Example: bankruptcy

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO …

Valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostatai Nacionalinis egzamin centras Egzamin kriterinis vertinimas Kriterinis vertinimas rei kia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskai iuoti yra nustatyti trys pasiekim lygiai patenkinamas, pagrindinis ir auk tesnysis. Pasiekim lygiai nustatomi tiek egzamino ta kais, tiek balais. Valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostatai reglamentuoja mokini vidurinio ugdymo programos dalyk VBE KRITERINIO vertinimo pasiekim lygius, kriterini rib tarp pasiekim lygi skaitini reik mi nustatym ir VBE vertinim balais apskai iavim . Kod l taikomas egzamino ta k konvertavimas balus Konvertavimo reikia tam, kad: i met kandidato gautas 80 bal vertinimas b t lygus pra jusiais metais kito kandidato gautiems 80 bal , t. y. reikia palyginamumo tarp skirting met egzamin ; galima b t palyginti, pavyzd iui, kandidato lietuvi kalbos ir literat ros VBE rezultatus su matematikos ar istorijos VBE rezultatais esant skirtingoms ta k sumoms skirtingose u duotyse.

Egzaminų kriterinis vertinimas • Kriterinis vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai –

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO …

1 Valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostatai Nacionalinis egzamin centras Egzamin kriterinis vertinimas Kriterinis vertinimas rei kia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskai iuoti yra nustatyti trys pasiekim lygiai patenkinamas, pagrindinis ir auk tesnysis. Pasiekim lygiai nustatomi tiek egzamino ta kais, tiek balais. Valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostatai reglamentuoja mokini vidurinio ugdymo programos dalyk VBE KRITERINIO vertinimo pasiekim lygius, kriterini rib tarp pasiekim lygi skaitini reik mi nustatym ir VBE vertinim balais apskai iavim . Kod l taikomas egzamino ta k konvertavimas balus Konvertavimo reikia tam, kad: i met kandidato gautas 80 bal vertinimas b t lygus pra jusiais metais kito kandidato gautiems 80 bal , t. y. reikia palyginamumo tarp skirting met egzamin ; galima b t palyginti, pavyzd iui, kandidato lietuvi kalbos ir literat ros VBE rezultatus su matematikos ar istorijos VBE rezultatais esant skirtingoms ta k sumoms skirtingose u duotyse.

2 Is palyginimas naudingas ir stojant Lietuvos auk t sias mokyklas, nes kandidatai gali pateikti skirting VBE krep el ; kandidatai gal t gauti 100 bal , surink ma esn ta k skai i , nes vertinimo sistemos principas nebausti mokinio u atsitiktin , smulki , akies ir pan. klaid . Pasiekim lygiai balais Kandidat VBE metu gaut vertinim priskyrimas i anksto nustatytiems VBE pasiekim lygiams atliekamas nustatant kriterines ribas, atskirian ias kokybi kai skirtingus kandidat pasiekim lygius. Kriterin riba suprantama kaip ta kas kandidat surinkt VBE u duoties ta k procentini dali skal je, atskiriantis vien nuo kito du gretimus kandidat pasiekim lygius. I laik VBE kandidatai gauna vertinimus imtabal je skal je nuo 16 iki 100 bal . Vis VBE vertinimai nuo 16 iki 35 bal atitinka patenkinam pasiekim lyg . VBE vertinimai nuo 36 iki 85 bal atitinka pagrindin pasiekim lyg.

3 VBE vertinimai nuo 86 iki 100 bal atitinka auk tesn j pasiekim lyg . Pasiekim lygi ribos balais nekei iamos. Kriterin riba Kriterin s ribos, tarp j ir VBE i laikymo imtu bal riba, skaitmenimis i rei kiamos vis galim surinkti VBE u duoties ta k procentine dalimi, kuri turi surinkti kandidatai. Kriterini rib skaitin s vert s priklauso nuo dalyko. VBE kriterin s ribos (VBE ta k procentin dalis) gali b ti koreguojamos, atsi velgiant einam j ir ankstesni met VBE rezultatus. Koregavimo tikslas u tikrinti egzamin vertinim balais palyginamum tarp skirting met ir skirting dalyk VBE. Kriterini rib nustatymas Sprendimus d l einam j met egzamin sesijos VBE kriterini rib , tarp j ir VBE i laikymo imtu bal ribos, patikslint skaitini reik mi priima Valstybini BRANDOS egzamin vertinimo komitetas. Komitetas vadovaujasi valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostatais, mokini surinkt einam j met egzamino u duo i ta k statistine analize, ankstesni met bei kit dalyk egzamin laikymo rezultat statistiniais duomenimis ir ekspert i vadomis.

4 Sprendimai priimami prie apskai iuojant kandidat vertinimus balais. Pasiekim lygius apibr iantys kriterijai Kriterijus, apibr ian ius kandidat VBE pasiekim (ir atitinkam dalyk VBE u duo i ) lygius, reglamentuoja lietuvi kalbos ir literat ros, u sienio kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, istorijos, geografijos, informacini technologij VBE kandidat pasiekim lygi apra ai, esantys valstybini BRANDOS egzamin KRITERINIO vertinimo nuostat prieduose ( ). Apra uose nustatyta, kokias inias, dalykinius ir bendruosius geb jimus turi b ti pasiek atitinkamo lygio kandidatai. Pasiekim lygi apra ai su klausim pavyzd iais galima rasti NEC interneto svetain s BRANDOS egzamin skyrelyje ( ). Br iniai schemati kai iliustruojantys ry tarp mokinio surinkt VBE u duoties ta k procentin s dalies ir egzamino vertinimo balais 10 priedas Lietuvi kalbos ir literat ros VBE pasiekim lygiai balais ir ta kais Br iniai schemati kai iliustruojantys ry tarp mokinio surinkt VBE u duoties ta k procentin s dalies ir egzamino vertinimo balais 11 ir 12 priedai Matematikos VBE pasiekim lygiai balais ir ta kais Informacini technologij VBE pasiekim lygiai balais ir ta kais Biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, u sienio kalb (angl , pranc z , rus , vokie i ) VBE pasiekim lygiai balais ir ta kais Bendra vis VBE pasiekim lygi balais ir ta kais schema Balai 0 15 16 35 36 85 86 99 100 Preliminarios ribos Lietuvi k.

5 Ir literat ra Ta k procentin dalis / ta kai 0 29 30 50 51 77 78 92 93 100 Informacin s technologijos Ta k procentin dalis / ta kai 0 19 20 50 51 77 78 92 93 100 Matematika Ta k procentin dalis / ta kai 0 15 / 0 9 16 40 / 10 24 41 77 / 25 46 78 92 / 47 55 93 100 / 56 60 Lik egzaminai Ta k procentin dalis / ta kai 0 15 16 40 41 77 78 92 93 100