Example: bachelor of science

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih …

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH. VA NO-od ! Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pa nju na popunjavanje : poziva na broj platitelja (obavezan podatak), poziva na broj primatelja iji je sastavni podatak ifra vrste primanja (obavezan podatak). ifra namjene Nalozi za isplatu osobnog primanja , koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat e ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na ra unu primatelja u banci na osnovu kojeg primatelji ostvaruju neke od pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka (npr. prekora enje ..). su za ti ena primanja (sigurno) izuzeta iz ovrhe popunjavanje podataka o isplatitelju osobnog primanja u polje Platitelj upisuju se podaci o nazivu i adresi isplatitelja osobnog primanja u polje IBAN upisuje se broj transakcijskog ra una isplatitelja osobnog primanja u IBAN konstrukciji ako se nalogom za prijenos ispla uje neto pla a, u polja Model i Poziv na broj platitelja upisuju se podaci sukladno Zakonu o doprinosima s izmjenama i dopunama i ostalim pripadaju im podzakonskim aktima - Model - HR67.

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH U prilogu se nalazi šifarnik osobnih primanja. Prilog 1. šifarnik osobnih primanja

Tags:

  Analog, Popunjavanje, Isplatu, Osobnih, Primanja, Za popunjavanje naloga za isplatu osobnih, Za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za, Osobnih primanja

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih …

1 Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH. VA NO-od ! Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pa nju na popunjavanje : poziva na broj platitelja (obavezan podatak), poziva na broj primatelja iji je sastavni podatak ifra vrste primanja (obavezan podatak). ifra namjene Nalozi za isplatu osobnog primanja , koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat e ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na ra unu primatelja u banci na osnovu kojeg primatelji ostvaruju neke od pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka (npr. prekora enje ..). su za ti ena primanja (sigurno) izuzeta iz ovrhe popunjavanje podataka o isplatitelju osobnog primanja u polje Platitelj upisuju se podaci o nazivu i adresi isplatitelja osobnog primanja u polje IBAN upisuje se broj transakcijskog ra una isplatitelja osobnog primanja u IBAN konstrukciji ako se nalogom za prijenos ispla uje neto pla a, u polja Model i Poziv na broj platitelja upisuju se podaci sukladno Zakonu o doprinosima s izmjenama i dopunama i ostalim pripadaju im podzakonskim aktima - Model - HR67.

2 - u polje poziv na broj platitelja - OIB isplatitelja osobnog primanja -broj JOPPD obrasca-vrsta isplate HR67 OIB-JOPPD-X. Primjer ispravno popunjenog poziva na broj platitelja za osobno primanje ispla eno u cijelosti HR67 12345678912-16365-0. ako se nalogom za prijenos ispla uje druga vrsta osobnog primanja , u polju Model i Poziv na broj platitelja nisu obavezni podaci sukladno prethodnom - u polje ifra namjene - SALA. popunjavanje podataka o primatelju pla anja (fizi koj osobi kojoj se ispla uje osobno primanje). u polje Primatelj upisuju se podaci o imenu i prezimenu primatelja pla anja u polje IBAN primatelja upisuje se broj transakcijskog ra una primatelja pla anja u IBAN konstrukciji u polja Model i Poziv na broj primatelja upisuju se podaci: - Model HR69. - Poziv na broj primatelja uvijek fiksno 40002-OIB isplatitelja osobnog primanja - ifra osobnog primanja (prema ifarniku osobnih primanja iz Priloga 1 ove Upute).

3 HR69 40002-OIB-VOP. Primjer ispravno popunjenog poziv na broj primatelja za osobno primanje ispla eno u cijelosti: HR69-40002-12345678912-100. Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH. U prilogu se nalazi ifarnik osobnih primanja . Prilog 1. ifarnik osobnih primanja ifra osobnog primanja obavezno se unosi u poziv na broj primatelja kao P3 podatak. ifra Vrste osobnih primanja 100 Osobno primanje ispla eno u cijelosti 110 Isplata dijela osobnog primanja 120 Osobno primanje umanjeno za za ti eni dio 130 Ugovor o djelu 140 Rad za vrijeme kolovanja 150 Isplata dividende 160 Naknada lanova Upravnog vije a, Skup tina, Nadzornih odbora 170 primanja od iznajmljivanja turisti kih kapaciteta 180 Najam 190 Prijevoz 200 Slu beni put 210 Terenski dodatak 220 Naknada za odvojeni ivot 230 Naknada za bolovanje 240 Naknada za kori tenje privatnog automobila u slu bene svrhe 250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade 260 Regres 270 Bo i nica, uskrsnica 280 Dje ji dar 290 Stipendije, pomo studentima/u enicima za opremu, knjige i ostalo 300 Pomo u slu aju stupanja u brak.

4 Smrti zaposlenika/ lana obitelji zaposlenika 310 Pomo u slu aju ro enja djeteta 320 Otpremnina 399 Ostala osobna primanja


Related search queries