAKAN SEMULAAkta 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN1976 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEHPESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG , MALAYSIADI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968 SECARA USAHA SAMA DENGANPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD20062 UNDANG-UNDANG MalaysiaAKTA 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 Tarikh Perkenan ..18 Mac 1976 Tarikh penyiaran dalam ..25 Mac 1976 CETAKAN SEMULA YANG TERDAHULUC etakan Semula Yang Pertama .. 1998 Cetakan Semula Yang .. 2001 Kerajaan Tempatan3 UNDANG-UNDANG MALAYSIAAkta 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 SUSUNAN SEKSYENBAHAGIAN ringkas, pemakaian dan permulaan kuat IIPENTADBIRAN PIHAK BERKUASA dan penetapan taraf kawasan pihak berkuasa nama dan taraf, dan pengubahan dua atau lebih pihak berkuasa hak, tanggung

UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mpsp.gov.my

1 UNDANG-UNDANGMALAYSIACETAKAN SEMULAAkta 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN1976 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEHPESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG , MALAYSIADI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968 SECARA USAHA SAMA DENGANPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD20062 UNDANG-UNDANG MalaysiaAKTA 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 Tarikh Perkenan ..18 Mac 1976 Tarikh penyiaran dalam ..25 Mac 1976 CETAKAN SEMULA YANG TERDAHULUC etakan Semula Yang Pertama .. 1998 Cetakan Semula Yang .. 2001 Kerajaan Tempatan3 UNDANG-UNDANG MALAYSIAAkta 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 SUSUNAN SEKSYENBAHAGIAN ringkas, pemakaian dan permulaan kuat IIPENTADBIRAN PIHAK BERKUASA dan penetapan taraf kawasan pihak berkuasa nama dan taraf, dan pengubahan dua atau lebih pihak berkuasa hak.

2 Tanggungan dan ini dipeluas ke kawasan bukan pihak berkuasa kawasan pihak berkuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk memberi oleh Anggota Majlis sebelum memegang Majlis dikecualikan daripada berkhidmat sebagai pengapithakim atau Anggota berkuasa tempatan adalah berhubungan dengan pilihanraya kerajaan tempatan terhentimempunyai kesan4 UNDANG-UNDANG MalaysiaAKTA 171 BAHAGIAN IIIPEGAWAI DAN PEKERJA PIHAK pihak berkuasa tempatan bagi mengadakan tatatertib, dsb., Wang Bekal Tua atau Kumpulan Wang SimpananBAHAGIAN IVPENJALANAN pihak berkuasa mengenai pihak berkuasa tempatan hendaklah terbuka kepada lebih suara hendaklah disimpan mengenai segala tetap untuk mengawal selia perjalanan pihak berkuasa luar biasa dalam perkara perbuatan pegawai pihak berkuasa dan penyempurnaan Anggota Majlis, dsb.

3 , daripada tanggungan upaya Anggota Majlis bagi mengundi oleh kerana ada mempunyaikepentingan dalam kontrak, menyempurnakan kontrak lebih daripada sepuluh ribu tidak boleh mempunyai kepentingan dalam kontrakKerajaan Tempatan5 BAHAGIAN VPERUNTUKAN AM pihak berkuasa Wang Pihak Berkuasa pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan pihak berkuasa tempatan mengeluarkan gadai janji atau stokdebentur dan membuat peraturan-peraturan mengenai amanah, gadaian atau kepentingan lain tidak hendaklah menjadi pelaburan kerana meminjam bagi maksud oleh menjadi tanggungan pertama atas hasil dan dengan cara wang Berkuasa Negeri boleh memberi arahan mengenai kumpulanwang wang pembaharuan dan insuransBAHAGIAN VIAKAUN DAN hendaklah tahunan hendaklah diluluskan dan tidak boleh dilakukan melainkan jika dimasukkan mengambil juruaudit6 UNDANG-UNDANG MalaysiaAKTA 171 BAHAGIAN VIITEMPAT tempat awam, untuk mengadakan tempat awam.

4 Dsb., yang baru sementara untuk menutup tempat untuk mendirikan bangunan awam di tempat awam dan sekatan mengenai penutupan lebuh, tempat awam, VIIIPENCEMARAN ANAK kacau ganggu dalam anak sungai, anak sungai dengan sampah perdagangan, berkuasa tempatan boleh menuntut belanja bagi kerja yang dilakukanBAHAGIAN IXMAKANAN, PASAR, KEBERSIHAN DANKACAU , dsb., untuk memasuki dan mencuci rumah atau dan meruntuhkan, dsb., tempat kediaman yang tidak yang diduduki dengan penuh rumah disifatkan sebagai penuh sesak ganggu hendaklah ganggu yang tindakan secara terus boleh diambil atasnya dibawah Akta menghendaki kacau ganggu untuk meruntuhkan rumah yang tidak layak untuk untuk mengambil tindakan jika sebab kacau ganggu terbit di luarkawasan pihak berkuasa tempatanKerajaan Tempatan7 BAHAGIAN XPERKHIDMATAN BOMBAS eksyen85 93.

5 (Dipotong)BAHAGIAN XITEMPAT PERKUBURAN, MEMBAKAR MAYATDAN MENGELUARKAN MAYAT DARI berkuasa tempatan boleh mengadakan tanah perkuburan dantempat membakar mayat dan mengeluarkan lesen bagi pengkebumian yang menyalahi untuk menutup tanah perkuburan dan tempat membakar untuk membuat UNDANG-UNDANG bertulis lain tidak dipakaiBAHAGIAN XIIKUASA TAMBAHAN PIHAK tambahan pihak berkuasa tempatanBAHAGIAN XIIIUNDANG-UNDANG am untuk membuat UNDANG-UNDANG kecil102A. UNDANG-UNDANG kecil, dll., boleh menetapkan bayaran dan kecil hendaklah disahkan oleh Pihak Berkuasa kerana melanggar UNDANG-UNDANG untuk meminta pemohon permit membayar wang UNDANG-UNDANG kecil, kaedah atau peraturan dalam Wartaadalah menjadi notis8 UNDANG-UNDANG MalaysiaAKTA 171 BAHAGIAN , mematuhi notis atau untuk memasuki boleh meminta nama dan alamat kerana menghalang Anggota Majlis dan dan kos kena dibayar oleh belanja atau kos daripada orang yang tidak caj bagi perkhidmatan pihak berkuasa wang secara.

6 Ganti rugi dan kos hendaklah diputuskan oleh mahkamahyang berbidang kuasa berkuasa tempatan boleh mengarahkan pihak berkuasa tempatan adalah keterangan prima facie mengenaijumlah wang yang kena terhadap perbuatan dan Perlindungan Pihak Berkuasa Awam bagi Anggota Majlis, pegawai dan pekerja daripadatanggungan adalah pekhidmat awamBAHAGIAN XVKADAR DAN untuk mengenakan kawasan dan pegangan bagi maksud taksiran kadarKerajaan Tempatan9 Seksyen131.(Dipotong) tempoh dari atau pengurangan minimum yang kena Senarai jika nama pemunya tidak bersama atau boleh mengenai Senarai Nilaian baru hendaklah Senarai Nilaian kepada Senarai hendaklah menjadi tanggungan jika kadar tidak untuk menuntut harta yang hasil dan menjual untuk memberhentikan terhadap kadar yang telah dibayar oleh boleh didakwa sebagai mengenai , dsb.

7 , yang tidak mengikut bentuk cara tidak boleh pemunya atas pemecah bahagian atau penyatuan mengenai pindah milik pegangan mengenai bangunan balik mengenai bangunan yang tidak bagi mengkadar bangunan di atas tanah Kerajaan Negeriatau tanah yang MalaysiaAKTA 171 BAHAGIAN XVIPERUNTUKAN PERTAMAJADUAL KEDUAK erajaan Tempatan11 UNDANG-UNDANG MALAYSIAAkta 171 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 Suatu Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undangberhubungan dengan kerajaan tempatan.[Lihat Lampiran]BAHAWASANYA adalah suai manfaat dibuat suatu undang-undangberkenaan dengan kerajaan tempatan bagi maksud hanya untukmenentukan persamaan UNDANG-UNDANG dan dasar:OLEH YANG DEMIKIAN, menurut peruntukan-peruntukan Fasal (4)Perkara 76 Perlembagaan MAKA INILAH DIPERBUATUNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-PertuanAgong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan DewanRakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasadaripadanya, seperti yang berikut.

8 BAHAGIAN IPERMULAANT ajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuat kuasa1.(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Kerajaan Tempatan 1976,dan hendaklah terpakai hanya bagi Semenanjung MALAYSIA sahaja.(2) Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa di sesuatu Negeripada tarikh yang ditetapkan berhubungan dengan Negeri itu olehPihak Berkuasa Negeri, selepas berunding dengan Menteri, melaluipemberitahuan dalam Warta dan Pihak Berkuasa Negeri boleh,selepas berunding dengan Menteri, menetapkan tarikh yang berlainanbagi mula berkuatkuasanya peruntukan Akta ini yang berlainandan boleh menguatkuasakan semua atau mana-mana daripadaperuntukan Akta ini sama ada di seluruh Negeri itu atau di mana-mana bahagian atau bahagian-bahagian Negeri itu sebagaimanayang dinyatakan dalam pemberitahuan MalaysiaAKTA 171(3) Walau apa pun peruntukan subseksyen (2), berhubungandengan Wilayah Persekutuan, Akta ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melaluipemberitahuan dalam Warta.

9 (4) Pihak Berkuasa Negeri boleh, walau apa pun subseksyen(2), melalui pemberitahuan dalam Warta, mengecualikan sesuatukawasan dalam mana-mana kawasan pihak berkuasa tempatandaripada semua atau mana-mana peruntukan Akta ini atau daripadamana-mana UNDANG-UNDANG kecil.(5) Jika dalam sesuatu pemberitahuan yang dibuat di bawahsubseksyen (2) adalah dinyatakan bahawa bahagian atau bahagian-bahagian daripada Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa, PihakBerkuasa Negeri boleh menyatakan dalam pemberitahuan itu jugaperuntukan manakah daripada UNDANG-UNDANG yang disebutkan dalamseksyen 166 yang hendak Akta ini, melainkan jika kont


Related search queries