Example: dental hygienist

UPUTA O LIJEKU ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg …

UPUTA O LIJEKU . ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e acetilsalicilatna kiselina, askorbatna kiselina LOGO. Pa ljivo pro itajte cijelu uputu jer sadr i Vama va ne podatke. - Ovaj lijek dostupan je bez lije ni kog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji u inak. - Sa uvajte ovu uputu. Mo da ete ju trebati ponovo pro itati. - Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku. - Obavezno kontaktirajte lije nika ukoliko se Va i simptomi pogor aju ili se ne pobolj aju nakon 3 do 5 dana. - Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lije nika ili ljekarnika.

1 UPUTA O LIJEKU ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg šumeće tablete s okusom naranče acetilsalicilatna kiselina, askorbatna kiselina LOGO Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. - Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of UPUTA O LIJEKU ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg …

1 UPUTA O LIJEKU . ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e acetilsalicilatna kiselina, askorbatna kiselina LOGO. Pa ljivo pro itajte cijelu uputu jer sadr i Vama va ne podatke. - Ovaj lijek dostupan je bez lije ni kog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji u inak. - Sa uvajte ovu uputu. Mo da ete ju trebati ponovo pro itati. - Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku. - Obavezno kontaktirajte lije nika ukoliko se Va i simptomi pogor aju ili se ne pobolj aju nakon 3 do 5 dana. - Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lije nika ili ljekarnika.

2 U ovoj uputi: 1. to su ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e i za to se koriste 2. Prije nego po nete uzimati ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e 3. Kako uzimati ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e 4. Mogu e nuspojave 5. Kako uvati ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e 6. Dodatne informacije 1. to su ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e i za to se koriste ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e ubla avaju bolove, sni avaju vru icu i djeluju protuupalno. ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e upotrebljavaju se za simptomatsko ubla avanje glavobolje, zubobolje, upale grla uslijed prehlade, bolova kod menstruacije, bolova u mi i ima i zglobovima, bolova u le ima, blagih artritisnih bolova te za simptomatsko ubla avanje bolova i sni enje vru ice kod prehlade ili gripe.

3 2. Prije nego po nete uzimati ASPIRIN plus C 400 mg/240 mg ume e tablete s okusom naran e Nemojte uzimati ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e: H 1A L M E D. 17 - 07 - 2012. ODOBRENO. ako ste preosjetljivi na acetilsalicilatnu kiselinu ili druge salicilate, askorbatnu kiselinu ili na bilo koji drugi sastojak lijeka;. ako ste u pro losti imali astmatske napadaje nakon primjene salicilata ili drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova (posebni lijekovi protiv boli, vru ice ili upale);. ako imate aktivni ir u probavnome sustavu;. ako imate pove anu sklonosti krvarenjima;. ako imate te ko zatajenje funkcije jetre ili bubrega.

4 Ako imate te ko zatajenje sr ane funkcije ;. ako istovremeno uzimate 15 mg ili vi e metotreksata tjedno (vidjeti dio Uzimanje drugih lijekova s lijekom ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e);. ako ste uposljednjem tromjese ju trudno e;. ako ste mla i od 16 godina. Budite oprezni s lijekom ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e: - ako ste preosjetljivi na druge analgetike, antireumatike (posebni lijekovi protiv reumatizma ili upala) i kada imate druge alergije;. - ako ste u pro losti imali kroni ni ili ponavljaju i ulkus ( elu ani ili duodenalni) ili krvarenja u probavnom sustavu.

5 - ako istodobno uzimate i lijekove koji sprje avaju zgru avanje krvi (vidjeti dio Uzimanje drugih lijekova s lijekom ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e);. - ako imate o te enu funkciju bubrega ili o te enu sr ano-krvo ilnu cirkulaciju (npr. bolest krvnih ila bubrega, kongestivno zatajenje srca, gubitak volumena krvi, velik operativni zahvati, sepsa ili velika krvarenja), obzirom da acetilsalicilatna kiselina mo e dodatno pove ati rizik od o te enja bubrega i akutnog zatajenja bubrega;. - ako imate o te enu funkciju jetre;. - ako imate postoje u astmu, peludnu hunjavicu, nosne polipe ili kroni nu respiratornu bolest, jer acetilsalicilatna kiselina mo e u Vas izazvati bronhospazam i astmatski napadaj ili druge reakcije preosjetljivosti.

6 Isto vrijedi ukoliko reagirate preosjetljivo (npr. ko ne reakcije, svrbe , urtikarija) na druge tvari;. - ako imate planirani operativni zahvat i nakon njega (uklju uju i manje operacije kao npr. va enje zuba): mo e se javiti pove ana sklonost krvarenju zbog inhibitornog u inka acetilsalicilatne kiseline na agregaciju trombocita koji traje do nekoliko dana nakon primjene. Molimo obavijestite svog lije nika ili stomatologa ako ste uzeli ASPIRIN plus C. Pri niskim dozama acetilsalicilatna kiselina smanjuje izlu ivanje mokra ne kiseline. U predisponiranih bolesnika to mo e izazvati napadaj gihta.

7 U bolesnika koji imaju te ak nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), acetilsalicilatna kiselina mo e izazvati razaranje eritrocita uz osloba anje hemoglobina ili slabokrvnost zbog prekomjernog razaranja eritrocita. imbenici koji mogu povisiti rizik od nastanka hemolize su npr. visoke doze, vru ica ili akutne infekcije. U bolesnika koji imaju predispoziciju za nastanak bubre nih kamenaca kalcijevog oksalata ili ponavljaju eg nastanka kamenaca u bubregu, preporu a se oprez s obzirom na unos askorbatne kiseline. ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e sadr i natrij, to mo e biti tetno za bolesnike na dijeti s malo natrija.

8 1 ume a tableta sadr i 466,4 mg natrija. H 2A L M E D. 17 - 07 - 2012. ODOBRENO. Djeca Primjena acetilsalicilatne kiseline kod djece mo e uzrokovati Reyeov sindrom. Reyeov sindrom je vrlo rijetka bolest koja mo e biti smrtonosna. Zato se acetilsalicilatna kiselina ne smije davati djeci mla oj od 16 godina, osim ako lije nik nije druga ije savjetovao. Lijekovi koji sadr e acetilsalicilatnu kiselinu ne smiju se primjenjivati u djece i adolescenata za lije enje virusnih infekcija sa ili bez vru ice bez savjetovanja s lije nikom. Kod odre enih virusnih infekcija, posebno u onih uzrokovanih virusom influenze A, influenze B i vodenih kozica (varicele), postoji rizik od nastanka Reyeovog sindroma, vrlo rijetke, ali mogu e ivotno ugro avaju e bolesti koja zahtjeva hitnu medicinsku skrb.

9 Rizik mo e biti uve an pri istodobnoj primjeni acetilsalicilatne kiseline s drugim lijekovima; me utim, uzro na povezanost nije dokazana. Ukoliko se uz navedene bolesti javi trajno povra anje, mo e se sumnjati na Reyeov sindrom. Uzimanje drugih lijekova s lijekom ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e Uzimate li ili ste nedavno uzimali bilo kakve druge lijekove uklju uju i i one koji se mogu pribaviti bez lje ni kog recepta, molimo da o tome obavijestite svog lije nika ili ljekarnika. U inak nekih lijekova mo e se promijeniti kod istovremene primjene lijeka ASPIRIN plus C ume e tablete s okusom naran e.

10 Kombinacija koja je kontraindicirana (nemojte uzimati acetilsalicilatnu kiselinu ukoliko uzimate sljede i lijek): - Metotreksat (lijek koji se koristi u lije enju karcinoma i nekih reumatskih bolesti) u dozama od 15 mg/tjedno ili vi e: Dolazi do pove anja hematolo ke toksi nosti metotreksata. Kombinacije koje zahtijevaju oprez pri uzimanju: - Metotreksat u dozama manjim od 15 mg/tjedno: Dolazi do pove anja hematolo ke toksi nosti metotreksata. - Antikoagulanti, trombolitici/drugi inhibitori agregacije krvnih plo ica/zaustavljanja krvarenja: Pove an je rizik od krvarenja. - Drugi nesteroidni protuupalni lijekovi koji sadr avaju visoke doze salicilata Pove ava se rizik od nastanka ulkusa i krvarenja u probavnome sustavu.


Related search queries