Example: bankruptcy

Valstybinio brandos egzamino užduotis - NEC

lietuvos respublikos vietimo IR mokslo MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS Valstybinio brandos egzamino u duotis Pagrindin sesija 2002 m. bir elio 7 d. Trukm 3 val. (180 min.) U duot PDF formatu pareng Nacionalinis egzamin centras. Ji publikuojama Interneto svetain je , kuri remiama AB lietuvos telekomas pagal paramos vietimui program KOMP asas Nacionalinis egzamin centras, 2002 2002 m. FIZIKOS Valstybinio brandos egzamino U DUOTIS PAGRINDIN S FORMUL S Mechanika. ,1, , 2,2 , ,/2200 TnRvaTRvtatvstvvatsvxxx===+= == ,,),(,, xkFNFagmPgmFamF= = === ,221 RmmGF= ,,, = = =vmtFvmpVgFsk,,2,22211022011mghEmvEvmvmv mvmPK==+=+ ,cos,22 ==FsAkxEP.

LIETUVOS RESPUBLIKOS −VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Valstybinio brandos egzamino užduotis Pagrindinė sesija

Tags:

  Lietuvos, Respublikos, Lietuvos respublikos vietimo ir mokslo, Vietimo, Mokslo

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Valstybinio brandos egzamino užduotis - NEC

1 lietuvos respublikos vietimo IR mokslo MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS Valstybinio brandos egzamino u duotis Pagrindin sesija 2002 m. bir elio 7 d. Trukm 3 val. (180 min.) U duot PDF formatu pareng Nacionalinis egzamin centras. Ji publikuojama Interneto svetain je , kuri remiama AB lietuvos telekomas pagal paramos vietimui program KOMP asas Nacionalinis egzamin centras, 2002 2002 m. FIZIKOS Valstybinio brandos egzamino U DUOTIS PAGRINDIN S FORMUL S Mechanika. ,1, , 2,2 , ,/2200 TnRvaTRvtatvstvvatsvxxx===+= == ,,),(,, xkFNFagmPgmFamF= = === ,221 RmmGF= ,,, = = =vmtFvmpVgFsk,,2,22211022011mghEmvEvmvmv mvmPK==+=+ ,cos,22 ==FsAkxEP.

2 ,,,2112 FlMEEAEEAtANPPKK= = == Molekulin fizika. ,31,,,, 200nvmpVNnVmNMmNNmMAA=== = = ,23kTEK=,273+=tT,RTMmpV=%,100%10000 == pp ,23 ,,,,2 ,000 RTMmUSFllEgrhlF t== = = = = ,,,LmQmQtcmQ= = = .' ,,,,1121maxQATTTQAUVpAqmQ= = += == Elektrodinamika. ,, ,,,,0221dSCUqCdqEAdUEqFERqqkF === === ,22 CUW= , ,.. 2121 NNCCCCCCCC+++=+++= ,,,,, ,0rREIqAESlRRUItqIEEa P+== ==== ,21 III== ,, 2121 RRRUUU+=+= ,111, ,212121 RRRUUUIII+===+= ,sin, , , = ===lBIFtkImtAPIUtA,sin =BqF .,2,,cos , 20tILELIWtEBSBB == = = = Svyravimai ir bangos. ,2,2 ,,cos kmTglTttxxm = = = = ,2f = ,2,cos,sin,2,cosmmmmIItuutiiLCTtqq= = = = =,,,,1,22121fUUNNKLXCXUULCm = == = == , = kd ,2)12( += kd ,sin = kd.

3 111,,sinsin122112fdFDnnvvnn+=== = Modernioji fizika. ,hfE= ,22 +=mAfhi , miniAfh= ,22 =meUS ,2cmE=,NZA+= hEEfnk|| =, . ,)2cNN02=(2Mc=MNmZmEbnpr + =Tt/ 2 2002 m. FIZIKOS Valstybinio brandos egzamino U DUOTIS I dalis Kiekvienas I dalies teisingai atsakytas klausimas vertinamas 1 ta ku. 1. K n veikian i j g atstojamosios1 kryptis prie inga grei io kryp iai. Kaip juda k nas? A Greit damas. B L t damas. C Tolygiai. D Nejuda. 2. em traukia obuol j ga Fr. Kokia j ga obuolys veikia em ? A Fr. B Tokia pat. C ymiai ma esne u Fr. D Obuolys em s neveikia.

4 3. Kai 600 N svorio k no devyni de imtadaliai panyra vanden , tai k nas pl duriuoja. Kam lygi Archimedo j ga? A 0. B 540 N. C 600 N. D 666 N. 4. Kaip kinta Archimedo j ga, veikianti gilyn e er brendant 2 mog ? A Did ja proporcingai i stumto skys io t rio kvadratui. B Did ja proporcingai i stumto skys io t riui. C Nekinta. D Visada tik ma ja. 5. Vertikaliai vir tolygiai greit dama nuo em s pavir iaus laiko momentu t1 startuoja aptaki raketa. Laiko momentu t2 raketos varikliai baigia darb , bet raketa dar kyla. Momentu t3 raketa b na auk iausiame pakilimo ta ke, o momentu t4 nukrinta ant em s.

5 Kada raketa buvo nesvari? A Nuo t1 iki t2. B Tik nuo t2 iki t3. C Nuo t2 iki t4. D Tik nuo t3 iki t4. 6. Paveiksle pavaizduotos knyg veikian ios sunkio ir atramos3 reakcijos j gos. Kaip kis ios j gos, jei knyg paspausime pir tu? A N viena nepakis. B Padid s abi j gos. C Padid s sunkio j ga. D Padid s atramos reakcijos j ga. 1 j g atstojamoji равнодействующая сила wypadkowa si a 2 brendantis бредущий brn cy wg b 3 atramos опоры podpory NEPAMIR KITE pasirinktus atsakymus ymin ias raides ra yti lentel je, esan ioje paskutiniame io s siuvinio puslapyje.

6 32002 m. FIZIKOS Valstybinio brandos egzamino U DUOTIS 7. Akmenukas metamas grei iu v0 kampu horizont . Kam lygus akmenuko greitis auk - iausiame pakilimo ta ke? Oro pasiprie inimo nepaisykite. A v0. B v0sin . C v0cos . D 0. 8. Dirbtinis em s palydovas sukasi apie spindulio R em auk tyje h vir jos pavir iaus. Kam lygus palydovo poslinkis ir kelias apsisukus vien kart ? A 0 ir 2 (R+h). B 0 ir 2 R. C Abu lyg s 2 h. D 2h ir 2R. 9. Nedeformuota spyruokl , kurios standumo koeficientas k, i tempiama tiek, kad jos ilgis padid ja x dyd iu.

7 Kiek pakito spyruokl s potencin energija? A k x2. B k x. C k x / 2. D k x2 / 2. 10. Palydovas skrieja apie em apskrita orbita. Kam lygus sunkio j gos darbas palydovui apsisukus vien kart ? A Variklio traukos j gos darbui. B 0, nes kampas tarp kelio ir j gos bet kuriuo momentu lygus 90 . C mg2 (R + h); ia m palydovo mas , g laisvojo kritimo pagreitis, R em s spindulys, h auk tis vir em s. D 2mg(R + h). 11. Pastovios mas s ideali j duj izoproces vaizduoja diagrama. Kaip kinta duj tankis? V p 1 2 A Did ja. B Nekinta.

8 C Ma ja. D Pulsuoja. 12. Kuriuo b du mogaus k nas atiduoda ilum aplinkai? A iluminio laidumo b du. B Konvekcija. C Spinduliavimu. D Visais i vardytais b dais. NEPAMIR KITE pasirinktus atsakymus ymin ias raides ra yti lentel je, esan ioje paskutiniame io s siuvinio puslapyje. 4 2002 m. FIZIKOS Valstybinio brandos egzamino U DUOTIS 13. Trys vienodos mas s skirtingi k nai kaitinami vienodais ildytuvais. Naudodamiesi k n temperat ros priklausomyb s nuo laiko grafikais, palyginkite k n savit sias ilumas1. I II III temperat ra laikas A cI > cII > cIII.

9 B cI < cII < cIII. C cI = cII < cIII. D cI< cII = cIII. 14. Kaip pakis dviej tvirtint ta kini kr vi elektrin s s veikos j ga, juos panardinus ibal ? ibalo dielektrin skvarba = 2. A Suma s 2 kartus. B Suma s 4 kartus. C Padid s 4 kartus. D Nepakis. 15. Vienaly iame elektriniame lauke teigiamu kr viu elektrintas ma as k nas i ta ko O gali b ti perkeltas ta kus 1, 2 arba 3, vienodai nutolusius nuo pradinio ta ko O. vertinkite elektrinio lauko atliekam darb ir pa ym kite, kuris s ry is yra klaidingas. Er 3 2 1 q O A AO1 = 0.

10 B AO1 = AO2 = AO3. C AO3 > AO2 > AO1. D AO1 + AO2 AO3. 16. Kaip pakis plok iojo kondensatoriaus talpa, atstum tarp plok teli padidinus 4 kartus? A Nepakis. B Padid s 4 kartus. C Suma s 4 kartus. D Padid s 16 kart . 17. elektrintas kondensatorius atjungiamas nuo tampos altinio. Kaip pakis kondensatoriaus kr vis, nuotol tarp plok teli padidinus du kartus? A Nepakis. B Padid s 4 kartus. C Suma s 4 kartus. D Suma s 2 kartus. 1 savitoji iluma удельная теплота ciep o w a ciwe NEPAMIR KITE pasirinktus atsakymus ymin ias raides ra yti lentel je, esan ioje paskutiniame io s siuvinio puslapyje.