Example: bachelor of science

VANN- OG AVLØPSRETT - va-jus | En tjeneste fra …

vann - OG AVL PSRETT. Kapittel 2 vann - OG AVL PSRETT. Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS. vann - og avl psrett ISBN 978-82-414-0317-0. Norsk vann 2010. Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS. Referansegruppe: Gunnar Mosevoll, Christen R stad, Kjell Arne Reistad, Hans Tore Hoff, Anne Maria Pileberg, Terje Wikstr m Norsk Vanns prosjektleder: Toril Hofshagen Forsideillustrasjon: Oddmund Mikkelsen Trykk: Valdres Trykk AS. Det gj res oppmerksom p at denne boken er Norsk Vanns eiendom, og det er ikke tillatt . kopiere fra boken uten samtykke fra Norsk vann . FORORD. vann - og avl pssektoren s rger for at befolkning og n ringsliv f r rent vann i springen til alle tenkelige form l, og for at avl psvannet blir fraktet bort og renset f r det slippes ut til naturen igjen. vann - og avl pstjenestene er av karakter mangfoldige da det handler om b de helse, milj , sikkerhet, konomi, teknologi, kommunal forvaltning, forbrukerrettigheter etc.

FORORD Vann- og avløpssektoren sørger for at befolkning og næringsliv får rent vann i springen til alle tenkelige formål, og for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset før det slippes ut til naturen igjen.

Tags:

  Vann

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of VANN- OG AVLØPSRETT - va-jus | En tjeneste fra …

1 vann - OG AVL PSRETT. Kapittel 2 vann - OG AVL PSRETT. Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS. vann - og avl psrett ISBN 978-82-414-0317-0. Norsk vann 2010. Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS. Referansegruppe: Gunnar Mosevoll, Christen R stad, Kjell Arne Reistad, Hans Tore Hoff, Anne Maria Pileberg, Terje Wikstr m Norsk Vanns prosjektleder: Toril Hofshagen Forsideillustrasjon: Oddmund Mikkelsen Trykk: Valdres Trykk AS. Det gj res oppmerksom p at denne boken er Norsk Vanns eiendom, og det er ikke tillatt . kopiere fra boken uten samtykke fra Norsk vann . FORORD. vann - og avl pssektoren s rger for at befolkning og n ringsliv f r rent vann i springen til alle tenkelige form l, og for at avl psvannet blir fraktet bort og renset f r det slippes ut til naturen igjen. vann - og avl pstjenestene er av karakter mangfoldige da det handler om b de helse, milj , sikkerhet, konomi, teknologi, kommunal forvaltning, forbrukerrettigheter etc.

2 Etc. Det er dermed ogs en rekke myndigheter som har et delansvar for gi rammebetingelsene p vann - og avl psomr det. Det er en utfordring at det ikke er utpekt ett ansvarlig departement som har i oppgave koordinere statlige myndigheters regelverksarbeid p vann - og avl psomr det. vann - og avl psbransjen m derfor forholde seg til et komplisert bilde n r det gjelder juridiske rammebetingelser, b de ved etablering av vann - og avl psanlegg og i den l pende driften av anleggene. I tillegg til et mangfold av lover og forskrifter, foreligger det en rekke avgj relser i rettssystemet av betydning for ut velse av vann - og avl pstjenesten. De siste 10 15 rene har det dessuten v rt et markant taktskifte n r det gjelder regelverksendringer p . vann - og avl psomr det. En viktig rsak til dette er at EU har utviklet regelverket p stadig flere omr der med betydning for vann - og avl pstjenestene, og EU-reglene blir som f lge av E S-avtalen i hovedsak implementert gjennom norsk regelverk.

3 Samtidig har endringstempoet i norsk egeninitiert regelverksutvikling ogs kt de senere rene. Summen av et komplisert regelverk og et h yt endringstempo gj r at det er krevende for den enkelte kommune og det enkelte VA-selskap holde seg oppdatert p hva som gjelder av rammebetingelser til enhver tid. P denne bakgrunn utga Norsk vann (den gang NORVAR) i 2001 rapporten va-jus . Etablering og drift av vann - og avl psverk sett fra juridisk synsvinkel (rapport 117/2001), som var en beskrivelse av regelverk og rettspraksis p vann - og avl psomr det per 2001. Siden 2001 har Norsk vann videreutviklet rapporten som en s kbar va-jus database p med oppdatering ca. n gang rlig i takt med regelverksutvikling og rettsavgj relser. Versjon 4 av va-jus databasen ble i tillegg utgitt som Norsk vann rapport 134/2003. Etter ha utgitt 9 versjoner av va-jus databasen p hjemmesidene, hvorav versjon 1 og 4 ogs ble utgitt som trykket rapport, besluttet Norsk vann trykke den 10.

4 Versjonen av va-jus databasen i bokform. I og med at det er den 10. versjonen p like mange r, er det en god anledning til markere det langsiktige arbeidet med databasen ved utgi den som en jubileumsbok . Det har ogs v rt et m l ke bruken av databasen som kildegrunnlag ved at den er tilgjengelig b de i bokform og p . internett. Det har derfor v rt lagt ned ekstra ressurser i arbeidet med versjon 10, som er jour med regelverksutvikling og rettspraksis per 1. juli 2010. For markere at denne versjonen fremst r som et landemerke i forhold til de 9 foreg ende versjonene av databasen, er boken gitt tittelen vann - og avl psrett . Advokatfirmaet Haavind AS v/assosiert partner Guttorm Jakobsen er ansvarlig forfatter av boken, og av alle tidligere versjoner av va-jus databasen, p oppdrag for Norsk vann . En referansegruppe har gitt innspill til arbeidet med databasen og har bidratt i kvalitetssikringen av innholdet i denne boken.

5 Referansegruppen best r av: - Gunnar Mosevoll, VA-leder i Skien kommune - Christen R stad, sivilingeni r, eget firma - Kjell Arne Reistad, tidligere kommuneadvokat i Lier kommune - Hans Tore Hoff, kommuneadvokat i Skedsmo kommune - Anne Maria Pileberg, juridisk r dgiver i Oslo kommune, vann - og avl psetaten - Terje Wikstr m, plansjef i Hias IKS. Toril Hofshagen har v rt ansvarlig for va-jus databasen fra Norsk Vanns side siden starten i 2001, og ogs for denne bokutgivelsen. Fred Ivar Aasand i Norsk vann har hatt ansvaret for de praktiske forholdene rundt bokutgivelsen. Databasen og denne boken er basert p tilgjengelig offentlig materiale, juridisk litteratur og lovdata. Det presiseres at verken Advokatfirmaet Haavind AS eller Norsk vann har ansvar for eventuelle feil, ufullstendigheter eller manglende ajourf ring i kildematerialet, va-jus databasen eller i boken. Leseren oppfordres uansett til s ke r d fra juridisk ekspertise i forbindelse med egne juridiske problemstillinger da sakens fakta kan ha vesentlig betydning, eller da lovgivningen kan ha blitt endret mellom oppdateringene eller i mellomtiden ha blitt tolket annerledes som f lge av ny rettspraksis Det gj res oppmerksom p at va-jus databasen og jubileumsboken er Norsk Vanns eiendom.

6 Det er ikke anledning til kopiere fra denne boken uten samtykke fra Norsk vann . Norsk Vanns h p er at va-jus databasen generelt, og denne jubileumsboken spesielt, skal v re en god st tte i arbeidet med etterleve regelverket p vann - og avl psomr det. Ambisjonen er at det over hele landet skal produseres tilfredsstillende vann - og avl pstjenester som oppfyller regelverkets krav. Arbeidet med boken har ogs vist seg nyttig ved avsl re svakheter og mangler i regelverket og p virke utviklingen av rammebetingelsene i en funksjonell retning. M lgruppene for boken er blant annet kommuner, vann - og avl psselskaper, statsetater som arbeider med vann - og avl pssp rsm l, advokater og konsulenter. Studenter kan ogs ha god nytte av boken, da den p en praktisk m te illustrerer anvendelsen av generelle rettsregler p et konkret samfunnsomr de. Norsk vann vil takke forfatter Guttorm Jakobsen og referansegruppen for va-jus databasen for det store engasjementet som er utvist gjennom arbeidet med denne boken!

7 Norsk vann , 1. oktober 2010. Einar Melheim Toril Hofshagen Direkt r Assisterende direkt r INNHOLDSFORTEGNELSE. KAPITTEL 2 .. 1 2 ETABLERING AV vann - OG AVL PSVERK .. 20 KOMMUNENS FORPLIKTELSER TIL ETABLERE vann - OG AVL PSL SNINGER I EN KOMMUNE .. 20 Innledning .. 21 Ansvar etter plan- og bygningsloven .. 21 Kommunens plikter etter brannvernlovgivningen .. 23 N rmere om kommunens plikt vurdert i forhold til kommunehelsetjenesteloven, herunder forskrift om milj rettet helsevern av 25. april 2003 .. 24 Kommunens plikter mht. vannforsyningen etter beredskapslovgivningen .. 26 S rskilt om fellestiltak mellom private for sikring av vannforsyning .. 27 Organisering i form av andelslag .. 27 Vil samvirkeloven omfatte andelslag for vann - og avl psh ndtering? .. 28 Regler om fellestiltak Vannressursloven 30 .. 28 Har kommunen en alminnelig plikt til etablere mottak for avl psvann og s rge for borttransportering av avl p fra alle kommunens husstander?

8 29 Kommunens forpliktelser etter E S- avtalen .. 29 Kommunens forpliktelser overfor sine innbyggere .. 29 PLANLEGGING AV KOMMUNAL VANNFORSYNING OG AVL PSH NDTERING SAMORDNING AV FLERE KOMMUNERS BEHOV OG INTERESSER PLANLEGGING P NASJONALT OG REGIONALT NIV KONSEKVENSUTREDNING .. 33 Innledning .. 34 Kommunal planlegging .. 34 Kommunal planstrategi Pbl. kapittel 10 .. 34 Kommuneplan Pbl. kapittel 11 .. 35 Reguleringsplan Pbl. kapittel 12 .. 38 Regional planlegging .. 40 Regional planstrategi Pbl. kapittel 7 .. 40 Regional plan og planbestemmelse Pbl. kapittel 8 .. 40 Interkommunalt plansamarbeid Pbl. kapittel 9 .. 41 Nasjonale planoppgaver Pbl. kapittel 6 Statlige planretningslinjer og planvedtak .. 42 Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk Pbl. kapittel 14 .. 43 Virkeomr de og form l Pbl. 14- 1 .. 43 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning.

9 43 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken Pbl. 14- 3 .. 43 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger Pbl. 14- 4 .. 43 Kostnader Pbl. 14- 5 .. 44 Forskrift Pbl. 14- 6 .. 44 FINANSIERING AV KOMMUNALE OG PRIVATE vann - OG AVL PSANLEGG .. 48 Finansiering av kommunale vann - og avl psanlegg .. 48 Finansiering av private vann - og avl psanlegg .. 50 Innledning .. 50 Vannressursloven 31 .. 50 Lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift VA- relaterte forhold .. 52 Forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) av 15. desember 2009 nr. 1540 .. 53 Refusjon av utgifter til veg, vann og avl p Pbl. 2008 kapittel 18 .. 53 Anleggsbidragsmodellen og avgiftsplikter .. 56 ULIKE ORGANISASJONSFORMER ADGANGEN TIL TILDELE ENERETT IHT. REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER .. 58 Innledning .. 58 Aksjeselskap .. 59 Interkommunalt samarbeid Kommuneloven kapittel 5.

10 60 Innledning .. 60 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid Kommuneloven 27 .. 60 Overf ring av myndighet til vertskommune Kommuneloven 28 a 28 k .. 62 Innledning ..62 N rmere om vertskommunesamarbeid etter kapittel 5 ..63 Forholdet til allerede etablerte samarbeidsordninger ..63 S rlig om forholdet mellom kommuneloven og s rlovgivningen ny generalbestemmelse . om delegasjon ..63 Lov om interkommunale selskaper .. 64 Kommunalt foretak .. 68 Samvirkeforetak .. 69 Forholdet til anskaffelsesregelverkets regler om tildelt enerett, sett i forhold til reglene om egenregi .. 70 FORHANDLINGER OM ERVERV, EVENTUELT EKSPROPRIASJON AV GRUNN DER FASTE ANLEGG SKAL ST , SAMT RETT TIL GRUNN FOR ANLEGGELSE AV vann - OG AVL PSLEDNINGER .. 71 Innledning .. 72 Eksempel p forhandlingsl sninger og standardavtaler i bruk mellom VA- verk og grunneiere .. 73 Brukerinteressene rundt Akerselva.


Related search queries